Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toekomst van de Unie op agenda EU top in Laken

Datum nieuwsfeit: 14-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Wim van Velzen
Zoek soortgelijke berichten
Wim van Velzen

Persbericht drs Wim van Velzen

Brussel, 28 november 2001

Tijdens de mini-plenaire in Brussel spraken de Raad, de Commissie en het Parlement zich uit over de toekomst van de Europese Unie, die hoog op de agenda zal staan bij de EU Top in Laken op 14 en 15 december 2001.

Raad

Als eerste sprak namens de Raad de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel, die het belang benadrukte van de uitbreiding, het Europees veiligheids- en defensiebeleid, de strijd tegen het terrorisme, de justitiële ruimte en de algemene situatie en vooruitzichten van de Europese Unie.

De komende IGC zal worden voorbereid door een Conventie, waaraan de regeringen van de lidstaten, de Commissie, de nationale parlementen en het Europees Parlement deel zullen nemen. Ook de kandidaat-landen zullen hierbij betrokken worden. De voorzitter van de Conventie wordt in Laken benoemd. De deelname van het voorzitterschap staat vast, maar in hoeverre de twee volgende voorzitterschappen bij de conventie betrokken zullen worden, is nog een open vraag. De "civil society" zal geraadpleegd worden via vertegenwoordigende organisaties op nationaal en Europees niveau. Het idee van een forum is losgelaten.

Het werk van de conventie begint zo snel mogelijk onder het Spaanse voorzitterschap en zal afgerond moeten worden voor de Europese top van juni 2003. Nog niet vast staat hoeveel tijd er zit tussen de afronding van de conventie en het begin van de IGC.

Het Belgisch voorzitterschap deelt de opvatting van de Parlements-rapporteurs Leinen en Mendez de Vigo over de onderwerpen die de Conventie moet behandelen en die redelijk open moeten blijven: de doelstellingen en de inhoud van het EU-beleid, de verdeling van de bevoegdheden tussen de EU en de lidstaten, de democratische legitimiteit, de slagvaardigheid van de EU.

Het Belgisch voorzitterschap vindt dat de agenda niet van te voren geheel ingeperkt mag worden en dat de Conventie zelf haar agenda moet beheren.

Verder vindt het Belgisch voorzitterschap net als Parlement-rapporteur Kaufmann over het witboek over goed bestuur, dat de civil society weliswaar nauwer bij de werking van de EU betrokken kan worden, maar dat dat niet ten koste mag gaan van de centrale rol van de vertegenwoordigende en politiek verantwoordelijke organen.

Het probleem met het operationaal maken van het EVDB is dat men bij een veto van een lid van de NAVO weliswaar tot het uitroepen kan overgaan, maar dan niet over de reële middelen beschikt. Handiger is het waarschijnlijk als de EU per geval beslist over de reactie op een crisis tegen het licht van de beschikbare militaire en civiele middelen.

De onderhandelingen met de uitbreidingslanden vlotten goed. Tegelijkertijd is er hernieuwde aandacht voor de uitvoering van het acquis communautaire. In Laken hebben de regeringsleiders de kans om de kandidaatlanden duidelijk te maken dat het tijdschema van Nice en Goteborg volledig zal worden nagekomen, dat de uitbreiding onomkeerbaar is en dat tussen nu en 2004 tien nieuwe lidstaten kunnen worden toegelaten, dat de Commissie in 2002 voorstellen zal doen over de landbouw, het cohesiebeleid en de begroting, dat een roadmap gemaakt zal worden voor landen die niet kunnen deelnemen aan de eerste uitbreidingsgolf, en dat 250 miljoen euro beschikbaar is voor de versterking van de instellingen in de kandidaatlanden.

In Laken zal het belang van een Europese justitiële ruimte bekrachtigd worden, door een nieuwe dynamiek voor het asiel- en immigratiebeleid aan te brengen, de politiële en justitiële samenwerking te versterken, het principe van wederzijdse erkenning te bekrachtigen. Meer concreet hoopt Michel in Laken op een akkoord over het Europees aanhoudingsbevel, de definitie en bestraffing van terrorisme, de bevriezing van tegoeden en bewijsmateriaal, en een gemeenschappelijke lijst van terroristische organisaties.

Commissie

Commissievoorzitter Romano PRODI is van mening dat we in een belangrijke fase zitten in het proces van Europese eenwording. Maatschappelijke ontwikkelingen, burgers die steeds meer vragen van Europa, de noodzaak van efficiëntere besluitvorming leiden ertoe dat in zijn opvatting de Unie verder moet gaan dan in Nice was voorzien. De democratische dimensie moet worden versterkt en hij spreekt dan ook zijn tevredenheid uit over de uitgebreide voorbereiding, voorafgaande aan een nieuwe IGC en het feit dat steeds meer lidstaten instemmen met een dergelijke aanpak.

De Commissie is het in grote lijnen eens met het rapport Leinen en Mendez de Vigo. Voor zover dat mogelijk is, vindt ook de Commissie dat alle onderwerpen aan de orde moeten komen en niet slechts de vier die in Nice zijn vestgesteld. De Commissie is echter van mening dat de voorzitter van de Conventie door de Europese Raad dient te worden aangewezen zodat de samenwerking met de Raad ook beter zal verlopen. De Commissie is het eens met het Parlement dat de voorzitter van de Conventie ook deelneemt aan de IGC zelf. De Commissie is om effectiviteitsredenen geen voorstander van een groot presidium zoals door het Parlement voorgesteld. Evenmin gelooft de Commissie dat een unaniem eindoordeel van de Conventie noodzakelijk is omdat dit teveel het ambitieniveau naar beneden bij zal stellen. De Commissie ondersteunt het Parlement in zijn wens dat de Conventie in ieder geval zijn werkzaamheden moet hebben afgerond voordat de campagne voor de Europese verkiezingen begint.

Hervorming van het Europese openbaar bestuur en een verbetering van de werking van de Unie is volgens Commissievoorzitter Prodi van groot belang. Ook op dit punt komen de ideeën van Commissie en Parlement vrij goed overeen. Hij kan instemmen met een interinstitutionele dialoog, zij het dat de betrokkenheid van de Raad wenselijk is. De begrotingsprocedure moet ook in zijn ogen eenvoudiger.

Van enige vermindering van democratische legitimiteit, en daarmee de rol van het Parlement, kan volgens hem uiteraard geen sprake zijn. Wel wijst hij erop dat de Commissie met kennis van zaken besluiten moet kunnen nemen en dat daarom overleg met vertegenwoordigers uit alle lagen van de bevolking van belang is. Een zekere rationalisering en structurering van die dialoog is, zo erkent hij, wel wenselijk. De Commissie wil op geen enkele wijze de rol van het Parlement als mede-wetgever ondermijnen. Het gebruik maken van nieuwe wettelijke instrumenten moet volgens hem dan ook het resultaat zijn van een gemeenschappelijk overleg tussen de drie instellingen. Het door het Parlement voorgestelde terugroeprecht van door de Commissie aangenomen uitvoeringsmaatregelen beschouwt de Commissie niet als de beste methode. Maar de Commissie is alleszins bereid om na te denken over betere methoden bij voorkeur binnen het kader van het toekomstig interinstitutioneel overleg.

Nog twee punten onderstreept de Commissievoorzitter. Het is in zijn ogen van groot belang dat de kandidaatlanden deel kunnen nemen aan de Conventie en ook aan allerlei programma's en activiteiten van de Unie. De Commissievoorzitter is voorts van mening dat de actieve diplomatieke rol van de Unie in de huidige internationale crisis moet worden voortgezet met de nodige politieke wil en vastberadenheid. Met name de uitvoering van het mandaat van Tampere is volgens hem van groot belang omdat daarmee veel zorgen bij de burger over veiligheid kunnen worden weggenomen.

Parlement

De co-rapporteurs Jo LEINEN en Iñigo MÉNDEZ DE VIGO (EVP/ED) komen tot de conclusie dat op meerdere punten een herziening van het Verdrag noodzakelijk is. Dit zijn achtereenvolgens de vormgeving van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, dat onder de communautaire pijler moet vallen, erkenning van de rechtspersoonlijkheid van de Unie, opneming in het Verdrag van het handvest van grondrechten, opheffing van het democratisch tekort en invoering van een gemeenschappelijk beleid voor politie, justitie en strafrechtzaken. Ook op het institutionele vlak zijn wijzigingen nodig om de Unie democratischer en doeltreffender te laten functioneren. De rapporteurs pleiten o.m. voor een vereenvoudiging van de wetgevingsprocedures, opheffing van het onderscheid tussen verplichte en niet-verplichte uitgaven, zodat het Parlement medezeggenschap over de hele begroting heeft, en verkiezing van de Commissievoorzitter door het Parlement.

De Conventie die de Verdragsherziening gaat voorbereiden moet een afspiegeling vormen van het Europees politiek pluralisme. Daarin moet het EP een vergelijkbare positie hebben als andere deelnemers en moeten ook vertegenwoordigers van kandidaatlanden aan tafel kunnen plaatsnemen. De Conventie moet autonoom kunnen beslissen en in volledige openheid kunnen werken. Idealiter zou de Conventie onmiddellijk moeten beginnen na de Top van Laken en haar werkzaamheden op een zodanig tijdstip beëindigen dat de IGC kan worden afgerond eind 2003 onder Italiaans voorzitterschap.

Als rapporteur is Sylvia-Yvonne KAUFMANN is erg ingenomen met het initiatief van de Commissie om onvoorwaardelijk en kritisch het Europese bestuur aan een nader onderzoek te onderwerpen. Niettemin spreekt zij op een aantal punten haar zorg uit.

Ze waarschuwt de Commissie dat, ongeacht mogelijke wijzigingen in de opzet en methode van het Europees bestuur, het nimmer zo kan zijn dat de rol van het Parlement, met name bij wetgeving, zou worden beknot. Per slot van rekening is het Parlement de enige instelling die rechtstreeks door de Europese burgers wordt gekozen. De rapporteur spreekt dan ook vertrouwen uit in de bestaande communautaire methode, waarbinnen een institutioneel evenwicht is verzekerd en dat het beste middel om is vooruitgang te boeken bij de integratie. Democratische legitimering van het Europees bestuur en de besluitvorming acht de rapporteur een groot goed en deze is alleen te bereiken met politieke meningsvorming via parlementaire beraadslaging. Politieke verantwoordelijkheid kan in haar ogen dan ook niet vervangen worden door technische begrippen als `efficiëntie' of `coherentie'.

Kritisch is de rapporteur ten aanzien van de rol van de "civil society". In haar ogen is de georganiseerde civil society onvermijdelijk per sector georganiseerd en kan deze geen eigen democratische legitimering bezitten. Zij vindt daarom dat de raadpleging van actoren in algemene zin met als doel wetgevingsvoorstellen te verbeteren altijd alleen maar een aanvulling op en geen vervanging van de procedures en beslissingen van wetgevende en democratisch gelegitimeerde instellingen kan zijn.

Eenzelfde geluid laat zij horen met betrekking tot zelfstandige regelgevende organen zoals het Bureau voor de harmonisatie binnen de interne markt of het Communautair Bureau voor de plantenrassen. Een toenemende overheveling van EU-bestuursbevoegdheden naar Europese agentschappen met beslissingsbevoegdheden kan afbreuk doen aan het medebeslissingsrecht en de politieke controle door het Parlement en de Raad en is daarom alleen acceptabel voor zuiver technische beslissingen zonder politieke dimensie.

Alle door de Europese Commissie in het Witboek aangekondigde voorstellen en maatregelen zullen, zodra deze beschikbaar zijn, zorgvuldig door het Parlement worden bestudeerd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...