Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Berichten van de gemeente Enschede

Datum nieuwsfeit: 21-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enschede


www.circusfestival.nl

---


Openings/sluitingstijden publieksdiensten tijdens de feestdagen

In de periode 24-12-2001 t/m 1-1-2002, zijn de balies van publieksdiensten in de stadsdelen GESLOTEN!
U kunt terecht bij het stadskantoor, Hengelosestraat 51 te Enschede. Klik hier voor de openings-/sluitingstijden

Nieuwjaarsbijeenkomst gemeente Enschede

Op 2 januari 2002 zijn de burgers en overige relaties van de gemeente uitgenodigd voor een nieuwsjaarsontmoeting met het gemeentebestuur. Die bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot 22.00 uur. Deze bijeenkomst wordt gehouden in het Stadskantoor (Hengelosestraat 51).

---


Januari 2002: parkeren met euro of chipknip

Vanaf 15 januari is de ombouw van alle parkeervoorzieningen in Enschede gereed. Vanaf die datum moet overal worden betaald met euros of met de chipknip. De gulden is dan definitief verleden tijd. Binnen de gemeente Enschede houdt de afdeling Verkeer zich bezig met de euro-invoering op gebied van parkeren. Er wordt al meer dan een jaar gewerkt aan de voorbereidingen om de overgang naar euro-parkeerapparatuur zo goed mogelijk te laten verlopen. Klik hier voor meer informatie

---

B. en W.-bericht 2001- 24
De collegevergadering van dinsdag 18 december 2001
---


De gemeenteraad vergaderde op maandag 17 en dinsdag 18 december
klik hier voor de besluitenlijst
---

Enschede weet wat rampen betekenen

Na Amsterdam (8 november) en Rotterdam (23 november) vond op 3 december 2001 het derde stadsgesprek plaats in Enschede. De discussie over de multiculturele verhoudingen blijkt ook in het oosten van ons land actueel te zijn. Gesproken wordt onder meer over het bijzondere wij-gevoel dat een ramp kan veroorzaken. Zoals het vuurwerkdrama van 13 mei 2000 heeft laten zien, zijn Enschedeërs in staat op een saamhorige wijze rampspoed het hoofd te bieden. De gespreksleidster vraagt de zaal of ook ná 11 september 2001 dit wij-gevoel nog in tact is. De bijeenkomst is georganiseerd door de gemeente Enschede in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Klik hier voor het verslag van het derde stadsgesprek
---

Westerval is (rij)klaar

Enschede, 14 december 2001

Wethouder Bleker opent Westerval
Op woensdag 19 december aanstaande opent wethouder Bleker (Leefbaarheid & Wonen) het viaduct in de Westerval. Gelijktijdig worden de gereconstrueerde kruispunten in de Afinkstraat opengesteld voor het verkeer. Dankzij de aanleg van het viaduct en de aanpassing van de kruispunten kunnen weggebruikers voortaan makkelijker en sneller over de Westerval van en naar de binnenstad van Enschede reizen. Tevens worden de bedrijventerreinen in Enschede-West beter ontsloten.

lees verder onder persberichten
---

Verkiezing voor de leden van de raad van de gemeente Enschede op 6 maart 2002

De kandidaatstelling: klik hier voor meer informatie
---

Hoor, voel, proef en ruik de winter in het Ledeboerpark

Vanaf zondag 2 december tot en met zondag 6 januari staan wintergebruiken centraal in het bezoekerscentrum Het Lammerinkswönner van de gemeentelijke afdeling Natuureducatie.
Elke zondag in deze periode zal vanuit het Abraham Ledeboerpark de midwinterhoorn in Enschede te horen zijn.
Zondag 16 december is een speciale themadag rond wintergebruiken.

klik hier voor meer informatie
---

College buigt zich over uitspraak Raad van State

Enschede, 11 december 2001

Het College van B. en W. van de gemeente Enschede heeft kennisgenomen van de uitspraak van de Raad van State op 5 december jongstleden. De Raad van State bevestigde een eerdere uitspraak van de rechtbank, dat een bezwaarschrift tegen een afgegeven bouwvergunning voor distributiecentrum Hartman door het college ten onrechte ongegrond is verklaard.

lees verder onder persberichten
---

Task-Force sluit aanpak probleemsituaties af

Enschede, 10 december 2001

De Task-Force eigenaar-bewoners heeft opnieuw een voorstel gedaan aan het college van B&W om de financiële nood van enkele eigenaar-bewoners op te lossen. De Task-Force werd in juni opgericht door het college, om te onderzoeken hoeveel eigenaar-bewoners tot nu toe niet op eigen kracht in staat zijn om de problemen na de vuurwerkramp op te lossen. De Task-Force is nu met een laatste overzicht gekomen.

lees verder onder persberichten
---

Superpilot Enschede
E-dienstverlening

Het beleid van de gemeente is gericht op het realiseren van de gemeentelijke dienstverlening dicht bij de burger. Het stadsdeelgewijs werken is hiervan al jaren het meest tastbaar. Sedert 1996 geeft de gemeente invulling aan het verlenen van diensten met behulp van moderne technieken van de ICT. Het huidige digitale loket brengt de dienstverlening niet alleen dichtbij (tot in de woning), maar schept de mogelijkheid van toegang op elk door de klant gewenst moment. Uitgangspunt is dat de vraag van de burger centraal staat en niet de organisatie van het ambtelijk apparaat.

klik hier voor meer informatie
---

Schaatsen op de Klokkenpas

Enschede, 28 november 2001

Enschede extra gezellig tijdens feestdagen
Tussen 15 december en 13 januari is het mogelijk te schaatsen op de Klokkenplas. Dit is één van de vele activiteiten die wordt georganiseerd om de Enschedese binnenstad tijdens de feestdagen extra feestelijk aan te kleden. In het kader van de zogenaamde kwaliteitsimpuls heeft stadsdeelwethouder Eric Helder hiervoor f200.000 (? 90.600) ter beschikking gesteld. In de kwaliteitsimpuls staan projecten die in samenwerking met de stadsdeelmanagers in 2001 worden uitgevoerd.

lees verder onder persberichten
---

Enschede heeft een nieuw digitaal loket voor de stadsdelen

Enschede, 2 november 2001

De gemeente Enschede heeft in dit digitale stadsdelenloket specifieke stadsdeelinformatie opgenomen. U kunt hier terecht voor bijvoorbeeld informatie over de wijk- en dorpsraden, wijkkranten, servicecentra en wijkagenten in de verschillende stadsdelen. Daarnaast kunt u in dit stadsdelenloket natuurlijk ook terecht voor algemene informatie over gemeentelijke dienstverlening.
Het stadsdelenloket is per 1 november 2001 in productie gegaan. Natuurlijk blijft het stadsdelenloket zich voortdurend ontwikkelen. Wij houden u hiervan op de hoogte.
www.stadsdelen.enschede.nl

---

Speurtocht naar de gouden ideeën! Heeft u een voorstel of een wens? Of loopt u al jaren rond met dat ene idee? Iets dat goed is voor de buurt en de buurtbewoners? Dan willen wij dat graag van u horen.
Het gaat om ideeën voor de buurten Laares, De Bothoven en Velve-Lindenhof.
Wacht niet, grijp uw kans. Want vanaf 1 januari 2002 kunnen vele bewonersideeën in de wijk uitgevoerd worden, voor maar liefst f 3,5 miljoen (nee, dit is geen typefout). Dus zorg dat uw idee erbij zit!.

www.buurtaanzetenschede.nl
---

De regionale HUISARTSEN VERENIGING ENSCHEDE ZOEKT NIEUWE COLLEGA'S Klik hier voor meer informatie

---

Stadsdeelbeheer, Stadsdeelmanagement en Bewonerssteunpunt Zuid Onder één dak aan De Reulver

Op 11 september zijn Stadsdeelbeheer (BMD) en Stadsdeelmanagement (CS/SDM) Zuid verhuist naar De Reulver. Dit betekent dat wij vanaf deze datum niet meer gevestigd zijn in de boerderij aan de Stroïnksweg en in het Leger des Heils gebouw aan de Zenderenbrink (Wesselerbrinklaan).
De vestiging aan De Reulver is tijdelijk (in principe voor vijf jaar). Het is uiteindelijk de bedoeling dat stadsdeelbeheer en stadsdeelmanagement onderdak zullen krijgen in een Servicecentrum Zuid, maar daar is nu nog geen plaats voor.
klik hier voor meer informatie

---

Wederopbouwplannen Roombeek nu ook op Internet Enschede, 13 juni 2001.

De komende weken worden de plannen voor de wederopbouw van Roombeek met alle direct betrokkenen (oud-bewoners, ondernemers, verenigingen, etc.) besproken. Maar ook andere geïnteresseerden kunnen de komende weken op verschillende manieren een beeld krijgen van de plannen en daarover hun mening geven:

Internet
De Internetsite van de gemeente over de wederopbouw van Roombeek is volledig vernieuwd. Bezoekers kunnen de plannen bekijken, op stellingen reageren, met elkaar in discussie gaan en vragen stellen aan medewerkers van het Projectbureau Wederopbouw. Het adres: www.wederopbouw.enschede.nl

lees verder onder persberichten
---

Aanpak drugshandel in openbare gelegenheden

In Huis-aan-Huis van 26 april 2000 is bekend gemaakt dat de burgemeester op 17 april 2000 zijn beleidsnota "Aanpak van drugshandel in openbare gelegenheden" heeft vastgesteld. Op 27 april 2000 is dit beleid in werking getreden. De burgemeester heeft daarin vastgesteld hoe hij artikel 13b, lid 1 van de Opiumwet toepast. Dit artikel geeft hem de bevoegdheid om bestuursdwang toe te passen (bijvoorbeeld sluiting) indien in voor het publiek toegankelijke lokalen en daarbij behorende erven in drugs wordt gehandeld of voor de handel aanwezig zijn. Daarbij wordt de enkele aanwezigheid van drugs in een grotere hoeveelheid dan voor eigen gebruik van de bezitter (voor softdrugs geldt daarbij een grens van vijf gram), beschouwd als aanwezigheid voor de handel.
Dit beleid geldt overigens niét voor coffeeshops, omdat de burgemeester daarvoor een apart beleid heeft vastgesteld ("Coffeeshopbeleid Enschede").
In het afgelopen jaar heeft de burgemeester zes keer van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Het is daarom goed nog eens met nadruk te wijzen op het volgende.
Indien in voor het publiek toegankelijke gelegenheden of daarbij behorende erven meer drugs aanwezig blijken te zijn dan voor eigen gebruik van de bezitter, dan wordt deze gelegenheid in ieder geval voor de duur van ten minste drie maanden gesloten. In sommige gevallen wordt een sluiting van een half jaar of een jaar opgelegd. Er wordt dus niét vooraf gewaarschuwd. In plaats daarvan dient deze publicatie als algemene waarschuwing te worden beschouwd.
klik hier voor de nota "Aanpak van drugshandel in openbare gelegenheden"

---

IAC op het Web

Vanaf 1 mei is de nieuwe website van het Informatie en Adviescentrum geopend.
Er zullen veel veranderingen zichtbaar zijn met de huidige site. De veranderingen zullen vooral zichtbaar zijn in de opzet en de beschikbare informatie.
Het is een overzichtelijk manier geworden waarop de informatie die dagelijks aangevuld, uitgebreid en gewijzigd wordt, wordt aangeboden. Zo vindt u er onder andere de Bewonersnieuwsbrief, het programma van de herdenkingsweek, informatie over de wederopbouw en nog veel meer. U kunt op interactieve manier met het IAC communiceren op een tijd dat het u uitkomt, u kunt online vragen stellen en ook antwoorden ontvangen op de manier zoals u dat wenst, per telefoon, email of schriftelijk. Allemaal op een tijdstip en plaats waarop het u schikt. Het kan ook gezien worden als een handleiding voor de werknemers met vragen gericht op de vuurwerkramp.

www.iac.enschede.nl

---

Enschede op weg naar 2015
Drie richting gevende visies

NIEUW: het inspraakverslag

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE

(tevens kunt u hier de verschillende achterliggende studies vinden)

Enschede biedt ruimte voor de toekomst
---

De belangrijkste informatie over de ramp in Enschede op deze site:


* de website Wederopbouw: www.wederopbouw.enschede.nl
* bewonersnieuwsbrief 10-2001, dinsdag 15 mei 2001
* website IAC: www.iac.enschede.nl

* ondernemersnieuwsbrief, achtiende uitgave, woensdag 9 mei 2001
* Enschede bedankt u!, gedicht Willem Wilmink, de diverse toespraken
* namenlijst van omgekomen en geïdentificeerde slachtoffers
* overzicht gegevens vuurwerk-ramp Enschede
* nota "Lessen uit de vuurwerkramp"

* Rapport "De toekomst van de rampenbestrijding"
* Onderzoeksrapport COT

* Logboek RCC

* Persverklaring en TNO-rapport inzake risico-inventarisatie Haarman Vuurwerk

* Voorlopig verslag van het beleidsteam van de rampenstaf vuurwerkramp Enschede

* resultaten steekproef gezondheidsonderzoek Enschede
* impressie van het bloemenmonument

* kaartje van het afgesloten gebied

* informatie over de hulp-aktie "777"

* overzicht persberichten

* besluiten van 22 april 1997 en 19 juli 1999 in het kader wet milieubeheer, aanvrager: S.E.Fireworks


---

Algemeen e-mail adres van de gemeente: (postbus20@enschede.nl) Voor vragen en opmerkingen over deze site: (webmaster@enschede.nl) Postadres gemeente: Postbus 20, 7500 AA Enschede tel.(053) 4818181, fax (053) 4317445.
Stadhuis, Langestraat 24, 7511 HC
Stadskantoor, Hengelosestraat 51, 7514 AD

---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...