Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tijdelijke referendumwet gemeente Westerfoort

Datum nieuwsfeit: 01-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Westervoort
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente WestervoortTijdelijke referendumwet

Een nieuwe manier om uw stem te laten horen
Sinds 1 januari 2002 hebben kiesgerechtigden in Nederland een nieuwe mogelijkheid hun stem te laten horen. Op die datum is de Tijdelijke referendumwet (Trw) in werking getreden en is het mogelijk geworden om op zowel nationaal, provinciaal als gemeentelijk niveau een raadgevend correctief referendum te houden.

* Raadgevend betekent dat de burgers het initiatief nemen om een referendum te houden. De uitslag van het referendum heeft een adviserend karakter. Dit betekent dat het beslissende orgaan (op gemeentelijk niveau: de gemeenteraad) de beleidsvrijheid heeft om de uitspraak tot afwijzing van een besluit naast zich neer te leggen.

* Correctief wil zeggen dat het gaat om een referendum achteraf, dat plaatsvindt nadat het besluit is genomen maar voordat het in werking is getreden.

Wat dit betekent op landelijk of provinciaal niveau kunt u lezen op www.referendumwet.nl

De Trw vervalt op 1 januari 2005. Het is namelijk de bedoeling dat vanaf die datum referenda met een bindend karakter mogelijk worden. Hiervoor is een Grondwetswijziging noodzakelijk. De Tweede en Eerste Kamer hebben het voorstel tot opneming in de Grondwet van bepalingen over het correctief referendum aanvaard. Meer informatie hierover volgt op termijn.

Wel of niet referendabel
In de nieuwe wet is bepaald waarover wel en geen referendum kan worden gevraagd. Op landelijk niveau gaat het daarbij om wetten, terwijl het op provinciaal en gemeentelijk niveau gaat om de vaststelling , intrekking of wijziging van algemeen verbindende voorschriften. Voor gemeentelijke besluiten is bepaald dat het moet gaan om besluiten van de gemeenteraad. Over zaken waarover het college van burgemeester en wethouders besluit (ook als het gaat om zaken die door de gemeenteraad zijn gedelegeerd) kan dus geen referendum worden gehouden.

De Trw bevat een aantal besluiten die zijn uitgezonderd van de mogelijkheid tot het houden van een referendum. Daarnaast kan de gemeenteraad enkele besluiten uitzonderen. De gemeenteraad van Westervoort heeft, door vaststelling van de Verordening op het correctief raadgevend referendum, de volgende besluiten uitgezonderd: a. een besluit van de gemeenteraad inhoudende een algemeen verbindend voorschrift of de intrekking daarvan, dat uitsluitend betrekking heeft op:


1. de rechtspositie van ambtsdragers of gewezen ambtsdragers als zodanig dan wel hun nagelaten betrekkingen of hun rechthebbenden (b.v burgemeester of wethouders);

2. de gemeentelijke belastingen, bedoeld in hoofdstuk XV van de Gemeentewet (b.v. belasting- of legesverordeningen);

a. een besluit van de gemeenteraad tot oprichting van of deelneming in privaatrechtelijke regelingen;
b. een besluit van de gemeenteraad tot het aangaan, opheffen of wijzigen van gemeenschappelijke regelingen.

De gemeenteraad is van mening dat de aard en inhoud van deze besluiten zich niet leent voor het houden van een referendum.

Alle overige verordeningen zoals bijvoorbeeld de bouwverordening, de milieuverordening, de Algemene Plaatselijke verordening, de subsidieverordening en de verordening voor leerlingenvervoer komen in beginsel wel voor een referendum in aanmerking.

Een paar fictieve voorbeelden:

Als de gemeente door een wijziging van de "Algemene Plaatselijke Verordening" (APV)

* de openingstijden van de cafés voortaan wil vrijlaten, of:
* coffeeshops wil toelaten

Referendabele raadsbesluiten worden gepubliceerd in Westervoort Post en op de website (
www.westervoort.nl).

Procedure
De procedure rond een referendum kent vier stappen: a. het inleidend verzoek
b. het definitieve verzoek
c. het referendum
d. de uitslag van het referendum.

a. het inleidend verzoek
Allereerst moet u, samen met een andere kiesgerechtigden inwoners van Westervoort, een zogenaamd "inleidend verzoek" doen. Er wordt dan gekeken of voldoende Westervoorters een referendum willen over het onderwerp. In Westervoort moeten minimaal 118 personen zon verzoek hebben ingediend. Dan pas kan er een definitief verzoek gedaan worden. Alle mensen die ook voor de
gemeenteraadsverkiezingen zouden mogen gaan stemmen, mogen een verzoek indienen.
Een inleidend verzoek moet u persoonlijk indienen met een speciaal formulier dat u alleen bij de afdeling Burgerzaken op het gemeentehuis kunt krijgen. U ondertekent het verzoek in aanwezigheid van de medewerker van deze afdeling. Daarbij moet u zich legitimeren. Neem dus een paspoort, een rijbewijs of een ander legitimatiebewijs mee. Het indienen van één petitie die u laat ondertekenen door andere mensen is dus niet geldig. U kunt een inleidend verzoek doen binnen drie weken na de publicatie in het Westervoort Post.
b. het definitieve verzoek
Als er genoeg inwoners zijn, die óók een referendum willen over het onderwerp - dus die een inleidend verzoek gedaan hebben - dan kunt u een definitief verzoek indienen. Dit doet u door een "ondersteuningsverklaring" in te dienen bij de gemeente. Dat mag ook een gewone brief zijn. Hiervoor staat een periode van zes weken. Ook voor een definitief verzoek moet een minimumaantal inwoners zich melden, in Westervoort 1.185 personen (allen kiesgerechtigd).
c. het referendum
Als voldoende inwoners een ondersteuningsverklaring hebben ingediend, komt er dus een referendum. De verordening waarover het referendum zal gaan, treedt daarom nog niet in werking. De gemeente moet nu binnen vier maanden een referendum houden, bij voorkeur op een woensdag. Verder gaat het net zoals bij andere verkiezingen: alle kiesgerechtigden ontvangen een oproepingskaart én een samenvatting van de verordening waarover gestemd gaat worden. De volledige tekst van de verordening wordt gepubliceerd op de website en is verkrijgbaar bij het gemeentehuis. d. de uitslag

Er is sprake van een "geldige raadgevende uitspraak" die de verordening afwijst, als:

1. een meerderheid heeft tegengestemd

2. die meerderheid moet tenminste 30% omvatten van alle kiesgerechtigden.

Als de uitslag geldig is, dan praten we over een "zwaarwegend advies van de kiezer" aan de gemeenteraad. De gemeenteraad moet dan opnieuw beraadslagen en stemmen over de verordening: intrekken of tóch in werking laten treden? Het referendum is voor het gemeentebestuur niet bindend of verplichtend. Zij mag de uitslag naast zich neerleggen.

Meer informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de informatie van de rijksoverheid zoals folders en de internetsite.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie