Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Zeist actueel

Datum nieuwsfeit: 13-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zeist


Op deze pagina vindt u actuele informatie over gebeurtenissen in de gemeente Zeist.

Bezoek gedeputeerde Van Bergen aan zelforganisaties in Zeist
Op woensdag 14 november jl. bracht gedeputeerde Jan van Bergen (portefeuillehouder minderhedenbeleid) van de provincie Utrecht een werkbezoek aan de allochtone zelforganisaties Stichting voor Multiculturele Samenlevings Opbouw (SMSO), Turkse Vereniging Zeist en Stichting MASA in het Activiteitencentrum aan de Laan van Vollenhove.

Zelforganisaties belangrijk
Het bezoek ging van start bij de nabijgelegen basisschool Op Dreef, waar de wethouders Peter Vermeulen (Samenleving) en Thomas Swart (Accommodaties) de gedeputeerde welkom heetten. Naast de zelforganisaties waren ook vertegenwoordigers van het Multicultureel Instituut Utrecht (MIU) en Welzijnsstichting Meander aanwezig. Wethouder Peter Vermeulen ging in op het multicultureel beleid van de gemeente en de rol van de zelforganisaties hierin: "De zelforganisaties hebben een belangrijke functie in de ondersteuning van allochtone burgers bij hun participatie in de samenleving. Het is daarbij van belang dat zij onderling samenwerken, maar ook met algemene instellingen." Hij gaf aan dat de gemeente in de komende periode hierover graag verder van gedachten wil wisselen met de zelforganisaties.
Wethouder Thomas Swart lichtte toe dat het Activiteitencentrum een gebouw is waar veel verschillende organisaties gevestigd zijn: naast de zelforganisaties ook de Turkse moskee, welzijnsstichting Meander, de jeugdhulpverlening van Stade Argus en de vereniging van amateur beeldende kunstenaars De Toets. Wethouder Swart: "Op dit moment is de gemeente bezig met een brede inventarisatie in het Activiteitencentrum waarbij de functie van het gebouw, de opzet, de activiteiten, de staat van onderhoud en de (brand)veiligheid aan de orde komen. Op basis hiervan zal een plan van aanpak worden opgesteld."

"De aanhouder wint!"
Na de ontvangst bij basisschool Op Dreef gingen de wethouders en de gedeputeerde naar het Activiteitencentrum, waar de zelforganisaties feestelijke drankjes en hapjes hadden klaargezet in hun soosruimten. Bestuurslid Anneke Hoekstra van de Stichting voor Multiculturele Samenlevingsopbouw (SMSO) vertelde dat het opbouwen van multiculturele samenwerking veel moeilijker blijkt dan zij van tevoren had gedacht, maar ze blijft erin geloven: "De aanhouder wint!". De stichting heeft een Marokkaanse achtergrond, maar de Joegoslavische en de Somalische Vereniging zijn ook in het bestuur vertegenwoordigd. Voorzitter Driss Ifzaren: "SMSO wil vooral samenwerken met algemene instellingen. Nog steeds zijn deze instellingen lang niet allemaal goed toegankelijk voor allochtonen. Met name in de zorgsector bestaan knelpunten." Bestuurslid Hugo Vaarnold van Stichting MASA benadrukte het belang van de soos voor Surinamers en Antillianen: "In het algemeen kunnen wij ons heel goed redden in de Nederlandse samenleving. Sommige cultuurgebonden gebruiken stuiten in de woonomgeving echter op onbegrip, zoals wanneer wij met grote groepen mensen bijeen komen om uiting te geven aan rouw of blijdschap."
Voorzitter Mehmet Ali YalvaV van de Turkse Vereniging Zeist gaf aan dat zijn vereniging zich naast het beleven van eigen taal en cultuur vooral richt op het geven van steun en voorlichting aan de leden. Belangrijke thema's zijn gezondheid en onderwijs. Maar de vereniging heeft ook een sociale functie: "Sommige leden komen met een bedrukt gezicht binnen, maar klaren op als zij hier een half uurtje zijn."

Verschillende culturen brengen levendigheid
Voor de afsluiting van het bezoek keerde het gezelschap weer terug naar basisschool Op Dreef. Hier vertelde waarnemend directeur Jean Lamaison dat de kinderen op deze school vele culturele achtergronden hebben: "Het onderwijs zorgt voor rust, de verschillende culturen brengen levendigheid. Op Dreef speelt actief in op deze culturele diversiteit, bijvoorbeeld door binnenkort te starten met een voorklas."

Nog geen ruimte voor tevredenheid
Gedeputeerde Van Bergen concludeerde aan het eind van de avond dat de allochtone organisaties nog erg op zichzelf zijn: "Voorzichtig kijkt men over de schutting. Bij kinderen gaat dat veel gemakkelijker. Het is belangrijk om hun moeders en vaders ook in de school te halen door de school breder te gebruiken, ook buiten de lesuren." Hij vervolgde: "Zeist heeft een goed minderhedenbeleid, maar er is nog geen ruimte voor tevredenheid. De multiculturele samenleving is er nog lang niet. De provincie wil de gemeente en andere instellingen graag ondersteunen in dit proces, onder meer via het door de provincie gesubsidieerde Multicultureel Instituut Utrecht (MIU)."

Bekendmaking belastingverordeningen 2002

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeenteraad in haar vergaderingen van 17 september 2001 en 31 oktober 2001 heeft besloten de verordeningen tot wijziging van de diverse belastingverordeningen en de kosten van de naheffingsaanslag parkeerbelastingen, voor het jaar 2002, vast te stellen. Deze raadsbesluiten treden in werking met ingang van de achtste dag na deze bekendmaking. De datum van ingang van de heffingen is 1 januari 2002.
Het betreft de volgende raadsbesluiten, welke zijn opgenomen in een voor een ieder toegankelijke bundel welke van een register en een nummering is voorzien:

Nummer: Naam verordening:
2201 Verordening tot 4e wijziging van de Verordening lijkbezorgingsrechten 1997
2202 Verordening tot 3e wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 1997
2203 Verordening tot 6e wijziging van de Verordening hondenbelasting 1997
2204 Verordening tot 7e wijziging van de Verordening precariobelasting 1997
2205 Verordening tot 6e wijziging van de Verordening toeristenbelasting 1997
2206 Verordening tot 9e wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 1997
2207 Besluit vaststelling kosten naheffingsaanslag parkeerbelastingen voor het jaar 2002
2208 Verordening tot 10e wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 1997
2209 Verordening tot 3e wijziging van de Verordening rioolrecht niet-woningen 1997
2210 Verordening tot 3e wijziging van de Verordening rioolrecht woningen 1997
2211 Verordening tot 7e wijziging van de Verordening reinigingsheffingen 1997
2212 Verordening tot 2e wijziging van de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2001
2213 Verordening tot 11e wijziging van de Legesverordening 1998.

De betreffende raadsbesluiten liggen gedurende één maand ter inzage bij de Publieksbalie aan de Slotlaan 20, alhier. De raadsbesluiten tot vaststelling c.q. wijziging van belastingverordeningen zijn altijd ter inzage aanwezig bij het team Heffingen & Invordering van de gemeente Zeist, Slotlaan 20, alhier.

Enige belangrijke tarieven voor het jaar 2002 zijn o.a.

Afvalstoffenheffing

Voor een éénpersoonshuishouden 168,60 per jaar
Voor een huishouden van twee personen 196,80 per jaar Voor huishoudens van 3 t/m 10 personen 247,80 per jaar

Hondenbelasting

Voor de 1e hond 71,40 per jaar
Voor de 2e hond 114,00 per jaar
Voor de 3e en volgende hond 185,40 per jaar

Rioolrecht woningen (voor eigenaren) 83,40 per jaar

Onroerende-zaakbelastingen
De tarieven bedragen per 2.268,00 van de vastgestelde waarde:

Voor woningen : 2,07 voor de eigenarenbelasting
1,66 voor de gebruikersbelasting
Voor niet-woningen : 3,25 voor de eigenarenbelasting
2,61 voor de gebruikersbelasting

Bijeenkomst voor sportverenigingen op 13 december a.s.

Op donderdag 13 december a.s. van 20.00 uur tot 22.00 uur organiseert de gemeente een bijeenkomst voor alle sportverenigingen in Zeist. De bijeenkomst wordt voorgezeten door de wethouder voor sport & recreatie, Thomas Swart, en vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis aan Het Rond 1. Tijdens de bijeenkomst presenteert de NKS de uitkomsten van de enquête die onder de verenigingen is gehouden en een advies aan de gemeente over de invulling van verenigingsondersteuning in Zeist. Daarna is er gelegenheid om op de presentatie te reageren. Alle sportverenigingen zijn van harte uitgenodigd om bij de bijeenkomst aanwezig te zijn.

De gemeente heeft dit jaar een onderzoek laten doen onder alle (bij de gemeente bekende) sportverenigingen in Zeist. Het doel van het onderzoek was om in kaart te brengen welke problemen en wensen verenigingen hebben en op welke terreinen er behoefte is aan ondersteuning door de gemeente. Het onderzoek is uitgevoerd door de NKS en bestond uit een schriftelijke enquête die aan alle verenigingen is gestuurd, gevolgd door een interview met 15 verenigingen. Veel verenigingen hebben aan het onderzoek meegewerkt en de uitkomsten zijn door de NKS verwerkt in een advies aan de gemeente voor verenigingsondersteuning in Zeist.

Op 8 november jl. heeft de wethouder Thomas Swart middels een brief alle bij de gemeente bekende sportverenigingen in Zeist uitgenodigd om aanwezig te zijn bij een sportbijeenkomst op 13 december a.s. Het programma van de bijeenkomst is als volgt:

1. Opening van de bijeenkomst door wethouder Thomas Swart
2. Bedanken van de externe leden van de begeleidingscommissie voor de sportenquête
(mw. O. Bouwman, dhr. A. Steensma, dhr. J. Veerkamp)
3. Presentatie van de resultaten van het onderzoek en het advies aan de gemeente door de NKS

4. Gelegenheid voor reacties op de presentatie van de NKS
5. Sluiting van de bijeenkomst

Tijdens de sportbijeenkomst zal de NKS de resultaten van het onderzoek toelichten en het advies aan de gemeente presenteren. Vervolgens is er gelegenheid om op het advies van de NKS te reageren. Verenigingen kunnen dus aangeven of hun bijdrage aan het onderzoek goed geïnterpreteerd is en wat volgens de vereniging belangrijke punten zijn voor verenigingsondersteuning in Zeist.

Op basis van het advies van de NKS en de reacties van verenigingen tijdens de bijeenkomst, zal de gemeente zich vervolgens beraden over het concretiseren van de plannen voor verenigingsondersteuning. Het is dus van belang dat ook de mening van uw vereniging wordt gehoord! Als uw vereniging per ongeluk geen uitnodiging heeft ontvangen en u wilt wel aanwezig zijn, neem dan contact op met:
Gemeente Zeist
M. van Otterloo (afdeling Beleid)
Postbus 513
3700 AM Zeist
telefoon 030 6987327 fax 030 6914944

Vergaderingen

Monumentencommissie

Vergaderdatum : 22 november 2001
Aanvang : 20.00 uur
Plaats : gemeentehuis


1. Opening, mededelingen

2. Bouwplannen

+ Tiendweg 3, herinrichting landhuis Wulperhorst;
+ Soestdijkerweg 12, ontwikkeling nieuwe buitenplaats 'Klein Ewijckshoeve';

+ Zinzendorflaan, bouwplan Daniel Marotplein;
+ Lageweg 1, slopen bijgebouwen en aanpassen gevel;
+ Zusterplein 26, aanbrengen buitentrap naar souterrain;
+ Bethanielaan 4, dakinsnijding met inwendig balkon in achterdakvlak;

3. Overige plannen

+ Inrichtingsplan landgoed Wulperhorst;
+ Verlengde Slotlaan (t.o. nr. 69): plaatsen van een kunstwerk;
4. Ingekomen stukken;

5. Uitgaande stukken;

6. Ontwerp-verslag van de vergadering van 18 oktober jl.;
7. Wat verder ter tafel komt;

8. Rondvraag en sluiting

Raadsvergadering maandag 26 november a.s.

Vergaderdatum : 26 november 2001
Aanvang : 19.30 uur
Plaats : raadszaal, gemeentehuis

Op de agenda staan onder o.a. de volgende punten:
1. Zevende wijziging van de gemeentelijke Bouwverordening
2. Vaststellen begrotingswijzigingen

3. Uniforme voorrang langzaam verkeer op rotondes
4. Vergoeding fractieassistenten

5. Vaststellen van verordeningen die (mede) het formele kader vormen waarop de opzet van de administratieve organisatie van de financiële administratie is gebaseerd

6. Aanpassen verordeningen aan euro

7. Vaststelling laag- en basistariefzone betaald parkeren
8. Beschikbaar stellen budget voor het begrotingsjaar 2002 t.b.v. inzet externe ondersteuning openbaar primair onderwijs
9. Kredietvotering t.b.v. project verbeteren doorstroming OV Heuvelrug

Belangstellenden kunnen het bestuur van Zeist vanaf de publieke tribune volgen en zijn dan ook van harte welkom. De volledige agenda en de stukken voor deze vergadering kunnen worden ingezien bij de centrale balie in de Publiekshal, Slotlaan 20 (schuin tegenover het gemeentehuis).

Gemeenteraadsverkiezingen op 6 maart 2002
Aanduiding politieke groepering boven kandidatenlijst

Voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Zeist kan een politieke groepering, die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid en waarvan de aanduiding niet reeds bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de Tweede Kamer of provinciale staten is geregistreerd, aan het centraal stembureau van de gemeente verzoeken, de aanduiding waarmee zij op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld (niet meer dan 35 letters of andere tekens), in een register bij te schrijven. Indien men de aanduiding voor de komende verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Zeist op woensdag
6 maart 2002 wenst te laten registreren moet een verzoek daartoe uiterlijk op maandag 10 december 2001 schriftelijk worden gedaan bij het centraal stembureau.

Voor deze registratie moet een waarborgsom van 1.000,-, hetgeen overeenkomt met 453,78, worden overgemaakt op een daartoe bestemde rekening van de gemeente.
Degene die de betaling verricht, ontvangt een bewijs daarvan. Na inlevering van een geldige kandidatenlijst voor de komende verkiezing wordt de waarborgsom terugbetaald.

Benodigde documenten voor verzoek tot registratie
* Een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen;

* Een bewijs van inschrijving in het register, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken;

* Een bewijs van betaling van bovenvermelde waarborgsom;
* Een verklaring van de politieke groepering houdende aanwijzing van haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde bij het centraal stembureau.

Informatie
Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de registratie van een politieke groepering worden verstrekt door het bureau verkiezingen (Publiekshal, Slotlaan 20 te Zeist), tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar onder de nummers (030) 6987247 en (030) 6987248.

Werken aan de weg

* Deze week worden de baggerwerkzaamheden in Crosestein (Pestersbosje) en de vijver aan de Thorbeckelaan afgerond.
* Op maandag 3 december a.s. zal de firma Van Asch uit Soest beginnen met de aanleg van de bestrating voor de Stalhouderij en de herinrichting van de Jufferstraat tussen de Hertenlaan en de Laan van Beek en Royen.
De werkzaamheden zullen afhankelijk van de weersomstandigheden ongeveer 7 weken in beslag nemen. Hoewel uiteraard de uitvoering van dit werk enig ongerief en hinder zal veroorzaken, zal zoveel mogelijk worden getracht dit te beperken. Bewoners van de Stalhouderij zullen nader geïnformeerd worden wanneer de parkeergarage tijdelijk niet bereikbaar is. De bedrijven en bewoners waarvoor de werkzaamheden direct plaats vinden, worden verzocht om stagnatie en schade te voorkomen, geen auto`s e.d. in de nabijheid van het in uitvoering zijnde gedeelte te parkeren, alsmede uw vuilcontainer zodanig langs de weg te plaatsen dat deze voor de vuilniswagen bereikbaar is.

Voor de uitvoering van bovenstaande werken kunt u contact opnemen met de heer G. Groters, Tel. 030-6987459 of 06-50244902.
Beperkte openingstijden Wijkwinkel Zeist-Noord

Op woensdag 21 en 28 november 2001 is de Wijkwinkel Zeist-Noord i.v.m. een cursus beperkt open van 9.00 tot 12.00 uur.
Aanmelden voor Actie Wooncomfort Zeist tot uiterlijk 2 december a.s.

Alle particuliere eigenaren van woningen in de gemeente Zeist kunnen zich tot uiterlijk 2 december a.s. aanmelden voor deelname aan de Actie Wooncomfort Zeist. De actie is vooral interessant voor huiseigenaren van woningen die voor 1985 zijn gebouwd, omdat hiervoor nog veel besparingen zijn te realiseren. Tijdens deze Actie worden energiezuinige maatregelen aangeboden, die tevens het wooncomfort verbeteren. Voor veel maatregelen is subsidie beschikbaar. Voor een zonneboiler is zelfs een drievoudige subsidie te verkrijgen. Daarnaast is een fiscaal aantrekkelijke financiering mogelijk.

De Actie wooncomfort Zeist is een initiatief van de gemeente Zeist. De Milieudienst Zuidoost-Utrecht voert de actie uit in samenwerking met de energiebedrijven ENECO energie, REMU en Planbuilding (een samenwerkingsverband van installatie- en isolatiebedrijven). De Remu voert Energie Prestatie Adviezen (EPA) uit, en biedt een fiscaal aantrekkelijke financieringsregeling aan. Een EPA geeft inzicht in het energiegebruik van een woning en de mogelijke besparingen. Planbuilding coördineert de uitvoering van de maatregelen door installatie- en isolatiebedrijven. Daarnaast controleren medewerkers van Planbuilding de uitgevoerde maatregelen steekproefsgewijs, waardoor een goede kwaliteit gewaarborgd is.

De drievoudige subsidie op de aanschaf van een zonneboiler is voor alle huiseigenaren in Zeist interessant. De subsidie op basis van de Energiepremieregeling 2001 bedraagt voor een zonneboiler van meer dan
3 Gigajoule 680,- ( 1.500,-). ENECO energie voert deze landelijke subsidieregeling uit en stelt speciaal voor deelnemers aan de Actie Wooncomfort Zeist een extra subsidie van 680,- ( 1.500,-) beschikbaar voor de eerste 50 zonneboilers. Daarnaast stelt de gemeente Zeist eveneens 160,- (fl. 350,-) extra subsidie beschikbaar. Voor huiseigenaren in Zeist is in totaal 1.520,- ( 3.350,-) subsidie voor een zonneboiler van meer dan 3 Gigajoule mogelijk.

Meer informatie?
Heeft u interesse in energiezuinige maatregelen in en aan uw woning? Vraag dan zo spoedig mogelijk een informatiepakket aan met aanmeldingsformulier voor de Actie Wooncomfort Zeist. Dit kan telefonisch bij de Milieudienst: (030) 6999512.
Alles over gladheidbestrijding

Op dit moment staan we weer aan het begin van een nieuw winterseizoen, wat inhoudt dat ook de gladheidbestrijding weer een rol gaat spelen. Het Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) draagt zorg voor de uitvoering van de gladheidbestrijding in onze gemeente.

Melding van gladheid
Of er in de gemeente Zeist moet worden gestrooid, wordt bepaald door RMN. RMN heeft naast haar eigen deskundigheid ook contact met een bedrijf dat uitgebreide weersverwachtingen verstrekt die speciaal opgesteld zijn voor de gladheidbestrijding. Ook via internet kan het actuele weerbeeld continue worden gevolgd. Via eigen waarneming of naar aanleiding van meldingen door de politie, begint RMN met strooien. Als er een kans bestaat dat er gladheid optreedt, wordt in veel gevallen een preventieve strooiactie uitgevoerd.

Problemen door gladheid kunt u tijdens kantooruren melden bij RMN 035-6039222 en 's avonds en in het weekend bij de politie Binnensticht 0900-8844.

Waarom niet op alle wegen strooien?
Binnen onze gemeentegrenzen wordt zout gestrooid volgens een gladheidbestrijdingsplan. Dit plan is in overleg met het college van B&W opgesteld en houdt in dat in eerste instantie alleen hoofdwegen, busroutes en fietspaden worden gestrooid. Het is uitvoeringstechnisch en financieel niet mogelijk om alle openbare wegen en trottoirs te strooien. Ook uit milieuoogpunt moet het strooien van zout tot het minimum worden beperkt. Bij langdurige vorst en/of sneeuwval wordt in overleg met de gemeente bekeken of het gladheidbestrijdingsplan moet worden uitgebreid.
Op verschillende plaatsen staan gele zoutkisten. Met behulp van deze zoutkisten kan bij verzorgings- en verpleegtehuizen, winkels en bij steile op- en afritten op eigen initiatief zout strooien. De zoutkisten worden éénmalig aan het begin van het winterseizoen met zout gevuld.

Uw eigen stoep
Aangezien RMN geen trottoirs strooit, verzoeken wij u dringend om zoveel mogelijk de stoep voor uw woning vrij te houden van sneeuw en ijzel.

Wijzigingen in te strooien wegen:
Uit het strooiplan van vorig jaar is gebleken dat een aantal wegen niet is opgenomen terwijl deze wel tot bijvoorbeeld een bus- of doorgaande fietsroute behoren. Deze wegen worden uiteraard vanaf dit jaar aan het strooiplan toegevoegd.
Ook zijn er wegen die wel gestrooid werden, maar niet tot de groep hoofdwegen, busroutes of doorgaande fietsroutes behoren. Een aantal hiervan is dit jaar uit het strooiplan gehaald.

Onderstaand zijn de wijzigingen op het strooiplan van vorig jaar weergegeven.

Toe te voegen (delen van) wegen:

* Dalweg

* W. Pyrmontlaan (Gr. Janlaan/Gr. Lodewijklaan)
* Zinzendorflaan (Van Renesselaan/Nassau Odijklaan)
* Kersbergenplein (zijde Utrechtseweg)

* Kersbergenlaan (Kersbergenplein/Utrechtseweg)
* F. v. Bourgondielaan (Griftlaan/Riddersch.laan)
* Kroostweg (Koppelweg/Utrechtseweg)

* Noordweg (Kromme Rijnlaan/Sniplaan)

* Noordweg (Koppelweg/Griffensteijnselaan)
* Griffensteijnselaan (Noordweg/Koppelweg)
* Oude Arnh.weg (Schaerweijdelaan/J. Catslaan)
* Rozenstraat

* Voorheuvel

* Laan v. Vollenhove (Dreef/Montessorilaan)
* Jordanlaan (Utrechtseweg/Chopinlaan)

* Chopinlaan (Jordanlaan/Bachlaan)

Te vervallen (delen van) wegen:

* Kwikstaartlaan en rond bedrijvencomplex "De Steeg"
* Couwenhoven (Weteringlaan/G. v. Seijstlaan)
* Riddersch.laan (C. Schellingerlaan/G. v. Seijstlaan)
* Roemer Visscherlaan

* Torenlaan

* Geiserlaan

* Finsponglaan

* Nooitgedacht

* Jufferstraat

Voorgenomen reconstructiewerkzaamheden

Rotonde Griftlaan - Griffensteijnselaan
Op 8 mei 2001 heeft de gemeenteraad besloten de verkeersregelinstallatie op de kruising Griftlaan - Griffensteijnselaan te laten verwijderen. Uit
verkeersveiligheidsoogpunt is er voor gekozen om een rotonde aan te leggen. Hierbij zal de rotonde zodanig worden vormgegeven opdat alle verkeersdeelnemers op de rotonde voorrang hebben op het verkeer dat de rotonde nadert. Conform de landelijk gehanteerde richtlijnen voor rotondes binnen de bebouwde kom betekent dit derhalve dat ook langzaam verkeer op de rotonde voorrang heeft. Uit ervaring is gebleken dat een rotonde een positieve bijdrage heeft aan de verkeersveiligheid.

Rotonde Oranje Nassaulaan - Arnhemse Bovenweg - Heideweg Op 8 mei 2001 heeft de gemeenteraad tevens besloten om de verkeersregelinstallatie op de kruising Oranje Nassaulaan - Arnhemse Bovenweg - Heideweg te laten verwijderen. Ook hier geldt dat vanuit verkeersveiligheidsoogpunt er voor is gekozen om een rotonde aan te leggen. De rotonde wordt zodanig vormgegeven zodat alle verkeersdeelnemers op de rotonde voorrang hebben op het verkeer dat de rotonde nadert. Conform de landelijk gehanteerde richtlijnen voor rotondes binnen de bebouwde kom betekent dit derhalve dat ook langzaam verkeer op de rotonde voorrang heeft. Om de verblijfsfunctie van de Oranje Nassaulaan te benadrukken is de aansluiting van deze laan op de rotonde vormgegeven als inritconstructie.

Aanpassing kruispunt Oude Arnhemseweg - Schaerweijdelaan Ook besloot de gemeenteraad op 8 mei jl. om de
verkeersregelinstallatie op de kruising Oude Arnhemseweg - Schaerweijdelaan te laten verwijderen. Voorgesteld wordt om het bestaande kruispunt te reconstrueren, waarbij met name de aandacht wordt gevestigd op een verkeersveilige oplossing. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan de hoofdfietsroute die over de Oude Arnhemseweg loopt. De route via de Oude Arnhemseweg krijgt daarom voorrang op de Schaerweijdelaan. Om dit qua vormgeving te ondersteunen, wordt voor de hoofdfietsroute afwijkend en opvallend materiaal gebruikt en zal tevens het kruispunt verhoogd worden aangebracht. Op deze wijze wordt het verkeer vanuit alle richtingen geattendeerd op de verkeerssituatie op dit kruispunt. De keuze voor deze oplossing is conform het streven van de gemeente Zeist naar een meer duurzaam veilige inrichting van het wegennet zoals dat ook in het GVVP wordt nagestreefd.

De uitvoering van de bovengenoemde drie werkzaamheden vinden plaats in het voorjaar van 2002.

Reageren of meer informatie?
De bewoners en omwonenden van bovengenoemde straten zijn middels een huis-aan-huisbrief van de gemeente op de hoogte gesteld. Overige belangstellenden kunnen in de Publiekshal de tekeningen van de vormgeving van de twee rotondes en het kruispunt inzien. Gezien de omvang van de geplande wijziging en de inbreuk hierbij op de omgeving kunnen wij ons voorstellen dat u wenst te reageren op de voorgenomen reconstructiewerkzaamheden. Dit is tot 24 december 2001 mogelijk. U kunt telefonisch reageren door contact zoeken met de heer A.A. Oostenbrink, tel. (030) 6987603 of schriftelijk door uw brief richten aan burgemeester en wethouders van Zeist, postbus 513, 3700 AM in Zeist.

Geplande ruimingen Algemene Begraafplaats te Zeist

Op de Algemene Begraafplaats te Zeist aan de Woudenbergseweg gaan de huurgraven E 717 t/m 880 op het algemene gedeelte in de periode van 1 november 2001 tot 1 april 2002 geruimd worden. Nabestaanden hebben tot 6 weken na het verschijnen van dit bericht de gelegenheid om in overleg met de beheerder de steen te verwijderen of het stoffelijk overschot te laten herbegraven. De resterende monumenten zullen 6 weken na het verschijnen van dit bericht ter vernietiging worden afgevoerd.

Meer informatie bij de beheerder, Albert van der Laan, tel. (030) 6918727

Bladruimactie van 15 oktober tot 21 december a.s.

Nu de herfst er aan komt, krijgen we weer te maken met vallend blad. De gemeente verwijdert dit blad uit de openbare ruimte door een ingehuurd aannemingsbedrijf. Dit verwijderen vindt plaats in de periode van 15 oktober tot 21 december a.s. Het betreft hier natuurlijk slechts het blad dat direct van de bomen in de openbare ruimte terecht is gekomen.

Blad op eigen terrein houden!
Gebleken is dat een aantal inwoners het blad dat in hun tuin ligt bij elkaar brengt en dit op de grond van de gemeente plaatst. Dit moet worden beschouwd als het illegaal storten van afval dan wel onjuist aanbieden van afval, hetgeen verboden is conform de A.P.V. art.
4.2.2.10. Mocht een dergelijke overtreding blijken, dan is gemeente Zeist genoodzaakt hier op passende wijze tegen op te treden.

Het is lang niet altijd nodig om het blad dat in de tuin ligt te verzamelen en te verwijderen. Met name in bostuinen kan het blad gewoon blijven liggen en vormt het een goede voedingsbodem voor de tuin door een natuurlijk composteringsproces. Ook kunt u het blad uit uw tuin composteren, hiervoor zijn speciale composteertonnen voor in de handel. Tenslotte kunt u het bladafval bij de gemeente aanbieden via uw GFT-container. Mocht deze container ontoereikend zijn om het blad naar uw oordeel voldoende snel af te voeren, dan bestaat de mogelijkheid om tegen een vergoeding van f 75,-- per jaar een extra groene container bij Reinigingsbedrijf RMN te bestellen. U kunt hiervoor RMN telefonisch benaderen op tel. (035) 60 39 222. Tevens is het mogelijk het blad als groenafval aan te bieden aan het afvalstoffendepot aan de Kwikstaartlaan. Hierbij dient u zich natuurlijk te kunnen legitimeren als inwoner van de gemeente Zeist en uw afvalstrippenkaart mee te nemen.

Het afvalstoffendepot is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en op zaterdagen van 9.30 uur tot 13.00 uur. Natuurlijk kunt u ook een hovenier inschakelen die veelal bereid is dit materiaal tegen vergoeding van arbeid en stortkosten voor u te verwijderen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie