Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Informatieavond structuurvisie Etten-Leur-Noord

Datum nieuwsfeit: 13-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Etten-Leur
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Etten-Leur

Structuurvisie Etten-Leur-Noord

Procedure structuurvisie

Op donderdag 13 december 2001 om 19.30 uur zal in het centrum De Baai (adres: Baai 154) een informatieavond worden gehouden. Tijdens deze avond zal er een toelichting worden gegeven op de inhoud van de structuurvisie en zal er de gelegenheid zijn om vragen te stellen. De informatieavond is tevens de start van de inspraak over de structuurvisie Etten-Leur-Noord. Tot uiterlijk 31 januari 2002 kunnen er schriftelijke reacties worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur.

Aanleiding

De groei van Etten-Leur-Noord leidt tot de noodzaak het centrum van Leur ruimtelijk en functioneel op te waarderen. In de afgelopen jaren zijn voor dit centrumgebied diverse studies gemaakt. Bij de gemeente bestaat de behoefte aan een integrale structuurvisie voor het gebied, die het mogelijk maakt om verschillende initiatieven in het gebied te toetsen en processen te sturen.

Aan Rothuizen van Doorn 't Hooft (RDH) is gevraagd een structuurvisie voor het gebied te ontwikkelen. Het studiegebied behelst de kop van de Leurse Haven, Boeieraak, Geerkade, Jacobsstraat, de Korte en Lange Brugstraat en het Van Bergenplein. Tevens wordt aandacht besteed aan de herontwikkeling van Korte Brugstraat 15-17, inclusief het achtergelegen gebied en aan de hoek Van Bergenplein / Kapelstraat.

Situatie 2001

Het Van Bergenplein heeft zich ontwikkeld tot het winkelgebied van Etten-Leur-Noord. Een aantal jaren geleden is onderzocht of het buurtwinkelcentrum kan uitgroeien tot een wijkwinkelcentrum met als gewenst eindbeeld twee supermarkten. Van belang daarbij is de (woningbouw)ontwikkeling in dit noordelijk gedeelte van Etten-Leur (De Keen, Attelaken en de toekomstige ontwikkeling Schoenmakershoek). Bij de planontwikkeling van de nieuwe woonwijken is de daarin centraal gelegen Leurse Haven met de havenkom betrokken. De Leurse Haven zal als het ware ingekapseld worden tussen de nieuwe wijken en de 'oude' kern Leur. Dit gegeven kan een thema vormen in de ideeontwikkeling over het centrumgebied van Etten-Leur-Noord.

Het Van Bergenplein vormt met de havenkom het nieuwe centrum. Het accent bij het Van Bergenplein ligt op winkelvoozieningen, het accent aan de havenkom zal komen te liggen op recreatieve en dienstverlenende functies. De bebouwing langs de Leurse Haven vormt een duidelijke begrenzing. Dit in tegenstelling tot de openheid tussen de aan de westzijde van de haven gelegen Geerkade en het begin van Boeieraak waaraan een groot kantoorgebouw is gelegen. Door deze openheid ontbreekt de samenhang tussen beide gebieden Van Bergenplein en de Leurse Haven.

Ruimtelijke visie

In Etten-Leur-Noord zijn twee belangrijke ruimtelijke dragers aanwezig:


* De Brugstraten. Een oost-west georiënteerd historisch lint met een authentiek dorpskarakter;

* De Leurse Haven. De waterloop met zijn historische begrenzing die het gebied binnendringt. Het historische patroon inclusief het water bepalen de structuur van het gebied. Deze structuur kan worden versterkt wanneer het water het gebied verder kan indringen en aansluiting vindt bij de groene parkachtige omgeving aan het Lichttorenhoofd. Door herontwikkeling van verschillende delen van het centrum met specifieke stedenbouwkundige / ruimtelijke oplossingen kan de hoofdstructuur worden versterkt;
* Noordelijke entree van het centrumgebied. (`blauwe as`) De Leurse Haven uitmondend in de havenkom, is de spil tussen woonwijken en het historisch centrum. Het begeleiden van het Havenfront en de Geerkade / Jacobsstraat met bebouwing (centrum- en woonfuncties) inclusief een versmalling van het wegprofiel kan er voor zorgen dat de onderlinge samenhang op en aan het Van Bergenplein wordt versterkt.

* Zuidelijke entree van het centrumgebied ('groene as'). De parkachtige omgeving is de entree van het Van Bergenplein aan de zuidzijde. Deze groene ruimte biedt kwaliteit en kan versterkt worden door de hoekpanden aan deze zijde van het Van Bergenplein te betrekken bij de herontwikkeling van het gebied aan de Kapelstraat;

* Oostelijke en westelijke entree (`historische bebouwingsas `) De bebouwing aan de Lange Brugstraat bevat historisch waardevolle panden. (inclusief boerderijen, kerken) De Korte Brugstraat is kleinschaliger van opzet maar de straat heeft eveneens karakteristieke panden. Door invulling van een aantal lege plekken met bebouwing, die aansluit op de karakteristiek, kan de bestaande gevelwand worden versterkt.

* Centrumgebied Van Bergenplein, Jacobsstraat / Geerkade. Door een deel van het gebied te bebouwen ten behoeve van de centrumfuncties is er sprake van een functionele versterking. Ruimtelijk is het wenselijk om de gevelwanden op een aantal plaatsen te sluiten, zo mogelijk met hoogteaccenten in de bebouwing op markante hoeken. Door de beslotenheid die ontstaat, wordt de centrum- en pleinfunctie benadrukt.

Vanuit de structuurvisie Etten-Leur-Noord wordt uitvoerig stilgestaan bij de uitwerkingen op onderdelen waarbij verschillende varianten zijn opgenomen. De uitwerkingen hebben betrekking op het centrumgebied, Boeieraak / Havenkom, Korte Brugstraat / Praam en hoek Van Bergenplein / Kapelstraat.

Centrumgebied

Door de groei van het draagvlak zal het winkelaanbod uitgroeien tot een wijkwinkelcentrum. In verband hiermee is het logisch dat de winkelbebouwing c.q. het centrum aan de noordzijde van de Brugstraten een vervolg krijgt of dat ter plaatse een nieuw centrum wordt gerealiseerd. In dat geval zou het Van Bergenplein in zijn geheel herontwikkeld moeten worden.

De onderlinge samenhang van de Leurse Haven / havenkom en het Van Bergenplein kan sterker gemaakt worden, zodat ze samen het centrum van Leur vormen. Op het Van Bergenplein en de overstap naar de noordzijde van de Brugstraten kan het accent op winkelvoorzieningen liggen; aan de havenkom kan dat een combinatie van recreatie / horeca, dienstverlening en woondoeleinden zijn, zodat het havengebied een aantrekkelijke verblijfsfunctie krijgt.

Door de aanwezigheid van water in het centrumgebied, dat overigens niet in directe verbinding staat met de Leurse Haven, ontstaat het beeld dat de haven doorloopt tot in het centrumgebied. Dit aspect kan de samenhang nog sterker maken.

Voor het centrumgebied zijn twee modellen ontwikkeld:
* Model 1 heeft water als bindend element waarbij het Van Bergenplein zal worden bebouwd.

* Model 2 heeft een (nieuwe) straatwand als bindend element met het Van Bergenplein en de Geerkade als ruimtelijke eenheid.

Beeldkwaliteit

Het centrumgebied van Etten-Leur-Noord is door zijn kleinschaligheid kwetsbaar. De ontwikkelingen die zijn voorgesteld zullen in deelprojecten worden uitgewerkt. Bij deze uitwerking dient, vanwege de na te streven kwaliteit van dit gebied, een samenhangende beeldregie te worden gevoerd. In de structuurvisie worden aanwijzingen gegeven die uitspraken doen over onder meer de architectuur, massa, geleding, ritmiek, materialisatie en de relatie tot de openbare ruimte.

Praam / Korte Brugstraat

Door het vertrek van het garage- en constructiebedrijf aan de Korte Brugstraat 16-20 kan deze vrijkomende locatie voor woningbouw worden benut. Bij deze ontwikkeling wordt ook de achterliggende groenvoorziening betrokken. Het gebied tussen de Praam en Korte Brugstraat wordt een woonhof met verschillende typen woningen. In het midden ligt een openbare groene ruimte waaraan de woningen worden ontsloten. De hoofdontsluiting van het hof ligt aan de Turfijker en Korte Brugstraat. Gekozen is voor een natuurlijke invulling van het binnengebied waarbij twee verschillende gebieden (centrum en wonen) aan elkaar worden geschakeld. Het rustig woonklimaat in het hof grenzend aan het centrumgebied is zeer geschikt voor seniorenhuisvesting.

Omgeving Kapelstraat

De zuidoostelijke zijde van het Van Bergenplein en de achterkanten van de Lange Brugstraat grenzen aan de groene parkachtige omgeving van de Kapelstraat. Door verplaatsing van het aannemersbedrijf achter de Lange Brugstraat / Van Bergenplein ontstaat ook hier de mogelijkheid om het gebied her in te richten. De ontwikkeling voorziet in een nieuw pand ter plaatse van het kantoorpand op de westelijke hoek van het Van Bergenplein. Achter dit pand is een appartementencomplex van 12 wooneenheden gesitueerd. Het parkeren vindt plaats op het terrein van aannemersbedrijf Bos. Uitgegaan wordt van een woonfunctie, maar een combinatie met zakelijke of maatschappelijke functies op de "kop" is vanwege de ligging in het centrum toelaatbaar.

Zuidzijde Boeieraak/Havenkom

Deze hoek is een historisch waardevolle plek zodat de herinrichting van dit gebied aan een aantal voorwaarden dient te voldoen. Belangrijke voorwaarde is dat vanuit het noorden het historische karakter van Leur zichtbaar blijft. De nieuwe bebouwing aan de havenkom mag in twee bouwlagen worden opgetrokken maar dient een doorkijk te geven op de Petruskerk, het trouwkerkje en de achtergevels van de historische panden aan de Lange Brugstraat.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie