Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en kerstgroet gemeente Heumen

Datum nieuwsfeit: 18-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Heumen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Heumen

18-12-2001

De Verbinding, week 51

Kerstmis 2001

Kerstmis is een feest van Licht en Vrede. Wereldvrede liefst. Maar wat moeten we binnen ons eigen gezin, onze eigen baan, ons eigen dorp met die grote wereld? Laten we ons uit het veld slaan door de onmacht die we voelen?

We kunnen de armoede en de gevechten in de wereld niet oplossen. Maar we kunnen wel laten zien dat we de oude boodschap begrijpen: vrede aan de mensen van goede wil.
Vrede begint in het eigen hart, met gevoelens van ontspanning en tevredenheid, vertrouwen en dankbaarheid. Dan kunnen we van ons geluk misschien ook weer een beetje uitdelen aan anderen, zonder die ander op te dringen wat goed voor hem is:

Zie, ik sluit mijn armen rond jou
en zou je willen beschermen
wel wetend dat dat niet kan of mag.

Jij bent geroepen om je eigen weg te gaan
maar wie zouden wij mensen zijn
zonder zelfs dit gebaar.

(Alex Pot)

Het gemeentebestuur van Heumen wenst u vredige Kerstdagen en een gelukkig nieuw jaar.

Nieuwjaarsfeest gemeente op 3 januari

Het traditionele Nieuwjaarsfeest voor alle inwoners van de gemeente Heumen wordt dit jaar gehouden in het verenigingsgebouw "Ons Huis "in Nederasselt. Het bestuur van dat gebouw stelt met groot genoegen de pas gerenoveerde zalen beschikbaar.
Alle inwoners zijn welkom op het feest, waarop deze keer ook de duurzaamheidspluim wordt uitgereikt.
Op de avond zijn enkele korte optredens te beluisteren, maar het belangrijkste is dat er alle ruimte is voor persoonlijke ontmoetingen om elkaar de beste wensen over te brengen.

Het feest begint om 20.00 uur, maar "Ons Huis" is al om 19.30 uur open. En de weg ernaar toe hoeft al helemaal geen probleem te zijn, want taxivervoer wordt die avond gratis verzorgd door de plaatselijke bedrijven van Kesseler (Heumen), Vink (Overasselt) en Van der Wielen (Malden). Belt u even van te voren met een van die bedrijven om een tijd af te spreken.

KAN wil op zelfde voet verder

Het Knooppunt Arnhem Nijmegen wil verder binnen de huidige bestuurlijke vorm en met het huidige takenpakket. Dat blijkt uit een evaluatie die aan de raden van de 21 deelnemende gemeenten is voorgelegd. De raad van Heumen bespreekt die evaluatie op 20 december.

B&W stellen de raad voor met de bevindingen van de evaluatie, waarin onder andere ook een paar verbeterpunten worden aangevoerd, in te stemmen. Wat het KAN wil sluit goed aan bij de eigen Toekomstvisie van de gemeente. Verbetering van landschappelijke en recreatieve waarden, geleiding van het autoverkeer en openbaar vervoer en concentratie van verstedelijking zijn ook doelstellingen van het Heumense beleid. Als punten waar in de toekomst goed op moet worden toegezien, noemt het voorstel: duurzaamheid en interactie met de burgers. Het KAN noemt die ook wel maar spreekt in het evaluatierapport bijvoorbeeld uit dat het KAN nauwelijks besluiten neemt die de burger rechtstreeks raken.

Gemeentehuis rond de feestdagen

Het gemeentehuis is met Kerstmis en Nieuwjaar gesloten, maar ook op de maandagen die daaraan vooraf gaan: 24 en 31 december. Dat geldt voor alle diensten, dus ook voor de Burgerlijke Stand. De gemeentewerkplaats aan de Ambachtsweg en de hulpsecretarie in Overasselt zijn op de genoemde dagen eveneens dicht. Op 2 januari 2002 is het gemeentehuis pas om 10.00 uur open.

overige mededelingen
Het streekarchief in Nijmegen is dicht vanaf donderdag 20 december om 12.00 uur tot 2 januari. Op 19 december en 8 januari sluit het archief al om 16.00 uur.

De rubriek De Verbinding verschijnt rond de feestdagen niet op dinsdag, maar op maandag 24 en maandag 31 december.

Kijk voor wijzigingen met betrekking tot het ophalen van huisvuil in de rubriek Afval in de linkerkolom.

Rond Kerst paspoort nodig?

Wie voor de Kerst nog een paspoort of identiteitskaart nodig heeft kan dat alleen nog maar aanvragen via een spoedprocedure op woensdag 19 of donderdag 20 december. De aanvrage moet dan wel gedaan worden voor 11.00 uur. Omdat het een spoedprocedure is moet bovendien f 73,55 extra worden betaald.
De documenten kunnen dan donderdag, resp. vrijdag (voor 12.00 uur!) worden opgehaald. Zorg ervoor dat u oude documenten inlevert bij de aanvraag en een goede pasfoto bij u hebt. Ook voor kinderen gelden vereisten.
Voor inlichtingen kunt u bellen met het gemeentehuis.

Verkiezingen 2002

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart volgend jaar heeft zich één nieuwe partijaanduiding gemeld. Het betreft Partij Thonen. De gemachtigde daarvan G. Thonen maakt momenteel al deel van de gemeenteraad uit, maar hij werd daarin in 1998 gekozen voor de partij Senioren 2000.
De overige partijen die aan de verkiezingen deel zullen nemen zijn PvdA/GroenLinks, DGH, CDA en VVD.

Brandveiligheid voorop in feesttijd

Als gevolg van de gebeurtenissen in Volendam met de jaarwisseling 2000/2001 is er landelijk veel meer aandacht voor brandveiligheid, vooral als risico's verhoogd kunnen worden door extra brandbare materialen zoals versieringen, kerstbomen, enz. Dat is ook het geval in de gemeente Heumen. De Brandweercommandant heeft vorige week alle scholen, horeca-bedrijven en wijk- en buurtcentra in de gemeente een brief gestuurd waarin gewezen wordt op de voorschriften die brandgevaar moeten voorkomen. Zo mogen geen brandbare wand- en plafondversieringen worden gebruikt en mag voor ballonnen geen gas worden gebruikt. Plafondversiering moet bovendien minimaal 2,50 m boven de vloer hangen.
In de brief wordt verder geadviseerd bij voorkeur kunststof kerstbomen te gebruiken van onbrandbaar materiaal. Ze mogen niet op vluchtroutes staan.
De brandweer zal voor Kerstmis nog door middel van steekproef controleren of de aanwijzingen worden opgevolgd. Mede vanwege dit soort maatregelen moet het gemeentehuis het dit jaar voor het eerst doen zonder geurend groen. Binnen het gebouw staan alleen kunstbomen.

Afval

Op woensdag 19, donderdag 20 en vrijdag 21 december, worden de huisvuilzakken opgehaald.

oud papier
Elke donderdag tijdens schooluren staat een papiercontainer bij basisschool de Toermalijn aan de Gladiolenstraat 2a. Hij staat er niet op 27 december en 3 januari.
Let op: KPJ en MZC'80 halen op 29 december GEEN oud papier op. De eerstvolgende keer is zaterdag 26 januari.
Op woensdag 19 december haalt fanfare Wilhelmina in Nederasselt het oud papier op. Zorg dat het om 18.00 uur buiten staat.

grof vuil
Elke zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur kunt u grof vuil brengen naar de milieustraat aan de Ambachtsweg 10 te Malden.

huisraad
Herbruikbaar huisraad kunt u thuis laten ophalen door Kringloopbedrijf Het GOED. Het GOED dat is gevestigd aan de Burchtstraat 110 te Nijmegen, zamelt in onze gemeente al het herbruikbare huisraad in, zoals meubilair, boeken en platen, potten en pannen, snuisterijen, schilderijen, kleding, gordijnen en schoenen. Het bedrijf haalt ook alle hele apparaten op, zoals wasmachines, televisies, radio's, computers, lampen, fornuizen, boilers en kachels (wit- en bruingoed). Goederen worden op afspraak binnen een week opgehaald. De goederen moeten, zonodig verpakt in dozen of zakken, op de begane grond staan. Voor een afspraak kunt u bellen met telefoonnummer (024) 645 69 04. Zelf bij de kringloopwinkel langsbrengen kan ook. De chauffeur bepaalt uiteindelijk of het huisraad dat u aanbiedt nog bruikbaar is.

kleding
Nog bruikbare kleding kunt u brengen naar de Schakel aan de Eendenpoelseweg 6b, geopend op donderdag en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 15.00 uur. U kunt hier ook tweedehands kleding kopen. De opbrengst komt ten goede aan projecten in de derde wereld.

klachten
Voor klachten over afval en honden kunt u terecht bij de reinigingswachter. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 373 21 25.

Vergunningen

A. Aanvragen bouwvergunning
Bij B&W zijn de volgende aanvragen om bouwvergunning binnengekomen:
- het wijzigen van de bouwvergunning op 17-10-01 afgegeven onder no. 20010253 voor wat betreft de afmetingen van de erker, Molenkuil 13
- uitbreiden woning aan de achterzijde, Pitrus 30
- nieuwbouw tuincentrum, Broekkant 90
De publicatie van de aangevraagde bouwvergunningen is uitsluitend informatief bedoeld. Omdat op deze aanvraag nog geen beslissing is genomen bestaat nog geen mogelijkheid tot het indienen van bezwaren op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Het bouwplan kan tijdens de openstellingsuren van het gemeentehuis worden ingezien bij Bouw- en woningtoezicht. Het is mogelijk dat de aanvrager het plan nog wijzigt.

B. Aanvragen kapvergunningen
Er zijn aanvragen binnen om een kapvergunning voor: 2 kerstdennen en 1 pseudo acacia, Randwijksingel 103 5 bomen, o.a. berk, Japanse kers en coniferen, Rijksweg 36
1 esdoorn, kerkplein Malden
Wie het niet met een eventuele verlening van een vergunning eens is kan daartegen bedenkingen indienen bij B&W tot uiterlijk 1 januari 2002.

C. Kapvergunningen
Op 11 december zijn de volgende kapvergunningen verzonden:
1 schijnbeuk, Karn 44
20 kerstdennen, 1 larix en 1 iep, Randwijksingel 22
1 eik, De Kruiskamp 39

1 den, 1 els en 1 conifeer, Jachthoorn 13

1 eik en 1 appelboom, Rijksweg 104

1 esdoorn, Randwijksingel 49

1 ceder, 1 conifeer, 1 meidoorn en 1 iep, Randwijksingel 12 Voor de mogelijkheid bezwaar te maken, zie onder E.

D. Bouwvergunningen
De volgende bouwvergunningen zijn verleend:
Verzonden op 7 december:
B20010366: uitbreiden slaapkamer op bestaand balkon, De Vlier 25 B20010286: bouw woonhuis, Hoogstraat 25a
Verzonden op 11 december:
B20010133: bouw kleindierenverblijf, Rijksweg 59 Voor de mogelijkheid bezwaar te maken, zie onder E.

E. Verkeersbesluit
Op 11 december is een verkeersbesluit verzonden tot het instellen van een 30 km-zone voor het Heumens deel van Molenhoek. Wie het niet eens is met één van de besluiten onder C, D of E kan daartegen binnen zes weken nadat het betreffende besluit is verzonden schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders.

F. overige
Op 6 december hebben B&W een beslissing verzonden op een bezwaarschrift van Houterman Lent BV te Lent. De beslissing houdt in dat een ontheffing wordt verleend voor het parkeren met een sleepauto aan de Groeze in Malden.
Wie het met deze beslissing niet eens is kan daartegen binnen zes weken nadat het besluit is verzonden in beroep komen bij de sector bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank, Postbus 30160, 6803 AD Arnhem.

Gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert op 20 december om 19.30 uur. De agenda stond in De Verbinding van 11 december.

Vrijstelling bouw erker

Molenkuil 13
Burgemeester en wethouders van Heumen ontvingen een aanvraag om bouwvergunning voor het wijzigen van de op 17 oktober 2001 onder no. 20010253 afgegeven bouwvergunning voor de bouw van een erker op het perceel kadastraal bekend gemeente Overasselt, C 1199, plaatselijk bekend Molenkuil 13 Overasselt. De wijziging betreft de afmetingen van de erker: de diepte wordt 1,65m¹ i.p.v. 1,5m¹ en de breedte 5,64m¹ i.p.v. 5,15m¹.
Het bouwplan past niet binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan Overasselt I.
B&W willen niettemin medewerking verlenen door met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan.

Bedenkingen
De hierboven genoemde vrijstelling kan pas worden verleend nadat een ieder in de gelegenheid is gesteld bedenkingen in te dienen tegen het voornemen vrijstelling te verlenen. Dat kan schriftelijk of mondeling bij B&W van Heumen, Postbus 200, 6580 AZ Malden vanaf donderdag 20 december 2001 tot en met woensdag 16 januari 2002. Gedurende die periode liggen de bouwplannen dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur en op maandag bovendien van 17.00 tot 18.30 uur ter inzage bij de sector Grondgebiedzaken in het gemeentehuis.

Malden, 18 december 2001

Melding verandering inrichting

Burgemeester en wethouders van Heumen maken ingevolge artikel 8.19 van de Wet milieubeheer bekend, dat bij hen de volgende melding is ingekomen:


· C.J.M. van Dijk, Looistraat 36 te 6582 BC Heumen voor een agrarisch bedrijf met rundvee, varkens en kippen aan genoemd adres. De melding heeft betrekking op het vervangen van een schuur.

Omdat er bij deze wijziging geen sprake is van een toename van de milieuhygiënische belasting, kan genoemd bedrijf volstaan met een melding. Burgemeester en wethouders verklaren derhalve dat ze de melding accepteren.

Waar in te zien?
De stukken liggen gedurende zes weken vanaf 19 december 2001 ter inzage bij de sector Grondgebiedzaken van het gemeentehuis. Daar kunt u elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en op maandag van 17.00 tot 18.30 uur terecht.

Bezwaarmogelijkheden
Belanghebbenden kunnen tot en met 30 januari 2002 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 6580 AZ Malden.
Gedurende de bezwarentermijn kan bij de Raad van State een verzoek worden gedaan om het treffen van een voorlopige voorziening. Het verzoek tot een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De verklaring wordt niet van kracht voordat op zo'n eventueel verzoek is beslist.

Malden, 18 december 2001.

Melding Wet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Heumen maken ingevolge artikel 8.41, lid 4, van de Wet milieubeheer bekend dat bij hen de volgende melding is ingekomen:


* op grond van het Besluit Opslag Propaan milieubeheer van:
- J.A. Goossens, Rijksweg 181 te Malden voor het van toepassing worden van
genoemd besluit op een reeds opgerichte inrichting, aan genoemd adres, waar
propaan wordt bewaard.

B&W heeft de melding geaccepteerd. Dit houdt in dat bovengenoemd bedrijf voor de opslag van propaan geen milieuvergunning nodig heeft, maar wel moet voldoen aan algemene voorschriften die zijn vervat in het van toepassing zijnde besluit, dat hierboven is genoemd. De stukken liggen gedurende twee weken vanaf de datum van publicatie ter inzage bij de cluster milieu.

Malden, 18 december 2001

Kandidaatstelling verkiezing leden gemeenteraad

De burgemeester van Heumen maakt het volgende bekend:
1. Op 22 januari 2002 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad plaatshebben.

2. Op die dag kunnen op het gemeentehuis aan het adres Kerkplein 6, 6581 AC Malden bij het daar gevestigde hoofdstembureau van 9.00 tot 15.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd.
3. De benodigde formulieren voor

- de lijsten van kandidaten (model H 1)

- de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9)

- de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1)
- de machtigingen tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst (model H 3-2)
- de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H
4)

- de verklaringen betreffende het verbinden van de kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie (model I 10)
zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling op het gemeentehuis kosteloos verkrijgbaar voor de kiezers.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van kandidatenlijsten worden op het gemeentehuis verstrekt.

Malden, 12 december 2001.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...