Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten van het college van b&w van Etten-Leur

Datum nieuwsfeit: 08-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Etten-Leur
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Etten-Leur

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Representatie

Burgemeester J. van Agt is op vrijdag 11 januari aanwezig bij de feestelijkheden rondom het 25-jarig bestaan van de Stichting San Francesco. Het jubileum wordt gevierd met een ontvangst op Santa Clara en een eucharistieviering en receptie in 't Withof aan de Bisschopsmolenstraat 162.

In de komende carnavalsperiode zijn diverse collegeleden aanwezig op de drie avonden van de Carnavalsvereniging Leurse Leut. Op vrijdag 25 en zaterdag 26 januari zijn dit de Leurse Mauwavonden in het Turfschip, op zondag 27 januari is dit de Karvalsmiddag in samenwerking met de Zonnebloem en op zaterdag 9 februari tot slot is de Kinderoptocht en de intocht van Prins Huyb I.

Wethouder W. Vermunt verricht op dinsdag 29 januari in de Nobelaer de prijsuitreiking van het koersbal-toernooi van de koersbalclub Centrum-Zuid.

Project duurzaam waterbeheer wijk Grauwe Polder

Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad in de januarivergadering een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor het project duurzaam waterbeheer in de wijk Grauwe Polder. Daarnaast vraagt het college de gemeenteraad om de opdracht aan het ingenieursbureau Tauw te gunnen zodra het krediet beschikbaar gesteld is. Het provinciaal beleid legt de gemeente regels op ten aanzien van een vermindering van de vuiluitworp van het totale rioolstelsel. Om dit te bereiken zonder een bijzonder element als een bergbezinkstation te bouwen, wil de gemeente onderzoeken of de afkoppeling van het regenwater dat op dakvlakken en verkeersluwe pleintjes valt en wat wordt teruggebracht in de bodem een vergelijkbaar resultaat oplevert.

Beoordeling gemeentebegroting door provinciebestuur

Het provinciebestuur heeft het college van b en w per brief gemeld dat het zich door middel van een toets op hoofdlijnen een oordeel gevormd heeft over de begroting 2002 van de gemeente Etten-Leur. Gebleken is dat de begroting van Etten-Leur geen goedkeuring behoeft. Het college brengt de brief van de provincie ter kennis van de commissie Financiën, Informatisering en Milieu en van de gemeenteraad.

Commissievergadering

Burgemeester en wethouders hebben de agenda voor de vergadering van de Commissie Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Sport vastgesteld die op dinsdagavond 15 januari vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis gehouden wordt. De agenda vermeldt de volgende onderwerpen:
* Toelichting over stand van zaken Kleinschalig Collectief Vervoer
* Het in de inspraak brengen van het voornemen om via een artikel 19, lid 1 WRO-procedure, medewerking te verlenen aan het project 'Paviljoen Westpolderplas'

* Verzoek om planschade ex artikel 49 WRO voor het perceel aan de Bollenstraat 10

De agenda voor de vergadering van de Commissie Openbare Werken, Volkshuisvesting en Cultuur is door het college vastgesteld. Deze vergadering vindt plaats op maandag 14 januari vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis. De volgende onderwerpen staan op de agenda:
* Aanvraag budget buurtbeheer 2002

* Evaluatie wijkteams bovenwijkse zaken

* Aanvraag voorbereidingskrediet duurzaam waterbeheer Grauwe Polder
* Aanleg vrijliggende fietspaden langs Grauwe Polder; vaststellen uitvoeringsplan, beschikbaar stellen van een krediet en het opstarten van een planologische procedure

Onderzoek naar bodem- en grondwaterkwaliteit van trappenfabriek Vermeulen

Burgemeester en wethouders hebben besloten om de ondergrond van trappenfabriek Vermeulen aan de Zevenbergseweg opnieuw te onderzoeken op eventuele verontreiniging. Bij de aankoop van de fabriek is afgesproken dat de gemeente bij de beëindiging van het gebruik de bodem opnieuw mag onderzoeken, om te zien of de kwaliteit ervan is veranderd.

Grondruil voor verkeersveiligheid

Burgemeester en wethouders zijn een grondruil aangegaan met een particulier, om de verkeersveiligheid op de kruising Achter de Molen -Couperuslaan te kunnen verbeteren.

Aanleg vrijliggende fietspaden Grauwe Polder

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad in de januarivergadering voor om te besluiten tot aanleg van fietspaden langs de weg Grauwe Polder. Naar aanleiding van de inspraakreacties op het plan wordt voorgesteld een extra verhoogd kruisingsvlak aan te leggen ter hoogte van de aansluiting met de Streek. Uit de ingekomen reacties kwam naar voren dat de snelheid van het verkeer op de Grauwe Polder een aantal personen grote zorgen baart. Ook wordt de gemeenteraad gevraagd een krediet van 1.142.039,- beschikbaar te stellen ten laste van het fonds bovenwijkse voorzieningen Grondbedrijf en de eerder toegekende provinciale subsidiebijdrage van 548.053,- in zijn geheel ten gunste te brengen van het Grondbedrijf. Tot slot vraagt het college de gemeenteraad om in te stemmen met het volgen van een artikel 19 WRO-procedure om de aanleg van het fietspad in de groenstrook langs de oostzijde van de Grauwe Polder tussen de Streek en Parklaan mogelijk te maken. In verband hiermee vraagt het college de gemeenteraad in een apart voorstel een voorbereidingsbesluit vast te stellen dat nodig is om met de aanleg van het fietspad te kunnen beginnen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie