Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Begroting 2002 gemeente Barneveld

Datum nieuwsfeit: 01-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Barneveld
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Barneveld


Begroting 2002

College van B&W Barneveld over de begroting 2002:

"Evenwicht tussen het voorzieningenpeil in de gemeente en de belastingdruk"

College B&W Barneveld De begroting voor 2002 is in meerdere opzichten een bijzondere begroting. Ten eerste omdat dit de eerste begroting is die in euro's is opgesteld. Op het eerste gezicht lijkt het allemaal "goedkoop", maar ter verduidelijking, om alles naar guldens om te rekenen moeten alle bedragen met 2,2 vermenigvuldigd worden! Het is alvast een mooie voorproef om te wennen aan het nieuwe geld dat per 1 januari 2002 intrede zal doen: de euro. Want u weet, de euro wordt van ons allemaal!
Ten tweede is het de laatste begroting van het huidige college. Op 6 maart aanstaande zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Na deze verkiezingen zal de wet dualisering gemeentebestuur in werking treden. Als deze wet tijdig in werking treedt zal dat betekenen dat er 29 raadsleden komen en een college bestaande uit de burgemeester, de secretaris en maximaal 6 wethouders. In tegenstelling tot nu, want de vier wethouders maken deel uit van de gemeenteraad. Dat betekent in ieder geval dat de raadszaal aangepast moet worden om iedereen fatsoenlijk zitting te kunnen laten nemen!
De begroting laat zien dat we ervoor gekozen hebben het voorzieningenpeil te verbeteren, door de projecten voor een groot deel te bekostigen met een acceptabele verhoging van de OZB. Maar wel zodanig dat de lastendruk voor de inwoners en de noodzakelijke voorzieningen elkaar in evenwicht houden.
In de prioriteiten is de nieuwbouw van de Christiaan Huygensschool opgenomen voor de jaren 2003 en 2004. Naast dit belangrijke feit spelen er nog vele zaken in Barneveld. Denk aan het ABC project waarvoor de voorbereidingen in volle gang zijn, besluitvorming rondom de infrastructurele voorzieningen van Barneveld-Harselaar-Voorthuizen en de belangrijke en noodzakelijke herstructurering van de wijk Oldenbarneveld. Maar ook de verbetering van veiligheid en leefbaarheid staan hoog op de agenda.

Kortom, aandacht voor vele zaken. Met de nodige investeringen. Maar niet met een knellende lastendruk voor wat betreft de OZB. Een realistische verhoging die leidt tot nuttige investeringen voor de inwoners van Barneveld.

Prioriteiten
Ieder jaar is het weer een hele opgave om de begroting rond te krijgen en de voorstellen aan de raad te presenteren. De jaarlijks terugkerende lasten als stratenonderhoud, groenvoorziening, gemeentelijke organisatie zijn gewoon zaken die moeten gebeuren. Daarin kunnen en willen we niet bezuinigen. Dus blijft er uiteindelijk een kleine som geld over voor het doen van nieuwe investeringen. Omdat de inkomsten via het Rijk niet voorzien in grote, belangrijke investeringen, stellen we jaarlijks en voor meerdere jaren prioriteiten vast. Het gaat hierbij ondermeer om huisvesting voor het onderwijs (Regenboog en Wilhelminaschool), de bouw van een sporthal en de aanleg van sportvelden aan de Rebellaan, de eerste uitgaven voor een fietspad aan de Hoevelakenseweg, het verkeersplan in Voorthuizen en diverse werken voor wegen en rioleringen. Voor de jaren na 2002 zijn onder andere de nieuwbouw van de Christiaan Huijgensschool, de realisatie van een hulpverleningscentrum, diverse sportvoorzieningen en de renovatie van de wijk Oldenbarneveld gepland. Om deze zaken te realiseren wordt voorgesteld de OZB voor de jaren 2002 2004 met respectievelijk 6%, 6% en 7% te verhogen en de toeristen- en forensenbelasting met tot en met 2004 met 10% te verhogen. Op deze manier wordt de begroting sluitend gemaakt. Maar er is ook een lijst met niet gehonoreerde prioriteiten. Zo zal de vervanging van skatebanen in Voorthuizen en Barneveld niet geregeld worden en de renovatie van het groen in de woonwijken niet plaats kunnen vinden. Uiteraard kan het zijn dat de economische omstandigheden zodanig wijzigen dat er een bijstelling van de plannen, ook in meerjarig opzicht, nodig is. In de cyclus van begroting, bestuursrapportage en jaarrekening kan hierop ingespeeld worden.

Wat zijn de lasten volgend jaar?

OZB
Als de gemeenteraad van Barneveld akkoord gaat met de begroting betekent het concreet voor de inwoners van de gemeente Barneveld dat de OZB in 2002 verhoogd wordt met 6% en 3,8% inflatiecorrectie. In totaal een verhoging van 9,8%. Voor de jaren 2003 en 2004 wordt respectievelijk een verhoging van 6% en 7% (zonder inflatiecorrectie) voorgesteld.

Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht
De tarieven voor de inzameling van afvalstoffen gaan niet omhoog, alleen het inflatiepercentage van 3,8% wordt toegepast. Dit zal betekenen dat de afvalstoffenheffing voor meerpersoonshuishoudens van ¤ 204,-- naar ¤ 212,-- gaat en voor
eenpersoonshuishoudens gaat de heffing van ¤ 122,-- naar ¤ 127,50. Hierin is dus alleen de inflatie van 3,8% verwerkt. Het reinigingsrecht wordt betaald voor het op verzoek inzamelen van bedrijfsafval. Denk hierbij aan afval afkomstig van bedrijven, instanties en scholen. Het inzamelen van bedrijfsafval is geen wettelijke taak, vandaar dat gekozen is om het inzamelen van bedrijfsafval kostendekkend te laten gebeuren. Het tarief voor de reinigingsrechten wordt verhoogd met 18,8%, dit is inclusief de 3,8% inflatie. Het tarief per jaar voor 2002 zal dan ¤ 562,-- bedragen.

Hondenbelasting

In 1996 heeft er een controle van het hondenbezit in de gemeente Barneveld plaatsgevonden. Toen is ook afgesproken dat ieder jaar 25% van het bestand weer gecontroleerd zal worden. In het jaar 2000 bedroeg de hondenbelasting ¤ 75,- en in 2001 is de hondenbelasting niet verhoogd. In de tussentijd heeft de gemeente verschillende mogelijkheden onderzocht om het hondenpoepprobleem te verminderen. Inmiddels heeft de gemeenteraad van Barneveld besloten een proef te straten met de DepoDog. Dit is een hondenpoepafvalcontainer die vooralsnog op 8 plaatsen in de gemeente geplaatst zal gaan worden. De afvalcontainer heeft aan de zijkant of aan de voorkant een rol met hondenpoepzakjes, zodat het baasje van de hond een zakje kan pakken en het als een soort handschoen kan gebruiken om de hondenpoep op te ruimen. Het zakje kan weggegooid worden in de container. In oktober worden de eerste bakken geplaatst. De gemeente zorgt ervoor dat de bakken regelmatig geleegd worden en dat er voldoende zakjes aanwezig zijn. Na een jaar wordt bekeken of er een uitbreiding van het systeem plaats zou moeten vinden. Binnenkort krijgt u via de gemeentepagina alles over dit nieuwe systeem te horen. Met de plaatsing van de hondenpoepafvalcontainers is een investering gemoeid van ¤ 13.613,-- en jaarlijks is er voor onderhoud etc. een bedrag van ¤ 5.513,-- nodig. Om deze jaarlijkse lasten op te vangen wordt voorgesteld om de hondenbelasting met 4% te verhogen. De tarieven voor de hondenbelasting komen er dan als volgt uit te zien:

Huidig tarief Tarief 2002

1e hond ¤ 34,03 ¤ 35,50

2e hond ¤ 47,65 ¤ 49,50
elke volgende hond ¤ 58,54 ¤ 61,00

Forensenbelasting en toeristenbelasting
De gemeente Barneveld heft een forensen- en toeristenbelasting om een bijdrage te krijgen in de kosten van de algemene voorzieningen waarvan de belastingplichtige die niet in het bevolkingsregister van Barneveld staat ingeschreven, ook profijt heeft. Zo wordt forensenbelasting geheven van personen die meer dan 90 dagen van het jaar voor zichzelf of het gezin, een gemeubileerde woning beschikbaar houden. Toeristenbelasting wordt geheven van niet inwoners die in de gemeente overnachten in hotels, pensions, campings etc. Omdat de controle een belangrijk aspect is wordt voorgesteld om ook deze kosten te dekken uit de tarieven. Zowel de toeristen- als de forensenbelasting zullen verhoogd worden. Voor de jaren 2002 tot en met 2004 wordt voorgesteld om deze belastingen met 10% per jaar te verhogen (zonder inbegrip van het inflatiepercentage 3.8% en perceptiekosten 1%) De nieuwe tarieven voor de forensenbelasting zullen in 2002, afhankelijk van het object, tussen de ¤ 104,50 en de ¤ 529,50 liggen. De toeristenbelasting zal in 2002 ¤ 0,51 per nacht bedragen.

Bouwleges
De tarieven van de bouwleges worden niet verhoogd, alleen het inflatiepercentage van 3.8% zal worden toegepast.

Parkeergelden
Met de komst van de euro moeten ook de parkeerautomaten aangepast worden, deze moeten straks de euromunten kunnen accepteren. In 2001 zijn de tarieven voor het parkeren al verhoogd, dit was de zogenaamde eerste fase, nu in 2002 wordt de tweede fase doorgevoerd, dat betekent dat de tarieven weer omhoog gaan. In het plan Actualisatie Barneveld Centrum is een onderzoek gedaan naar parkeertarieven om ook de geplande parkeergarage exploitabel te maken. Dit is de belangrijkste reden geweest om de tarieven te verhogen. Vanaf 2002 zal voor de parkeerterreinen Torenplein, Gowthorpeplein, Meuleneind, Kampstraat, Kapteijnstraat en Nieuwe Markt het tarief gelden van 20, 40, 50 en 60 eurocent (ect) voor respectievelijk 20, 40, 50 en 60 minuten parkeren, daarna tot 10 ect per 10 minuten. Het tarief voor de parkeerplaatsen in de kern wordt het tarief verhoogd naar 15 ect per 7,5 minuut. Het parkeerterrein bij Albert Heijn wordt het tarief verhoogd tot 15 ect voor het eerste uur daarna 30 ect per kwartier met een blijvende maximum parkeerduur van 1,5 uur.

Rioolrechten
Bij de invoering van het rioolrecht is ervoor gekozen om een vast bedrag per eigendom als heffingsgrondslag te kiezen. In het gemeentelijke rioleringsplan dat loopt van 2000-2004 is aangegeven dat het tarief van het rioolrecht jaarlijks met ¤ 25,- zal stijgen totdat in het jaar 2009 een kostendekkend tarief is bereikt. Het rioolrecht per aansluiting zal in het jaar 2002 ¤ 129,- bedragen, ter vergelijking, in 2001 bedroeg het tarief ¤ 112,99.

Het begrotingsdebat bijwonen? U bent welkom!
Wilt u weten hoe de politieke partijen in de gemeenteraad van Barneveld beslissen over de begroting van het jaar 2002? In alle commissies in oktober komt de concernbegroting aan de orde. Tijdens de commissievergaderingen zal worden ingegaan op die aspecten die betrekking hebben op de onderwerpen van de commissie. Ook bent u van harte welkom bij de raadsvergadering op donderdag 1 november 2001. De vergadering begint om 16.00 uur. Alle fracties krijgen de gelegenheid om mondeling haar visie te geven over de financiële en de algemene aspecten van beleid. Omstreeks 17.15 uur wordt de vergadering geschorst, het college van B&W zal zich dan over de beschouwingenvan de fracties buigen. Om 19.30 uur gaat de vergadering verder, de collegeleden zullen dan de gestelde vragen beantwoorden. Waarbij voldoende ruimte voor het debat is. Vervolgens is er een tweede ronde waarbij de fracties alsnog vragen kunnen stellen en waarop de collegeleden een antwoord zullen geven. Afsluitend vindt uiteraard de stemming over de begroting plaats.

---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...