Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ook voor Vlaamse boten beschermingsbeleid in de steigers

Datum nieuwsfeit: 14-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Vlaamse overheid
Zoek soortgelijke berichten
Vlaamse overheid

Vlaamse regering
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 14 DECEMBER

2001

Nu ook voor boten een beschermingsbeleid in de steigers

De Vlaamse regering heeft na advies van de Raad van State het ontwerpdecreet tot bescherming van varende monumenten defini- tief goedgekeurd en Vlaams minister van Cultuur Bert ANCIAUX ermee gelast dit ontwerpdecreet in te dienen bij het Vlaams Parlement.

Reeds lang was de bescherming van het varend erfgoed een pro- bleem. Enkel de gewestmateries monumenten, de archeologische sites en de landschappen zijn in Vlaanderen wettelijk beschermd. Binnenkort zal er met het Topstukkendecreet ook een beschermingsinstrument zijn voor het roerend cultureel erfgoed. Het varend erfgoed dreigde daarmee tussen de spreek- woordelijke schip en wal terecht te komen. Hoewel het in de wenselijke beschermingsaanpak en restauratieprocedures eerder aansluit bij het onroerend erfgoed, is het naar de geest en de letter roerend en dus een gemeenschapsmaterie. Dit was ook de voornaamste opmerking van de Raad van State op het voorontwerp dat was voorbereid door het kabinet van Vlaams minister Van Grembergen: een dergelijk decreet hoort thuis onder cultuur. Minister Anciaux heeft de verdere afwerking van het decreet daardoor opnieuw op zich genomen.

Tegelijkertijd streven de twee kabinetten ernaar om voor het geheel van het erfgoed een geïntegreerd Vlaams beleid te ont- wikkelen. Er is een samenwerkingsprotocol hiertoe in de maak, dat wellicht ook een inbreng van de administratie Monumenten- zorg zal bevatten voor wat de bescherming van het varend erf- goed betreft.

Het voorontwerp van decreet tot bescherming van varende monu- menten werd op 14 april 2000 principieel door de regering goedgekeurd voor indiening voor advies bij de Raad van State. Op 2 april 2001 bracht de Raad van State advies uit. Vandaag werd het op grond van dit advies aangepast ontwerpdecreet definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering. Daarmee is een nieuw beleidsinstrument klaar om ingediend te worden bij het Vlaams Parlement.

De beschermingsprocedure is geïnspireerd op de procedure tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten (decreet 3 maart 1976) rekening houdend met de specificiteit van varende monumenten. De procedure bestaat uit een voorlopige en een definitieve bescherming waarin zowel de eigenaar als de gebruiker en ook het publiek /derden via aanplakking en een herkenningsteken betrokken worden.

De voorlopige of definitieve bescherming verplichten de eige- naar en de gebruiker "door de nodige instandhoudings- en onderhoudswerken het varend monument in goede staat te behou- den en het niet te ontsieren, te beschadigen of te vernielen". Door of in opdracht van de eigenaar kan hiervoor een beheers- programma opgesteld worden. De uitvoering van dit beheerspro- gramma gebeurt via een beheersovereenkomst die op vrijwillige basis afgesloten wordt tussen de eigenaar of de gebruiker en de administratie.

Daarbij zal groot belang worden gehecht aan de in het beleid van minister Anciaux zo cruciale participatie. Van beschermd varend erfgoed wordt niet noodzakelijk verwacht dat het perma- nent wordt opengesteld voor het publiek, wél dat het deel wordt van brede publieksevenementen.

Binnen de perken van de begrotingskredieten stelt de Vlaamse regering een beheerspremieregeling vast met het oog op de rea- lisatie van het beheersprogramma. Als bijkomende stimulans om het beheer zo optimaal mogelijk te realiseren wordt de moge- lijkheid voorzien om bepaalde faciliteiten en vrijstellingen toe te kennen.

Voorliggend decreet moet de Vlaamse Gemeenschap toelaten via bescherming ten behoeve van het behoud een adequaat beheer van varende monumenten op te zetten. Door de aandacht te vestigen op het belang van de instandhouding van dit uitzonderlijk en attractief patrimonium, als onderdeel van ons ambachtelijk en industrieel erfgoed, wordt dit patrimonium voor de toekomst bewaard en ontsloten. Om een integraal beleid te ontwikkelen zal rekening gehouden worden met bijv. mogelijkheden en voor- waarden inzake vaarbaarheid en ligplaatsen. Uitvoeringsbeslui- ten zullen dan ook in overleg met de administratie waterwegen en zeewezen voorbereid worden.

De publieke belangstelling voor dit varend erfgoed is bijzon- der groot, getuige de publieke opkomst bij grote scheepsevene- menten. De Vlaamse overheid hoopt dan ook dat dit decreet een valabel instrument wordt om dit nautisch patrimonium te behou- den en te beheren.

persinfo : Koen T'Sijen, woordvoerder van minister Anciaux - tel. 02 553 28 11
e-mail: (persdienst.anciaux@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie