Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten van gemeente Rijswijk

Datum nieuwsfeit: 20-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
24-10-2012 omwille van de privacy is bij (*) een naam verwijderd (Redactie Nieuwsbank)
Gemeente Rijswijk

Gemeenteberichten
20 december 2001* Rijswijk neemt afscheid van Ypenburg en gedeelte Hoornwijck
* Rijswijk en de ¤uro

* Rijswijk presenteert een impressie van vijftien jaar stedenbouw
* Reinigingsbedrijf AVALEX rondom oud en nieuw
* Advies radioprogrammering regionale Programmaraad LRVW
* Verkeersmaatregelen

* Openbare bekendmaking
Wet milieubeheer

* Wet op de Ruimtelijke Ordening

* Verleende kapvergunningen

* Aanvraag kapvergunningen

* Vrijstelling artikel 50, lid 4 Woningwet
* De Sociaal Raadsman geeft raad

* Bureau Sociaal Raadsman gesloten

* Vuurwerk op Rijswijkse basisscholen
"Onze lessen zijn meer een herinnering"

* Rijswijk vuurwerk-afvalvrij

* Verkoop vuurwerk

* Lever niet afgestoken vuurwerk in bij de brandweer
* Tunnel onder Haagweg afgesloten

* Meldpunt ongeregeldheden oud jaar

* Het projektkoor wenst alle Rijswijkers een 'Merry Christmas
Amerikaanse kerstliederen in hal stadhuis

* Kerstactiviteiten van Buurtschap Oud Rijswijk
POPENTHEATER VOOR DE JEUGD

* Stadhuis Rijswijk tussen Kerst en Oud & Nieuw gesloten
* Kerstactiviteiten voor de Rijswijkse jeugd
* Kerstvakantieactiviteiten 2001/2002 van de Cockpit op Ypenburg
* Zowel op 28 december als 2 januari
Kerstboomversnippering in Rijswijk

* Nieuwjaarsreceptie

* Zwembad de Wervel gesloten

Rijswijk neemt afscheid van Ypenburg en gedeelte Hoornwijck

De gemeente Rijswijk heeft afgelopen weekend afscheid genomen van de bewoners van de Rijswijkse wijken Ypenburg en Hoornwijck(deels). Met een grote afscheidsreceptie voor de bewoners, die vanaf 1 januari 2002 "verhuizen" naar Den Haag, liet het gemeentebestuur van Rijswijk nogmaals blijken met pijn in het hart afscheid te moeten nemen van een deel van haar inwoners. Burgemeester Van der Wel liet dit in haar toespraak duidelijk blijken. Naast aandacht voor de annexatie belichtte zij de historische band tussen Rijswijk en de gebieden die binnenkort overgaan naar Den Haag.
De afscheidsreceptie werd gehouden in een bedrijfshal op Ypenburg en werd druk bezocht. Circa 500 bewoners kwamen af op dit Rijswijkse initiatief.
Zij kregen na afloop van de receptie een fraai boek plus videoband over de archeologische geschiedenis van Ypenburg als afscheidscadeau uitgereikt. Het eerste boek genaamd "Graven in Rijswijk, De Steentijdmensen van Ypenburg" en voorzien van een katern over de laatste geschiedenis van de bouwlocatie Ypenburg werd door de burgemeester uitgereikt aan de voorzitter van de bewonersvereniging op Ypenburg, de heer J.W. Ludolph.
Voor de bewoners van Ypenburg en Hoornwijck, die niet aanwezig konden zijn op deze receptie, bestaat de mogelijkheid om aanstaande zaterdag 22 december alsnog het afscheidscadeau op te halen. Dit kan tussen 10.00 en 13.00 uur bij het Projectbureau Ypenburg aan het ILSY-plantsoen 1 op Ypenburg. Let wel, de boeken en videobanden worden alleen verstrekt tegen inlevering van de op naam gestelde uitnodigingsbrief van het gemeentebestuur.Rijswijk en de ¤uro

Over 11 dagen is de euro een feit. Tot het eind van het jaar publiceert de gemeente Rijswijk elke week een stuk over de euro om u als burger te informeren over de invoering van de euro. Deze week zijn de nieuwe eurotarieven die gehanteerd worden in Rijswijk aan de beurt.

Tarieven Rijswijk 2002
Op dinsdag 11 december jl. heeft de gemeenteraad de begroting voor 2002 goedgekeurd. Daarmee zijn de belastingen en retributies voor 2002 vastgesteld. Dit jaar valt de aanpassing van de tarieven samen met de invoering van de euro. Hierdoor kan de indruk worden gewekt dat een tariefsverhoging het directe gevolg is van de invoering van de euro. Dit is echter niet het geval. Bij het bepalen van de tarieven van 2002 is uitgegaan van een trendmatige stijging van 4%. Om te komen tot de nieuwe tarieven is eerst het huidige guldentarief aan de hand van de officiële eurokoers omgerekend naar een fictief eurotarief voor 2001. Vervolgens is de verhoging van 4% toegepast en is er technisch afgerond. Deze technische afronding is meestal toegepast op het maandbedrag, waardoor er in een jaarbedrag een maximaal afrondingsverschil van enkele centen kan ontstaan.

Onroerende zaakbelasting
Bij de onroerendezaakbelastingen is naast de trendmatige stijging rekening gehouden met landelijke richtlijnen. Zo is bij het afronden rekening gehouden met het in Rijswijk geldende maximale tijdvakpercentage, dat de verhouding regelt tussen de tarieven woningen en niet-woningen. Tevens dient de reeds bestaande tariefsverhouding tussen gebruikers en eigenaren zoveel mogelijk te worden gehandhaafd.
De heffingsmaatstaf van de onroerendezaakbelastingen per fl 5000,00 economische waarde is op basis van landelijke richtlijnen vervangen door ¤ 2268,00. Vanaf 2002 worden belastingaanslagen van minder dan ¤uro; 9,08 niet meer opgelegd. Ditzelfde gold in 2001 bij een maximumbedrag van 20 gulden.

Reinigingsrechten
In het kader van het streven naar kostendekkende tarieven zijn de tarieven voor de reinigingsrechten voor het jaar 2002 verhoogd met 9,54%. Dit is het gevolg van gestegen lonen en gestegen kosten met betrekking tot het afvoeren van vuil en vanwege het feit dat voor het belastingjaar 2001 bewust geen kostendekkend tarief is vastgesteld. De forse stijging wordt eenmalig gecompenseerd door een bedrag van 50 euro per Rijswijks gezin. Een en ander wordt verrekend bij de onroerendezaakbelasting-aanslag in het tweede kwartaal van 2002.

Rioolrechten
De rioolrechten zijn, in tegenstelling tot de reinigingsrechten, met behulp van het lage trendmatige percentage aangepast.

Hondenbelasting
Bij hondenbelasting is bij de tweede en derde hond steeds sprake van een verdubbeling van de tarieven. De nieuwe tarieven voldoen aan dit principe, zonder dat er rekenkundig lastige afrondingsproblemen ontstaan. Het starttarief voor één hond is als basis genomen.

In tabelvorm ziet het bovenstaande er als volgt uit:

Tarief 2001 in gulden Tarief 2001 in euro Tarief 2002 in euro Percentage stijging
Onroerende zaakbelasting
Gebruikersbelasting

Woning

fl 4,51 ¤uro; 2,04654877 ¤uro; 2,13 4,08%

Niet-woning

fl 6,61 ¤uro; 2,99948723 ¤uro; 3,12 4,02%
Eigenarenbelasting

Woning

fl 5,29 ¤uro; 2,40049734 ¤uro; 2,50 4,15%

Niet-woning

fl 7,76 ¤uro; 3,52133448 ¤uro; 3,66 3,94%
Reinigingsrechten

Eenpersoonshuishouden

fl 471,00 ¤uro; 213,74 ¤uro; 234,12 9,54%

Tweepersoonshuishouden

fl 500,40 ¤uro; 227,07 ¤uro; 248,76 9,55%

Drie- of meerpersoonshuishouden

fl 606,00 ¤uro; 274,99 ¤uro; 301,20 9,53%
Rioolrechten

Eigenaren per aansluiting

fl 46,20 ¤uro; 20,96 ¤uro; 21,84 4,18%

Gebruikers per aansluiting

fl 46,20 ¤uro; 20,96 ¤uro; 21,84 4,18%
Hondenbelasting

Voor de eerste hond

fl 95,76 ¤uro; 43,45 ¤uro; 45,24 4,11%

Voor de tweede hond

fl 191,40 ¤uro; 86,85 ¤uro; 90,48 4,18%

Voor de derde hond en volgende

fl 382,80 ¤uro; 173,71 ¤uro; 180,96 4,18%

Voor geregistreerde kennels

fl 287,00 ¤uro; 130,23 ¤uro; 135,44 4,00%

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling Belastingen en Subsidies, 070-3959899. Als u in het algemeen nog vragen over de euro heeft, dan kunt u bellen met de eurofoon: 070-3959 660.Rijswijk presenteert een impressie van vijftien jaar stedenbouw

De gemeente Rijswijk presenteert de brochure 'Een rondrit door Rijswijk, een impressie van vijftien jaar stedenbouw'. Met deze brochure in de hand kan de lezer een fietstocht langs een groot aantal markante gebouwen en plekken in Rijswijk maken.

De bedoeling is aan te tonen dat Rijswijk in beweging is. Voortdurend wordt gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van de gemeente. Op het businesspark Hoornwijck worden in een rap tempo nieuwe bedrijven- en kantorenpanden ontwikkeld. Rijswijk heeft veel energie gestoken in de ontwikkeling van Buitenplaats Ypenburg. Ook op kleinere locaties in de stad worden woningen gebouwd. Bovendien gaat de gemeente binnen niet al te lange tijd in Oud-Rijswijk aan het werk. Stedenbouwkundige vernieuwing staat hoog op de agenda.

Rijswijk kijkt vooruit en bouwt hard aan de toekomst. Toch is het goed om af en toe eens stil te staan bij het verleden. De overgang van 2001 naar 2002 is voor Rijswijk als gevolg van de gemeentelijke herindeling een bijzondere. Het gemeentebestuur vindt dat een goed moment voor reflectie. Dat gebeurt op speelse wijze in de vorm van een rondrit door Rijswijk. De lijst is niet compleet, maar geeft een goed beeld van wat tot stand is gebracht.

Het personeel van de gemeente Rijswijk krijgt deze brochure cadeau bij het kerstpakket. Hiermee wil het gemeentebestuur de medewerkers danken voor hun inzet in de afgelopen jaren. Bovendien wil het gemeentebestuur benadrukken dat Rijswijk een interessante gemeente is en blijft om voor te werken.

Ook de inwoners van Rijswijk kunnen in het bezit komen van deze brochure. Exemplaren hiervan zijn vanaf woensdag 2 januari a.s. af te halen bij de sectie communicatie van de gemeente, Generaal Spoorlaan 2, tijdens werkdagen van 08.30 tot 14.00 uur. Zolang de voorraad strekt.Reinigingsbedrijf AVALEX rondom oud en nieuw

Het afvalbrengstation is gesloten op 1e en 2e kerstdag en op nieuwjaarsdag, de andere dagen is het afvalbrengstation gewoon geopend.

Voor gewijzigde inzameling van minicontainers rondom de feestdagen geldt dat de wijken waar 1e kerstdag zou worden ingezameld, de inzameling plaats zal vinden op 24 december. In de wijken waar 2e kerstdag zou worden ingezameld, vindt de inzameling plaats op 27 december.
Voor de inzameling op nieuwjaarsdag geldt dat deze verschoven is naar 2 januari 2002. Zie ook de huisvuilkalender. De nieuwe huisvuilkalender voor 2002 wordt nog dit jaar huis aan huis in Rijswijk verspreid.

Op diverse locaties zullen de verzamelcontainers voor papier, glas en kleding gedurende de feestdagen worden verwijderd, dit in verband met mogelijk vandalisme. Wij verzoeken u gedurende deze dagen geen afvalstoffen op die locaties aan te bieden.
Tevens verzoeken wij u op oudjaarsdag geen huishoudelijk afval in de verzamelcontainer te stoppen in verband met mogelijk brandgevaar.

Ook verzoeken wij u om de minicontainers niet langs de straat of in de voortuin te laten staan, en deze gedurende de feestdagen op een veilige plaats op te bergen.
Ook bedrijven worden verzocht de bedrijfsvuilcontainers niet langs de openbare weg te laten staan, en deze op een veilige plaats op te bergen.

De huis aan huis inzameling van oud papier zal gedurende week 52 en week 1 niet plaatsvinden, zie ook de huisvuilkalender.

Grofvuil
In verband met de feestdagen is de dienstverlening met betrekking tot het op afroep inzamelen van grofvuil beperkter in omvang dan normaal. Het regionaal reinigingsbedrijf Avalex vraagt hiervoor begrip. U kunt deze periode iedere werkdag en op zaterdag terecht op het afvalbrengstation van Avalex aan de Populierlaan 1 in Rijswijk.

Wijzigingen voor 2002

Toegangspasje
Vanaf 1 januari 2002 heeft u een toegangspasje nodig voor het afgeven van afvalstoffen op het afvalbrengstation van het Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex. Een toegangspasje is noodzakelijk in verband met de gemeentelijke herindeling. Het pasje treft u aan op uw nieuwe huisvuilkalender, die begin volgende week wordt verspreid. Dit pasje heeft u als particulier nodig om afvalstoffen te kunnen afgeven op het afvalbrengstation aan de Populierlaan 1. Openingstijden maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 15.30 uur, en op zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. Bij binnenkomst dient u zich te melden bij de beheerder.
Dit pasje is één jaar geldig, na afloop van 2002 ontvangt u een nieuw pasje.
Naast dit pasje heeft u ook een legitimatiebewijs nodig om afvalstoffen te kunnen afgeven.

Op het brengstation kunt u de volgende afvalstoffen gratis brengen: Grofvuil, hout, metaal, banden, kunststoffen, oud papier en karton, wit- en bruingoed, klein chemisch afval, puin, bouw- en sloopafval. Asbest (mits goed verpakt in speciale folie) neem eerst contact op met Avalex, telefoonnummer 33 73 000.

LET OP
Als u uw pasje niet kunt tonen, kunt u geen afvalstoffen afgeven.

Bedrijfsafval
Voor het inzamelen van bedrijfsafval hebben wij verschillende inzamelmiddelen, welke wij op iedere werkdag voor U kunnen legen. Voor vragen kunt u contact opnemen met telefoonnummer 33 73 000. U kunt uw bedrijfsafval ook op het afvalbrengstation in Voorburg brengen. uw afvalstoffen worden op de weegbrug gewogen, de fractiekosten worden aan u doorberekend.

Inzameling Klein Chemisch Afval (K.C.A.)
In 2002 zal de inzameling van KCA niet meer plaatsvinden op de woensdagochtend. Om organisatorische redenen is de inzameling verschoven naar de vrijdagochtend. Voor de juiste data en locaties zie de afvalkalender.

Inzameling Snoeihout
Ook de inzameling van snoeihout zal op een andere wijze plaatsvinden. Snoeihout zal niet meer tegelijkertijd met het grofvuil worden ingezameld, maar zal apart worden ingezameld. Hiervoor dient u een afspraak te maken via de grofvuillijn, telefoonnummer 070 33 73 003.

Voor informatie kunt u ook terecht op onze website: www.avalex.nlAdvies radioprogrammering regionale Programmaraad LRVW

De Programmaraad voor Leidsendam, Rijswijk , Voorburg en Wassenaar (LRVW) heeft als taak de kabelexploitant (in deze regio de Casema) te adviseren over de samenstelling van het wettelijk basispakket van 15 televisie- en 25 radiozenders. De Programmaraad LRVW dient rekening te houden met een aantal specifieke zenders die op basis van de Mediawet vastliggen.

Op 28 oktober j.l. heeft de Programmaraad LRVW aan kabelexploitant Casema het volgend advies gegeven ten aanzien van de radioprogrammering:


1) Love Radio vervangen door Hofstad Radio

2) IDNT (voorheen Slam FM) vervangen door Radio 192
De Programmaraad LRVW is tot dit advies gekomen, na bestudering van ter beschikking staande informatie en vergelijking van het huidige radio-aanbod. Een uitgebreide motivatie voor dit advies ligt ter inzage bij de vier betrokken gemeenten.

De raad zal zich de komende periode beraden over de samenstelling van het basispakket van het televisiezenders, teneinde de Casema voor 1 juni 2002 gemotiveerd te kunnen adviseren.

Postbusnummer
De Programmaraad LRVW houdt onder andere rekening met de wensen en belangen van de abonnees c.q. inwonenden van de vier deelnemende gemeenten. Met vragen en/of opmerkingen omtrent het advies van de Programmaraad LRVW kan men enkel schriftelijk terecht bij het nieuwe onderstaand adres:

Programmaraad LRVW
Postbus 1147
2260 BC LEIDSCHENDAMVerkeersmaatregelen

Admiraal Helfrichsingel
Vooruitlopend op de herinrichting van de Muziekbuurt tot 30km-zone, is de gemeente voornemens een verkeersveilige inrichting van de Admiraal Helfrichsingel, tussen de Prinses Beatrixlaan en de Klaroenstraat, voortijds uit te voeren.

De reconstructie omvat de aanleg van een tweetal busvriendelijke drempels, in asfalt uitgevoerd. De drempels hebben een snelheidsverlagende werking en worden op de locaties aangelegd waar reeds twee voetgangers oversteekplaatsen (z.g. zebra's ) op de Admiraal Helfrichsingel liggen. Door deze verhoogde aanleg van de zebra's, wordt een betere oversteekbaarheid voor voetgangers gecreëerd.

In een later stadium wordt de Admiraal Helfrichsingel en Harpsingel voorzien van rode fietssuggestiestroken op het wegdek. Op deze wijze krijgt de fietser een eigen en herkenbare ruimte in het verkeer. Ook op de kruising worden rode fietssuggestiestroken aangelegd. Hierdoor ontstaat er op de Harpsingel één gezamenlijk opstelvak voor links- en rechtsafslaand verkeer naar de Admiraal Helfrichsingel.

Behandeling van de reconstructie zal naar verwachting plaats vinden in de raadscommissie voor Verkeer en Vervoer (VVCS) van 5 februari 2002.

Er ligt een tekening in het stadhuis ter inzage bij de sectie Voorlichting en PR tijdens de openingstijden en er is bovendien een tekening aanwezig in de Marimbahal aan het Waldhoornplein.

Huis te Landelaan
Als onderdeel van het wijkontwikkelingsplan voor Te Werve, is de gemeente voornemens om de oversteekbaarheid van de Huis te Landelaan, voor het gedeelte tussen de Sir Winston Churchilllaan en de Generaal Spoorlaan, te verbeteren. Dit gebeurt door het afdwingen van een lagere snelheid door aanleggen van twee busvriendelijke drempels waarop vervolgens voetgangers oversteekplaatsen (z.g. zebra's) worden aangelegd.

De huidige autodoorsteek in de middenberm van de Huis te Landelaan ter hoogte van de ir. H. van Kollaan zal hierdoor komen te vervallen. De huidige doorsteek ter hoogte van de J.H.A. Schaperlaan zal ongewijzigd blijven en zal de functie van de doorsteek ter hoogte van de ir. H. van Kollaan overnemen.

Behandeling van de reconstructie zal naar verwachting plaats vinden in de raadscommissie voor Verkeer en Vervoer (VVCS) van 5 februari 2002. Er ligt een tekening tijdens de openingstijden in het stadhuis ter inzage bij de sectie Voorlichting en PR.Openbare bekendmaking
Wet milieubeheer

Ontwerp Besluit
Burgemeester en wethouders van Rijswijk delen mede dat zij op grond van artikel 8.42 van de Wet milieubeheer een nadere eis opleggen voor het volgende perceel.


1. Café "De Lorresnor", Esdoornstraat 38.

Ter inzage-legging
Het ontwerp-besluit onder nummer 1 ligt vanaf heden gedurende twee weken (tot en met 4 januari 2002) ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Milieu & APV, gevestigd aan de De Bruijn Kopsstraat 4 te Rijswijk, op alle werkdagen geopend van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. Bovendien liggen de stukken gedurende deze termijn iedere maandagavond ter inzage in de Brandweerkazerne, Jacob van Offwegenlaan 55, van 17.00 tot 20.00 uur.

Inlichtingen over de terinzage liggende stukken kunt u telefonisch inwinnen bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Milieu & APV, via telefoonnummer 070-3959870

Zienswijze tegen de nadere eis
Schriftelijke zienswijze kunnen tot genoemde datum door een ieder worden gezonden aan het College van burgemeester en wethouders, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Ook kunnen in die periode mondelinge bedenkingen worden ingediend na telefonische afspraak via 070 -39 59 870.
Degene die schriftelijk zienswijze indient kan aan het college verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.Wet op de Ruimtelijke Ordening

De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door het Bureau WVG van de Gemeente Rijswijk, een aanvraag om een vrijstelling van het bestem-mingsplan is ingediend voor het tijdelijk oprichten van een tweetal scooter-/rolstoelbergingen op het perceel plaatselijk bekend Emmastraat 38, kadastraal bekend gemeente Rijswijk sectie D nummer 2583.
Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestem-mingsplan "Oud Rijswijk" .
Aangezien het hier een tijdelijk bouwwerk van beperkte omvang betreft overwegen burgemees-ter en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmings-plan met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 20 december 2001 21 dagen, gedurende de openingstijden van 08.30 tot 12.00 uur, ter inzage bij de sectie Bouw- en Woningtoezicht van de afdeling Vergunningen en Handhaving, kamer 008, Bruyn Kopsstraat 4 (dependance gemeentehuis), alhier. (Hierbij is rekening gehouden met de sluiting van het gemeentehuis van 22 december 2001 tot 2 januari 2002)

Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders.Verleende kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend:
Per 20 december 2001:

* Lange Kleiweg 156

1 sierkers wegens verminderde vitaliteit
* Goedendorplaan 26

1 berk wegens te dichte stand op de gevel
* Luitstraat 28

1 spar wegens te forse groei

* hoek Blekerslaan/Schoolstraat (voormalige ERL-locatie
2 platanen, 1 meidoorn,1 schijnacacia, 2 sierperen en 3 dennen wegens het omleggen van kabels en leidingen
* In de publicatie van 20 september 2001 werd melding gemaakt van het verlenen van een kapvergunning voor het verplanten van 14 platanen op het Hendrik Ravesteynplein. Uit onderzoek, verricht door Arcadis/Heidemij, is gebleken dat verplanten niet mogelijk is vanwege een slecht wortelgestel en de aanwezigheid van kabels en leidingen in de grond. De kapvergunning blijft van kracht voor het kappen van deze bomen. Er worden 14 nieuwe platanen herplant.

Deze kapvergunningen liggen vanaf de datum van verlening gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, De Bruyn Kopsstraat 4.
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden (personen die zicht op de boom hebben) tegen het verlenen van de kapvergunning een gemotiveerd schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur contact opnemen via telefoonnummer 395.92.74Aanvraag kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunning is aangevraagd:

* Haagweg 173

1 esdoorn wegens schaduwwerking
Aangevraagd door D. Caminada

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur onder telefoonnummer 395.92.74Vrijstelling artikel 50, lid 4 Woningwet


* De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door E. Pauw, een aanvraag is ingediend voor het oprichten van een fietsenberging in de voortuin op het perceel plaatselijk bekend Koninginnelaan 71.

Voor het gebied waarbinnen de aanvraag is gelegen geldt een voorbereidingsbesluit. Daar het bouwplan niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan of met de in voorbereiding zijnde herziening daarvan en in overeenstemming met het geldend bestemmingsplan Leeuwendaal kunnen burgemeester en wethouders de bouwvergunning op grond van artikel 50, lid 4 van de Woningwet verlenen en maken van dit voornemen hierbij melding.

De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 20 december 2001 4 weken ter inzage bij de sectie Bouw- en Woningtoezicht, afdeling Vergunningen en Handhaving, kamer 008, de Bruyn Kopsstraat 4 (dependance gemeentehuis) tijdens de openingsuren van 8.30 tot 12.00 uur.


* De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door Kollenveld-Kommer, een aanvraag is ingediend voor het vergroten van een woning aan de achterzijde (2e verdieping) op het perceel plaatselijk bekend Leeuwendaallaan 43

Voor het gebied waarbinnen de aanvraag is gelegen geldt een voorbereidingsbesluit. Daar het bouwplan niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan of met de in voorbereiding zijnde herziening daarvan en in overeenstemming met het geldend bestemmingsplan "Leeuwendaal" kunnen burgemeester en wethouders de bouwvergunning op grond van artikel 50, lid 4 van de Woningwet verlenen en maken van dit voornemen hierbij melding.

De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 20 december 2001 4 weken ter inzage bij de sectie Bouw- en Woningtoezicht, afdeling Vergunningen en Handhaving, kamer 008, de Bruyn Kopsstraat 4 (dependance gemeentehuis) tijdens de openingsuren van 8.30 tot 12.00 uur.

Gedurende deze termijn kan een ieder zijn/haar zienswijze omtrent de aanvraag schriftelijk kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders.De Sociaal Raadsman geeft raad

Vanaf vandaag treft u regelmatig de rubriek van de Sociaal Raadsman van de gemeente Rijswijk aan binnen deze gemeentelijke pagina. De Sociaal Raadsman, Gerard Hamers genaamd zal in deze rubriek antwoord geven op veel gestelde vragen, waar hij in zijn praktijk tegen aanloopt. Zoals u wellicht weet, kunt u bij de heer Hamers terecht met vragen over sociale uitkeringen, belastingzaken, arbeidsrecht, consumentenzaken, woonaangelegenheden, arbeidsrecht en personen- en familierecht. De Sociaal Raadsman is gehuisvest in het stadhuis aan de Generaal Spoorlaan 2. Hij houdt spreekuur tijdens de kantoortijden op maandag (tot 13.00 uur), dinsdag en donderdag. Bezoek is mogelijk na een telefonische afspraak. Het telefonisch spreekuur vindt plaats op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 10.00 uur. U kunt dan tevens een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. De heer Hamers is telefonisch bereikbaar op nummer: 070 3959744.

In deze rubriek komen vier vragen aan bod:

Vraag:
Vakantiewerk
Mijn dochter heeft tijdens de zomervakantie een maand gewerkt en was verplicht verzekerd voor het ziekenfonds. Gedurende deze periode was zij ook particulier via mijn verzekering verzekerd. Kan zij de dubbel betaalde ziekenfondspremie nog terug krijgen?

Antwoord:
Ja. Uw dochter kan bij het ziekenfonds een bedrag terug vragen tot de hoogte van de premie van de particuliere ziektekostenverzekering die u voor haar betaalde over de gewerkte maand.
Hierop brengt het ziekenfonds in ieder geval drie procent eigen bijdrage in mindering. Voor de teruggave moet uw dochter aan haar vakantiewerkgever bij afloop van het dienstverband een verklaring vragen, waaruit blijkt hoelang, bij wie en tegen welk loon zij gewerkt heeft.
Hiervoor is een zogenaamde KVC-kaart beschikbaar. Het zogenaamde C-gedeelte van dit formulier moet uw dochter binnen zes maanden na afloop van het dienstverband inleveren bij het ziekenfonds.

Vraag:
Ziek en Contract
Ik heb een tijdelijke arbeidsovereenkomst tot 1 januari a.s. Ik ben al vanaf 1 juli ziek. Kan ik nu toch ontslagen worden?

Antwoord:
Ja. Als u een arbeidscontract heeft voor bepaalde tijd dan loopt uw arbeidsovereenkomst doorgaans bij het verstrijken van deze tijd af. Uw ziekte is hierop niet van invloed. Alleen bij een arbeidscontract voor onbepaalde tijd, geldt onder bepaalde voorwaarden een opzegverbod bij ziekte.

Vraag:
Proeftijd
Ik ben op 1 november jl. in dienst getreden bij een houthandel. In mijn op 1 november afgesloten contract staat, dat ik een proeftijd heb van twee maanden. Het gaat om een tijdelijk contract dat loopt tot 1 november 2002. Door een onbenullig meningsverschil met mijn baas ben ik op 27 november ontslagen. Kan ik hiertegen protesteren?

Antwoord:
In principe wel. U heeft een tijdelijk arbeidscontract, dat korter is dan twee jaar. In dat geval mag de proeftijd volgens het Burgerlijk Wetboek niet langer zijn dan één maand. Elke andere afspraak over de proeftijd, zoals in uw geval een proeftijd van twee maanden, is in principe ongeldig. In de CAO kan wel een proeftijd van maximaal twee maanden zijn geregeld voor contracten korter dan twee jaar. Dit betekent, dat als er in de voor u geldende CAO niet afgeweken is van de wettelijke regeling van één maand er bij u helemaal geen proeftijd meer geldt, waardoor u niet per 27 november ontslagen kon worden. U kunt uw ontslag met succes aanvechten.

Vraag:
Vakantiedagen
Ik ben het afgelopen jaar acht maanden ziek geweest. Volgens mijn baas bouw ik alleen over de laatste zes maanden van mijn ziekte vakantiedagen op. Klopt dit?

Antwoord:
Ja. Gedurende uw ziekte bouwt u volgens de wet tijdens ziekte gedurende maximaal zes maanden vakantiedagen op. Dit komt neer op minimaal twee weken, aangezien een werknemer recht heeft op minimaal vier weken vakantie per jaar. Volgens de meeste arbeidsovereenkomsten en CAO's kunnen echter meer vakantiedagen worden opgebouwd. Mocht uw dienstbetrekking inmiddels zijn beëindigd en u nog recht heeft op een aantal niet opgenomen vakantiedagen, dan dient u deze niet opgenomen vakantiedagen (die niet langer dan vijf jaar geleden zijn ontstaan) binnen twee jaar na het einde van uw dienstverband bij de rechter te vorderen. De termijn van twee jaar begint te lopen op 31 december van het jaar waarin het ontslag plaatsvond.Bureau Sociaal Raadsman gesloten

Het Bureau Sociaal Raadsman is vanwege vakantie gesloten van 24 december tot 4 januari 2002.
Uitsluitend in zeer dringende gevallen kan telefonisch contact worden opgenomen met het Bureau voor Rechtshulp in Den Haag, telefoon 070 3560014.Vuurwerklessen op Rijswijkse basisscholen
"Onze lessen zijn meer een herinnering"

"Vuurwerk is een knalfeest, maar moet ook veilig zijn." Met die boodschap gaan Bureau Halt en Politie Haaglanden langs de verschillende basisscholen in de regio. In voorlichtingslessen wordt vervolgens verteld wat wel en niet mag bij het afsteken van vuurwerk. En daarbij staat veiligheid voorop.

"Bent U van de politie?", is de veel gestelde vraag aan de verslaggever als groep 8 van de Steenvoordeschool het klaslokaal betreedt. Als het antwoord ontkennend luidt, volgt er een lichte teleurstelling. De sterke arm boezemt bij deze groep tien- tot twaalfjarigen duidelijk nog gezag in. Als even later de agenten Mirjam Stok en (*) in uniform binnenkomen, gaat de klas er eens goed voor zitten.
Een uur lang krijgt groep 8 voorlichting over vuurwerk en wat opvalt, is dat de voorlichters met experts te maken hebben. De leerlingen kennen de gevaren van vuurwerk, kunnen legaal van illegaal vuurwerk onderscheiden en weten heel zeker dat je vuurwerk niet onder je bed moet bewaren. "Deze groep heeft vorig jaar ook vuurwerklessen gehad", verklaart (*). "Van ouders en docenten hebben ze het nodige te horen gekregen. En als je logisch nadenkt, kom je vanzelf tot de juiste conclusies. Onze lessen zijn meer een herinnering. Wij maken er in deze tijd weer een hot item van."
Aan de hand van vier stappen krijgen de leerlingen uitleg over vuurwerk. En dat begint bij het begin met de vraag waar je vuurwerk koopt. "In winkels met een poster", roept een van de leerlingen. "Heel goed, maar van wie krijgen ze die poster?", vraagt (*). Na enig nadenken komen de leerlingen tot het goede antwoord: de gemeente verstrekt de vergunningen, waarop voor elke winkel apart vermeld staat wat deze mag verkopen en in welke hoeveelheid.

Kluis
De tweede vuurwerkregel is dat vuurwerk alleen gekocht mag worden als je ouder dan zestien jaar bent. "Wie van jullie heeft er toch wel eens vuurwerk gekocht?", vraagt Stok. Het blijft stil in de klas. Pas als gevraagd wordt wie vergezeld van ouders of oudere broers of zussen vuurwerk heeft aangeschaft, vliegen de vingers de lucht in. Nagenoeg de hele klas is bekend met het afsteken van vuurwerk. Regel drie vertelt dat het vuurwerk pas op de laatste drie dagen van het jaar gekocht kan worden. "Doe je dat ervoor, dan is het illegaal", legt (*) uit. "Heb je het op de laatste drie dagen gekocht, dan is het zaak om de kortste weg naar huis te nemen. Niet eerst naar de supermarkt of naar het zwembad gaan. Nee, meteen naar huis om het vuurwerk op te bergen." En daarvoor zijn niet alle plekken geschikt. "Zover mogelijk van de mensen vandaan", zeggen de agenten. "In een kluis?", vraagt een van de leerlingen. "Dat is het beste", krijgt hij als antwoord te horen. "Maar als je die niet hebt is een kelder of schuur ook goed."
Met die laatste suggestie is niet iedereen het eens. "Onze schuur is heel vochtig. Daar hangen de druppels aan het plafond. Dat kan toch niet goed zijn voor het kruit?" De jongen krijgt als advies het vuurwerk in een blikken trommel of stalen koffer op te bergen. De laatste vuurwerkregel bepaalt dat vuurwerk alleen tussen 10.00 uur op 31 december tot en met 2.00 uur op 1 januari mag worden afgestoken. "Waarom denken jullie dat die tijdsperiode zo precies is omschreven?", vraagt (*). "Om de politie ook een goede nachtrust te geven", beweert een van de leerlingen. Het idee van een rustige jaarwisseling staat de agenten wel aan. "Nachtrust voor iedereen is waar, maar deze regel houdt ook rekening met mensen en dieren die bang zijn voor vuurwerk. Dan weet iedereen precies in welke periode er vuurwerk wordt afgestoken."

Video
Maar regels zijn voor tien- tot twaalfjarigen abstracte zaken, die pas tot leven komen als men de gevolgen van overtreding ziet. Daarom vertelden de agenten wat er gebeurt met kinderen die illegaal vuurwerk afsteken. "Die krijgen als ze jonger zijn dan twaalf jaar flink op hun donder. Als ze ouder zijn, krijgen ze een taakstraf van Bureau Halt. Dat betekent op 1 januari de straat schoonmaken met een bezem. Moet je dus vroeg je bed voor uit." Dat idee staat de leerlingen niet aan, temeer omdat ze voor dit klusje geen zakgeld kunnen verdienen. Een videofilm over het letsel dat stunten met vuurwerk kan veroorzaken, trekt de laatste twijfelaar over de streep. Als een jongen van dichtbij wil bekijken waarom zijn strijkerbom niet is ontploft, slaan de meisjes van groep 8 hun handen voor hun gezicht. Zij willen de gevolgen liever niet zien.
Het is de leerlingen van de Steenvoordeschool wel duidelijk. Vuurwerk is leuk zolang de spelregels in acht worden genomen. Daar hebben de voorlichters hen wel van doordrongen. Als afsluiting hebben de agenten nog een speciale nieuwjaarswens. "We hopen dat jullie op 1 januari nog tien vingers hebben en geen doorverwijzing naar Bureau Halt op zak hebben."Rijswijk vuurwerk-afvalvrij

De Rijswijkse Vuurwerkhal en de gemeente Rijswijk organiseren samen de schoonmaakactie om Rijswijk schoon het nieuwe jaar te laten ingaan. Hoe doe je mee?
Vraag tijdens de vuurwerkperiode om een gratis vuilniszak en vul deze met vuurwerkafval dat minimaal 12 uur op straat heeft gelegen. Lever de vuilniszak in op woensdag 2 januari van 10.00 tot 16.00 uur in bij de Rijswijkse Vuurwerkhal aan de Willem van Rijswijckstraat 36-38.
Per ingeleverde vuilniszak ontvang je een lot, waarmee je meedingt naar vele fraaie prijzen.
Zo is de eerste prijs een Nokia 3330 telefoon ter waarde van f 399,- (¤ 181). Er zijn in totaal 40 prijzen.
De eerste 500 deelnemers krijgen direct bij het inleveren van een volle vuilniszak een bon voor een gratis Big Mac van McDonalds. De winnende lotnummers worden afgedrukt in Groot Rijswijk van donderdag 10 januari 2002.
De prijzen worden uitgereikt door wethouder D. Jense van ondermeer Milieu, op zaterdag 12 januari 2002 om 10.00 uur bij McDonalds In de Bogaard.Verkoop vuurwerk

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat zij voor de volgende percelen een vergunning hebben afgegeven voor het afleveren, danwel ter aflevering hebben van vuurwerk:


1. Caan van Necklaan 4-6;

2. Herenstraat 72 ;

3. Willem van Rijswijckstraat 36-38;

4. Haantje 25d;

5. Lange Kleiweg 3c;

Eveneens maken zij bekend dat krachtens artikel 8 van het Vuurwerkbesluit Wet milieugevaar-lijke stoffen een verkooptermijn van drie dagen vóór de jaar-wis-seling van toepassing is. Voor dit jaar mag dus uitslui-tend op vrijdag 28 december, zaterdag 29 december en maandag 31 december 2001 vuurwerk aan particu-lieren worden verkocht.

Indien wordt geconstateerd dat op zondag 30 december 2001 vuurwerk wordt verkocht danwel ter aflevering wordt aangeboden zal direct bestuursrechtelijk danwel strafrechtelijk worden opgetreden Inlichtingen over de verleende vergunningen kunt u telefonisch inwinnen bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Milieu en APV, via telefoonnummer 070-39.59.870.Lever niet afgestoken vuurwerk in bij de brandweer

Vanaf dinsdag 1 januari 2002 kan tot en met 5 januari het overgebleven vuurwerk bij de brandweerkazerne worden ingeleverd. Het gaat hierbij om vuurwerk dat, om wat voor reden dan ook, niet afgestoken kon worden, teveel is ingekocht, ondeugdelijk vuurwerk en vuurwerk dat niet is afgegaan en op straat is blijven liggen. Met deze actie hoopt de brandweer ongelukken door het alsnog afgaan van vuurwerk te voorkomen.
Dagelijks kan het vuurwerk tussen 9.00 en 17.00 uur worden ingeleverd bij de brandweerkazerne aan de Jacob van Offwegenlaan 55.Tunnel onder Haagweg afgesloten

De voetgangerstunnel onder de Haagweg wordt vanaf vrijdag 28 december afgesloten voor publiek. Dit om brandstichting en het afsteken van vuurwerk te voorkomen. In de loop van woensdag 2 januari 2002 wordt de tunnel weer geopend.Meldpunt ongeregeldheden oud jaar

Het is mogelijk dat de viering van oud en nieuw gepaard gaat met vandalisme. Ook dit jaar is bij de politie Rijswijk een centraal meldpunt ingesteld, waar aangifte kan worden gedaan van overlast. Te denken valt aan vernielingen, maar het kan ook gaan om baldadigheid en geluidsoverlast. Het gaat om het volgende telefoonnummers:

070 3075411 en 070 3075408Het projektkoor wenst alle Rijswijkers een "Merry Christmas Amerikaanse kerstliederen in hal stadhuis

Het Projektkoor Rijswijk wil de inwoners van de gemeente Rijswijk op ludieke wijze fijne feestdagen toewensen door hen toe te zingen. In de hal van het gemeentehuis wordt daarom op vrijdag 21 december van 19.30 tot 20.30 uur een gratis toegankelijk concert gegeven met Amerikaanse kerstliederen. Belangstellenden worden vanaf 19.15 uur welkom geheten met een glas glühwein.

Het koor, onder leiding van dirigent Marlies Huitink, zal een groot aantal bekende en minder bekende kerstliederen uit Amerika ten gehore brengen. Om de sfeer extra te verhogen zullen de koorleden in speciale glamourkleding gekleed gaan. De muzikale begeleiding is in handen van Jaap Heere.

Het Projektkoor is nog op zoek naar enkele mannen, met name naar tenoren. De vrouwenbezetting van het koor is compleet. Nieuwe leden kunnen zich op een wachtlijst laten plaatsen.Kerstactiviteiten van Buurtschap Oud Rijswijk
POPPENTHEATER VOOR DE JEUGD

Door het buurtschap Oud Rijswijk wordt er tijdens de kerstvakantie een activiteit georganiseerd voor de jeugd. Dit keer is er een poppentheater uitgenodigd, dat op vrijdag 28 december een voorstelling geeft voor kinderen van 4 tot 9 jaar. De voorstelling vangt aan om 14.00 uur en duurt tot 15.00 uur. Verzocht wordt om vooraf aan te melden.

De voorstelling heet: Kaitoe en Rapunsel en de kroon van Pompelpoen. Het is een sprookje vol romantiek en spanning.
Het is een verhaal waarin toverboeken, toverpotten en bezems dansen. Hebberik zorgt met zijn oneerlijke en gemene streken voor de nodige spanning. Maar gelukkig is er nog de droomvogel en Pompelpoen met zijn ritmische toverspreuken.
En dit alles in een fantasierijk decor van pompoenenhuisjes, een tuinvol elfenbankjes, de berg van Hebberik en het huis van Kaitoe en Rapunsel.

De kosten bedragen f 1,50 (incl. limonade en een versnapering). De voorstelling wordt gehouden aan de Esdoornstraat 3a (naast de bibliotheek).
Deze locatie is goed bereikbaar met bus 23.

Voor informatie en aanmelden, tel. 070 399 81 68 of e-mail: (buurtschapoudrijswijk@hotmail.com).Stadhuis Rijswijk tussen Kerst en Oud & Nieuw gesloten

Het stadhuis van Rijswijk en de dependance aan de De Bruyn Kopsstraat 4 zijn van 24 december 2001 tot en met 1 januari 2002 gesloten voor het publiek.
De gemeentelijke instellingen zijn zoals gebruikelijk tijdens de Kerstdagen en op Nieuwjaarsdag gesloten. Dit keer is ook het overgrote deel van het gemeentepersoneel vrij op maandag 24, donderdag 27, vrijdag 28 december en maandag 31 december 2001. Het Bureau Wijkbeheer aan het Pieter Postmapad 4 is in deze periode wel geopend.

Uitsluitend voor de aangifte van overlijden en geboorte is het loket van de burgerlijke stand in het stadhuis aan de Generaal Spoorlaan 2 op 24, 27, 28 en 31 december 2001 tussen 9.00 en 10.00 uur geopend.Kerstactiviteiten voor de Rijswijkse jeugd

Soort activiteit Datum Tijd Plaats Leeftijd Eigen bijdrage Info bij SWL&R
Tienerdisco 19 dec 2001 19.00- 21.30 Smeltkroes 12- 15 jaar - 070 3960044
Jongerendisco 21 dec 2001 19.00- 24.00 Smeltkroes 16- 23 jaar - 070 3960044
Dagje uithof 28 dec 2001 15.00- 18.00 Uithof 15- 23 jaar f 5,- 070 3960044
Inloop 28 dec 2001 19.30- 24.00 Smeltkroes 12- 23 jaar - 070 3960044 Inloop 29 dec 2001 20.00- 24.00 Smeltkroes 12- 23 jaar - 070 3960044 Inloop 30 dec 2001 20.00- 24.00 Smeltkroes 12- 23 jaar - 070 3960044 Gezin zwemmen 2 jan 2002 13.30- 15.00 De Wervel Alle leeftijden - 070 3960044
Nieuwjaarsinloop 4 jan 2002 19.30- 24.00 Smeltkroes 12- 23 jaar - 070 3960044Kerstvakantieactiviteiten 2001/2002 van de Cockpit op Ypenburg

Soort activiteit Datum Tijd Leeftijd Eigen bijdrage Kids Kerstdiner 24 december 2001 Aanvang 17.00 4 t/m 20 jaar Gratis van tevoren aanmelden gewenst
Kerstbal 24 december 2001 Aansluitend op het kerstdiner Alle leeftijden Gratis
Bowlen 27 december 2001 14.00 verzamelen in de Cockpit 8-15 jaar F
2,50 eigen bijdrage
van tevoren aanmelden gewenst
Film 28 december 2001 13.00 verzamelen in de Cockpit 8-15 jaar F 2,50 eigen bijdrage
van tevoren aanmelden gewenst
Paintball 29 december 2001 14.00 verzamelen in de Cockpit 15-18 jaar F 5,00 eigen bijdrage +
Van tevoren inschrijven verplicht in verband met reservering Nieuwjaarsfeest 2 januari 2002 Aanvang 18.00 Alle leeftijden Gratis Zwemmen 4 januari 2002 14.00 verzamelen in de Cockpit 6-16 jaar F 5,00 eigen bijdrage
van tevoren aanmelden gewenst
zwemdiploma verplicht of een volwassen begeleider mee! Lasergame
5 januari 2002 14.00 verzamelen in de Cockpit 15-18 jaar F 5,00 eigen bijdrage +
Van tevoren inschrijven verplicht in verband met reserveringZowel op 28 december als op 2 januari
Kerstboomversnippering in Rijswijk

In Rijswijk worden altijd aan het begin van het nieuwe jaar de kerstbomen versnipperd. Ook nu zal dit niet anders verlopen dan gebruikelijk. Maar dit jaar wordt er wel op proef een extra kerstboominzamelmoment gehouden. Dit wordt gedaan om zoveel mogelijk brandbaar materiaal al voor de jaarwisseling in te zamelen. Dus mocht u uw kerstboom al direct na de kerstdagen willen opruimen, lever deze dan in op vrijdag 28 december aanstaande bij een van de zes inzamelplaatsen in Rijswijk. Op deze dag nemen medewerkers van de sectie plantsoenen kerstbomen in ontvangst op de volgende plaatsen en tijdstippen:


- Vrijenban, Zwaluwsingel van 12.30 tot 13.45 uur;
- Ypenburg, Anthony Fokkersingel/Plesmanlaan van 14.00 tot 15.30 uur;
- Oud Rijswijk, Kerklaan/Lindelaan van 12.30 tot 15.30 uur;
- Te Werve West, Ing. H.van Kollaan/Generaal Swartlaan van 12.30 tot 15.30 uur;

- Muziekbuurt, Waldhoornplein van 12.30 tot 15.30 uur;
- Ministerbuurt, Prinses Margrietsingel/Prinses Irenelaan van 12.30 tot 15.30 uur.

Net als voorgaande jaren ontvangt diegene, die een kerstboom inlevert een lot, waarmee per inzamelpunt in totaal drie muziekbonnen ter waarde van f 50,- kunnen worden gewonnen.Tevens wordt met ieder lot meegedongen naar de hoofdprijs, te weten een dvd-speler ter waarde van f 500,-. De uitslag van de verloting wordt begin volgende jaar in Groot Rijswijk bekend gemaakt.

Tweede versnippermoment op woensdag 2 januari

Het tweede ophaalmoment is op woensdag 2 januari 2002 van 12.30 tot 15.30 uur. Op deze dag de kerstbomen in ontvangst genomen op de volgende plaatsen:

- Strijplaan/Korte Dreef

- Van Mooklaan/Martin Campslaan

- Mr. Beerninkplantsoen/Cochiuslaan

- Waldhoornplein

- Prinses Margrietsingel/Prinses Irenelaan

- Steenvoordelaan/Purperstraat

- Ing. van Kolllaan/Generaal Swartlaan

- H. Ravesteijnplein

- Kerklaan/Lindelaan

- Schoolstraat/Doelenstraat

- Da Costalaan/Geestbrugweg

- Zwaluwsingel

Op genoemd tijdstip rijdt een tweetal versnipperinstallaties langs de genoemde locaties om kerstbomen in te nemen. Op de locaties staan borden waar de kerstbomen kunnen worden ingeleverd. Ook nu ontvangt diegene, die een kerstboom inlevert een lot, waarmee de hierboven genoemde prijzen kunnen worden gewonnen, dus inclusief de hoofdprijs. De uitslag van de verloting wordt in Groot Rijswijk bekend gemaakt.Nieuwjaarsreceptie

Burgemeester en wethouders van Rijswijk wensen u goede kerstdagen en een gelukkig en voorspoedig 2002 toe. Tevens wil het college u uitnodigen voor een nieuwjaarsreceptie, die op woensdag 2 januari 2002 van 16.30 tot 18.00 uur wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis Rijswijk, Generaal Spoorlaan 2.

Op de gemeentelijke kerstkaart is dit jaar een foto van het landhuis Overvoorde afgedrukt.
Het landgoed Overvoorde, dat deeluitmaakt van de Rijswijkse Landgoederenzone is afgelopen jaar door de gemeente Rijswijk gekocht van de gemeente Den Haag. Begin 2002 zal de gemeenteraad van Rijswijk een ruimtelijke visie op de landgoederenzone vaststellenZwembad de Wervel gesloten

In verband met de komende feestdagen is het zwembad De Wervel aan de Huys de Wervelaan gesloten voor alle gebruikers op:

24, 25 en 26 december 2001(Kerstdagen);
31 december 2001 (Oudjaar)

01 januari 2002 (Nieuwjaarsdag)


Tevens is het zwembad gesloten op zaterdag 2 februari 2002 in verband met de huwelijksdag van Maxima en prins Willem-Alexander.

.Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2001 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie