Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag vergadering Raad voor Financiële Verhoudingen

Datum nieuwsfeit: 19-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Raad voor Financiële Verhoudingen
Zoek soortgelijke berichten
Raad voor Financiële Verhoudingen


1. In zijn vergadering op donderdag 13 december 2001 heeft de Raad over de volgende onderwerpen gesproken:

- Verzamelnota Onderwerpen werkprogramma: herschikking clusters Bijstand en Zorg, Plan van aanpak transparantie, De Gebundelde Doel Uitkering (GDU) verkeer en vervoer en de Sleutel stadsvernieuwing in het gemeentefonds.


2. De volgende vergadering van de Raad is op donderdag 31 januari 2002.


3. Naar aanleiding van de adviesaanvraag over de bekostiging van de jeugdgezondheidszorg ontvangen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Raad zich in eerste aanleg uitgesproken over een aantal inhoudelijke uitgangspunten. Er komt een integrale jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor 0-19 jaar met een eenduidige financiering onder gemeentelijke regie. De gemeenten worden per 2003 verantwoordelijk voor de uitvoering van het basistakenpakket van de JGZ door de uitvoerende organisaties (GGD en/of Thuiszorg). Het basistakenpakket bestaat uit een uniform deel, dat ongevraagd aan een ieder moet worden aangeboden, en een maatwerk deel dat gemeenten in staat moet stellen in te spelen op de lokale gezondheidssituatie. Het ligt in de bedoeling het uniform deel voor drie jaar via een specifieke uitkering aan centrumgemeenten te bekostigen en daarna eventueel over te hevelen naar het gemeentefonds. Het maatwerk gedeelte zal direct al via het gemeentefonds worden bekostigd. De Raad heeft aangegeven zich in de hoofdlijnen van het voorstel te kunnen vinden. In het advies wenst de Raad kritische kanttekeningen te plaatsen bij zowel de keuze voor een specifieke uitkering, de tijdsperiode als ook de keuze van centrumgemeenten als ontvanger van de specifieke uitkering. Voor de verdeling van de gelden is het noodzakelijk dat de reikwijdte van de beleidsvrijheid bij het uniforme deel nader wordt gespecificeerd. De relevante factoren voor de verdeling worden geacht te zijn leeftijdscategorie 0-19 jarigen, sociale achterstandsindicatoren (laag inkomen, allochtonen) en mogelijk ook criteria die inzicht bieden in de kosten van de fysieke bereikbaarheid. In de vergadering van 31 januari 2002 zal de Raad zich buigen over de nadere onderbouwing van zowel de financieel bestuurlijke uitgangspunten als ook het verdeelmodel.


4. De Raad heeft besloten een onderzoeksopdracht te doen laten uitgaan over de mythes en misverstanden in de financiële verhoudingen. De resultaten daarvan zullen eventueel in het Jaarrapport worden gepresenteerd.


5. Mede naar aanleiding van het vorige onderwerp is het plan om op de volgende site van de Rfv in 2002 een test over de kennis van de financiële verhoudingen worden opgenomen. U wordt uitgenodigd om uw kennis te testen.


6. De Raad heeft naar aanleiding van het Eindrapport van de Werkgroep Kosten en Baten van het project C2000, over de introductie van een nieuwe radiocommunicatienetwerk voor hulpdiensten zoals politie, brandweer, ambulance en marechaussee besloten de vinger aan de pols et houden. Hoewel het rapport zelf geen directe aanleiding geeft tot een spontaan advies is wel het gevoelen dat er nog veel zaken onduidelijk dan wel onzeker blijven die mogelijk voor gemeenten tot hogere kosten leiden. Ook de verdeling daarvan over de verschillende gemeenten is niet helder.


7. Het onderwerp vraagsturing en de gevolgen daarvan voor de financiële verhoudingen en de cofinanciering zullen nader worden uitgewerkt als mogelijk onderwerp voor het Jaarrapport. Over het onderwerp vraagsturing is de Raad van plan een expertmeeting te gaan beleggen.


8. Er is een adviesaanvraag aan de Raad aangekondigd over de herijking van de clusters Zorg en Bijstand. De omvang van de huidige cluster Zorg wordt als te omvangrijk gezien als gevolg van onder andere de overheveling van onderwijshuisvesting, de wet voorzieningen gehandicaptenvoor het goed kunnen volgen van de kostenrelevante ontwikkelingen. Het cluster Bijstand is door de introductie van het Fond Werk en Inkomen (FWI) en de daling van het aantal bijstandsgerechtigden sterk in omvang gedaald. Gezocht wordt naar een goede basis voor een herschikking van de clusters zonder afbreuk te doen aan het uitgangspunt voor clusterindeling namelijk een bundeling van met elkaar samenhangende uitgaven voor taken die worden gedreven door dezelfde kostendrijvers. Ook moet worden voorkomen dat de algemene uitkering niets meer wordt dan een verzameling specifieke uitkeringen. De Raad zal zich nog nader over dit onderwerp uitspreken.

9. Per 1 december is drs. G.Y. Batelaan (Bert), voormalig hoofd van

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie