Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Berichten van de Gemeente Voorschoten

Datum nieuwsfeit: 17-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Voorschoten
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Voorschoten


Voorlichtingspagina week 11 - 17 december

E-mailen naar Afdeling ,Voorlichting


* Kandidaatstelling

* Wet Geluidhinder

* Ter inzagelegging

* Inspraak Ruimtelijke Economisch Beleidsplan voor de Leidse Regio (REB)

* De OV Taxi in Voorschoten

* Tijd voor een inleveractie

* Gemeentehuis gesloten

* Nieuwjaarsreceptie

* Veilige feestdagen

* Collectes

* Burgerlijke stand

* Bouwzaken

---

KANDIDAATSTELLING

De burgemeester van Voorschoten maakt het volgende bekend:

1. Op dinsdag 22 januari 2002 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Voorschoten plaatshebben.

2. Op die dag kunnen bij de afdeling burgerzaken aan het adres Leidseweg 25, bij het daar gevestigde hoofdstembureau van 9.00 tot 15.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd.

3. De benodigde formulieren voor:

* de lijsten van kandidaten (model H 1)

* de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9)

* de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1)
* machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. (model H 3-2)
* de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4)

* de verklaringen betreffende het verbinden van de kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie (model I 10) zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling ter gemeentesecretarie kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.

4. Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van tweehonderdvijfentwintig euro worden betaald door overmaking van dit bedrag op rekeningnummer 299475 ten name van de afdeling Burgerzaken van de gemeente Voorschoten, tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente een of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van kandidatenlijsten worden ter gemeentesecretarie verstrekt door de afdeling Burgerzaken, Leidseweg 25.

Plaats: Voorschoten De burgemeester voornoemd,

Datum : donderdag 13 december 2001

mw W.M. Verver - Aartsen


---

Wet Geluidhinder

Burgemeester en wethouders zijn van plan om gedeputeerde staten van Zuid-Holland te verzoeken om voor nieuwbouw in het Van der Hoevenpark:
* een hogere grenswaarde wegverkeerslawaai van 51 dB(A) vast te stellen voor 5 woningen aan de Burgemeester Cannegieterlaan;
* een hogere grenswaarde wegverkeerslawaai van 51 dB(A) vast te stellen voor een school/dagopvang aan de Burgemeester Cannegieterlaan;

* hogere grenswaarden spoorverkeerslawaai van 57 tot 69 dB(A) vast te stellen voor 13 appartementsgebouwen aan de Burgemeester Van der Hoevenlaan.

De stukken liggen van 20 december 2001 tot 24 januari 2002 ter inzage bij het informatiecentrum van bureau Voorlichting en Communicatie van het gemeentehuis. Inzage is mogelijk dagelijks van 08.30 tot 12.30 uur of op afspraak 's middags en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. U kunt hiervoor bellen naar tel. (071) 5600 752. Tijdens de terinzagelegging kunt u bij ons schriftelijk opmerkingen maken. Voor het mondeling maken of toelichten van opmerkingen kunt u zich melden door te bellen naar tel. (071) 5600 752. Dan wordt een hoorzitting georganiseerd.


---

Ter inzagelegging

Uitwerkingsplan Vlietplein van het bestemmingsplan `Starrenburg, eerste partiële herziening'.

Burgemeester en wethouders van Voorschoten maken bekend dat met ingang van woensdag 19 december a.s., gedurende twee weken en (in verband met de jaarwisseling) twee dagen, het uitwerkingsplan Vlietplein B2a van het bestemmingsplan `Starrenburg, eerste partiële herziening' wederom ter inzage ligt. Het betreffende uitwerkingsplan heeft reeds vanaf 31 oktober twee weken ter inzage gelegen. Gebleken is echter dat een wijziging die wij bedoeld hadden op te nemen, niet in het ter inzage gelegde exemplaar terecht was gekomen. De correcte versie wordt daarom wederom ter inzage gelegd.

Het gaat hierbij om de volgende wijziging:

In het kader van de inspraakprocedure volgens de inspraakverordening heeft het plan reeds ter inzage gelegen van 5 september tot en met 2 oktober 2001. Naar aanleiding daarvan is één opmerking binnengekomen. Deze opmerking heeft in zoverre tot aanpassing van het uitwerkingsplan geleid dat op het voor- en zijerf, ter plaatse van de op de kaart daartoe aangegeven aanduiding, geen overkappingen en/of carports zijn toegestaan.

Burgemeester en wethouders hadden reeds de volgende wijzigingen ten opzichte van het inspraakexemplaar aangebracht:
* In artikel 3 sub i van het uitwerkingsplan Vlietplein B2a is de maximale hoogte van een aanbouw gesteld op de hoogte van de bovenkant van de eerste bouwlaag vermeerderd

met 0,2 m;

* Tevens is het artikel 10, inhoudende een algemene vrijstellingsbepaling voor ondergeschikte bouwdelen, komen te vervallen en is ook hier een regeling getroffen in de wijze van meten;

* Tot slot is de plankaart dusdanig aangepast dat een aantal bouwvlakken enigszins zijn verbreed.

Het uitwerkingsplan Vlietplein B2a bevat voornamelijk de bestemming `woondoeleinden'. Het plan bestaat uit twee onderdelen: een project van zeven vrijstaande eengezinswoningen aan de Rouwkoopvaart en een appartementengebouw met horecavoorziening aan de Vliet.

Conform artikel 17 van het bestemmingsplan `Starrenburg, eerste partiële herziening' is het gedurende deze twee weken mogelijk bedenkingen in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

Het uitwerkingsplan Vlietplein B2a ligt vanaf woensdag 19 december 2001 tot en met donderdag 3 januari 2002 op werkdagen tussen 8.30 een 12.30 uur en na telefonische afspraak `s middags en op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur ter inzage in het informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Leidseweg 25 in Voorschoten.

Gedurende de periode dat de plannen ter inzage liggen is het mogelijk voor iedereen om mondeling of schriftelijk zienswijzen in te brengen over het plan.

Zienswijzen kunnen worden gericht aan:

Burgemeester en Wethouders van Voorschoten

Postbus 393

2250 AJ Voorschoten

Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij de balie van de afdeling Woningen en Bedrijven.


---

Inspraak Ruimtelijk Economisch Beleidsplan voor de Leidse Regio (REB)

Op 14 december wordt het Ruimtelijk Economisch Beleidsplan voor de Leidse Regio, "Sleutel tot Succes" door het bestuur van de Leidse Regio voor inspraak vrijgegeven. Het REB bevat een uiteenzetting van de gezamenlijke ruimtelijk-economische ambities en speerpunten van de gemeenten in de Leidse Regio. Er wordt daarin rekeninggehouden met de beperkte ruimte, die er in de regio beschikbaar is. Er zijn ambities geformuleerd op het gebied van bio- en lifesciences, kantoorontwikkelingen, bedrijventerreinen en van toerisme en recreatie.

Inspraak

De inspraaktermijn is vastgesteld op zes weken en loopt van 14-12-2001 t/m 25-01-2002.

In deze periode kunnen schriftelijke reacties ingediend worden bij de secretaris van het Portefeuillehouders Overleg Economisch Zaken van de Leidse regio, t.a.v. de heer J. van Doggenaar, Postbus 9100, 2300 PC Leiden.

Stukken ter inzage

Het Ruimtelijk Economisch Beleidsplan voor de Leidse Regio en de bijbehorende, toelichtende brochure, liggen vanaf vrijdag 14-12-2001 ter inzage in het gemeentehuis, bij de openbare bibliotheek en de Kamer van Koophandel voor Rijnland. Het gemeentehuis is geopend maandag t/m vrijdag van 8.30-12.30 uur.

Nadere informatie

Nadere informatie kan verkregen worden bij mw. C. Guijt van de afdeling Woningen en Bedrijven van de gemeente Voorschoten, telefoon 071-5600728 of bij dhr. J. van Doggenaar, secretaris Portefeuillehouders Overleg Economische Zaken, telefoon 071-5167121.


---

De OV Taxi in Voorschoten

De OV-taxi is een nieuwe vorm van openbaar vervoer in de Leidse regio. Het is reizen met comfort van een taxi voor een prijs die beduidend lager ligt. Het werkt erg eenvoudig: bepaal uw bestemming, bel 0900-2022368, en vertrek vanaf uw voordeur. Kortom de OV-taxi is voor iedereen die ergens op een gemakkelijke manier naar toe wil.


---

Tijd voor een inleveractie:

apart inleveren kleine elektrische apparaten

Kleine elektrische apparaten krijgen sinds vorig jaar weer een tweede leven. Zo kunnen bijvoorbeeld van het kunststof van een mixer kleerhangers worden gemaakt. Dit kan alleen als de oude of kapotte mixer wordt ingeleverd en niet in de in de vuilnisbak verdwijnt. Het laatste gebeurt nog te vaak, terwijl apart inleveren eigenlijk weinig moeite kost.

Stekker of batterij

Wat voor de mixer geldt, geldt ook voor de andere kleine elektrische apparaten. Alle apparaten met een stekker of batterij kunnen worden gerecycled. Tenminste, als u ze apart inlevert. Per jaar gooien we in Nederland maar liefst 3,2 miljoen kleine apparaten weg. Koffiezetapparaten, broodroosters, strijkijzers, föhns, walkmans, waterkokers, boormachines enzovoort hoeven niet in de vuilnisbak terecht te komen. Apart inleveren voorkomt een gigantische afvalberg, spaart het milieu en levert waardevolle grondstoffen op.

Twee plekken

Apart inleveren van kleine elektrische apparaten kost weinig moeite. Wilt u een apparaat kwijt dan kunt u op twee plekken terecht: bij de winkelier of bij de gemeente. De winkelier is verplicht uw oude apparaat gratis aan te nemen als u een soortgelijk apparaat koopt. Koopt u geen nieuw apparaat, maar wilt u wel een apparaat weggooien dan kunt u dit gratis aanbieden bij de gemeente. Zo kunt u het apparaat meegeven met de chemokar of brengen naar het afvaldepot (Koninklijke Marinelaan 21). Elk apparaat dat bij de winkelier of bij de gemeente is ingeleverd, wordt gerecycled.


---

Nieuwjaarsreceptie

Het gemeentebestuur stelt het op prijs u persoonlijk een gelukkig en voorspoedig 2002 toe te wensen. Ter gelegenheid van de jaarwisseling vindt op maandag 7 januari 2002 vanaf 20.00 een nieuwjaarsreceptie plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, Leidseweg 25.

Het spreekt voor zich dat iedere Voorschotenaar van harte welkom is bij deze feestelijke gelegenheid tot onderlinge uitwisseling van nieuwjaarswensen.


---

Gemeentehuis gesloten

Het gemeentehuis is in verband met de Kerstdagen en Nieuwjaar gesloten op de volgende dagen: 24 december - ADV

* 25 december - Eerste Kerstdag

* 26 december - Tweede Kerstdag

* 31 december - ADV

* 1 januari - Nieuwjaarsdag.

Op 2 januari bent u vanaf 10.00 uur weer van harte welkom. Brengt u Euro's mee?


---

Tips voor brandveilige feestdagen voor winkeliers, horeca, bejaardenhuizen etc

Het einde van het jaar is vol van feestelijkheden. Helaas kan de gezelligheid door brand wreed worden verstoord. Vandaar deze 'brandveilige' tips.

Plaats van extra voorraad

* zoek vooraf goede ruimten voor de extra voorraden. (dus niet in gangen, looppaden, doorgangen, trappenhuizen of voor uitgangen en nooduitgangen).

* Plaats voorraden niet voor blusmiddelen en voor afsluiters van sprinklerinstallaties en sproeischermen.

Waarheen met de emballage e.d.

* Bewaar emballage en afval zoveel mogelijk binnenshuis in daarvoor geschikte ruimten; dit voorkomt dat vandalen dit aan kunnen steken.

* Moet emballage en afval toch buiten opgeslagen worden, doe het dan in afsluitbare containers en zet deze niet op een brandkraan.
* Laat afval regelmatig afvoeren.

* Zorg ervoor dat de ruimten waar emballage en afval worden bewaard en de ruimten waar etalagemateriaal gereed wordt gemaakt zoveel mogelijk zijn opgeruimd.

Komt er een kerstboom?

* Een echte boom is erg brandbaar, en uit onderzoeken van TNO is gebleken dat zelfs het impregneren niet helpt. 'Echte' kerstbomen zijn dus niet meer toegestaan in vluchtgangen, -wegen en -routes. In de overige ruimten slechts in beperkte mate. Kunststof kerstbomen zijn doorgaans gemaakt van een type kunststof welke niet direkt in brand gaat. Toch is hierbij uiterste voorzichtigheid op z'n plaats.

* Zoek een goede plaats; zet de kunstboom niet in gangen, trappenhuizen, doorgangen of voor uitgangen en nooduitgangen.
* Zorg dat de boom niet gemakkelijk kan omvallen (dit zou er immers voor kunnen zorgen dat vluchtwegen worden belemmerd)
* Verlichting in de boom is mooi, maar is alleen veilig als u elektrische verlichting gebruikt.

* Controleer de bedrading van de elektrische kerstboomverlichting op beschadigingen.

* Probeer de installatie eerst uit door de lampjes voor het ophangen korte tijd te laten branden.

* Gebruik een gaaf en goed passend verlengsnoer en leg dat zo neer dat niemand erover kan struikelen.

* Doe de verlichting uit als u gaat slapen of het huis verlaat.
* Uitdoen is de stekker uit het stopcontact en niet een lampje losdraaien.

Gaat u versiering ophangen?

* Dennengroen mag niet of slechts in beperkte mate worden gebruikt. Dit materiaal is brandgevaarlijk.

* Overig brandbaar materiaal moet moeilijk brandbaar zijn uitgevoerd. Dergelijk versieringsmateriaal is verkrijgbaar in de handel, vraag hier expliciet om. Het materiaal dient minimaal op 2,5 meter boven de vloer te worden opgehangen.
* Zorg ervoor dat versiering uit de directe omgeving van verlichting en andere warm wordende apparatuur wordt gehouden.

Brandende kaarsen zijn gezellig, maar kunnen ook brand veroorzaken; daarom zijn brandende kaarsen minder wenselijk.

Nadere informatie kunt u krijgen bij de commandant van de brandweer. Dhr. J. Herpst telefoon 071 561 29 53.


---

Collectes.

Tot en met 31 december 2001 wordt er niet gecollecteerd.


---

Burgerlijke Stand

Geboren:

* 05dec01 Inge d.v. P. Knoester en S.J. de Koster;
* 4dec01 Bob Jacco z.v. M.M. Niersman en M.J. Coolen;
* 04dec01 Elianne Elisabeth, d.v. M.R. Swertz en S.J.P.E. Stallenberg;

* 30nov01 Wouter Joos Cornelius z.v. R.J.C. Lengers en A.G.R. Rongen;

* 29nov01 Aïcha d.v. S. Zlaouia en A. Trajkovska;
* 28nov01 Berend Wiebe, z.v. J.P. van den Berg en R.B. Smit;
* 27nov01 Abdenour, z.v. A. Lachhab en M. Aryf;
Huwelijksaangifte / aangifte van partnerschapsregistratie:
* 04dec01 J. Mooten en M. Jansen;

* 04dec01 A.P.A. Deen en E.M. Aardenburg;

Gehuwd/geregistreerde partners:

* 08dec01 K.W. Veldman en M.C. Borchert;

* 08dec01 Jhr. E.R. van der Wyck en S. Carlier;
Overleden:

* 12dec01 N.W. Wassenaar, oud 60 jaar;

* 10dec01 J.C. Smulders e.v. Dijkema, oud 73 jaar;
* 09dec01 T.T. Vink, oud 83 jaar;

* 09dec01 A. Ravensbergen, oud 90 jaar;

* 07dec01 H. van den Berg, oud 78 jaar;

* 05dec01 B.M. de Roo de la Faille, oud 87 jaar;
* 05dec01 M. Wondergem w.v. van der Heijden, oud 92 jaar;
* 03dec01 A. Bentley, oud 75 jaar;

* 30nov01 P.L.J. van der Geest, oud 89 jaar;
* 29nov01 J. Leeflang, oud 72 jaar

* 29nov01 J. Leeflang, oud 72 jaar;

* 28nov01 N. van Stokrom, oud 83 jaar


---

Bouwzaken

Aanvraag om bouwvergunning:

Rectificatie:

* Suze Groenewegerf 1; voor het vergroten van de woning en het plaatsen van een soutterain;

* Veurseweg 285; voor het gewijzigd uitvoeren van een bouwvergunning, zijnde het veranderen van de gevel;
* Burg de Kempenaerstraat 23; voor het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achtergevel;

* Meerkoeteiland 8; voor het vergroten van de woning;
* Meerkoeteiland 34; voor het plaatsen van een dakkapel;
Melding tot bouwvoornemen:

ovenvermelde aanvragen en meldingen kunnen bij de afdeling Bouw en Milieu van de gemeente (kamer 036) op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur worden ingezien. 's Middags en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur op afspraak. Indien een vrijstelling op grond van het bestemmingsplan noodzakelijk is, vindt een aparte publicatie plaats. Dat is de eerste gelegenheid om uw zienswijze over de aanvraag gemotiveerd en schriftelijk in te dienen. Indien een bouwvergunning is verleend vindt eveneens een publicatie plaats. Dan biedt de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen.


Verleende bouwvergunning:

Bij de publicatie 11-12-2001 is abusievelijk de mogelijkheid om bezwaar te maken niet gepubliceerd, hierbij alsnog de verleende bouwvergunningen:

dd 28-11-2001;

* Laan van Langenhorst 1; voor het gewijzigd uitvoeren van het plaatsen van een stalen heras hekwerk;

dd 04-12-2001;

* Hyacinthstraat 12; voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel;

dd 04-12-2001;

* Brouwerlaan 3; voor het vergroten van de garage;
dd 05-12-2001;

* Veurseweg 226; voor het vergroten van de woning;
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending of uitreiking van de vergunning (zie bovenstaande datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Gelijktijdig kan aan de president van de rechtbank te 's-Gravenhage (sector bestuursrecht), worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dat vereist. Inwilliging van dit verzoek kan betekenen dat de bouwactiviteiten onmiddellijk stopgezet dienen te worden.

Nadere inlichtingen omtrent deze procedures kunt u verkrijgen bij de heer mr H. Wester van de afdeling Bestuurlijke Juridische Zaken van onze gemeente, (telefoon 071- 5600 622).


---

Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

Openingstijden :
ma-vr. 8:30-12:30 uur
's middags op afspraak
do. 18:00-20:00 uur
burgerzaken geopend
overige afdelingen op afspraak

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...