Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verzamelen evenhoevige dieren en bedrijfscontacten

Datum nieuwsfeit: 28-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Verzamelen van evenhoevige dieren en onderlinge bedrijfscontacten

* 1. Uitgangspunten verzamelmaatregelen
* 2. Transport van evenhoevigen
* 3. Melkveebedrijf (melkvee)
* 4. Opfokbedrijf (jongvee en droogstaande koeien) * 5. Schapenhouderij
* 6. Geitenhouderij
* 7. Geitenmesterij
* 8. Kalvermesterij
* 9. Starterbedrijf
* 10. Gemengd bedrijf met varkens
* 11. Verzamelcentrum
* 12. Kaart regio's
* 13. Regelingen

De mond- en klauwzeercrisis van 2001 was aanleiding om kritisch te kijken naar de risico's van verzamelingen en onderlinge bedrijfscontacten van evenhoevige dieren (evenhoevigen: runderen, schapen, geiten en varkens; herkauwers: runderen, schapen en geiten). In juni 2001 zijn de regels rond het verzamelen van dieren daarom aanzienlijk aangescherpt. In de maanden daarop is die regelgeving enige keren aangepast. Op 30 december 2001 zijn opnieuw wijzigingen van kracht geworden. Op een aantal punten is sprake van een versoepeling.

Aan onderstaande uitleg van de huidige regels kunnen geen rechten worden ontleend. Daarvoor zij verwezen naar de officiële teksten. De belangrijkste maatregelen rond het verzamelen van dieren zijn opgenomen in de volgende regelingen:
* Regeling betreffende het bijeenbrengen van dieren 2000 * Regeling aanvullende voorschriften besmettelijke dierziekten

In deze toelichting worden de uitgangspunten van het beleid uitgelegd en worden per bedrijfstype de maatregelen kort samengevat. Het verzamelen van varkens en de contacten tussen varkenshouderijen worden geregeld in de Regeling varkensleveringen (RVL-regeling). De eisen die gelden voor het reinigen en ontsmetten (R&O) van transportmiddelen staan voor een deel in de Regeling inzake hygiënevoorschriften besmettelijke dierziekten 2000. Deze laatste regelingen worden niet uitgebreid besproken.

1. Uitgangspunten verzamelmaatregelen

Het verzamelbeleid kent twee uitgangspunten:
1. Het verzamelen van evenhoevigen voor het leven (dus het verzamelen van gebruiksvee) voor een periode korter dan 30 dagen is verboden en
2. wanneer een bedrijf evenhoevigen aanvoert, gaat dit bedrijf 30 dagen 'op slot' voor de afvoer van herkauwers (30 dagen quarantainemaatregel).

1.1. Het verzamelen van evenhoevigen voor het leven (dus het verzamelen van gebruiksvee) voor een periode korter dan 30 dagen is verboden

Het meest risicovolle contact in verband met de overbrenging van de meeste besmettelijke dierziekten (aangifteplichtige maar ook bedrijfsgebonden dierziekten) is het contact tussen dieren van verschillende bedrijven. Door deze maatregel worden dergelijke contacten sterk beperkt.

Hierop zijn de volgende uitzonderingen gemaakt: * Verzamelen op de wagen van gebruiksvee (het zogenaamde bijladen op de wagen) is wel toegestaan voor:
+ rundvee en
+ geitebokjes en overtallige geitelammeren bestemd voor gespecialiseerde en geregistreerde mestbedrijven * Verzamelen van fokrunderen en varkens voor de export op erkende runder- en varkensverzamelcentra is wel toegestaan * Verzamelen van kalveren op erkende runderverzamelcentra is toegestaan

1.2. Wanneer een bedrijf evenhoevigen aanvoert, gaat dit bedrijf 30 dagen 'op slot' voor de afvoer van herkauwers (30 dagen quarantainemaatregel)

De meeste zeer besmettelijke dierziekten (zoals mond- en klauwzeer en varkenspest) openbaren zich binnen een periode van 30 dagen. Door deze maatregel wordt een mogelijke verspreiding van deze ziekten beperkt.

Hierop zijn de volgende uitzonderingen gemaakt: * De afvoer van varkens is geregeld in de RVL. * De afvoer van kalveren naar erkende verzamelcentra is toegestaan. * De afvoer van kalveren en droogstaand rundvee van een melkveehouderij naar een geregistreerde opfokbedrijf is toegestaan.
* De afvoer van rundvee van een geregistreerd opfokbedrijf naar een melkveebedrijf is toegestaan.
* De afvoer van bij andere bedrijven uitgeschaarde schapen is altijd toegestaan.
* De afvoer van herkauwers naar een slachthuis is toegestaan, mits de dieren op het bedrijf zijn geboren of tenminste 30 dagen op het bedrijf hebben gestaan.

1.3. Overige maatregelen

Er zijn ook andere maatregelen getroffen om het risico van verspreiding van besmettelijke dierziekten verder te beperken: * Na iedere levering van evenhoevigen moeten de transportmiddelen worden gereinigd en ontsmet.
* Evenhoevigen mogen slechts op één adres worden gelost. * Evenhoevigen mogen alleen worden verzameld op erkende verzamelcentra.
* Na iedere verzameling van dieren (blokperiode) wordt het verzamelcentrum gereinigd en ontsmet.
* Aan transporten en verzamelingen worden administratieve eisen gesteld, waarbij ook de regels die gelden ten aanzien van de identificatie en registratie (I&R) van dieren in acht moeten worden genomen.

2. Transport van evenhoevigen

* Voor het bijladen van evenhoevigen is de regeling als volgt: + Bijladen is mogelijk op het bedrijf van afvoer, grenzend aan de openbare weg, of
+ indien het bedrijf beschikt over een aparte aflevervoorziening die fysiek volledig gescheiden ligt van de stallen: bijladen vanaf die voorziening. + Voor het bijladen van stieren ouder dan 12 maanden geldt dat bijladen op het erf wordt toegestaan onder de voorwaarde dat er geen direct of indirect contact is tussen de wagen en de stal.
* Op de wagen mogen worden verzameld:
+ runderen: gebruiks- en slachtdieren (ook kalveren); + schapen en geiten: geitebokjes en overtallige geitelammeren bestemd voor geregistreerde mestbedrijven en slachtdieren; + varkens: slachtzeugen mogen van drie verschillende bedrijven worden verzameld.
* Wanneer evenhoevigen op een bedrijf worden aangevoerd, worden alle dieren op dat bedrijf gelost.
* Na ieder bezoek moeten, voordat men het bedrijf verlaat, het vervoermiddel en eventuele andere voorwerpen worden gereinigd en ontsmet op het bedrijf (overeenkomstig bijlage II van de Regeling inzake hygiënevoorschriften besmettelijke dierziekten 2000). Daarnaast moet een vervoermiddel waarin varkens, runderen, schapen of geiten zijn vervoerd, na elke lossing op een bedrijf met evenhoevigen gereinigd en ontsmet worden op een geregistreerde reinigings- en ontsmettingsplaats.
* Voor varkens is deze verplichting bij tenminste één op de vier transporten gesteld. Bij de overige transporten geldt dat het vervoermiddel op het bedrijf zelf gereinigd en ontsmet wordt. * Ook bij bezoeken met veewagens aan verzamelcentra en slachthuizen gelden regels met betrekking tot de R&O.

up up 3. Melkveebedrijf (melkvee)

Aanvoer
* U mag evenhoevigen op uw bedrijf aanvoeren van een ander bedrijf in Nederland of uit het buitenland (ook de invoer van schapen is weer toegestaan). Aanvoer van gebruiksvee van een Nederlands verzamelcentrum is niet toegestaan. Wel mag fokvee dat voor export is aangeboden op een runderverzamelcentrum onder voorwaarden terugkeren op een Nederlands veehouderijbedrijf. * Wanneer een transport herkauwers op een bedrijf worden aangevoerd, worden alle dieren op het bedrijf gelost.
* Na aanvoer van evenhoevigen op uw bedrijf gaat uw bedrijf 30 dagen 'op slot' voor de afvoer van herkauwers voor het leven (zie afvoer). Dit geldt ook wanneer u schapen op uw bedrijf inschaart! Let wel, de 30 dagen quarantainemaatregel is dus alleen van invloed op de afvoer van dieren, de maatregel heeft geen enkel gevolg voor de aanvoer.

Afvoer
* U mag van een melkveebedrijf rundvee afvoeren naar: + een veehouderijbedrijf: alle rundvee,
+ een runderverzamelcentrum: kalveren (de afvoer van kalveren naar een erkend runderverzamelcentrum mag alleen naar centra die zich in dezelfde regio bevinden als het melkveebedrijf zelf), slachtvee of fokvee voor de export of een slachterij. Deze bedrijven kunnen in Nederland zijn gevestigd of in het buitenland.
* Na aanvoer van evenhoevigen op uw bedrijf (ook wanneer u schapen op uw bedrijf inschaart), gaat uw bedrijf 30 dagen 'op slot' voor de afvoer van herkauwers voor het leven (gebruiksvee). Uitgezonderd van deze 30 dagen quarantainemaatregel zijn: + kalveren naar een erkend runderverzamelcentrum dat zich in dezelfde regio bevindt als het melkveebedrijf zelf, + kalveren en droogstaande koeien naar één geregistreerd opfokbedrijf en
+ afvoer van herkauwers naar de slacht
* Herkauwers die worden afgevoerd naar een slachthuis moeten tenminste 30 dagen op het bedrijf aanwezig zijn geweest. Herkauwers waarvoor afvoer binnen 30 dagen noodzakelijk is (bijvoorbeeld door een ongeluk) kunnen met een verklaring van de praktiserend dierenarts naar een slachthuis worden gebracht. * Bij afvoer van runderen is het 'verzamelen op de wagen' toegestaan.

up up 4. Opfokbedrijf (jongvee en droogstaande koeien)

Opfokbedrijven zijn bedrijven die jongvee (rundvee) opfokken voor melkveebedrijven. Deze bedrijven moeten zich laten registreren bij de RVV. De voorwaarde die aan de registratie wordt gesteld, is dat op deze bedrijven geen andere evenhoevigen aanwezig zijn dan de dieren die ze opfokken voor melkveebedrijven. Verder mogen opfokbedrijven: * maximaal voor drie melkveebedrijven jongvee opfokken en * alleen dieren afvoeren naar de bedrijven van herkomst of naar een slachthuis.

Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan, is de 30 dagen quarantainemaatregel niet van toepassing op:
* de afvoer van kalveren en droogstaande koeien van het melkveebedrijf naar het opfokbedrijf en
* voor de afvoer van runderen van het opfokbedrijf naar het melkveebedrijf.

Aanvoer
* U mag kalveren en droogstaande koeien op uw bedrijf aanvoeren van maximaal drie melkveebedrijven.

Afvoer
* U mag runderen van uw bedrijf afvoeren naar de herkomstbedrijven; hierbij is de 30 dagen quarantainemaatregel niet van toepassing. * Ongeacht het voorgaande punt mag u evenhoevigen voor de slacht altijd afvoeren als deze dieren tenminste 30 dagen op uw bedrijf hebben verbleven.

up up 5. Schapenhouderij

Voor schapenbedrijven is een uitzondering gemaakt op de 30 dagen quarantainemaatregel wanneer het bedrijf in de herfst- of winterperiode schapen uitschaart op een ander bedrijf. Deze uitzondering is gemaakt omdat deze praktijk weinig tot geen extra veterinaire risico's met zich meebrengt. Het uitscharen vind immers plaats in een periode dat er weinig dieren buiten worden geweid. Contact met andere evenhoevigen is dus vrijwel uitgesloten. Voor de bedrijven waar de schapen worden ingeschaard geldt de 30 dagen quarantainemaatregel wel. Ook geldt de 30 dagen quarantaineperiode gewoon voor de schapenhouderij zelf.

Aanvoer
* U mag evenhoevigen (waaronder schapen) op uw bedrijf aanvoeren van een ander bedrijf in Nederland of uit het buitenland. Ook de invoer van schapen is weer toegestaan; na invoer moet 20% van de schapen serologisch worden onderzocht op MKZ bij de Gezondheidsdienst voor Dieren. U mag geen schapen op uw bedrijf aanvoeren van een verzamelcentrum. Op een erkend schapenverzamelcentrum mogen enkel slachtschapen worden verzameld. * Wanneer een transport schapen op een schapenhouderij wordt aangevoerd, moeten alle dieren op het bedrijf worden gelost. Dit geldt ook wanneer schapen worden uitgeschaard op een ander veehouderijbedrijf.
* Gebruiksschapen mogen niet worden verzameld op de wagen! * Na aanvoer van evenhoevigen op uw bedrijf gaat uw bedrijf 30 dagen 'op slot' voor de afvoer van herkauwers voor het leven (zie afvoer). Dit geldt ook wanneer uitgeschaarde schapen op uw bedrijf terugkomen. Let wel, de 30 dagen quarantainemaatregel is dus alleen van invloed op de afvoer van dieren, de maatregel heeft geen enkel gevolg voor de aanvoer.

Afvoer
* U mag van een schapenhouderij schapen afvoeren naar: + een veehouderijbedrijf: alle schapen,
+ een schapenverzamelcentrum: slachtschapen of + een slachterij.
Deze bedrijven kunnen in Nederland zijn gevestigd of in het buitenland.
* Na aanvoer van evenhoevigen (waaronder uitgeschaarde schapen die terugkeren op het herkomstbedrijf) gaat uw bedrijf 30 dagen 'op slot' voor de afvoer van herkauwers voor het leven (waaronder schapen).
* Schapen die worden afgevoerd naar een slachthuis moeten tenminste 30 dagen op het bedrijf aanwezig zijn geweest (zie ook uitscharen). Schapen waarvoor afvoer binnen 30 dagen noodzakelijk is (bijvoorbeeld door een ongeluk) kunnen met een verklaring van de praktiserend dierenarts naar een slachthuis worden gebracht. * Het 'verzamelen op de wagen' is bij schapen alleen toegestaan bij slachtdieren. Het verzamelen van gebruiksschapen op de wagen is verboden.

Uitscharen

Wanneer schapen staan uitgeschaard, is de 30 dagen quarantainemaatregel niet van toepassing. Uitgeschaarde schapen mogen dus binnen deze periode weer worden vervoerd naar: * een ander bedrijf om daar te worden uitgeschaard, * een schapenverzamelplaats (slachtschapen) of een slachthuis (de schapen moeten dan wel tenminste 30 dagen op dezelfde plaats uitgeschaard hebben gestaan).

Aan het uitscharen worden wel voorwaarden gesteld: * De schapen mogen niet worden geweid met evenhoevigen van het bedrijf waar ze worden uitgeschaard.
* Tijdens het uitscharen mogen geen schapen aan de uitgeschaarde koppel worden toegevoegd.

De uitzondering op de 30 dagen quarantainemaatregel geldt alleen voor de koppels uitgeschaarde schapen. Deze mogen dan ook binnen deze periode op een ander bedrijf worden uitgeschaard. De bedrijven waar de dieren worden geweid, gaan bij de aanvoer van deze koppels schapen wel 30 dagen 'op slot'. Ook gaat het herkomstbedrijf bij terugkeer van de uitgeschaarde dieren voor een periode van 30 dagen 'op slot'.

up up 6. Geitenhouderij

Aanvoer
* U mag evenhoevigen (waaronder geiten) op uw bedrijf aanvoeren van een ander bedrijf in Nederland of uit het buitenland. Bij invoer moet 20% van de geiten serologisch worden onderzocht op MKZ bij de Gezondheidsdienst voor Dieren.
* U mag geen geiten op uw bedrijf aanvoeren van een verzamelcentrum. Op een erkend geitenverzamelcentrum mogen enkel slachtgeiten worden verzameld.
* Wanneer een transport evenhoevigen (waaronder geiten) op een geitenhouderij worden aangevoerd, moeten alle dieren worden gelost. Gebruiksgeiten mogen niet worden verzameld op de wagen! * Na aanvoer van evenhoevigen gaat uw bedrijf 30 dagen 'op slot' voor de afvoer van herkauwers voor het leven (zie afvoer). Dit geldt ook wanneer u schapen op uw bedrijf inschaart! Let wel, de 30 dagen quarantainemaatregel is dus alleen van invloed op de afvoer van dieren, de maatregel heeft geen enkel gevolg voor de aanvoer.

Afvoer
* U mag van een geitenhouderij geiten afvoeren naar: + een veehouderijbedrijf: alle geiten,
+ een geitenverzamelcentrum: slachtgeiten en + een slachthuis.
Deze bedrijven kunnen in Nederland zijn gevestigd of in het buitenland.
* Na aanvoer van evenhoevigen (waaronder geiten) gaat uw bedrijf 30 dagen 'op slot' voor de afvoer van herkauwers (waaronder geiten) voor het leven.
* Geiten die worden afgevoerd naar een slachthuis moeten tenminste 30 dagen op het bedrijf aanwezig zijn geweest. Geiten waarvoor afvoer binnen 30 dagen noodzakelijk is (bijvoorbeeld door een ongeluk) kunnen met een verklaring van de praktiserend dierenarts naar een slachthuis worden gebracht.
* Het 'verzamelen op de wagen' is bij geiten alleen toegestaan bij: + slachtdieren en
+ geitebokjes en overtallige geitelammeren naar gespecialiseerde en geregistreerde geitenmestbedrijven. * Het verzamelen van gebruiksgeiten op de wagen is verboden.

up up 7. Geitenmesterij

Geitebokjes en overtallige geitelammeren mogen worden verzameld op de wagen om te worden afgevoerd naar geregistreerde geitenmestbedrijven. Deze registratie vindt plaats bij de RVV. Voorwaarde aan deze registratie is dat het bedrijf alleen geiten afvoert naar de slacht.

Aanvoer
* U mag geitelammeren (bokjes en overtallige geitelammeren) op uw bedrijf aanvoeren van een ander melkgeitenbedrijf in Nederland of uit het buitenland.
* U mag geen geiten op uw bedrijf aanvoeren van een verzamelcentrum. Op een erkend geitenverzamelcentrum mogen enkel slachtgeiten worden verzameld.
* Wanneer u een transport geitelammeren aanvoert, moeten alle dieren op het bedrijf worden gelost. Bij aanvoer van geitelammeren op een geregistreerd geitemestbedrijf mogen de geitelammeren worden verzameld op de wagen.
* Na aanvoer van geitenlammeren gaat uw bedrijf in beginsel ook 30 dagen 'op slot' voor de afvoer van herkauwers voor het leven (zie afvoer). Aangezien een geitenmestbedrijf geen geiten mag afvoeren voor het leven, is deze regel niet van toepassing voor de geiten.

Afvoer
* U mag van een geregistreerde geitenmesterij alleen geiten afvoeren naar een slachthuis. Deze kan in Nederland zijn gevestigd of in het buitenland. Wanneer u geiten wilt exporteren, heeft u daar natuurlijk een aantal documenten (gezondheidscertificaten) voor nodig. Informatie hierover kunt u bij het lokale RVV-kantoor verkrijgen.
* Geiten die worden afgevoerd naar een slachthuis moeten tenminste 30 dagen op het bedrijf aanwezig zijn geweest. Geiten waarvoor afvoer binnen 30 dagen noodzakelijk is (bijvoorbeeld door een ongeluk) kunnen met een verklaring van de praktiserend dierenarts naar een slachthuis worden gebracht.

up up 8. Kalvermesterij

Onder een kalvermesterij wordt verstaan een bedrijf of onderdeel van een bedrijf waar runderen jonger dan 12 maanden worden gehouden die zijn bestemd om te worden afgevoerd naar een slachthuis.

Aanvoer
* Kalveren mogen worden aangevoerd van:
+ veehouderijbedrijven (runderen mogen worden verzameld op de wagen voor het leven),
+ erkende runderverzamelcentra,
+ een geregistreerd starterbedrijf en
+ vanuit het buitenland.
* Een mestbedrijf mag alleen kalveren aanvoeren van verzamelcentra of starterbedrijven uit één van de vier regio's die voor het verzamelen van kalveren zijn aangewezen. U mag wisselen van regio indien u 30 dagen lang geen kalveren heeft aangevoerd van een erkend runderverzamelcentrum of starterbedrijf. * Wanneer u kalveren importeert, moet 20% van de kalveren serologisch worden onderzocht op MKZ. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren. * Wanneer u een transport kalveren aanvoert, moeten alle dieren op het bedrijf worden gelost.
* Na aanvoer van kalveren op uw bedrijf gaat uw bedrijf 30 dagen 'op slot' voor de afvoer van herkauwers voor het leven (zie afvoer).

Afvoer
* U mag van een kalvermesterij alleen kalveren afvoeren rechtstreeks naar een slachthuis. Deze slachthuizen kunnen in Nederland zijn gevestigd of in het buitenland.
* Indien op andere delen van uw bedrijf herkauwers, anders dan mestkalveren, worden gehouden, geldt daar voor de afvoer 'voor het leven' de 30 dagen quarantainemaatregel. Dus na aanvoer van evenhoevigen op uw bedrijf (dus ook na de aanvoer van kalveren) gaat uw bedrijf 30 dagen 'op slot' voor de afvoer van herkauwers voor het leven.
* Kalveren die worden afgevoerd naar een slachthuis moeten tenminste 30 dagen op het bedrijf aanwezig zijn geweest. Dit zal in de huidige praktijk geen bezwaar zijn, aangezien de mestperiode van kalveren veel langer is. Kalveren waarvoor afvoer binnen 30 dagen noodzakelijk is (bijvoorbeeld door een ongeluk) kunnen met een verklaring van de praktiserend dierenarts naar een slachthuis worden gebracht.

up up 9. Starterbedrijf

Starterbedrijven zijn bedrijven die de 'vooropfok' van kalveren doen voor de rosé- of stierenmesterij. Deze starterbedrijven mogen runderen jonger dan 8 weken afnemen van erkende runderverzamelcentra. Aan de aan- en afvoer van deze bedrijven is een aantal voorwaarden gesteld. Het starterbedrijf moet bij de RVV geregistreerd zijn, met gebruikmaking van een daartoe door de Directeur RVV ter beschikking gesteld formulier.

Aanvoer
* Kalveren mogen worden aangevoerd van:
+ veehouderijbedrijven (runderen mogen worden verzameld op de wagen voor het leven),
+ kalveren jonger dan 8 weken van erkende runderverzamelcentra (zie verder) en
+ vanuit het buitenland (zie verder).
* Een starterbedrijf mag alleen kalveren aanvoeren van verzamelcentra uit de regio waarin het starterbedrijf zich bevindt.
* Wanneer u kalveren importeert, moet 20% van de kalveren serologisch worden onderzocht op MKZ. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren. * Wanneer u een transport kalveren aanvoert, moeten alle dieren op het bedrijf worden gelost.
* Na aanvoer van kalveren op uw bedrijf gaat uw bedrijf 30 dagen 'op slot' voor de afvoer van herkauwers voor het leven (zie afvoer).

Afvoer
* U mag van een starterbedrjjf alleen kalveren afvoeren rechtstreeks naar:
+ een in Nederland gelegen mesterij (aan deze mesterij worden de voorwaarden gesteld zoals deze in de paragraaf 'Kalvermesterij' staan opgesomd) of
+ een slachthuis.
* Indien op andere delen van uw bedrijf herkauwers, anders dan mestkalveren, worden gehouden, geldt daar voor de afvoer 'voor het leven' gewoon de 30 dagen quarantainemaatregel. Dus na aanvoer van evenhoevigen op uw bedrijf (dus ook na de aanvoer van kalveren) gaat uw bedrijf 30 dagen 'op slot' voor de afvoer van herkauwers voor het leven.
* Kalveren die worden afgevoerd naar een slachthuis moeten tenminste 30 dagen op het bedrijf aanwezig zijn geweest. Dit zal in de huidige praktijk geen bezwaar zijn, aangezien de mestperiode van kalveren veel langer is. Kalveren waarvoor afvoer binnen 30 dagen noodzakelijk is (bijvoorbeeld door een ongeluk) kunnen met een verklaring van de praktiserend dierenarts naar een slachthuis worden gebracht.

up up 10. Gemengd bedrijf met varkens

Wanneer op een veebedrijf naast herkauwers ook varkens worden gehouden, heeft dat de volgende consequenties:
* Wanneer evenhoevigen (dus varkens of herkauwers) worden aangevoerd, gaat het bedrijf voor 30 dagen 'op slot' voor de afvoer van herkauwers. Voor de 'melkveepoot' van het bedrijf zijn hierop de uitzonderingen van toepassing zoals deze zijn opgesomd in de paragraaf 'Melkveebedrijf'.
* Voor de afvoer van varkens is de Regeling varkensleveringen van kracht. De afvoer moet plaatsvinden onder de in deze regeling gestelde voorwaarden.

up up 11. Verzamelcentrum

Om de risico's van het verzamelen zoveel mogelijk te beperken, zijn aan verzamelcentra strenge eisen gesteld. Deze eisen betreffen: * de locatie,
* de inrichting (waaronder de R&O-voorzieningen), * de werkwijze (R&O, blokperiodes, etc.), * de administratie en
* het toezicht.

Als een verzamelplaats aan alle eisen voldoet, kan ze door de RVV worden erkend als verzamelcentrum.
De volgende erkenningen zijn mogelijk: runderverzamelcentrum, schapenverzamelcentrum, geitenverzamelcentrum en varkensverzamelcentrum. Een verzamelplaats kan meerdere erkenningen hebben, maar in één blokperiode mag slechts één soort evenhoevigen of één categorie dieren (b.v. kalveren of slachtvee) worden verzameld. Een uitzondering hierop vormen de erkende runderverzamelcentra met epidemiologische eenheden. Hier mogen tegelijkertijd, op verschillende epidemiologische eenheden, zowel fokvee voor de export als kalveren worden verzameld.

Aanvoer algemeen
* U mag op het verzamelcentrum aanvoeren:
+ runderverzamelcentrum:
o fokrunderen voor de export of
o kalveren (uit dezelfde regio waarin het verzamelcentrum zich bevindt) of
o slachtrunderen.
+ schapenverzamelcentrum: slachtschapen
+ geitenverzamelcentrum: slachtgeiten
+ varkensverzamelcentrum: varkens voor de export * De hierboven genoemde diersoorten of categorieën dieren mogen niet tegelijkertijd op een verzamelcentrum bijeengebracht worden. Uitgezonderd zijn erkende runderverzamelcentra met epidemiologische eenheden. Deze mogen tegelijkertijd, op verschillende epidemiologische eenheden, zowel fokrunderen voor de export als kalveren verzamelen.

Afvoer algemeen
* Samengevat mogen op verzamelcentra worden verzameld evenhoevigen met de volgende bestemmingen:
+ herkauwers voor de slacht (runderen, schapen en geiten), + kalveren met bestemming de kalvermesterij, + fokrunderen voor de export en
+ varkens voor de export.
* Aan het einde van iedere blokperiode moet het verzamelcentrum of de gescheiden eenheid van het verzamelcentrum gereinigd en ontsmet worden.

11.1 Runderverzamelcentrum

a. Slachtrunderen
Aanvoer
+ Slachtrunderen mogen worden aangevoerd uit binnen- of buitenland.
Afvoer
+ U mag slachtrunderen voor het einde van de blokperiode van 24 uur uitsluitend afvoeren naar een slachthuis in Nederland of een slachthuis in het buitenland.
b. Fokvee voor de export
Aanvoer
+ Fokrunderen mogen alleen worden aangevoerd als ze 2 tot 50 maanden oud zijn en bestemd zijn voor de export. + Op dagen dat op een aparte epidemiologische eenheid op het runderverzamelcentrum kalveren worden verzameld mogen geen fokrunderen voor de export worden aan- of afgevoerd. Afvoer
+ Voor de afvoer van fokrunderen van runderverzamelcentra zijn twee blokperioden van toepassing:
o 144 uur (6 dagen) voor export naar een EU-lidstaat en o 30 dagen voor export naar een land buiten de EU. De blokperiode vangt aan bij de eerste verzameling van de te exporteren fokrunderen.
+ Voor fokrunderen die gelijktijdig aanwezig zijn in verschillende epidemiologische eenheden kunnen verschillende blokperiodes gehanteerd worden.
+ Fokrunderen die op een runderverzamelcentrum zijn verzameld voor de export mogen worden afgevoerd naar: o een EU-lidstaat,
o een land buiten de EU,
o een epidemiologische bedrijfseenheid op het verzamelcentrum, waar de dieren gedurende 30 dagen gescheiden worden gehouden van de overige fokrunderen, waarna de fokrunderen wederom voor een blokperiode kunnen worden aangeboden (deze termijn van 30 dagen begint wanneer het laatste fokrund aan de epidemiologische eenheid is toegevoegd), o een slachthuis of
o eenmalig aan een andere zending fokrunderen worden toegevoegd.
+ Voor het einde van de blokperiode moeten alle fokrunderen van de betreffende eenheid worden afgevoerd. c. Kalveren
Aanvoer
+ De aanvoer van kalveren op een runderverzamelcentrum is toegestaan van veebedrijven uit de regio waarin zich het centrum bevindt. Dit houdt in dat de aanvoer van kalveren vanuit het buitenland niet mogelijk is. Afvoer
+ U mag kalveren voor het einde van de blokperiode van 24 uur uitsluitend afvoeren naar:
o een kalvermesterij in Nederland (zie voor de aanvoervoorwaarden de paragraaf 'Kalvermesterij'), o een starterbedrijf in Nederland (zie voor de aanvoervoorwaarden de paragraaf 'Starterbedrijf') of o een slachthuis in Nederland of een slachthuis in het buitenland.

11.2 Schapenverzamelcentrum

Aanvoer
* Slachtschapen mogen worden aangevoerd uit binnen- of buitenland.

Afvoer
* U mag slachtschapen voor het einde van de blokperiode van 48 uur uitsluitend afvoeren naar een slachthuis in Nederland of een slachthuis in het buitenland.

11.3 Geitenverzamelcentrum

Aanvoer
* Slachtgeiten mogen worden aangevoerd uit binnen- of buitenland.

Afvoer
* U mag slachtgeiten voor het einde van de blokperiode van 24 uur uitsluitend afvoeren naar een slachthuis in Nederland of een slachthuis in het buitenland.

11.4 Varkensverzamelcentrum

Aanvoer
* Op een varkensverzamelplaats mogen worden aangevoerd: + slachtvarkens en
+ gebruiksvarkens.

Afvoer
* Van een varkensverzamelplaats mogen worden afgevoerd: + slachtvarkens naar een slachthuis in Nederland of in het buitenland en
+ gebruiksvarkens voor de export.

up 12. Kaart regio's

Kaart regio's Nederland , klik op het gebied voor een vergroting (429 kb)
Aan deze afbeelding kunnen geen rechten worden ontleend Klik op het gebied voor een vergroting (429 KB)

up 13. Regelingen

+ up Regeling betreffende het bijeenbrengen van dieren 2000

Integrale tekst van de paragrafen 1 en 3 (gepubliceerd dd. 27 juli 2001). (PDF-formaat, 51 Kb)

Voor downloaden van PDF-bestanden: Zie het origineel http://www.minlnv.nl/cgi-bin/...mel/intridv00.htm .
Wijziging (ingegaan op 19 augustus 2001).
(Zie artikel I)

Wijziging (ingegaan op 30 december 2001).(PDF-formaat, 81 Kb) (Zie artikel I)

+ up Regeling aanvullende voorschriften besmettelijke dierziekten

Integrale tekst (gepubliceerd dd. 27 juli 2001). (PDF-formaat, 73 Kb)

Wijziging (ingegaan op 19 augustus 2001).
(Zie artikel II)

Wijziging (ingegaan op 30 december 2001).(PDF-formaat, 81 Kb) (Zie artikel II)

Aan deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de officiële tekst zij verwezen naar de in de Staatscourant gepubliceerde Regeling betreffende het bijeenbrengen van dieren 2000, de Regeling aanvullende voorschriften besmettelijke dierziekten, de Regeling handel levende dieren en levende producten, de Tijdelijke monitoringsregeling mond- en klauwzeer en de wijzigingen van deze regelingen.

up Reageren
Homepage

---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie