Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Landbouwraad in Brussel

Datum nieuwsfeit: 19-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
IZ/2001.2073
datum
10-12-2001

onderwerp
Agenda van de Landbouwraad van 19 december 2001 doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Hierbij deel ik u mee dat op woensdag 19 december aanstaande in Brussel een vergadering zal plaatsvinden van de Europese Ministers van Landbouw. De voorlopige agenda bevat een vijftiental onderwerpen. De Commissie zal de stand van zaken ten aanzien van BSE weergeven. Dit is inmiddels een vast agendapunt. Over de onderwerpen hygiëneregels en zoönozes zal de Commissie eveneens de stand van zaken bespreken. Het Voorzitterschap zal een beschouwing op hoofdlijnen geven over de MKZ-conferentie die zal plaatsvinden op 12 en 13 december.

Tijdens de Raad wordt opnieuw gedebatteerd over de marktordening voor schapen en geiten. De Commissie zal tevens een uiteenzetting geven over de situatie op de rundvleesmarkt. Daarnaast zal gesproken worden over: de verkoop van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken; een aanpassing in de marktordening voor bananen; en de marktordeningen voor wijn en zaaizaden. De Commissie zal tijdens de Raad nog eens kort stilstaan bij het stimuleren van plantaardige eiwitten. Afsluitend wordt nog een memorandum van Duitsland over biologische landbouw besproken.

datum
10-12-2001

kenmerk
IZ/2001.2073

bijlage

1. Goedkeuring van de agenda

2. Goedkeuring van de lijst met A-punten

3. Bovine Spongiforme Encefalopathie (BSE)

De Raad zal van de Commissie een presentatie ontvangen over de stand van zaken bij de veterinaire maatregelen in verband met de BSE-crisis. Besluitvorming is niet aan de orde. Vooralsnog lijken de genomen besluiten van de Raad vruchten af te werpen. Mijns inziens is er geen aanleiding voor het nemen van nieuwe maatregelen anders dan het stimuleren van onderzoek en het verder ontwikkelen van effectievere tests.

4. Hygiëneregels

Ter informatie legt het Voorzitterschap aan de Raad een voortgangsverslag voor aangaande de hygiëneverordeningen. Deze verordeningen vloeien voort uit het Witboek Voedselveiligheid.

Het pakket hygiëneregels bestaat uit een viertal verordeningen die de hygiëne-eisen door de keten heen regelen. Uitgangspunt is een algemene verordening die voor alle levensmiddelenbedrijven geldt. Deze verordening stelt dat producenten via het HACCP-systeem (Hazard Analysis Critical Control Points) zelf de kritieke punten in hun bedrijf opsporen en daar actief op inspelen. De overheid controleert dan, naast de al bestaande controles op producten en productiewijzen, of de analyse correct is uitgevoerd en of de producent adequaat controleert. Met dit systeem wordt niet alleen recht gedaan aan de primaire verantwoordelijkheid van de producent voor het op de markt brengen van veilig voedsel, maar is het ook mogelijk voor de overheid de producent daar op aan te spreken en op veranderende omstandigheden in te spelen.

Nederland is tevreden over de algemene lijn van de voorstellen. Hoewel op een aantal technische onderdelen nog overeenstemming bereikt dient te worden, ben ik tevreden over de vooruitgang die is geboekt.

5. Zoönozes

De Commissie heeft enige tijd geleden een verslag met bijbehorende voorstellen gepresenteerd over het Europese beleid ten aanzien van bestrijding van zoönozes. Het verslag geeft een beschrijving van de huidige situatie betreffende de aanwezigheid van zoönozes en zoönoseverwekkers en zet uiteen over welke wettelijke instrumenten de Gemeenschap op dit moment beschikt om zoönozes te bestrijden. Er wordt ingegaan op de ervaring die is opgedaan met de wetgeving voor specifieke zoönozes. Geconcludeerd wordt dat er weliswaar vooruitgang geboekt is met de bewaking en bestrijding van zoönozes, maar dat deze maatregelen moeten worden geïntensiveerd.

De belangrijkste reden om de richtlijn te herzien is dat de meeste lidstaten de verregaande bestrijdingsverplichtingen voor salmonella in pluimvee niet kunnen halen.

De door de Commissie gepresenteerde voorstellen hebben tot doel de huidige wetgeving te verbeteren door een systeem in het leven te roepen om zinvollere en beter vergelijkbare gegevens te genereren over het vóórkomen van zoönozes bij mensen en dieren. Deze gegevens kunnen vervolgens gebruikt worden voor risico-evaluaties. Het beleid inzake zoönosebestrijding, met name onder landbouwhuisdieren, moet zodanig worden gewijzigd dat de lidstaten verplicht worden bepaalde gemeenschappelijke doelen voor het terugdringen van zoönoseverwekkers te verwezenlijken.

Sinds de besprekingen in de Raad van oktober is er feitelijk niet veel aan de situatie veranderd. In oktober heb ik aangegeven in grote lijnen tevreden te zijn met het voorstel. Het feit dat pas in 2009 een bevredigende situatie wordt bereikt ten aanzien van het gegarandeerd Salmonellavrij zijn van kipproducten vind ik minder positief. Om hier vooruitgang in te boeken zal ik tijdens de Raad voorstellen om deze datum voor tafel-eieren te verschuiven naar 1 januari 2004.

6. MKZ-conferentie

Naar aanleiding van de uitbraken van MKZ in verschillende landen in Europa heeft Nederland samen met het Verenigd Koninkrijk het initiatief tot een conferentie over MKZ genomen. Tijdens deze conferentie, die op 12 en 13 december zal worden gehouden, zal een brede maatschappelijke discussie over het MKZ-beleid plaatsvinden. Sprekers zullen vanuit een verschillende optiek de problematiek benaderen.

Het Belgische Voorzitterschap zal het rapport van de MKZ-conferentie tijdens de Raad aan de ministers aanbieden en zal tevens de conclusies presenteren.

7. Het in de handel brengen van teeltmateriaal voor wijnstokken

Dit onderwerp stond ook geagendeerd voor de Raad van januari en juni, maar is beide keren op verzoek van Italië uitgesteld. Alleen Italië heeft een voorbehoud over een specifiek aspect van deze regeling. Het betreft het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen (GGO) in de wijnbouw.

De volgende wijzigingen in het regime voor het in de handel brengen van teeltmateriaal voor wijnstokken in de EG worden doorgevoerd: * afschaffen van bepalingen op grond waarvan lidstaten unilateraal van een aantal EG-normen mogen afwijken;
* opnemen van bepalingen betreffende nieuwe soorten teeltmateriaal (loten, via micro-vermeederingstechnieken geproduceerd materiaal); * opnemen van bepalingen betreffende genetisch gemodificeerde rassen;
* de comitologie op dit onderwerp wordt aangepast aan het nieuwe comitologie besluit.

Nederland is, evenals Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, ontheven van toepassing en hoeft deze Richtlijn niet te implementeren. Ook anderszins heeft deze richtlijn voor Nederland geen implicaties. Nederland kan met de richtlijn instemmen.

8. Schapen en geiten

Kern van het voorstel van de Commissie tot wijziging van de marktordening voor schapen en geiten vormt de ooipremie. Deze ooipemie is bedoeld om de schapenhouders een goed inkomen te garanderen. In het nieuwe voorstel introduceert de Commissie één vaste ooipremie per dier van 21 Euro. De schapenhouderij draagt bij aan activiteiten in grote gebieden van Europa waar relatief weinig alternatieven bestaan, de zogenaamde benadeelde gebieden. Voor deze gebieden is in het voorstel van de Commissie een aanvullende ooipremie van 7 Euro per dier opgenomen. De Commissie heeft in de voorstellen op mijn initiatief een koppeling aangebracht van de ooipremie aan de invoering van een I&R-systeem voor schapen en geiten.

Tijdens de Raad van november bleek de introductie van de nationale enveloppe het struikelblok voor het bereiken van overeenstemming. Sommige lidstaten vonden het voorgestelde bedrag te laag, anderen te hoog. Een aantal andere delegaties ging niet akkoord met de verdeelsleutel. Hierdoor werd een blokkerende minderheid gevormd.

Ik kan instemmen met het compromisvoorstel dat voorligt. Ten eerste omdat in het voorstel een koppeling is aangebracht tussen de uitbetaling van de ooipremie en aan het voldoen aan communautaire I&R verplichtingen. De Commissie heeft tevens verklaard in de eerste helft van 2002 voorstellen te presenteren om de I&R regelgeving te verbeteren. Voorts blijft het binnen de financiële perspectieven.

9. Bananen

Tijdens de Raad van december vorig jaar is overeengekomen dat de EU uiterlijk in januari 2006 over gaat naar een zuiver tarievenstelsel bij de invoer van bananen. Tot die tijd blijft het contingentensysteem van kracht. Naar aanleiding van dit besluit zijn intensieve besprekingen gevoerd met de bananenleverende staten en met de andere betrokken partijen. Dit overleg heeft geleid tot afspraken met de Verenigde Staten en met Ecuador voor het beheer van de invoer tot op het tijdstip van inwerkingtreding van het 'tariff only systeem'. Het voorliggende voorstel betreft feitelijk een uitwerking van de implementatie van het akkoord tussen de EU en de VS.

Nederland heeft destijds haar steun uitgesproken voor de wijziging van de marktordening voor bananen. Daarom zal ik ook nu met het wijzigingsvoorstel van de Commissie instemmen.

10. Zaaizaad

De Commissie heeft een voorstel gepresenteerd om voor de sector zaaizaad een stabilisator voor het budget in te stellen. Doel van het voorstel is te komen tot het vastleggen van een maximum hoeveelheid zaad waarvoor de EU steun betaalt met een bijbehorend steunbedrag. Iedere lidstaat krijgt daarvoor een Nationaal Gegarandeerde Hoeveelheid (NGH) die wordt verdeeld over verschillende groepen (granen, grassen en leguminosen). Indien deze nationale hoeveelheid wordt overschreden, wordt de steun evenredig gekort.

Over een tweetal onderwerpen dient in de Raad nog overeenstemming bereikt te worden:
* de keuze van de referentiejaren. De Commissie heeft als uitgangspunt de jaren 1994-1999 genomen;
* de vraag of de korting die ontstaat door overschrijding van de NGH nog hetzelfde jaar moet worden toegepast of het daarop volgende jaar.

Nederland steunt het voorstel om ook in deze sector een instrument voor budgetstabilisatie in te voeren. In kan instemmen met de keuze van de Commissie voor de referentiejaren 1994 - 1999.

11. Eiwitproblematiek

Op 4 december 2000 heeft de Raad de Commissie verzocht een analyse te maken met betrekking tot de vraag- en aanbodsituatie in de sector eiwithoudende gewassen. Dit in verband met het verbod op het gebruik van dier-en beendermeel als gevolg van de BSE-crisis.

In het verslag trekt de de Commissie de conclusie dat er geen echte noodzaak is tot het nemen van extra maatregelen. Alle simulaties en berekeningen wijzen erop dat de additionele kosten van het extra stimuleren van eiwitgewassen veel te hoog zijn om het gewenste effect te bereiken. Veel goedkoper is en blijft het om de invoer van sojabonen en sojaschroot uit derde landen te verhogen teneinde diermeel en beendermeel in veevoeders ook in de toekomst te vervangen.

Ik kan de analyse van de Commissie volledig ondersteunen en ben daarom geen voorstander van mogelijke nieuwe voorstellen om de teelt van eiwithoudende gewassen te stimuleren.

12. Situatie rundvleesmarkt

Commissaris Fischler zal een toelichting geven op de situatie op de Europese rundvleesmarkt. Rekening houdend met de prijsverlaging van 13,4 procent zoals voorzien in Agenda 2000 blijft gemiddeld een reële prijsverlaging over van ongeveer 7 procent voor koeien en; voor stieren zijn de prijzen dan zelfs een fractie hoger. De crisis op de rundvleesmarkt is dus grotendeels over.

De genoemde getallen zijn evenwel een gemiddelde voor de EU. In Nederland ligt de situatie helaas anders. Wij kennen hier de laagste prijzen van de EU: voor koeien nog steeds bijna 45 procent onder het niveau van vorig jaar. Vergeleken met 1999 zijn de koeienprijzen in Nederland ruim 35 procent lager.

Hoewel de problemen bij ons nog niet zijn opgelost, zie ik toch geen aanleiding te pleiten voor verlenging van bepaalde maatregelen, zoals het bijzondere opkoopprogramma.

13. Wijn

Het voorliggende voorstel tot wijziging van de marktordening wijn wil een overgang mogelijk maken van de herstructureringsprogramma's van de oude regelingen naar de nieuwe marktordening wijn. Het betreft specifiek die jonge wijnbouwers die in het kader van de oude verbeteringsplannen aanplantrechten hebben gekregen met als doel ze tijdelijk in aanmerking te laten komen voor de steunregeling voor de herstructurering.

Toekenning van aanplantrechten voor jonge wijnboeren dient plaats te vinden binnen het bestaande contingent dat aan de lidstaten is toegewezen. Het deelnemen van de jonge wijnboeren aan de herstructurering zal dus niet leiden tot het toekennen van additionele aanplantrechten.

Nederland kan het voorstel van de Commissie steunen. Er zijn geen additionele kosten of aanplantrechten mee gemoeid.

14. Steun aan varkenshouders (verzoek Portugal)

Tijdens de Raad zal de Portugese minister, de heer Capoulas Santos, de Raad verzoeken in te stemmen met de door hem verleende steun aan Portugese varkenshouders. Deze is door de Europese Commissie afgewezen. Het betreft steun die de Portugese autoriteiten in de jaren 1994 en 1998 hebben verleend aan hun varkenssector.

In beginsel sta ik afwijzend tegenover het verlenen van extra nationale steunmaatregelen aan de landbouw. Voor vormen van steun bestaan immers Europese kaders. Mijn besluit over het Portugese verzoek laat ik afhangen van het debat dat tijdens de Raad zal plaatsvinden.

15. Biologische landbouw (verzoek Duitsland)

Duitsland stelt voor om de verordening voor biologische landbouw aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen. Wat de uitbreiding van de biologische landbouw betreft wijst Duitsland in het bijzonder op: * grotere productstromen die om een betere controle vragen; * de verdere introductie van de kringloopgedachte in de biologische landbouw;
* de ontwikkeling van biologische producten op basis van aquacultuur.

Zoals u weet sta ik sympathiek tegenover een verdere ontwikkeling van de biologische landbouw en juich de facilitering daarvan via regelgeving op Europees niveau toe. Tegelijkertijd ben ik van mening dat extra regelgeving de vrije keuze van de individuele boer niet mag belemmeren en het marktmechanisme niet al te zeer moet bedreigen.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie