Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten college van b&w gemeente Eemnes

Datum nieuwsfeit: 08-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Eemnes
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eemnes

wethouders van Eemnes d.d. 8 januari 2002
Archiefverordening 2002.
Nieuwe archiefverordening op gebied van de Archiefwet 1995.
1. De archiefregeling 1996 intrekken.

2. De Archiefverordening 2002 vaststellen.

3. Door toedoen van commissie I aan de raad voorleggen.
Brandpreventie.
In het kader van het vastgestelde Prevab dienen de taken, behorende bij brandpreventie, na afronding van de inhaalslag "gebruiksvergunningen", overgeheveld te worden van de sector VROM naar de brandweer. Tevens dient voorzien te worden in continuïteit van de uitvoering van genoemde taken.


1. Instemmen met overheveling van de taak brandpreventie naar de brandweer met ingang van 1 januari 2002.

2. Instemmen met voortzetting uitbesteding werkzaamheden tot het moment dat vacature is ingevuld (samen met gemeente Soest). Stembureauleden verkiezingen.
Vergoeding stembureauleden.
Voorstel:

- Stembureauleden een vergoeding geven van 150,00 voor de gehele dag.
- Plaatsvervangende stembureauleden netto 30,00 per dag plus uren schrijven.
De kosten worden geraamd op 2500,00. Dit ten laste brengen van onvoorzien incidenteel 2002.

Gelet op de vergoeding in de omliggende gemeenten wordt de vergoeding voor stembureauleden vastgesteld op 80. De kosten ad 1300 komen ten laste van de post verkiezingen.

Jaarwisseling.
De verwachting is dat tijdens de jaarwisseling 'spontaan' een vreugdevuur zal worden ontstoken. Het is zaak hierop voorbereid te zijn en de nodige voorzieningen hiervoor te treffen. Voorstel:
Ontheffing onder voorschriften verlenen voor een vreugdevuur op het parkeerterrein bij SV Eemnes.
Conform.
Politie en brandweer zullen bij de opbouw en het verbranden een oogje in het zeil houden.
SGP 3e fase.
De notitie 'Strategische Doelen voor het BEL gebied 2001 - 2025' is door de stuurgroep opnieuw onder de loep genomen en in de lijn van de in de raden gemaakte opmerkingen bijgesteld.
Voorstel:
Akkoord gaan met de bijgestelde notitie en deze via commissie I aan de raad ter vaststelling voorleggen.
Conform.
Meubilair. Vervangen meubilair.
Voorstel:
Overgaan tot aanschaf van nieuw meubilair (stoelen). Overgaan tot aanschaf van nieuwe stoelen na vergelijking met een 2e offerte.
Agenda 2010 Provincie Utrecht.
Na diverse overlegvergaderingen wordt door het gewest voorgesteld een
4tal onderwerpen voor de Agenda 2010 aan te dragen vanuit Eemland. Als gezamenlijke inbreng van de gemeenten in het gewest Eemland 4 projecten inbrengen ten behoeve van de Agenda 2010 van de provincie:
1. Ontwikkelingen langs de Eem.

2. Versterken kwaliteit Heuvelrug.

3. Knooppunten regionaal fietsnetwerk, inclusief bewegwijzering.
4. Bereikbaarheid / randstadspoor.

Conform 1 tot 3 Punt 4 is te beperkt. Verbreding is nodig naar aandacht voor de verkeersstructuur (A1, A27, A28) in het Eemlandse, met daarbij een pleidooi voor een verbinding van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (H.O.V) tussen Utrecht/Amersfoort en Almere. Buslijn 73.
Gedeputeerde Staten hebben besloten om het oorspronkelijke plan voor de aanpassing van de buslijnen in Soest en omgeving te handhaven. Dit betekent voor Eemnes dus opheffing van lijn 73.

Voor kennisgeving aannemen.

Opnieuw nemen van voorbereidingsbesluit Landelijk Gebied. In vervolg op het voorbereidingsbesluit 26 februari 2001, is een nieuw besluit nodig om de mogelijkheid, de bouw van kleine schuren of stallen en dergelijke in het agrarisch productie gebied tegen te houden, in stand te houden.

Raad, via commissie II, voorstellen een voorbereidingsbesluit te nemen.

Uitspraak Raad van State.
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft uitspraak gedaan in de zaak bewoning pand Meentweg 121. Het hoger beroep van betrokkene is gegrond verklaard. De gemeente is veroordeeld in de proceskosten.
Voorstel:

1. Uitspraak voor kennisgeving aannemen.

2. Gemaakte proceskosten en betaalde griffierecht aan appellant vergoeden (in totaal fl. 3.655,00)
Conform.
Algemene beleidslijn toepassing art.19, lid 1 WRO bij bestemmingswijziging bedrijfsdoeleinden Wakkerendijk /Meentweg. Naar aanleiding van behandeling van het bouwplan voor een woning op perceel Meentweg 31 is de raad een algemene beleidslijn toegezegd. Voorstel: Algemene beleidslijn ter goedkeuring voorleggen aan commissie II en raad (via ingekomen stukken en mededelingen). Conform.
Kavels Noordbuurt.
In de algemene voorwaarden is opgenomen dat er uiterlijk binnen zes maanden na juridische levering van het gekochte perceel met de bebouwing moet zijn begonnen. Enkele kaveleigenaren zijn echter nog niet begonnen.
Voorstel:
Akkoord gaan met bijgaande conceptbrief.
Conform.
Bouwaanvraag recreatieverblijf 't Raboes.
Er is een bouwvergunning aangevraagd voor het bouwen van een recreatieverblijf bij de jachthaven 't Raboes. De bouwaanvraag is in overeenstemming met het bestemmingsplan.
De bouwaanvraag 4 weken ter inzage leggen. Indien geen zienswijzen worden ingediend, de bouwvergunning verlenen.
Welstandsnota.
Op grond van aanstaande wijzigingen van de Woningwet moet de gemeenteraad een welstandsnota vaststellen.
Instemmen met bestuursopdracht en deze agenderen voor de vergaderingen van commissie II en raad.
Samenwerking SoZa HEB.
Een nadere uitwerking van de gemeenschappelijke regeling is noodzakelijk.

Akkoord gaan met de voorgelegde tekst van de "uitwerkingsovereenkomst conform artikel 7" van de "gemeenschappelijke regeling samenwerking sociale zaken 2002".

Uitwerking nota ouderenbeleid, onderdeel SWO/BEL. Een in de nota opgenomen actiepunt is op dit moment in zoverre tot uitwerking gekomen, dat tussentijdse besluitvorming daarover gewenst is. Daarnaast wordt voor de verdere uitwerking van dat onderdeel een extra budget gevraagd van 3.959,00.
Voorstel:
Instemmen met de ingezette lijn en voor de verdere uitwerking daarvan de raad door middel van een begrotingswijziging voorstellen een extra krediet beschikbaar te stellen ten laste van de post onvoorzien incidenteel. Inhoudelijk het onderwerp bespreken in commissie III.

Conform.

Toewijzing koopwoningen 2e fase (Noordbuurt).
De start van de bouw van de woningen gaat medio volgend jaar van start. Voor de bouw moeten de woningen zijn toegewezen. Voorstel:

1. Raad via commissie III voorstellen in te stemmen met de toewijzing van de koopwoningen 2e fase Noordbuurt.

2. Instemmen met conceptraadsvoorstel.
Conform.

Terugkoopregeling goedkope koopwoningen Noordbuurt. De goedkoopste nieuwbouw koopwoningen worden onder de marktprijs verkocht. Afgevraagd kan worden of hiervoor een anti speculatiebeding of een terugkoopregeling moet worden ingevoerd. Voorstel:

1. De raad, via commissie III voorstellen in te stemmen met een terugkoopregeling en de conceptovereenkomst.

2. Instemmen met conceptraadsvoorstel.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie