Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Benoeming beoogd griffier Breda op handen

Datum nieuwsfeit: 14-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda

14-12-2001

Benoeming beoogd griffier op handen
Bestuurlijke vernieuwing brengt fracties bij elkaar

De gezamenlijke fractievoorzitters in de gemeenteraad van Breda en burgemeester Rutten stellen voor om mevrouw drs. Annelies de Wit-van Herpen te benoemen tot beoogd griffier.

De voorbereiding op de bestuurlijke vernieuwing waar ook de Bredase politiek zich voor geplaatst ziet, noopt tot deze voortvarende stap. De fractievoorzitters verwachten dat ze met de benoeming van deze ervaren vakvrouw een grote stap zetten in de richting van een hoogwaardige en professionele ondersteuning van de raad. Het werk van de werkgroep die zich over de gevolgen van het dualisme boog, vindt in dit voorstel een voorlopig hoogtepunt. De nieuwe gemeenteraad zal uiteindelijk besluiten of de benoeming en de organisatie van de griffie ook daadwerkelijk zo zal verlopen.

Werkgroep
Een werkgroep bestuurlijke vernieuwing boog zich de afgelopen maanden over de mogelijke consequenties van de bestuurlijke vernieuwing voor raad, college, burgemeester en commissies. In verschillende subgroepen kwamen onderwerpen als de ontvlechting van het raadslidmaatschap en het wethouderschap, de ontvlechting van bevoegdheden, de versterking van de budgettaire bevoegdheden van de raad en de ambtelijke ondersteuning aan de orde.
De werkgroep komt nu tot de conclusie dat de voorbereidingen zeer gebaat zijn bij de benoeming van een beoogd griffier die snelheid en daadkracht in het proces kan brengen. Dit biedt ook de huidige raad meer mogelijkheden om zich voor te bereiden op de vernieuwingen. De werkgroep verwacht dat de samenhang in de organisatie van groot belang is om direct na de verkiezingen de nieuwe taken op te kunnen pakken.

Elzinga
Met het rapport van de commissie Elzinga deed het dualisme in Nederland zijn intrede. De taken van gemeenteraad en college worden vanaf de verkiezingen in 2002 grondig gescheiden. De gemeenteraad stelt voortaan de kaders voor het beleid vast en treedt controlerend op, terwijl het college zorg draagt voor de uitvoering en de programmering binnen die kaders. Zo zal de gemeenteraad zich nog meer dan voorheen bezighouden met de discussie in de stad en de evaluatie van beleid. Een dergelijke gemeenteraad kan die taken niet op een hoogwaardig niveau uitvoeren zonder een eigen ambtelijke organisatie die de raad in alles bijstaat en ondersteunt. Het is vanzelfsprekend dat die organisatie breed maar ook specialistisch samengesteld moet zijn en niet te groot. Met de keuze voor een eigen griffie komt de ondersteuning van de gemeenteraad niet meer bij de gemeentesecretaris te liggen die van oudsher deze taak bekleedt.
De benoeming van een beoogd griffier brengt de scherpe lijnen van het dualisme juist in beeld.

Griffie
Nu de fractievoorzitters met dit voorstel een vrouw willen benoemen en als een van de eerste gemeentes in Nederland besluiten tot formele organisatie van een griffie komt er schot in de voorbereiding op de nieuwe taken. Die taken lopen uiteen van het recht tot initiatief en amendement voor ieder raadslid tot het recht op interpellatie en op enquête en het recht op informatie.
De raad moet verder in een verordening het recht op ambtelijke bijstand vastleggen. In die bijstand voorziet een griffieorganisatie onder leiding van een griffier.

Burgemeester
Naast de nieuwe taken voor het college is ook voor de burgemeester een belangrijke wijziging in de wet vervat. Zo zal hij weliswaar het college en de raad voorzitten zoals nu maar hij krijgt ook een formele rol bij de collegevorming. Tevens krijgt hij een zorgplicht voor het collegiaal bestuur in het college en kan hij onderwerpen op de agenda van college en raad zetten. Ook in de relatie tussen de burger en het bestuur krijgt de burgemeester een belangrijke rol, hij moet immers toezien op voldoende inspraak en deelname van burgers aan het proces van besluitvorming. Verder ziet de burgemeester toe op een zorgvuldige behandeling van bezwaarschriften en klachten en maakt hij jaarlijks een burgerjaarverslag.

Wethouders
De wethouders maken in de nieuwe situatie geen deel meer uit van de gemeenteraad maar krijgen meer bevoegdheden in het dagelijks bestuur van de gemeente.

Commissies
Vanaf de inwerkingtreding van de wet zullen de commissies worden voorgezeten door een raadslid die zich daarbij ondersteund weet door een ambtelijk secretaris. Deze functionaris maakt ook deel uit van de griffieorganisatie.

Breda, 13 december 2001

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie