Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en kerstgroet gemeente Heumen

Datum nieuwsfeit: 18-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Heumen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Heumen

18-12-2001

De Verbinding, week 51

Kerstmis 2001

Kerstmis is een feest van Licht en Vrede. Wereldvrede liefst. Maar wat moeten we binnen ons eigen gezin, onze eigen baan, ons eigen dorp met die grote wereld? Laten we ons uit het veld slaan door de onmacht die we voelen?

We kunnen de armoede en de gevechten in de wereld niet oplossen. Maar we kunnen wel laten zien dat we de oude boodschap begrijpen: vrede aan de mensen van goede wil.
Vrede begint in het eigen hart, met gevoelens van ontspanning en tevredenheid, vertrouwen en dankbaarheid. Dan kunnen we van ons geluk misschien ook weer een beetje uitdelen aan anderen, zonder die ander op te dringen wat goed voor hem is:

Zie, ik sluit mijn armen rond jou
en zou je willen beschermen
wel wetend dat dat niet kan of mag.

Jij bent geroepen om je eigen weg te gaan
maar wie zouden wij mensen zijn
zonder zelfs dit gebaar.

(Alex Pot)

Het gemeentebestuur van Heumen wenst u vredige Kerstdagen en een gelukkig nieuw jaar.

Nieuwjaarsfeest gemeente op 3 januari

Het traditionele Nieuwjaarsfeest voor alle inwoners van de gemeente Heumen wordt dit jaar gehouden in het verenigingsgebouw "Ons Huis "in Nederasselt. Het bestuur van dat gebouw stelt met groot genoegen de pas gerenoveerde zalen beschikbaar.
Alle inwoners zijn welkom op het feest, waarop deze keer ook de duurzaamheidspluim wordt uitgereikt.
Op de avond zijn enkele korte optredens te beluisteren, maar het belangrijkste is dat er alle ruimte is voor persoonlijke ontmoetingen om elkaar de beste wensen over te brengen.

Het feest begint om 20.00 uur, maar "Ons Huis" is al om 19.30 uur open. En de weg ernaar toe hoeft al helemaal geen probleem te zijn, want taxivervoer wordt die avond gratis verzorgd door de plaatselijke bedrijven van Kesseler (Heumen), Vink (Overasselt) en Van der Wielen (Malden). Belt u even van te voren met een van die bedrijven om een tijd af te spreken.

KAN wil op zelfde voet verder

Het Knooppunt Arnhem Nijmegen wil verder binnen de huidige bestuurlijke vorm en met het huidige takenpakket. Dat blijkt uit een evaluatie die aan de raden van de 21 deelnemende gemeenten is voorgelegd. De raad van Heumen bespreekt die evaluatie op 20 december.

B&W stellen de raad voor met de bevindingen van de evaluatie, waarin onder andere ook een paar verbeterpunten worden aangevoerd, in te stemmen. Wat het KAN wil sluit goed aan bij de eigen Toekomstvisie van de gemeente. Verbetering van landschappelijke en recreatieve waarden, geleiding van het autoverkeer en openbaar vervoer en concentratie van verstedelijking zijn ook doelstellingen van het Heumense beleid. Als punten waar in de toekomst goed op moet worden toegezien, noemt het voorstel: duurzaamheid en interactie met de burgers. Het KAN noemt die ook wel maar spreekt in het evaluatierapport bijvoorbeeld uit dat het KAN nauwelijks besluiten neemt die de burger rechtstreeks raken.

Gemeentehuis rond de feestdagen

Het gemeentehuis is met Kerstmis en Nieuwjaar gesloten, maar ook op de maandagen die daaraan vooraf gaan: 24 en 31 december. Dat geldt voor alle diensten, dus ook voor de Burgerlijke Stand. De gemeentewerkplaats aan de Ambachtsweg en de hulpsecretarie in Overasselt zijn op de genoemde dagen eveneens dicht. Op 2 januari 2002 is het gemeentehuis pas om 10.00 uur open.

overige mededelingen
Het streekarchief in Nijmegen is dicht vanaf donderdag 20 december om 12.00 uur tot 2 januari. Op 19 december en 8 januari sluit het archief al om 16.00 uur.

De rubriek De Verbinding verschijnt rond de feestdagen niet op dinsdag, maar op maandag 24 en maandag 31 december.

Kijk voor wijzigingen met betrekking tot het ophalen van huisvuil in de rubriek Afval in de linkerkolom.

Rond Kerst paspoort nodig?

Wie voor de Kerst nog een paspoort of identiteitskaart nodig heeft kan dat alleen nog maar aanvragen via een spoedprocedure op woensdag 19 of donderdag 20 december. De aanvrage moet dan wel gedaan worden voor 11.00 uur. Omdat het een spoedprocedure is moet bovendien f 73,55 extra worden betaald.
De documenten kunnen dan donderdag, resp. vrijdag (voor 12.00 uur!) worden opgehaald. Zorg ervoor dat u oude documenten inlevert bij de aanvraag en een goede pasfoto bij u hebt. Ook voor kinderen gelden vereisten.
Voor inlichtingen kunt u bellen met het gemeentehuis.

Verkiezingen 2002

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart volgend jaar heeft zich één nieuwe partijaanduiding gemeld. Het betreft Partij Thonen. De gemachtigde daarvan G. Thonen maakt momenteel al deel van de gemeenteraad uit, maar hij werd daarin in 1998 gekozen voor de partij Senioren 2000.
De overige partijen die aan de verkiezingen deel zullen nemen zijn PvdA/GroenLinks, DGH, CDA en VVD.

Brandveiligheid voorop in feesttijd

Als gevolg van de gebeurtenissen in Volendam met de jaarwisseling 2000/2001 is er landelijk veel meer aandacht voor brandveiligheid, vooral als risico's verhoogd kunnen worden door extra brandbare materialen zoals versieringen, kerstbomen, enz. Dat is ook het geval in de gemeente Heumen. De Brandweercommandant heeft vorige week alle scholen, horeca-bedrijven en wijk- en buurtcentra in de gemeente een brief gestuurd waarin gewezen wordt op de voorschriften die brandgevaar moeten voorkomen. Zo mogen geen brandbare wand- en plafondversieringen worden gebruikt en mag voor ballonnen geen gas worden gebruikt. Plafondversiering moet bovendien minimaal 2,50 m boven de vloer hangen.
In de brief wordt verder geadviseerd bij voorkeur kunststof kerstbomen te gebruiken van onbrandbaar materiaal. Ze mogen niet op vluchtroutes staan.
De brandweer zal voor Kerstmis nog door middel van steekproef controleren of de aanwijzingen worden opgevolgd. Mede vanwege dit soort maatregelen moet het gemeentehuis het dit jaar voor het eerst doen zonder geurend groen. Binnen het gebouw staan alleen kunstbomen.

Afval

Op woensdag 19, donderdag 20 en vrijdag 21 december, worden de huisvuilzakken opgehaald.

oud papier
Elke donderdag tijdens schooluren staat een papiercontainer bij basisschool de Toermalijn aan de Gladiolenstraat 2a. Hij staat er niet op 27 december en 3 januari.
Let op: KPJ en MZC'80 halen op 29 december GEEN oud papier op. De eerstvolgende keer is zaterdag 26 januari.
Op woensdag 19 december haalt fanfare Wilhelmina in Nederasselt het oud papier op. Zorg dat het om 18.00 uur buiten staat.

grof vuil
Elke zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur kunt u grof vuil brengen naar de milieustraat aan de Ambachtsweg 10 te Malden.

huisraad
Herbruikbaar huisraad kunt u thuis laten ophalen door Kringloopbedrijf Het GOED. Het GOED dat is gevestigd aan de Burchtstraat 110 te Nijmegen, zamelt in onze gemeente al het herbruikbare huisraad in, zoals meubilair, boeken en platen, potten en pannen, snuisterijen, schilderijen, kleding, gordijnen en schoenen. Het bedrijf haalt ook alle hele apparaten op, zoals wasmachines, televisies, radio's, computers, lampen, fornuizen, boilers en kachels (wit- en bruingoed). Goederen worden op afspraak binnen een week opgehaald. De goederen moeten, zonodig verpakt in dozen of zakken, op de begane grond staan. Voor een afspraak kunt u bellen met telefoonnummer (024) 645 69 04. Zelf bij de kringloopwinkel langsbrengen kan ook. De chauffeur bepaalt uiteindelijk of het huisraad dat u aanbiedt nog bruikbaar is.

kleding
Nog bruikbare kleding kunt u brengen naar de Schakel aan de Eendenpoelseweg 6b, geopend op donderdag en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 15.00 uur. U kunt hier ook tweedehands kleding kopen. De opbrengst komt ten goede aan projecten in de derde wereld.

klachten
Voor klachten over afval en honden kunt u terecht bij de reinigingswachter. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 373 21 25.

Vergunningen

A. Aanvragen bouwvergunning
Bij B&W zijn de volgende aanvragen om bouwvergunning binnengekomen:
- het wijzigen van de bouwvergunning op 17-10-01 afgegeven onder no. 20010253 voor wat betreft de afmetingen van de erker, Molenkuil 13
- uitbreiden woning aan de achterzijde, Pitrus 30
- nieuwbouw tuincentrum, Broekkant 90
De publicatie van de aangevraagde bouwvergunningen is uitsluitend informatief bedoeld. Omdat op deze aanvraag nog geen beslissing is genomen bestaat nog geen mogelijkheid tot het indienen van bezwaren op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Het bouwplan kan tijdens de openstellingsuren van het gemeentehuis worden ingezien bij Bouw- en woningtoezicht. Het is mogelijk dat de aanvrager het plan nog wijzigt.

B. Aanvragen kapvergunningen
Er zijn aanvragen binnen om een kapvergunning voor: 2 kerstdennen en 1 pseudo acacia, Randwijksingel 103 5 bomen, o.a. berk, Japanse kers en coniferen, Rijksweg 36
1 esdoorn, kerkplein Malden
Wie het niet met een eventuele verlening van een vergunning eens is kan daartegen bedenkingen indienen bij B&W tot uiterlijk 1 januari 2002.

C. Kapvergunningen
Op 11 december zijn de volgende kapvergunningen verzonden:
1 schijnbeuk, Karn 44
20 kerstdennen, 1 larix en 1 iep, Randwijksingel 22
1 eik, De Kruiskamp 39

1 den, 1 els en 1 conifeer, Jachthoorn 13

1 eik en 1 appelboom, Rijksweg 104

1 esdoorn, Randwijksingel 49

1 ceder, 1 conifeer, 1 meidoorn en 1 iep, Randwijksingel 12 Voor de mogelijkheid bezwaar te maken, zie onder E.

D. Bouwvergunningen
De volgende bouwvergunningen zijn verleend:
Verzonden op 7 december:
B20010366: uitbreiden slaapkamer op bestaand balkon, De Vlier 25 B20010286: bouw woonhuis, Hoogstraat 25a
Verzonden op 11 december:
B20010133: bouw kleindierenverblijf, Rijksweg 59 Voor de mogelijkheid bezwaar te maken, zie onder E.

E. Verkeersbesluit
Op 11 december is een verkeersbesluit verzonden tot het instellen van een 30 km-zone voor het Heumens deel van Molenhoek. Wie het niet eens is met één van de besluiten onder C, D of E kan daartegen binnen zes weken nadat het betreffende besluit is verzonden schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders.

F. overige
Op 6 december hebben B&W een beslissing verzonden op een bezwaarschrift van Houterman Lent BV te Lent. De beslissing houdt in dat een ontheffing wordt verleend voor het parkeren met een sleepauto aan de Groeze in Malden.
Wie het met deze beslissing niet eens is kan daartegen binnen zes weken nadat het besluit is verzonden in beroep komen bij de sector bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank, Postbus 30160, 6803 AD Arnhem.

Gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert op 20 december om 19.30 uur. De agenda stond in De Verbinding van 11 december.

Vrijstelling bouw erker

Molenkuil 13
Burgemeester en wethouders van Heumen ontvingen een aanvraag om bouwvergunning voor het wijzigen van de op 17 oktober 2001 onder no. 20010253 afgegeven bouwvergunning voor de bouw van een erker op het perceel kadastraal bekend gemeente Overasselt, C 1199, plaatselijk bekend Molenkuil 13 Overasselt. De wijziging betreft de afmetingen van de erker: de diepte wordt 1,65m¹ i.p.v. 1,5m¹ en de breedte 5,64m¹ i.p.v. 5,15m¹.
Het bouwplan past niet binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan Overasselt I.
B&W willen niettemin medewerking verlenen door met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan.

Bedenkingen
De hierboven genoemde vrijstelling kan pas worden verleend nadat een ieder in de gelegenheid is gesteld bedenkingen in te dienen tegen het voornemen vrijstelling te verlenen. Dat kan schriftelijk of mondeling bij B&W van Heumen, Postbus 200, 6580 AZ Malden vanaf donderdag 20 december 2001 tot en met woensdag 16 januari 2002. Gedurende die periode liggen de bouwplannen dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur en op maandag bovendien van 17.00 tot 18.30 uur ter inzage bij de sector Grondgebiedzaken in het gemeentehuis.

Malden, 18 december 2001

Melding verandering inrichting

Burgemeester en wethouders van Heumen maken ingevolge artikel 8.19 van de Wet milieubeheer bekend, dat bij hen de volgende melding is ingekomen:


· C.J.M. van Dijk, Looistraat 36 te 6582 BC Heumen voor een agrarisch bedrijf met rundvee, varkens en kippen aan genoemd adres. De melding heeft betrekking op het vervangen van een schuur.

Omdat er bij deze wijziging geen sprake is van een toename van de milieuhygiënische belasting, kan genoemd bedrijf volstaan met een melding. Burgemeester en wethouders verklaren derhalve dat ze de melding accepteren.

Waar in te zien?
De stukken liggen gedurende zes weken vanaf 19 december 2001 ter inzage bij de sector Grondgebiedzaken van het gemeentehuis. Daar kunt u elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en op maandag van 17.00 tot 18.30 uur terecht.

Bezwaarmogelijkheden
Belanghebbenden kunnen tot en met 30 januari 2002 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 6580 AZ Malden.
Gedurende de bezwarentermijn kan bij de Raad van State een verzoek worden gedaan om het treffen van een voorlopige voorziening. Het verzoek tot een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De verklaring wordt niet van kracht voordat op zo'n eventueel verzoek is beslist.

Malden, 18 december 2001.

Melding Wet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Heumen maken ingevolge artikel 8.41, lid 4, van de Wet milieubeheer bekend dat bij hen de volgende melding is ingekomen:


* op grond van het Besluit Opslag Propaan milieubeheer van:
- J.A. Goossens, Rijksweg 181 te Malden voor het van toepassing worden van
genoemd besluit op een reeds opgerichte inrichting, aan genoemd adres, waar
propaan wordt bewaard.

B&W heeft de melding geaccepteerd. Dit houdt in dat bovengenoemd bedrijf voor de opslag van propaan geen milieuvergunning nodig heeft, maar wel moet voldoen aan algemene voorschriften die zijn vervat in het van toepassing zijnde besluit, dat hierboven is genoemd. De stukken liggen gedurende twee weken vanaf de datum van publicatie ter inzage bij de cluster milieu.

Malden, 18 december 2001

Kandidaatstelling verkiezing leden gemeenteraad

De burgemeester van Heumen maakt het volgende bekend:
1. Op 22 januari 2002 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad plaatshebben.

2. Op die dag kunnen op het gemeentehuis aan het adres Kerkplein 6, 6581 AC Malden bij het daar gevestigde hoofdstembureau van 9.00 tot 15.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd.
3. De benodigde formulieren voor

- de lijsten van kandidaten (model H 1)

- de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9)

- de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1)
- de machtigingen tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst (model H 3-2)
- de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H
4)

- de verklaringen betreffende het verbinden van de kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie (model I 10)
zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling op het gemeentehuis kosteloos verkrijgbaar voor de kiezers.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van kandidatenlijsten worden op het gemeentehuis verstrekt.

Malden, 12 december 2001.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie