Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwjaarsspeech van Burgemeester Schmidt Achtkarspelen

Datum nieuwsfeit: 02-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Achtkarspelen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Achtkarspelen


02-01-2002

Nieuwjaarsspeech van Burgemeester Schmidt nu online

Burgemeester Bernard Schmidt hield tijdens de openbare nieuwjaarsreceptie van de gemeente op 2 januari zijn jaarlijkse nieuwjaarstoespraak. De tekst van de speech staat nu in zijn geheel hieronder.

Dames en heren,

Hartelijk welkom bij deze nieuwjaarsreceptie. Uiteraard wenst het gemeentebestuur van de gemeente Achtkarspelen u een gezond en succesvol 2002 toe.

Alweer de tweede dag in het nieuwe jaar waarin we de gulden vaarwel hebben gezegd en onze portemonnee (hopelijk) rijkelijk gevuld is met glimmende euromunten en het nog nieuw knisperend papiergeld. Na de inspanningen van het millennium zijn we versneld aan de slag gegaan met een europrojectgroep binnen onze organisatie. Tot nu toe hebben er zich met de conversie (nog) geen problemen voorgedaan. Dat is te danken aan de goede voorbereiding van de afgelopen anderhalf jaar.

Het jaar 2001 was ook het jaar van de MKZ-crisis. Een crisis die veel teweeg heeft gebracht in onze gemeenschap en die van de buurgemeenten. Bedrijven werden ontruimd en diverse evenementen, zoals de Lauwersbeurs konden geen doorgang vinden. Emoties liepen hoog op, maar er waren ook veel momenten van samenwerking en verbondenheid met elkaar.
We hopen het nooit weer mee te maken, maar zijn wel met de neus op de feiten gedrukt.

Veiligheid is voor alle inwoners van onze gemeente een belangrijk goed. Na de cafébrand in Volendam en de aanslagen in de Verenigde Staten blijkt hoe kwetsbaar we zijn en hoe belangrijk het is een actueel rampenplan te hebben.

Het rampenplan van onze gemeente is geactualiseerd en we houden één keer per jaar een rampenoefening.
Daarnaast is er in september een provinciale risicokaart gepresenteerd met een overzicht van onder andere risicoveroorzakende bedrijven binnen onze gemeente. In samenwerking met de brandweer en deze bedrijven worden rampenbestrijdingsplannen gemaakt. Preventie is nog altijd beter dan genezen.

In samenwerking met omliggende gemeenten is er het project Toezichthouders gestart. Samen met de gemeente Kollumerland krijgen we zes toezichthouders, oftewel dorpswachten. Volgende week worden ze hier in het gemeentehuis geïnstalleerd.

In het afgelopen jaar is begonnen met het project Samenwerking afdelingen Sociale Zaken gemeenten Achtkarspelen en Kollumerland c.a. Het doel is het samengaan van de sociale diensten van beide gemeenten. Daarnaast zorgt de realisatie van één Centrum voor Werk en Inkomen in deze regio voor een nog betere service aan onze cliënten. De nieuwe sociale dienst zal straks in onze gemeente plaatsnemen en het CWI gaat als front-office voor deze sociale dienst fungeren.

Op andere gebieden wordt er ook steeds meer samen-gewerkt. Dit jaar zijn we gestart met vijf omliggende gemeenten met het project OGP, met als doel het werven en selecteren van personeel en de mobiliteit van het eigen personeel. Zonder een goede ambtelijke organisatie is er ook geen goede uitvoering van het beleid mogelijk. Mede gelet op de leeftijdsopbouw van het personeel moet er steeds meer aandacht worden gegeven aan loopbaanbeleid en opleiding en vorming om uitstroom te compenseren en kwaliteit in stand te houden.

Daarnaast is een intergemeentelijk sportstimuleringsproject gestart met de titel : "Geef me de vijf''" met de nadruk op toename van nieuwe leden, versterken van de organisatie-structuur en het vergroten van deskundigheid.

Afgelopen september zijn we als gemeente on-line gegaan met een eigen website. Deze site wordt steeds verder uitgebouwd om interactief met de burgers te kunnen communiceren en diensten te verlenen. Er wordt veel gebruik gemaakt van de website, gezien de bezoekersaantallen van zo'n gemiddeld 60 personen per dag. We zitten op de goede weg met onze website. Dit blijkt wel uit de score die we onlangs gehaald hebben bij een monitor van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Van de 335 gemeentes met een website in Nederland, staat onze gemeente op de 51e plaats op de ranglijst. Er werd onder andere gekeken naar de gebruikersvriendelijkheid, (bestuurlijke) informatie, dienstverlening en participatie door burgers.

Internet is een belangrijk medium waar we niet meer zonder kunnen. Ook in onze gemeente wordt er naar gestreefd op korte termijn internetaansluitingen te voltooien in dorpshuizen en/of buurtcentra, zodat niemand verstoken hoeft te blijven van informatie die via dit medium beschikbaar wordt gesteld.

Om nieuwe inwoners van de gemeente kennis te laten maken met onze organisatie, zijn we vorig jaar gestart met bijeenkomsten voor deze groep mensen. Op zo'n bijeenkomst kon er kennisgemaakt worden met bestuurders en was er een rondleiding. Deze bijeenkomst werd door de nieuwe inwoners op prijs gesteld de planning is om twee maal per jaar een dergelijke bijeenkomst te organiseren.

Op het gebied van het actualiseren van bestemmingsplannen zijn goede vorderingen gemaakt. Er is inmiddels een Programma Ruimtelijke Plannen 2001 - 2005 opgesteld en er zijn zo'n 20 grote of kleinere bestemmingsplannen in behandeling geweest. Verder zijn de volgende plan-herzieningen opgepakt: Surhuisterveen-centrum, Buitenpost-centrum, Drogeham-dorp, Gerkesklooster-Stroobos, Surhuisterveen en bedrijventerein De Lauwers.

Over de invulling van het vrijgekomen terrein van de Houtwarenfabriek De Jong te Drogeham kon na overleg met Plaatselijk Belang overeenstemming worden bereikt tussen de gemeente en de eigenaar van het voormalig schoolgebouw op het naastliggend terrein. Voor de invulling van beide terreinen is een goede oplossing tot stand gekomen. Het daarvoor noodzakelijke bestemmingsplan is in voorbereiding.
Een mooi voorbeeld van een zogenaamde functieveranderingslocatie. Andere voorbeelden daarvan zijn de seniorencomplexen van de SWA op de vrijgekomen locaties aan de Parklaan/Irenestraat te Buitenpost en aan de Badlaan en de B.J. Schurerweg te Surhuisterveen.

Er is sprake van een grote woonvraag. Op dit moment staan er zo'n 800 mensen op de wachtlijst van corporaties en er lijkt dus sprake te zijn van woningnood. Dus extra woningen zijn zeker noodzakelijk. Voor de periode tot 2010 heeft de gemeente Achtkarspelen nog 665 woningen beschikbaar. In het woonplan is het gemeentebestuur tot de conclusie gekomen dat deze 665 woningen niet volstaan om alle plannen te kunnen realiseren.
We hebben er in het woonplan voor gekozen het maximale aantal woningen toe te wijzen aan alle dorpen met uitzondering van Buitenpost en Surhuisterveen. Dit leidt ertoe dat er in Surhuisterveen en Buitenpost een tekort ontstaat van 204 woningen. Inmiddels is bekend geworden dat we 114 woningen extra uit de Knelpuntenpot van de provincie krijgen. Natuurlijk zijn we daar blij mee, maar het probleem is daarmee niet opgelost. Er is nog steeds een tekort van minimaal 90 woningen. Binnenkort gaan we opnieuw overleggen met de provincie en er is goede hoop dat we succesvol zullen zijn en wellicht kan de provinciale Herijking 2002 voor de resterende 90 woningen een oplossing bieden.

Dit jaar is er veel aandacht besteed aan de opwaardering van bedrijventerreinen. Hiervoor is subsidie beschikbaar gesteld door de provincie Fryslân. Er komt een opknapbeurt van bedrijventerrein Oastkern in Kootstertille. Twee andere bedrijventerreinen in onze gemeente De Lauwers in Surhuisterveen en De Swadde in Buitenpost staan ook aan de vooravond van een grondige verbetering.

De belangstelling voor nieuwe bedrijfsterreinen is erg groot. Niet alleen voor de uitbreiding in Buitenpost, maar er hebben zich al vele gegadigden aangemeld voor grond op het uitbreidingsplan van industrieterrein Komiezenbos in Surhuisterveen. We hopen dan ook het komende jaar met deze ontwikkeling te kunnen beginnen. Inmiddels hebben we al 20 hectare in eigendom en die willen we gefaseerd uitgeven. Er blijkt ook hier veel belangstelling te bestaan voor de combinatie wonen en werken. Dit kan alleen worden toegestaan als de noodzaak kan worden aangetoond om bij het bedrijf te moeten wonen. Dan kan er een uitzondering worden gemaakt. We hebben als gemeente dit jaar totaal 1,5 hectare aan bedrijventerrein uitgegeven.

Een van de belangrijkste redenen voor uitbreiden is het opkrikken van de werkgelegenheid. Hoewel er een periode van economische groei is geweest, is de werkloosheid in onze gemeente in vergelijking met vorig jaar slechts gedaald met 0,1 % (van 8,7 % naar 8,6%). Dit heeft onder andere te maken met het feit dat meer bedrijven naar de economische kernzone vertrekken dan ons lief is. Als gemeente doen we natuurlijk onze uiterste best een onderneming te laten blijven. Maar uiteindelijk bepalen de bedrijven zelf waar ze zich vestigen

Bij het college van deze gemeente ligt de wens om de zuidoostelijke rondweg om Buitenpost te realiseren. In het provinciaal verkeers- en vervoersplan (PVVP) is deze weg inmiddels opgenomen. De bereikbaarheid van het bedrijventerrein zal na aanleg van een noordelijke ontsluitingsweg sterk verbeteren en Buitenpost kan het centrum ontwikkelen en daarmee inhoud geven aan de status van 'regionale centrum'.

Ondanks het wegvallen van de IPR subsidie voor deze gemeente, is het gelukt om een soortgelijke regeling, de zgn INS 2001 regeling, voor de gemeenten De Marne, Dongeradeel en Achtkarspelen te realiseren. De regeling houdt in dat het bedrijfsleven in deze gemeenten een beroep kan doen op een Europese steunmaatregel.

Dit jaar is een leefbaarheidsfonds geïntroduceerd. Dit betekent dat ieder dorp structureel jaarlijks een bijdrage krijgt om aan projecten te besteden die de leefbaarheid in het betreffende dorp kunnen verbeteren. Dit geld wordt via de verenigingen van plaatselijke belangen beschikbaar gesteld.

Ook hebben verschillende dorpen in onze gemeente dit jaar speeltuinen gekregen die voldoen aan de nieuwe veiligheidseisen. Daarbij zijn kinderen nauw betrokken geweest. De gemeente doet momenteel onderzoek of er behoefte is aan een eigen hangplek voor jongeren.

Op 6 maart aanstaande zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en op 15 mei verkiezingen voor de Tweede Kamer. Altijd een spannend moment hoe de nieuwe raad en college van B&W er in deze gemeente na 6 maart uit zal zien. Ook het stemmen wordt anders. Het rode potlood gaat verdwijnen en we gaan nu stemmen via de stemmachines. De uitslag zal hierdoor sneller bekend zijn.

Het afgelopen jaar zijn we aan de slag gegaan met dualisering van het lokale bestuur. Deze ontvlechting van raad en college heeft ook gevolgen voor de nieuwe raad die na de verkiezingen op 6 maart zal worden geïnstalleerd. De controlerende taak van de raad en de bestuurstaak van het college zullen toenemen.
Vanaf 1 januari dit jaar, gisteren dus, is in onze gemeente de Tijdelijk referendumwet van kracht. Dit houdt in dat op initiatief van voldoende kiesgerechtigden een referendum kan worden gehouden over reeds genomen besluiten van de raad die nog niet in werking zijn getreden.

Dames en heren op bestuurlijk gebied zal er dit jaar en in de komende jaren veel veranderen. Soms zal dit duidelijk van invloed zijn voor de bevolking soms alleen bestuurlijk.

Omdat er in maart verkiezingen zijn lijkt het mij niet verstandig om al te veel beleidsmatig naar de toekomst te kijken omdat niet ik of dit college dat bepaalt maar het college dat aantreedt en dat hun wensen neerlegt in het zogenaamde college program. Natuurlijk ligt er al het een en ander vast voor de toekomst maar dat is neergelegd in investeringslijsten en de meerjarenramingen van de begroting de wijze waarop en de volgorde wordt bepaald door het komende college program. Wel kan ik u zeggen dat het ambitieuze collegeprogram voor de periode 1998 - 2002 voor 99,9% uitgevoerd is en dat is op zich een grote prestatie.

Dat leidt mij dan ook naar een laatste opmerking. In een afweging van wat goed is voor deze gemeente en om de continuïteit van deze processen te garanderen heb ik in december van vorig jaar Hare Majesteit de koningin verzocht mij met ingang van 1 juli 2002 ontslag te verlenen, zodat ik gebruik kan maken van de FPU. Dames en heren, het gemeentebestuur van de gemeente Achtkarspelen wenst u nogmaals een voorspoedig en gezond 2002 toe.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...