Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Visserijraad 2001 te Brussel

Datum nieuwsfeit: 17-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

en

De Voorzitter van de algemene commissie voor Europese Zaken Postbus 20018 2500 EA Den Haag

uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
Viss. 2001/8608
datum
11-12-2001

onderwerp
Agenda Visserijraad 17 en 18 december 2001 te Brussel TRC 2001/12469 doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Op 17 en 18 december zal de Raad van Visserijministers te Brussel bijeenkomen. De volgende onderwerpen zijn geagendeerd.

datum
11-12-2001

kenmerk
Viss. 2001/8608

bijlage

1. Vaststelling van de toegestane vangsthoeveelheden (TAC's) en quota voor het jaar 2002
De Visserijraad zal de toegestane vangsthoeveelheden vaststellen voor zowel de autonome als voor de met Noorwegen gedeelde bestanden. De vangstadviezen van de internationale biologen, waarmee tevens invulling wordt gegeven aan de voorzorgsbenadering, zijn hiervoor de basis. Voor Nederland zijn de belangrijkste bestanden haring, makreel, schol, kabeljauw (in gezamenlijk beheer met Noorwegen) en tong en horsmakreel (autonome Gemeenschapsbestanden). In zijn algemeenheid adviseren de biologen een reductie van de visserijsterfte, wat veelal leidt tot TACdalingen.
De onderhandelingen met Noorwegen zijn nog niet afgerond. Op 12 december vindt de derde ronde plaats. In het TAC/quotum-voorstel, dat op 5 december aan de Raad werd aangeboden, zijn de met Noorwegen gedeelde bestanden derhalve nog niet opgenomen. In het voorliggende TAC/quotum-voorstel heeft de Commissie naast de bestaande herstelbestanden kabeljauw en heek ook een twaalftal andere bestanden, met name ten westen van Ierland en in de Golf van Biskaje, geïdentificeerd als herstelbestanden. Voor deze bestanden worden TAC-dalingen tot maximaal 50% voorgesteld. Daarnaast heeft de Commissie TAC-reducties tot maximaal 25% voorgesteld voor bestanden die met deze herstelbestanden geassocieerd zijn (bestanden waar als bijvangst herstelbestanden worden gevangen, zoals de voor Nederland belangrijke tongschar, witje, tarbot, griet en Noorse kreeft).
De Commissie heeft voorts een aantal bestanden geïdentificeerd waar sprake is van een lage benuttinggraad (zogenoemde 'paper fish'). Voor deze bestanden, zoals de voor Nederland belangrijke schar, bot en rog, stelt de Commissie een TAC-reductie van 20% voor.
Ten slotte wordt voor de overige bestanden in zijn algemeenheid het ICES-advies gevolgd met dien verstande dat de Commissie geen grotere TAC-reducties dan 40% voorstelt.
Ten aanzien van het autonome tongbestand wordt in overeenstemming met het wetenschappelijke advies een TAC van 14.300 ton (19.000 ton in 2001) voorgesteld. Deze verlaging komt overeen met een vermindering van de visserijsterfte met 19%. Over het horsmakreelbestand in de westelijke wateren zijn weliswaar weinig wetenschappelijke gegevens bekend, maar nieuwe inzichten wijzen erop dat het paaibestand sneller afneemt dat vorig jaar nog werd aangenomen. De Europese Commissie stelt een TAC van 137.000 ton voor (240.000 ton in 2001).
Gezien de nog lopende onderhandelingen met Noorwegen over de gedeelde bestanden moet ik mijn opstelling met betrekking tot de TAC's voor 2002 beperken tot de autonome EU-bestanden. Ten algemene kan ik instemmen met de lijn die de Commissie in haar voorstel voor de herstelbestanden uitzet.
De voorstellen met betrekking tot de met de herstelbestanden geassocieerde (autonome) bestanden gaan mijns inziens te ver. Maatregelen ten aanzien van deze bestanden moeten naar mijn oordeel zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwd zijn en proportioneel zijn aan de geleverde visserijdruk op de herstelbestanden. Aangezien voor het merendeel van deze bestanden geen inzicht bestaat in de mate waarin zij met de herstelbestanden worden gevangen, acht ik toepassing van een generieke 25% maatregel niet op zijn plaats. In de huidige situatie zal ik aandringen op een status-quo-TAC (zgn. roll over) voor deze bestanden, tenzij op grond van wetenschappelijke advisering voor het bestand zelf een wijziging in de TAC noodzakelijk is. Ten aanzien van de voorgestelde TAC-reducties in verband met onderbenutting van visbestanden acht ik nadere informatie van de Commissie noodzakelijk, alvorens ik hiermee kan instemmen. Specifiek voor de voor Nederland belangrijke autonome TAC voor tong in de Noordzee ben ik van oordeel dat ook hier de besluitvorming zoveel mogelijk recht moet doen aan de wetenschappelijke advisering. Ik acht echter een iets hogere tong TAC verantwoord. Met het voorstel van de Commissie inzake de TAC voor horsmakreel in de westelijke wateren kan ik, in het licht van de onzekerheid waarmee het wetenschappelijk advies is omgeven, instemmen.
2. (Eventueel) Voorstel tot vaststelling van maatregelen om met uitsterven bedreigde visbestanden te redden De Commissie zal de Raad een meerjarig herstelplan presenteren voor met uitsterven bedreigde bestanden. Dit meerjarig herstelplan heeft niet alleen betrekking op kabeljauw en heek maar ook op de additionele 12 herstelbestanden. In haar TAC/quotumvoorstel heeft de Commissie voor deze herstelbestanden al TAC-reducties van maximaal 50% voorgesteld.
In de Raad zal geen besluitvorming plaatsvinden over de meerjarige herstelplannen. Het voorstel van de Europese Commissie is nog niet beschikbaar.
3. Voorstel tot vaststelling van vangstmogelijkheden voor bepaalde diepzeesoorten
De Raad zal een presentatie ontvangen van de Commissie van een voorstel met vangstmogelijkheden voor bepaalde diepzeevisbestanden.
Momenteel zijn voor een aantal diepzeesoorten geen TAC's en quota vastgesteld. Gelet op de toenemende visserijdruk op deze soorten en de kwetsbaarheid van deze bestanden zijn beheersmaatregelen noodzakelijk. De Commissie heeft in 2000 reeds een voorstel terzake gedaan, maar dat voorstel was naar de mening van de Raad kwalitatief onvoldoende. Het nieuwe voorstel is nog niet beschikbaar. Alhoewel de agenda besluitvorming indiceert, lijkt mij dat niet waarschijnlijk.
4. (Eventueel) Voorstel tot vaststelling van beheersmaatregelen voor bepaalde diepzeesoorten
Naast het in het vorige agendapunt vermelde voorstel, dat de vangstmogelijkheden vaststelt, zal de Commissie ook een voorstel presenteren met beheersmaatregelen voor betrokken diepzeevisbestanden. Naar verwachting zal het hier handelen om regulering van de visserij-inspanning. Besluitvorming is niet voorzien.
5. (Eventueel) Voorstel wijziging Raadsbeschikking 97/413 inzake verlenging Meerjarig Oriëntatie Programma IV alsmede wijziging verordening 2792/1999 inzake het FIOV (COM(2001)322) Het betreft hier een voortzetting van het debat in de Raad van november. Tot nu toe hebben noch de lidstaten noch de Commissie hun standpunten gewijzigd.
6. Eventueel) Voorstel voor sluiting van het Protocol tot vaststelling van vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie als bedoeld in de Overeenkomst tussen de EG en de Islamitische Republiek Mauritanië tot samenwerking op het gebied van de visserij (COM(2001)588 def)
Nu het advies van het Europees Parlement beschikbaar komt, kan de Raad een besluit nemen over het nieuwe visserijprotocol met Mauritanië. Zoals reeds aangegeven in de novemberraad, kan ik akkoord gaan met dit protocol.
7. Verslag van de bijeenkomst van directeuren Visserij in Oostende 30 september jl. inzake mogelijkheden tot voorkoming van discards Het voorzitterschap zal de Raad een verslag presenteren over de informele bijeenkomst van directeuren Visserij, die van 30 september tot en met 2 oktober 2001 bijeen waren in Oostende. Tijdens deze bijeenkomst stond het onderwerp 'discards' op de agenda. Discards zijn hoeveelheden vis die om verschillende redenen na de vangst weer overboord gezet worden. Vanuit het oogpunt van verantwoord bestandsbeheer moeten discards, zeker in het licht van de huidige slechte situatie waarin meerdere visbestanden verkeren, zoveel mogelijk worden voorkomen. Begin volgend jaar zal de Commissie een workshop over discards organiseren. Ik ben van mening dat het probleem serieuze aandacht verdient en meegenomen moet worden in de discussies over de herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. 8. Diversen
Onder dit punt zijn nog geen onderwerpen aangemeld.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie