Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Informatieavond structuurvisie Etten-Leur-Noord

Datum nieuwsfeit: 13-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Etten-Leur
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Etten-Leur

Structuurvisie Etten-Leur-Noord

Procedure structuurvisie

Op donderdag 13 december 2001 om 19.30 uur zal in het centrum De Baai (adres: Baai 154) een informatieavond worden gehouden. Tijdens deze avond zal er een toelichting worden gegeven op de inhoud van de structuurvisie en zal er de gelegenheid zijn om vragen te stellen. De informatieavond is tevens de start van de inspraak over de structuurvisie Etten-Leur-Noord. Tot uiterlijk 31 januari 2002 kunnen er schriftelijke reacties worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur.

Aanleiding

De groei van Etten-Leur-Noord leidt tot de noodzaak het centrum van Leur ruimtelijk en functioneel op te waarderen. In de afgelopen jaren zijn voor dit centrumgebied diverse studies gemaakt. Bij de gemeente bestaat de behoefte aan een integrale structuurvisie voor het gebied, die het mogelijk maakt om verschillende initiatieven in het gebied te toetsen en processen te sturen.

Aan Rothuizen van Doorn 't Hooft (RDH) is gevraagd een structuurvisie voor het gebied te ontwikkelen. Het studiegebied behelst de kop van de Leurse Haven, Boeieraak, Geerkade, Jacobsstraat, de Korte en Lange Brugstraat en het Van Bergenplein. Tevens wordt aandacht besteed aan de herontwikkeling van Korte Brugstraat 15-17, inclusief het achtergelegen gebied en aan de hoek Van Bergenplein / Kapelstraat.

Situatie 2001

Het Van Bergenplein heeft zich ontwikkeld tot het winkelgebied van Etten-Leur-Noord. Een aantal jaren geleden is onderzocht of het buurtwinkelcentrum kan uitgroeien tot een wijkwinkelcentrum met als gewenst eindbeeld twee supermarkten. Van belang daarbij is de (woningbouw)ontwikkeling in dit noordelijk gedeelte van Etten-Leur (De Keen, Attelaken en de toekomstige ontwikkeling Schoenmakershoek). Bij de planontwikkeling van de nieuwe woonwijken is de daarin centraal gelegen Leurse Haven met de havenkom betrokken. De Leurse Haven zal als het ware ingekapseld worden tussen de nieuwe wijken en de 'oude' kern Leur. Dit gegeven kan een thema vormen in de ideeontwikkeling over het centrumgebied van Etten-Leur-Noord.

Het Van Bergenplein vormt met de havenkom het nieuwe centrum. Het accent bij het Van Bergenplein ligt op winkelvoozieningen, het accent aan de havenkom zal komen te liggen op recreatieve en dienstverlenende functies. De bebouwing langs de Leurse Haven vormt een duidelijke begrenzing. Dit in tegenstelling tot de openheid tussen de aan de westzijde van de haven gelegen Geerkade en het begin van Boeieraak waaraan een groot kantoorgebouw is gelegen. Door deze openheid ontbreekt de samenhang tussen beide gebieden Van Bergenplein en de Leurse Haven.

Ruimtelijke visie

In Etten-Leur-Noord zijn twee belangrijke ruimtelijke dragers aanwezig:


* De Brugstraten. Een oost-west georiënteerd historisch lint met een authentiek dorpskarakter;

* De Leurse Haven. De waterloop met zijn historische begrenzing die het gebied binnendringt. Het historische patroon inclusief het water bepalen de structuur van het gebied. Deze structuur kan worden versterkt wanneer het water het gebied verder kan indringen en aansluiting vindt bij de groene parkachtige omgeving aan het Lichttorenhoofd. Door herontwikkeling van verschillende delen van het centrum met specifieke stedenbouwkundige / ruimtelijke oplossingen kan de hoofdstructuur worden versterkt;
* Noordelijke entree van het centrumgebied. (`blauwe as`) De Leurse Haven uitmondend in de havenkom, is de spil tussen woonwijken en het historisch centrum. Het begeleiden van het Havenfront en de Geerkade / Jacobsstraat met bebouwing (centrum- en woonfuncties) inclusief een versmalling van het wegprofiel kan er voor zorgen dat de onderlinge samenhang op en aan het Van Bergenplein wordt versterkt.

* Zuidelijke entree van het centrumgebied ('groene as'). De parkachtige omgeving is de entree van het Van Bergenplein aan de zuidzijde. Deze groene ruimte biedt kwaliteit en kan versterkt worden door de hoekpanden aan deze zijde van het Van Bergenplein te betrekken bij de herontwikkeling van het gebied aan de Kapelstraat;

* Oostelijke en westelijke entree (`historische bebouwingsas `) De bebouwing aan de Lange Brugstraat bevat historisch waardevolle panden. (inclusief boerderijen, kerken) De Korte Brugstraat is kleinschaliger van opzet maar de straat heeft eveneens karakteristieke panden. Door invulling van een aantal lege plekken met bebouwing, die aansluit op de karakteristiek, kan de bestaande gevelwand worden versterkt.

* Centrumgebied Van Bergenplein, Jacobsstraat / Geerkade. Door een deel van het gebied te bebouwen ten behoeve van de centrumfuncties is er sprake van een functionele versterking. Ruimtelijk is het wenselijk om de gevelwanden op een aantal plaatsen te sluiten, zo mogelijk met hoogteaccenten in de bebouwing op markante hoeken. Door de beslotenheid die ontstaat, wordt de centrum- en pleinfunctie benadrukt.

Vanuit de structuurvisie Etten-Leur-Noord wordt uitvoerig stilgestaan bij de uitwerkingen op onderdelen waarbij verschillende varianten zijn opgenomen. De uitwerkingen hebben betrekking op het centrumgebied, Boeieraak / Havenkom, Korte Brugstraat / Praam en hoek Van Bergenplein / Kapelstraat.

Centrumgebied

Door de groei van het draagvlak zal het winkelaanbod uitgroeien tot een wijkwinkelcentrum. In verband hiermee is het logisch dat de winkelbebouwing c.q. het centrum aan de noordzijde van de Brugstraten een vervolg krijgt of dat ter plaatse een nieuw centrum wordt gerealiseerd. In dat geval zou het Van Bergenplein in zijn geheel herontwikkeld moeten worden.

De onderlinge samenhang van de Leurse Haven / havenkom en het Van Bergenplein kan sterker gemaakt worden, zodat ze samen het centrum van Leur vormen. Op het Van Bergenplein en de overstap naar de noordzijde van de Brugstraten kan het accent op winkelvoorzieningen liggen; aan de havenkom kan dat een combinatie van recreatie / horeca, dienstverlening en woondoeleinden zijn, zodat het havengebied een aantrekkelijke verblijfsfunctie krijgt.

Door de aanwezigheid van water in het centrumgebied, dat overigens niet in directe verbinding staat met de Leurse Haven, ontstaat het beeld dat de haven doorloopt tot in het centrumgebied. Dit aspect kan de samenhang nog sterker maken.

Voor het centrumgebied zijn twee modellen ontwikkeld:
* Model 1 heeft water als bindend element waarbij het Van Bergenplein zal worden bebouwd.

* Model 2 heeft een (nieuwe) straatwand als bindend element met het Van Bergenplein en de Geerkade als ruimtelijke eenheid.

Beeldkwaliteit

Het centrumgebied van Etten-Leur-Noord is door zijn kleinschaligheid kwetsbaar. De ontwikkelingen die zijn voorgesteld zullen in deelprojecten worden uitgewerkt. Bij deze uitwerking dient, vanwege de na te streven kwaliteit van dit gebied, een samenhangende beeldregie te worden gevoerd. In de structuurvisie worden aanwijzingen gegeven die uitspraken doen over onder meer de architectuur, massa, geleding, ritmiek, materialisatie en de relatie tot de openbare ruimte.

Praam / Korte Brugstraat

Door het vertrek van het garage- en constructiebedrijf aan de Korte Brugstraat 16-20 kan deze vrijkomende locatie voor woningbouw worden benut. Bij deze ontwikkeling wordt ook de achterliggende groenvoorziening betrokken. Het gebied tussen de Praam en Korte Brugstraat wordt een woonhof met verschillende typen woningen. In het midden ligt een openbare groene ruimte waaraan de woningen worden ontsloten. De hoofdontsluiting van het hof ligt aan de Turfijker en Korte Brugstraat. Gekozen is voor een natuurlijke invulling van het binnengebied waarbij twee verschillende gebieden (centrum en wonen) aan elkaar worden geschakeld. Het rustig woonklimaat in het hof grenzend aan het centrumgebied is zeer geschikt voor seniorenhuisvesting.

Omgeving Kapelstraat

De zuidoostelijke zijde van het Van Bergenplein en de achterkanten van de Lange Brugstraat grenzen aan de groene parkachtige omgeving van de Kapelstraat. Door verplaatsing van het aannemersbedrijf achter de Lange Brugstraat / Van Bergenplein ontstaat ook hier de mogelijkheid om het gebied her in te richten. De ontwikkeling voorziet in een nieuw pand ter plaatse van het kantoorpand op de westelijke hoek van het Van Bergenplein. Achter dit pand is een appartementencomplex van 12 wooneenheden gesitueerd. Het parkeren vindt plaats op het terrein van aannemersbedrijf Bos. Uitgegaan wordt van een woonfunctie, maar een combinatie met zakelijke of maatschappelijke functies op de "kop" is vanwege de ligging in het centrum toelaatbaar.

Zuidzijde Boeieraak/Havenkom

Deze hoek is een historisch waardevolle plek zodat de herinrichting van dit gebied aan een aantal voorwaarden dient te voldoen. Belangrijke voorwaarde is dat vanuit het noorden het historische karakter van Leur zichtbaar blijft. De nieuwe bebouwing aan de havenkom mag in twee bouwlagen worden opgetrokken maar dient een doorkijk te geven op de Petruskerk, het trouwkerkje en de achtergevels van de historische panden aan de Lange Brugstraat.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...