Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekenmakingen gemeente Wieringen

Datum nieuwsfeit: 14-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Wieringen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Wieringen


- Bedrijfsbeëindiging J. de Boer, Molenveld (14 december 2001)
- Openbare kennisgeving wet Milieubeheer (14 december 2001)
- Bouwen en wonen (14 december 2001)

- Ter inzage aanvraag bouwvergunning Blauwe Jaap 2 (14 december 2001)
- Informatie-avond Hippolytushoef-centrum (14 december 2001) Bedrijfsbeëindiging J. de Boer (14 december 2001) Vanwege gezondheidsredenen is de heer J. de Boer niet langer meer in staat om zijn bedrijf aan het Molenveld 14 in Hippolytushoef voort te zetten. Jaren lang heeft de heer De boer in de gemeente oud ijzer en andere, voor hem bruikbare, materialen opgehaald. Ook werden er gevraagd en ongevraagd materialen bij hem afgeleverd. Bij zijn afwezigheid werden, en worden nog steeds, materialen voor zijn poort gedeponeerd. Omdat de heer De Boer niet meer instaat is deze materialen te verwerken is het vanaf heden niet meer mogelijk deze bij hem af te leveren.
Wat zijn de alternatieven:
Oud ijzer en grofvuil wordt regelmatig opgehaald (de datums staan vermeld in de ophaalkalender);
Voor bruikbare materialen kunt u contact opnemen met de Kringloopwinkel in Den Helder, tel. 0223-625838

Hippolytushoef, 14 december 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Openbare kennisgeving (14 december 2001)

Wet Milieubeheer

In het kader van de Wet Milieubeheer hoeven bedrijven die voldoen aan de criteria omschreven in Algemene Maatregelen van Bestuur, geen vergunning ingevolge deze wet te hebben. Deze bedrijven kunnen volstaan met een melding.

Burgemeester en wethouders van Wieringen maken bekend, dat zij op grond van artikel 8.40 van de Wet Milieubeheer, de volgende melding hebben ontvangen:
"Besluit Opslag- en transportbedrijven milieubeheer" van:
- Van der Zee Trading, Rijksstraatweg 35, Hippolytushoef.
De bedrijven dienen zich aan de voorschriften te houden die in de besluiten zijn opgenomen.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de heer A. Dijkshoorn, tel. 0227-594387.

Hippolytushoef, 14 december 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Bouwen en Wonen (14 december 2001)

A. Ontvangen aanvragen om bouwvergunningen

ontvangen 7 december 2001:
het veranderen/ vergroten van een woning op het perceel De Weel 72; ontvangen 11 december 2001:
het veranderen van een woonboerderij op het perceel Smerperweg 4.

B. Verleende bouwvergunningen

verzonden 14 december 2001:
het vergroten van een woning op het perceel Westerlanderweg 44; het oprichten van een dakkapel op het perceel Westerlanderweg 52.

C. Ingetrokken aanvraag om bouwvergunning

Het oprichten van een aanbouw op het perceel Westerlanderweg 111.

A genoemde aanvragen kunnen worden ingezien tijdens openingstijden van het gemeentehuis bij de afdeling Grondgebiedzaken. (artikel 41 van de Woningwet).

Tegen de onder B genoemde beschikkingen kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AC Alkmaar. Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer M. Bootsma, 0227-594396.

Hippolytushoef, 14 december 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Ter inzage (14 december 2001)

Op de afdeling Grondgebiedzaken, ligt met ingang 17 december 2001, 2 weken de aanvraag om bouwvergunning ter inzage in verband met het bestemmingsplan Slingerweg I voor het oprichten van een dakkapel op het perceel Blauwe Jaap 2. Tevens wordt deze op te richten dakkapel aan de voorkant van de woning, in de toekomst, de voorgeschreven dakkapel voor de gehele Blauwe Jaap.

Wij zijn voornemens om voor deze aanvraag vergunning te verlenen. Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons college kenbaar maken.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer M. Bootsma, 0227-594396.

Hippolytushoef, 14 december 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Informatie-avond over het centrum Hippolytushoef (14 december 2001)

Ter inzage bouwplan

Herhaling van een eerdere publicatie van 30 november jl. Het college van Burgemeester en Wethouders maken bekend dat er een aanvraag voor een bouwvergunning is ontvangen voor het oprichten van een winkel en 2 woningen op de percelen Hoofdstraat 2, 4 en 6. Dit bouwplan zal een verandering voor het centrum van Hippolytushoef kunnen inhouden. Ons college dient te besluiten of zij aan dit bouwplan wenst mee te werken met toepassing van een vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Daarbij wordt de mening van belanghebbenden meegewogen. Het bouwplan ligt daartoe tot 7 januari 2002 tijdens openingstijden op de afdeling grondgebiedzaken ter inzage voor inspraak. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om gedurende deze periode, schriftelijk een reactie aan ons college kenbaar te maken.

Daarnaast is iedereen van harte welkom om voor dit bouwplan een informatieavond bij te wonen in het gemeentehuis op 19 december 2001 om 19.00 uur.

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen kan men zich wenden tot de heer M. Bootsma, telefoon 0227-594396.

Hippolytushoef, 14 december 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Strooiplan Wieringen (11 december 2001)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie