Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Overgangsheffing vennootschapsbelasting

Datum nieuwsfeit: 20-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

en antwoorden

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein winstbelastingen

Besluit van 20 december 2001, nr. CPP2001/3183M

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Dit besluit vervangt het besluit van 8 juni 2001, CPP2001/1103M. Onderdeel 5 is inhoudelijk uitgebreid, in onderdeel 4 is een redactionele wijziging aangebracht. Verder is rekening gehouden met de wetgeving die inmiddels tot stand is gekomen.

Inleiding

Door de invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 is de belastingdruk op ontvangen
winstuitkeringen in veel gevallen verlaagd. Enerzijds zou dat aanleiding kunnen geven tot het ongebreideld uitkeren van de in het verleden opgebouwde reserves. Anderzijds zou de aankondiging van de belastingherziening aanleiding kunnen geven om het "normale" dividend van 1999 en 2000 uit te stellen tot na
1 januari 2001. Om dergelijke ongewenste schokeffecten te voorkomen is een
overgangsmaatregel getroffen die voorziet in een additionele heffing van vennootschapsbelasting over bovenmatige winstuitkeringen uit de in het verleden opgebouwde reserves (overgangsheffing Vpb).

Bij de parlementaire behandeling van de overgangsheffing Vpb is uitgebreid ingegaan op de keuze voor een regeling die aangrijpt bij de uitkerende vennootschap en niet bij de aandeelhouder. Consequentie van die keuze is dat de regeling aanknoopt bij feiten die duidelijk kenbaar zijn voor de uitkerende vennootschap. Pakketten van 5% of meer bijvoorbeeld zijn goed kenbaar; allerlei fiscale bijzonderheden met betrekking tot aandeelhouders zijn dat evenwel niet. Door verdergaande verfijningen zou de toepassing van de overgangsheffing worden verzwaard, ook voor de uitkerende vennootschap. Bovendien is de bedoeling van deze regeling een excessieve dividendpolitiek tegen te gaan. Door de ruime limieten is daarvan niet snel sprake. Aldus is de overgangsheffing Vpb een robuuste maatregel. Daarbinnen past het niet om rekening te houden met bijvoorbeeld de omstandigheid dat een belang van minder dan 5% wordt gehouden door een niet-belastingplichtig pensioenfonds of de omstandigheid dat een aandeelhouder in een beleggingsinstelling, die niet voldoet aan de eisen van het vierde lid, zelf wel zou voldoen aan die eisen.

Vragen en antwoorden overgangsheffing Vpb


1. De driejaarsperiode in hoofdstuk 2, art. IV, onderdeel B, vierde lid, Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001

Vraag

Nieuw geëmitteerde aandelen kunnen in beginsel pas na drie jaren voldoen aan de bezitstermijn van drie jaar die recht geeft op een evenredige vermindering van de verschuldigde
overgangsheffing Vpb. Bij de parlementaire behandeling is al erkend dat het niet in alle gevallen noodzakelijk is de hand te houden aan de driejaarstermijn. Hoe wordt deze termijn toegepast bij uitreiking van nieuwe aandelen binnen concern tegen contanten, door omzetting van agio, of tegen inbreng van aandelen?

Antwoord

Bij de wet van 18 oktober 2001, Stb. 491, tot wijziging van enkele belastingwetten (herstel van enige onjuistheden) is de
delegatiebevoegdheid in het derde lid aangepast. In samenhang daarmee keur ik het volgende goed:

Indien alle reeds uitstaande aandelen voldoen aan de in het vierde lid van de overgangsheffing Vpb gestelde voorwaarden, keur ik goed dat alle nieuw uitgereikte aandelen voor de toepassing van de overgangsheffing Vpb worden geacht reeds drie jaar in bezit te zijn van degene aan wie ze zijn uitgereikt.


2. Doorwerking zgn. opstapresolutie

Vraag

Is de zgn. opstapresolutie (Besluit van 29 november 2000, nr. CPP2000/2149, herziene versie van het besluit van 17 augustus 1989, nr. DB89/4235) ook van toepassing voor het zesde lid van de overgangsheffing Vpb? Bij de
parlementaire behandeling van de Veegwet is toegezegd deze vraag nog nader te bezien.

Antwoord

Naar mijn oordeel is de opstapresolutie niet alleen voor het vijfde lid van de
overgangsheffing Vpb van belang, maar ook voor het zesde lid. Deze tegemoetkoming biedt echter niet altijd soelaas. De erkenning van het agio als fiscaal gestort kapitaal volgens dat besluit vindt immers plaats op het moment waarop een terugbetaling van kapitaal ten laste van dat agio plaatsvindt en overigens aan de voorwaarden van het besluit is voldaan. In het kader van de overgangsheffing Vpb gaat het dan om
terugbetalingen van kapitaal na 1 januari 2001. Het plafond van het zesde lid wordt echter berekend naar de feiten en omstandigheden bij het einde van het laatste boekjaar dat eindigt voor 1 januari 2001. De erkenning als gestort kapitaal (waardoor de omvang van de
winstreserves vermindert) komt in dit geval dus te laat om het op de voet van het zesde lid berekende plafond te verlagen.

Om die reden ben ik bereid in dergelijke gevallen de toepassing van de hardheidsclausule in welwillende overweging te nemen. Gelet op de complexe aard van de problematiek, die zich naar verwachting niet veelvuldig zal voordoen, heb ik ervan afgezien tot delegatie over te gaan.


3. Toerekening van de inhoudingsvrijstelling voor de dividendbelasting

Vraag

Het zevende lid van de overgangsheffing Vpb staat toe om inhouding van dividendbelasting achterwege te laten over het gedeelte van de winstuitdeling waarover ingevolge het eerste en vierde lid de overgangsheffing Vpb plaats vindt. De omvang van de inhoudingsvrijstelling is daarmee gegeven, maar hoe dient dit bedrag te worden toegerekend aan de individuele aandelen?

Antwoord

Ik stel mij op het standpunt dat per
winstuitdeling alle aandelen gelijkelijk delen in zowel het niet-bovenmatige dividend als het wel bovenmatige dividend. Ook ingeval een deel van de bovenmatige dividenden door de werking van het zesde lid niet leidt tot het
verschuldigd worden van de overgangsheffing Vpb delen alle aandelen daarin naar mijn oordeel gelijkelijk.

Indien in de loop van een kalenderjaar verschillende winstuitdelingen plaatsvinden dient per winstuitdeling te worden vastgesteld in hoeverre deze bovenmatig is en in hoeverre deze aanleiding geeft tot de verschuldigdheid van de overgangsheffing Vpb. Eerdere
winstuitdelingen kunnen immers in mindere mate bovenmatig zijn dan latere winstuitdelingen; ook kunnen latere winstuitdelingen in mindere mate tot de verschuldigdheid van de overgangsheffing Vpb aanleiding geven dan eerdere
winstuitdelingen omdat inmiddels het plafond van het zesde lid is overschreden. Aldus is per winstuitkering en per aandeel bepaald in welke mate deze winstuitkering bovenmatig is en bovendien het plafond van het zesde lid niet te boven gaat.

De volgende stap is om vast te stellen op welke aandelen (gedeelten van) winstuitkeringen ingevolge het eerste en vierde lid leiden tot een vermeerdering van de verschuldigde vennootschapsbelasting. Bij die aandelen die aanleiding geven tot een evenredige vermindering van de overgangsheffing Vpb op de voet van het vierde lid is daarvan geen sprake. Op deze aandelen dient derhalve volgens de normale regels dividendbelasting te worden ingehouden. Bij de overige aandelen kan de inhouding van dividendbelasting achterwege blijven naar de mate waarin deze delen in winstuitkeringen waarover daadwerkelijk de overgangsheffing Vpb is verschuldigd.


4. De relatie tussen het vierde lid en het achtste lid

Vraag

De aandelen in een vennootschap zijn sinds jaar en dag in één hand. Ten tijde van de bovenmatige winstuitkering is de enige aandeelhouder gevestigd in een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten ter voorkoming van dubbele belasting. In verband met een
reorganisatie is het 100%-pakket evenwel niet gedurende de gehele driejaarstermijn in handen geweest van een aandeelhouder die niet is gevestigd in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba, een lidstaat van de Europese Unie, of een land waarmee Nederland een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten. Is in casu overgangsheffing Vpb verschuldigd of niet?

Antwoord

Neen, in dit geval is geen overgangsheffing verschuldigd. Het vierde lid regelt een evenredige vermindering van de overgangsheffing voorzover aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Indien de uitzondering van het achtste lid zich voordoet op het tijdstip van de bovenmatige winstuitkering, zet dat de in het vierde lid bedoelde evenredige vermindering opzij. De uitzondering van het achtste lid vormt echter geen beletsel voor het opbouwen van de driejaarsperiode als bedoeld in de in het vierde lid gestelde voorwaarden.


5. De fiscale eenheid als aandeelhouder in de zin van het vierde lid

Vraag

In het elfde lid is bepaald dat voor
vennootschappen die deel uitmaken van een fiscale eenheid in de zin van artikel 15 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 het overgangsrecht vennootschapsbelasting van toepassing is als waren deze vennootschappen zelfstandig belastingplichtig. Binnen oude fiscale eenheden kan het nog wel eens voorkomen dat de aandelen in een dochtermaatschappij voor bijvoorbeeld 98% rechtstreeks worden gehouden door de moedermaatschappij en voor de overige 2% via een andere (100%-)dochter. Behoort een dergelijk pakket van 2% niet te kwalificeren voor de evenredige vermindering als bedoeld in het vierde lid?

Antwoord

In zulke situaties is er geen reden de evenredige vermindering van het vierde lid niet toe te staan voorzover de aandelen worden gehouden door de dochtermaatschappij met het belang van minder dan 5%. In de eerdergenoemde wet van 18 oktober 2001, Stb. 491, is bepaald dat in dat geval de evenredige vermindering voor het geheel wordt toegepast.

Nadien is aan mij een vergelijkbare casuspositie voorgelegd, met dit verschil dat er geen fiscale eenheid bestaat. Een fiscale eenheid is ook niet mogelijk omdat sommige van de betrokken vennootschappen niet in Nederland zijn gevestigd. Naar aanleiding van deze casus heb ik het hiervoor gegeven antwoord heroverwogen.

Op grond van die heroverweging meen ik dat ook zonder de feitelijke aanwezigheid van een fiscale eenheid een zelfde beleidslijn kan worden gevolgd. Ik heb daarbij overwogen dat indien het belang bij een vennootschap middellijk of onmiddellijk voor 100% berust bij een andere persoon, deze vennootschap in feite niet een samenwerkingsverband representeert van twee of meer personen. In wezen is de
vennootschap in zo'n geval niet meer dan een verlengstuk van de (middellijke of
onmiddellijke) 100%-aandeelhouder. Voor dat bijzondere geval keur ik goed dat alle aandelen worden geacht te behoren tot een pakket van 5% of meer.

Vorenstaande goedkeuring laat onverlet, dat nog wel getoetst dient te worden in hoeverre is voldaan aan de overige voorwaarden voor de evenredige vermindering, die zijn opgenomen in het vierde lid en het achtste lid.

Vervallen besluit

Het besluit van 8 juni 2001, CPP2001/1103M, is hiermede komen te vervallen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...