Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verkiezingsprogramma D66 Hilversum 2002-2006

Datum nieuwsfeit: 07-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: D66 Hilversum
Zoek soortgelijke berichten
D66 Hilversum

Verkiezingsprogramma D66 Hilversum 2002-2006

Ambities voor Hilversum

Voorwoord

Ambities voor Hilversum is het programma van D66 Hilversum voor de periode 2002-2006. Het programma bevat ideeën, wensen en keuzes die volgens D66 Hilversum de komende periode centraal moeten staan. Het geeft de ambities aan die D66 Hilversum heeft voor Hilversum. Het programma is tot stand gekomen in goede samenspraak met Hilversumse organisaties en inwoners van Hilversum. Een ieder kon een bijdrage leveren aan het programma door haar of zijn inbreng aan D66 Hilversum kenbaar te maken. De vele reacties zijn betrokken bij de discussies over het programma en zijn voor een groot gedeelte overgenomen.

Ambities voor Hilversum

D66 Hilversum maakt ook in dit programma duidelijke keuzes. D66 Hilversum volgt al jaren een consequente lijn en houdt daaraan vast. D66 Hilversum blijft kiezen voor politieke en bestuurlijke vernieuwing, voor versterking van Hilversum als woonstad, voor het respecteren van de natuur in en om Hilversum, voor extra zorg voor mensen die dat nodig hebben, voor behoud van het mooie dat Hilversum te bieden heeft, voor extra investeringen in cultuur, sport, welzijn en onderwijs, voor een pragmatisch verkeersbeleid en voor matiging van de woonlasten. In 'Ambities voor Hilversum vindt u deze keuzes uitgewerkt voor de komende periode.

D66 Hilversum: Hét Alternatief

Veel Hilversummers zijn ontevreden over de Hilversumse politiek. En dat vindt D66 Hilversum niet zo gek. In de Hilversumse raad wordt veel ruzie gemaakt, wordt op de persoon gespeeld en wordt er onnodig veel tijd en energie gestoken in discussies die uiteindelijk tot niets leiden. En vergeet niet het wispelturig stemgedrag bij sommige partijen waardoor Hilversum miljoenen is misgelopen.

D66 Hilversum heeft altijd op een constructieve manier bijgedragen aan het bestuur van Hilversum. Met respect voor de mening van anderen en in samenwerking met andere partijen. Op een vernieuwende, pragmatische en eigentijdse manier die men van D66 kan verwachten. Vanuit een duidelijke inhoudelijke visie op de toekomst van Hilversum en niet op basis van inhoudsloze kreten. Met duidelijke resultaten op alle beleidsterreinen.

D66 Hilversum krijgt veel steun van Hilversummers vanuit verschillende achtergronden. Ook mensen die landelijk niet op D66 stemmen steunen ons in Hilversum. Heel begrijpelijk. Want D66 Hilversum is het enige alternatief voor het kortzichtige beleid van veel andere partijen en de heersende politieke cultuur. D66 Hilversum is hét alternatief voor Hilversum. Daarom gaan we op 6 maart met uw steun voor een klinkende uitslag zorgen en kunnen we iets veranderen in Hilversum.


1. Bestuur en democratische vernieuwing


Ambitie:

De ambitie van D66 Hilversum is om het bestuur en de politiek in Hilversum te vernieuwen. De gemeente moet op een betere en eigentijdse manier bestuurd worden. Essentieel is dat politieke partijen met elkaar samenwerken en politieke discussies op een zakelijke manier worden gevoerd. D66 Hilversum wil ook de directe invloed van de burgers vergroten.

Concrete punten:

Inwoners moeten eerder betrokken worden bij het maken van plannen.

Ook in de buurt moet beleid samen met de bewoners worden gemaakt. Het vrij beschikbare budget per wijk moet omhoog zodat bewoners meer zeggenschap krijgen over hun eigen leefomgeving.

De uitvoering van besluiten moet beter worden geëvalueerd. De gemeenteraad moet regelmatig beleid evalueren en kritisch kijken naar resultaten en effecten van beleid.

Het college van B&W moet beter rekenschap afleggen over het gevoerde beleid. Dit moet ook elk jaar gebeuren in een speciaal te houden raadsdebat. Dit in navolging van de 'woensdag gehaktdag' in de Tweede Kamer.

De gemeente moet optimaal gebruik maken van internet om de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren en mensen te betrekken bij het maken van plannen.

De gemeenteraad moet een actief beleid voeren als het gaat om bestuurlijke vernieuwing.

De gemeenteraad moet werken aan verbetering van de verhoudingen in de raad. Fracties moeten meer samenwerken in plaats van elkaar tegen te werken.

Een dualistisch stelsel in de gemeenteraad is gewenst. De gemeenteraad moet optimaal gebruik gaan maken van de instrumenten die zij krijgt om het college beter te controleren en meer te sturen op hoofdlijnen.

Het burgerinitiatief moet worden ingevoerd. Als er voldoende handtekeningen worden opgehaald voor een voorstel van burgers zelf, dan wordt dit voorstel als een formeel collegevoorstel door de gemeenteraad behandeld.

Het is belangrijk dat burgers in Hilversum via een referendum raadsbesluiten kunnen verwerpen of ondersteunen.

Landelijke initiatieven en wetgeving om burgers meer directe invloed te geven zoals de gekozen burgemeester en beslissende correctieve referenda moeten worden gesteund.

Zorgvuldige klachtenafhandeling en een onafhankelijke ombudscommissie zijn absoluut noodzakelijk.

Het instellen van een onafhankelijke rekenkamer is zeer gewenst.

De gemeente moet een integriteitscode instellen voor raads- en collegeleden.

De gemeentelijke dienstverlening moet verbeterd worden. Gekeken moet worden of de dienst Burgerzaken langer open kan zijn, ook buiten reguliere kantooruren. Verder moeten burgers zo veel mogelijk bij één loket terechtkunnen voor alle diensten en klachten.

Openbaarheid van (ook interne) stukken dient uitgangspunt te zijn. Het gebruik van internet biedt een goede mogelijkheid voor publicatie.

De gemeente moet voortaan mee doen aan de landelijke gemeentedag. Deze open dag van de gemeente moet gericht zijn op alle Hilversumse burgers.

Een onderzoek naar gemeentelijke samenwerking en herindeling in het Gooi is gewenst. Onderdeel van zo'n onderzoek moet ook zijn het samengaan van De Meent met Bussum en Naarden.

Door de ligging en de positie van De Meent heeft deze wijk een specifieke positie ten opzichte van de rest van Hilversum en het Hilversumse gemeentebestuur. De gemeente moet daarom meer investeren in de band met deze wijk.


2. Financiën


Ambitie:

De ambitie van D66 Hilversum is om de financiële situatie van de gemeente te verbeteren. Daarnaast is het van belang dat de woonlasten voor de Hilversumse burgers worden gematigd.

Concrete punten:

De woonlasten moeten zoveel mogelijk gematigd worden.

De tarieven voor de onroerend zaakbelasting (OZB) mogen maximaal aan het inflatiepercentage worden aangepast.

De tarieven voor de hondenbelasting mogen maximaal aan het inflatiepercentage worden aangepast.

Bezuinigingen en extra investeringen mogen alleen plaatsvinden op basis van duidelijke inhoudelijke keuzes.

Er moet meer gebruik gemaakt worden van derde geldstromen zoals subsidies van de provincie, het rijk, Europa en specifieke fondsen.

Bij de realisering van grote projecten moet serieus gekeken worden naar privaat-publieke financiering.

Terughoudend moeten worden omgegaan met het inschakelen van externe bureaus.

Er moet voortdurend gekeken worden naar verbetering van de efficiency van de gemeentelijke organisatie.

Mensen met lage inkomens moeten recht blijven houden op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Financiële meevallers dienen zoveel mogelijk besteed te worden aan het aanpakken van grote knelpunten in Hilversum.


3. Veiligheid, leefbaarheid en beheer

Ambitie:

De ambitie van D66 Hilversum is om Hilversummers zich veiliger te laten voelen in een leefbare en schone omgeving. Om dit te bereiken moet er meer geïnvesteerd worden in veiligheid, leefbaarheid en beheer. Ook moeten burgers, politie, brandweer, 'Buurt en Beheer' en ondernemers beter samenwerken aan een betere en veilige leefomgeving.

Concrete punten:

De handhaving van regels moet sterk verbeterd worden. De gemeente moet hierbij de prioriteiten aangeven en hierover duidelijke afspraken maken met de politie en andere toezichthouders. In een jaarlijks handhavingsprogramma moet duidelijk worden aangegeven hoe op een programmatische wijze de handhaving tot stand komt en waar de verantwoordelijkheden liggen.

Het aantal wijk- en jeugdagenten moet worden uitgebreid. De wijk- en jeugdagenten moeten goed zichtbaar, bereikbaar en aanspreekbaar zijn.

Voor elke wijk in Hilversum moet door de politie in samenwerking met burgers, maatschappelijke instellingen, bedrijfsleven en 'Buurt en Beheer' een wijkveiligheidsplan worden opgesteld. Dit wijkveiligheidsplan geeft aan hoe de veiligheid in de buurt zal worden verbeterd.

Eén wethouder dient politiek verantwoordelijk te worden gemaakt voor integraal veiligheidsbeleid.

De afspraken met de Hilversumse horeca over 'Veilig Uitgaan' moeten streng worden nageleefd en goed worden gecontroleerd. Dit kan een bijdrage leveren aan het voorkomen van zinloos geweld in het Hilversumse uitgaansleven.

De politie, de brandweer en de dienst bouw- en woningtoezicht moeten voldoende capaciteit hebben om regels en vergunningen goed te kunnen handhaven.

De gemeente dient noodzakelijke maatregelen te treffen rond risicovolle bedrijven. Omwonenden moeten voorgelicht worden over risicovolle situaties en rampenplannen.

De drugsoverlast in Hilversum dient beter bestreden te worden. Projecten om de 'harde kern' van de drugsverslaafden aan te pakken moeten worden gesteund.

Actieve preventie is belangrijk om criminaliteit en onveiligheid tegen te gaan. Preventie moet zowel een sociale component hebben (zoals voorlichting en activiteiten voor jongeren) als bestaan uit fysieke maatregelen (bijvoorbeeld maatregelen tegen wooninbraak en betere verlichting).

Het voorkomen en aanpakken van jeugdcriminaliteit moet een belangrijk speerpunt blijven van het Hilversumse veiligheidsbeleid. De gemeente dient hiervoor voldoende middelen beschikbaar te stellen.

'Buurt en Beheer' moet worden versterkt om de leefbaarheid in buurten en het beheer van de wijk te verbeteren.

De aanpak van zwerfvuil, hondenpoep en achterstallig onderhoud van het groen moet prioriteit hebben bij het beheer door de gemeente.

Met de Hilversumse woningcorporaties moeten goede afspraken worden gemaakt over hun bijdrage aan de leefbaarheid in de diverse wijken.

Door een betere handhaving van bestaande regels en door nieuwe regelgeving moet onacceptabele overlast door grootschalige kamerverhuur worden aangepakt.

De gemeente moet blijven aandringen op het stoppen van de chloortreintransporten door Hilversum.

De gemeente moet blijven protesteren tegen geluidsoverlast van vliegtuigen en blijven aandringen op andere vliegroutes. Op Hilversums grondgebied moeten meetpunten komen voor geluidsoverlast.

Mogelijkheden om het object op de Kerkbrink naar een andere locatie te verplaatsen moeten worden benut.


4. Verkeer en vervoer

Ambitie:

De ambitie van D66 Hilversum is om verder te gaan met het aanpakken van verkeersknelpunten en de inrichting van woonwijken als verblijfsgebieden. Verbetering van de doorstroming en verbetering van de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers zijn belangrijke prioriteiten bij het te voeren verkeersbeleid.

Concrete punten:

Het verkeerplan 'Wegen' moet uitgangspunt blijven voor het te voeren verkeersbeleid. Uitvoering van dit plan gebeurt pragmatisch. Aanpassingen aan het verkeersplan 'Wegen' moeten mogelijk zijn.

Door middel van betere bewegwijzering, de aanleg van rotondes, dynamisch verkeersmanagement en een betere afstelling van verkeerslichten moet de doorstroming op de hoofdwegen worden verbeterd.

Doorgaand verkeer in woonwijken moet worden geweerd.

Uitgevoerde verkeersmaatregelen moeten systematisch geëvalueerd worden. Op basis van deze evaluaties kunnen verkeersmaatregelen worden bijgesteld of worden teruggedraaid.

De leefbaarheids- en verkeersproblemen op de buitenring moeten worden aangepakt. Via dynamisch verkeersmanagement moeten de problemen op de Diependaalselaan verkleind worden. Het Media Park moet beter bereikbaar worden door een breed pakket aan maatregelen. Eventueel is het onder de grond brengen van nieuwe infrastructuur onder bestaande wegen een mogelijkheid om de doorstroming te verbeteren. Wegen over of tunnels onder de heide zijn echter niet aanvaardbaar.

De gemeente moet bij de Nederlandse Spoorwegen aan blijven dringen op de terugkomst van de Intercity, frequentieverhoging van de stops op Hilversum Noord (Media Park) en betere aansluitingen met Oost en Noord Nederland.

Overlast van werkzaamheden aan wegen en omleidingen moeten sterker worden beperkt, bijvoorbeeld door buiten de reguliere werktijden door te werken en een betere coördinatie van de werkzaamheden.

Er moet meer geïnvesteerd worden in het Hilversumse en regionale openbaar vervoer, onder meer door het frequenter laten rijden van bussen.

Er moet zo snel mogelijk gekomen worden tot een Gooise ringlijn voor het openbaar vervoer. Nieuwe vervoerssystemen, zoals lightrail of trambus "de Phileas", moeten van het tracé van de ringlijn gebruik gaan maken.

In een convenant moeten harde afspraken worden gemaakt met het bedrijfsleven over het beperken en spreiden van woon-werkverkeer via vervoersmanagement.

Het fietsgebruik zal verder gestimuleerd moeten worden. Onder meer door betere fietsroutes, meer fietsenrekken in de binnenstad en gratis fietsenstallingen.

De gemeente moet meer aandacht hebben voor voetgangers in het verkeer.

Bij projecten voor herinrichting moet beter rekening worden gehouden met (visueel) gehandicapten.

Parkeeroverlast in buurten moet harder worden aangepakt door goede regulering en handhaving.

Gekeken moet worden naar de mogelijkheden om de openingstijden van de parkeergarages te verruimen.

De barrièrewerking van het spoor moet worden verkleind. De dwarstunnel onder het spoor moet zo snel mogelijk worden aangelegd. In de tussentijd moet de gemeente met de NS afspraken maken voor verkorting van de wachttijden bij de spoorbomen. De huidige wachttijden zijn onacceptabel.

Het ondergronds brengen van het spoor wordt actief nagestreefd.

Er moet meer geïnvesteerd worden in het communiceren en informeren over het verkeersbeleid en te nemen verkeersmaatregelen.


5. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Ambitie:

De ambitie van D66 Hilversum is om Hilversum als aangename woongemeente voor jong en oud te versterken. Om een evenwichtige bevolkingssamenstelling te houden en het aantal inwoners te stabiliseren is het noodzakelijk om nieuwe woningen bij te bouwen. Dit moet echter wel op een manier passend bij het karakter van Hilversum en binnen de vastgestelde stadsgrenzen.

Concrete punten:

De huidige contouren van het provinciale streekplan moeten gelden als een harde 'groene grens'. Buiten die grens mag niet gebouwd worden.

Binnen de stad kunnen door verdichting, het bebouwen van vrijkomende terreinen en het hoger bouwen in de binnenstad nieuwe woningen worden gebouwd. Kwaliteit staat bij die woningbouw echter wel voorop.

Bij nieuwbouw en verbouw moet stedenbouwkundig en architectonisch maatwerk worden geleverd, passend bij de omgeving en het karakter van Hilversum. Speciale aandacht moet er zijn voor het zogenaamde 'levensloopbestendig en aanpasbaar bouwen' waarbij woningen zo flexibel worden gebouwd dat een ieder -in welke levensfase dan ook- er goed kan wonen.

Het creëren van betaalbare jongerenhuisvesting moet meer aandacht krijgen. Kamerverhuur moet worden gestimuleerd en bij nieuwe bouwplannen moet ruimte gemaakt worden voor betaalbare startersappartementen. Er moet een professioneel steunpunt jongerenhuisvesting komen om de bemiddeling en de informatievoorziening te verbeteren.

Speciale aandacht dient er ook te zijn voor ouderenhuisvesting. Voor ouderen moet het aantrekkelijker worden gemaakt naar een kleinere woning te verhuizen.

De woonruimteverdeling van huurwoningen moet zo worden aangepast dat vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd.

De doorstroming op de woningmarkt moet worden verbeterd door strategische nieuwbouw, betere woonruimteverdeling en nieuwe instrumenten zoals doorstroombemiddelaars.

De zeggenschap van huurders en eigenaren over hun woning en woonomgeving moet worden vergroot.

De gemeente dient in samenwerking met de woningcorporaties, zorginstellingen en andere partijen te blijven investeren in stedelijke vernieuwing. Goed overleg met bewoners is in dit proces van essentieel belang.

Over het algemeen moeten bestemmingsplannen een conserverend karakter hebben en moet de woonfunctie versterkt worden. Indien nodig moeten bestemmingsplannen worden aangescherpt. Zo moet het bestemmingsplan Villagebieden worden aangescherpt om de cultuurhistorische waarden in dit gebied beter te beschermen.

De bouwprojecten in het centrum moeten voortvarend worden uitgevoerd. Belangrijke prioriteit is het herinrichten en opknappen van het stationsplein.

De gemeente moet actief meewerken aan het opknappen van het 'Historische Buurtje' in het centrum.


6. Natuur, milieu en dierenwelzijn

Ambitie:

De ambitie van D66 Hilversum is om verder te investeren in natuur, milieu en dierenwelzijn. De afgelopen jaren zijn belangrijke stappen zijn gezet in het natuur- en milieubeleid. Zo is er veel geïnvesteerd in versterking van de natuurgebieden. De komende jaren wil D66 zich blijven inzetten voor een sterk milieubeleid, blijven strijden tegen bouwen in natuurgebieden en oog houden voor het welzijn van dieren.

Concrete punten:

De huidige contouren van het provinciale streekplan moeten gelden als een harde 'groene grens'. Buiten die grens mag niet gebouwd worden.

Er dient meer aandacht te komen voor de natuur in de stad. Hilversum moet als 'bomenstad' versterkt worden door de aanplant van nieuwe soorten bomen.

Er moet meer geïnvesteerd worden in de aanleg van groen in de herstructureringsgebieden en versterking van natuur en landschap in de omgeving van Hilversum.

De gemeente moet actief meewerken aan het versterken van ecologische verbindingszones.

De gemeente moet initiatieven om de natuurgebieden in het Gooi als nationaal park aan te wijzen ondersteunen.

Het terrein van Vliegveld Hilversum moet na een eventuele functiewijziging teruggegeven worden aan de natuur.

Er moet strenger worden opgetreden tegen milieuvervuiling.

De gemeente dient het duurzaam bouwen in Hilversum meer te stimuleren.

Bij de ontwikkeling van Hilversum Nieuw Oost (Annas Hoeve) is natuurontwikkeling essentieel. Compensatie van verloren natuurwaarden is een absolute voorwaarde voor de herinrichting. De terreinen voor natuur en recreatie moeten in eigendom van het Goois Natuurreservaat komen.

De gemeente moet een Lokale Agenda 21 van burgers, maatschappelijke organisaties en de overheid voor een duurzame ontwikkeling van Hilversum ondersteunen.

De gemeente moet initiatieven van bewoners en bedrijfsleven voor een betere leefomgeving blijven ondersteunen.

De gemeente moet in haar beleid rekening houden met het welzijn van dieren. De steun voor de Dierenambulance en de Kinderboerderij moet gehandhaafd blijven.

De gemeente moet actief meewerken aan een snelle uitbreiding van het Dierenasiel, zodat dieren beter kunnen worden opgevangen.


7. Cultuur en monumenten

Ambitie:

De ambitie van D66 Hilversum is om cultuur een hogere prioriteit toe te kennen in het gemeentelijk beleid. Cultuur is van grote waarde voor de samenleving en draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van het leven. Daarom moet de gemeente maximale ruimte scheppen voor culturele uitingen. D66 Hilversum is voorstander van een concreet en gericht stimuleringsbeleid op het gebied van kunst en cultuur en wil het gemeentelijk budget voor cultuur verhogen. Veel aandacht moet er ook zijn voor de cultuurhistorie van Hilversum. Behoud van Hilversumse monumenten en karakteristieke panden is van groot belang.

Concrete punten:

De nieuwbouw van het Goois Museum in samenwerking met het Dudokcentrum zal een belangrijke bijdrage leveren aan de aandacht voor de cultuurhistorie van Hilversum.

Hilversum moet een zelfstandig theater houden.

Het nieuwe centrum voor kunsteducatie, voortgekomen uit Muziekschool VML en het centrum voor kunsteducatie GOCK, moet een belangrijke rol gaan vervullen in het cultuur- en muziekonderwijs in Hilversum.

De openbare bibliotheek moet zich verder ontwikkelen tot een multimedia-bibliotheek.

De vestiging van een cultuurwinkel tevens Info-point Cultuureducatie in de binnenstad van Hilversum is gewenst.

De Tagrijn moet als regionaal podium gericht op popmuziek en (multi)culturele activiteiten verzelfstandigd worden. Tevens moet worden gewerkt aan een uitbreiding van de Tagrijn.

Er moet op korte termijn een dynamisch centrum voor de hedendaagse beeldende kunst komen met meer ruimte voor Hilversumse kunstenaars.

Filmtheater Hilversum en Theater Achterom zijn belangrijk voor het culturele leven van Hilversum en dienen daarom ondersteund te blijven.

Nieuwbouw voor het NAA/Omroepmuseum op het Media Park is gewenst.

Er moet meer beeldende kunst in de openbare ruimte komen. Zo moet bij grote bouwprojecten 1,5% van de bouwsom besteed worden aan de realisering van nieuwe beeldende kunst in Hilversum.

Cultuureducatie in het basisonderwijs moet worden doorgezet en tevens worden uitgebreid naar het voortgezet onderwijs.

Een lokale omroep is van belang voor een lokale samenleving. Omroep Hilversum moet daarom ondersteund worden. Gekeken moet worden hoe de lokale omroep versterkt kan worden en het aantal televisie-uitzendingen kan worden uitgebreid.

Behoud van de Hilversumse monumenten en karakteristieke panden moet centraal staan in het beleid van de gemeente.

Particuliere initiatieven tot behoud en herstel van monumenten moeten ondersteund worden.

Meer beeldbepalende panden dienen op de gemeentelijke monumentenlijst te komen.

Mocht sloop onvermijdelijk zijn dan dient de gemeente bij cultuurhistorisch waardevolle panden slechts een sloopvergunning af te geven indien er een goedgekeurd bouwplan ligt.

De gemeente moet actief werken aan een betere bescherming van het karakter van de villawijken.

Er moet voortvarend gewerkt worden aan de aanwijzing van beschermde dorps- en stadsgezichten in Hilversum.

Bij nieuwe beleidsontwikkelingen, zoals grote bouwprojecten, zal door middel van een Cultuur Historische Effect Rapportage (CHER) de gevolgen voor de cultuurhistorische waarden in een gebied inzichtelijk worden gemaakt.

De gemeente moet actief meewerken aan het behoud en beter beheren van belangrijke cultuurhistorische gebieden, parken en routes zoals bijvoorbeeld bij de Peerlkamplaan.


8. Onderwijs

Ambitie:

De ambitie van D66 Hilversum is om het onderwijs in Hilversum te versterken en te investeren in betere onderwijshuisvesting. De komende jaren moet daarom een belangrijke slag worden geslagen ten behoeve van het onderwijs in Hilversum. Voor de knelpunten in de onderwijshuisvesting moeten meer gelden worden vrijgemaakt.

Concrete punten:

De verzelfstandiging van het openbaar onderwijs moet voortvarend worden voortgezet.

Er moeten meer vakleerkrachten komen voor sportlessen in het basisonderwijs.

Op basis van een degelijk 'Masterplan Onderwijshuisvesting' moeten de problemen met onderwijshuisvesting snel worden aangepakt.

Er moet actief gewerkt worden aan eigentijdse
huisvestingsvoorzieningen die mogelijkheden bieden voor een goed werkklimaat en aan veranderende werkvormen als gevolg van onderwijskundige vernieuwingen.

Door middel van voorfinanciering moeten schoolbesturen in staat worden gesteld huisvestingsvoorzieningen tot stand te brengen.

De gemeente moet actief meewerken aan klassenverkleining.

Het is belangrijk dat ouders meer zeggenschap krijgen op school.

Kinderen moeten de mogelijkheid behouden om in hun eigen wijk basisonderwijs te volgen.

Er moet een actief beleid gevoerd worden als het gaat om 'risicoleerlingen' en de uitvoering van onderwijsachterstandenbeleid. In dat kader is een verlengde schooldag gewenst.

Hilversum moet blijven kiezen voor het in stand houden en versterken van het regionale onderwijsvoorzieningenniveau (VMBO, ROC, HBO, etc.).

De gemeente moet een actief beleid voeren om meer HBO-instellingen zich in Hilversum te laten vestigen.


9. Welzijn en sport

Ambitie:

De ambitie van D66 Hilversum is om het sociale beleid in Hilversum te versterken en het sportklimaat in Hilversum te verbeteren. Om dit te realiseren is het van belang dat de gemeente zich actief opstelt en duidelijk beleid formuleert.

Concrete punten:

De gemeente moet een regierol vervullen in het welzijnsveld. De regierol is er op gericht om een samenhangend, niet versnipperd, aanbod aan de burgers te bieden, aansluitend bij de Hilversumse maat.

De gemeente moet experimenteren met een systeem van contractfinanciering. De gemeente formuleert beleid en opdrachten, instellingen offreren en daarna vindt gunning plaats.

De gemeente moet samenwerking tussen welzijnsinstellingen stimuleren.

De gemeente moet goede openbare internetvoorzieningen in alle wijken van Hilversum (bijvoorbeeld in de wijkcentra) stimuleren.

De gemeente moet actief meewerken aan de uitbreiding van kinderopvang. Er moet met name meer in de uitbreiding van de naschoolse en buitenschoolse opvang worden geïnvesteerd. Daarnaast moet de controle op kinderopvang worden verbeterd.

Het COC heeft voor velen nog steeds een belangrijke functie en moet daarom ondersteund blijven.

De gemeente moet organisaties als het Platform voor Verdraagzaamheid en het meldpunt discriminatie blijven ondersteunen.

Integratie van allochtonen moet een belangrijkere rol gaan spelen in het sociaal beleid. Daartoe moet het subsidiebudget voor integratieprojecten worden verhoogd.

De gemeente moet het vrijwilligerswerk versterken, mede door uitbreiding van de personele capaciteit bij de Vrijwilligerscentrale. In samenwerking met de Vrijwilligerscentrale zal ook een goed vrijwilligersbeleid geformuleerd moeten worden.

De gemeente moet een integraal jeugdbeleid voeren. Het is goed dat het jongeren(opbouw)werk zich niet alleen richt op probleemjongeren of risicojongeren. Jongerenparticipatie moet worden versterkt en de jeugdhulpverlening moet beter toegankelijk worden. Het Centraal Meldpunt moet adequaat worden ondersteund door de gemeente.

Verbetering en uitbreiding van de ouderenzorg is gezien de vergrijzing zeer belangrijk. In alle wijken van Hilversum moeten adequate voorzieningen voor ouderen worden gehandhaafd of gerealiseerd worden. Gewerkt dient te worden aan nieuwe combinaties van zorg en wonen.

De gemeente moet een bijdrage leveren aan projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking.

De leefsituatie op het Asielzoekers Centrum Crailo moet verbeterd worden door een betere samenwerking met welzijnsinstellingen in de regio. In de toekomst moet Hilversum ruimte blijven bieden voor de opvang van asielzoekers.

Het huidige minimabeleid moet onverkort worden voortgezet en waar nodig worden versterkt.

Iedere bijstandsgerechtigde moet een traject aangeboden krijgen. Dit traject moet leiden tot regulier werk, gesubsidieerd werk of vergroting van de maatschappelijke participatie. Maatwerk staat hierbij voorop.

Mensen met een handicap moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarom moeten op een adequate manier woningen worden aangepast of geschikte woningen beschikbaar worden gesteld.

De gemeente moet harder werken aan het wegnemen van belemmeringen voor mensen met een handicap om deel te nemen aan de samenleving. Extra aandacht moet er zijn voor verbetering van de vervoersmogelijkheden, een betere uitvoering van de Wet Voorzieningen Gehandicapten en een betere toegankelijkheid van gebouwen en de openbare ruimte.

De gemeente moet een actief sportbeleid voeren op basis van de vastgestelde sportnota 'Sport scoort'. Speciale aandacht moet er zijn voor de kwetsbare financiële situatie van veel sportverenigingen. De tarieven voor gebruik van sportaccommodaties moeten niet verder verhoogd worden.

Extra aandacht moet er zijn voor het bevorderen van sportdeelname door jongeren.

Om het sportbeleid zo effectief mogelijk uit te voeren dient de gemeente regelmatig overleg te voeren met vertegenwoordigers van de Hilversumse sportverenigingen.

Bij de herinrichting van de Sportvallei Crailoo is verbetering van de positie van de sportverenigingen een belangrijk uitgangspunt.

Spreiding van sportclubs over Hilversum is belangrijk voor de bereikbaarheid van met name jonge sporters.


10. Economische zaken en stadspromotie

Ambitie:

De ambitie van D66 Hilversum is om de economische positie van Hilversum te versterken maar dan wel passend bij het karakter en de mogelijkheden van Hilversum. Om de stad meer te promoten is een gericht beleid noodzakelijk.

Concrete punten:

Het vastgestelde integraal horecabeleid en detailhandelsbeleid (Winkelkompas) dient onverkort te worden uitgevoerd.

De gemeente moet regelmatig overleg voeren met (vertegenwoordigers van) ondernemers over het economische beleid in Hilversum.

De gemeente moet een speciaal bedrijvenloket instellen. Hier kunnen ondernemers advies krijgen en kunnen vergunningen worden aangevraagd.

De gemeente moet een actiever beleid voeren als het gaat om de herstructurering van bedrijventerreinen.

Het terrein van de voormalige legerplaats Crailoo dient herontwikkeld te worden tot een duurzaam bedrijventerrein waarbij de huidige bebouwingscontour niet overschreden mag worden.

De gemeente moet een gericht promotiebeleid voeren op de Hilversumse thema's media, monumenten en groen.

De gemeente ondersteunt initiatieven voor activiteiten en festiviteiten in de binnenstad.

Op korte termijn moet van de Kerkbrink een gezellig plein worden gemaakt.

De gemeente moet terughoudend zijn met het aantrekken van extra werkgelegenheid, mede gezien de extra verkeersproblemen die dit oplevert. Een forse uitbreiding van het Media Park zonder een substantiële verbetering van de bereikbaarheid moet worden afgewezen.

Bij de vestiging van nieuwe bedrijven moet Hilversum veel beter samenwerken met andere gemeenten. Zo kunnen multimediabedrijven die ruimteintensief zijn zich ook elders vestigen in de regio. Zo zou op termijn gekomen kunnen worden tot een multimediacluster in de driehoek Hilversum-'t Gooi-Almere-Amsterdam. De gemeente Hilversum zou zich daarin primair moeten richten op de hoogwaardige segmenten binnen de multimediasector.

Hilversum moet zich vooral blijven richten op kwalitatief hoogwaardige en schone bedrijven in de dienstverlening en de multimedia. Speciale aandacht moet er zijn voor verbetering van de positie van het midden- en kleinbedrijf in Hilversum.


Telefoon/fax:
035 - 6221539

Post naar:
D66-fractie
Gijsbrecht van Amstelstr. 105-B 1214 AW Hilversum

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie