Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wijziging voorwaarden artikel 31 Elektriciteitswet 1998

Datum nieuwsfeit: 17-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Dienst uitvoering en toezicht Electriciteitswet
Zoek soortgelijke berichten
Dienst uitvoering en toezicht Electriciteitswet

Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT

Nummer: 100700/4
Betreft: Wijziging van de voorwaarden van artikel 31 Elektriciteitswet 1998 in verband met omzetting naar Euro

I. Voorstel


1. In de verordening nummer 97/98 van 3 mei 1998 van de Raad van de Europese Unie over de invoering van de Euro1, is bepaald dat vanaf 1 januari 2002 de Euro het enige wettelijke betaalmiddel is in de deelnemende landen van de Europese Unie.


2. In navolging van bovenstaande verordening dienen de geldbedragen die in de voorwaarden van artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: Ewet '98) in de nationale munteenheid, de Nederlandse gulden, vermeld zijn, omgezet te worden naar de munteenheid van de Europese Unie: de Euro.


3. Dientengevolge heeft de directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie (hierna: directeur DTe) op 30 november 2001, op grond van artikel 32 lid 2 van de Ewet '98, het ontwerpbesluit met kenmerk 100700/1, tot wijziging van de voorwaarden van artikel 31 van de Ewet '98, gezonden aan de Sectie Netbeheerders van EnergieNed, die namens de gezamenlijke netbeheerders optreedt (hierna: de gezamenlijke netbeheerders).


4. Op 17 december 2001 ontving de directeur DTe, onder kenmerk 2001-13006 Bem/Aco, ingevolge artikel 34, derde lid van de Ewet '98, de zienswijze van de gezamenlijke netbeheerders op het onderhavige ontwerpbesluit.
In het ontwerpbesluit werd, bij de omrekening van de bovengenoemde geldbedragen van de Nederlandse gulden naar de Euro, de vastgestelde omrekeningskoers gehanteerd. De gezamenlijke netbeheerders hebben echter in hun zienswijze aangegeven dat de genoemde bedragen afgerond dienen te worden ten gunste van de afnemers. De directeur DTe is het eens met deze zienswijze en zal de betreffende bedragen in het besluit aanpassen.

II. Toelichting op wijziging


5. De directeur DTe heeft geconstateerd dat in hoofdstuk 5.6 van de Netcode betreffende buitenlandtransporten, in artikel 5.6.10.2 een geldbedrag in de nationale munteenheid, de


1 Publikatieblad nummer L 139 van 11/05/1998, blz. 0001-0005.


1Nederlandse gulden, is vermeld. Voorts zijn in hoofdstuk 6.3 van de Netcode betreffende compensatie bij ernstige storingen, in artikel 6.3.1 geldbedragen in de nationale munteenheid, de Nederlandse gulden, vermeld.


6. Op 1 januari 2002 dienen deze geldbedragen als gevolg van bovenstaande verordening omgezet te zijn naar de munteenheid van de Europese Unie: de Euro. Deze omzetting vindt plaatst overeenkomstig de onherroepelijk vastgestelde omrekeningskoers die door de Raad op grond van artikel 109 L, vierde lid, eerste zin, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, ten aanzien van de munteenheid van elke deelnemende Lidstaat wordt gehanteerd. Overeenkomstig de omrekeningskoers bedraagt één Euro: 2,20371 Nederlandse gulden.

III. Besluit


7. Aangezien hier slechts sprake is van een technische wijziging, komt de directeur DTe tot het oordeel dat deze wijziging in overeenstemming is met het belang bedoeld in het eerste lid van artikel 36 van de Ewet en met de eisen bedoeld in het tweede lid van het voornoemde artikel.


8. De directeur DTe besluit hierbij tot wijziging van artikel 6.3.1 van de Netcode. De tekst van de artikelen zoals deze zal luiden is opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage.


9. Dit besluit wordt bekendgemaakt in de Staatscourant en het wordt gepubliceerd op de website van de DTe.


10. Het onderhavige besluit treedt in werking op 1 januari 2002.
Datum: 18-12-2001

W.g.
Drs. J.J. de Jong
Directeur Dienst uitvoering en toezicht Energie

Tegen dit besluit, dat bekend wordt gemaakt in de Staatscourant, kan degene, die rechtstreeks door dit besluit in zijn belang wordt getroffen, binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de Juridische Dienst van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Postbus 16326 BH Den Haag.


2Bijlage behorende bij het Besluit nummer 100700/4

Netcode hoofdstuk 5.6 Buitenlandtransporten

Artikel 5.6.10.2
Indien er voldoende capaciteit op de verbinding is om alle aanvragen te honoreren, is de prijs van de toegewezen capaciteit (hieronder: de clearingprijs) gelijk aan EUR 0,-.

Netcode hoofdstuk 6.3 Compensatie bij ernstige storingen

Artikel 6.3.1
De netbeheerder betaalt, uitgezonderd de in 6.3.2 genoemde omstandigheden, aan aangeslotenen op zij net bij wie de transp0rtdienst langer dan 4 uur ten gevolge van een storing wordt onderbroken, bij de eerstvolgende jaar- respectievelijk maandafrekening een compensatievergoeding ter hoogte van het hieronder genoemde bedrag:
a. per aansluiting van een verbruiker die op basis van 3.7.2 van de Tarievencode is ingedeeld in categorie a bedraagt de compensatievergoeding per onderbreking EUR 35,-; b. per aansluiting van een verbruiker die op basis van 3.7.2 van de Tarievencode is ingedeeld in categorie b of c, bedraagt de compensatievergoeding per onderbreking EUR 910,-; c. per aansluiting van een verbruiker die op basis van 3.7.2 van de Tarievencode is ingedeeld in categorie d, bedraagt de compensatievergoeding per onderbreking EUR 0,35 per kW gecontracteerd met een maximum van EUR 91.000,-.


3reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie