Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Nieuwegein 14-01-2002

Datum nieuwsfeit: 09-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Nieuwegein
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Nieuwegein

Collegebesluiten 9 januari 2002

B&W Belicht bevat samenvattingen van de openbare besluiten uit de wekelijkse collegevergadering. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: deze geven immers een beknopt beeld van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten.

Portefeuille van burgemeester Cor de Vos
In deze portefeuille geen besluiten deze week.

Portefeuille van wethouder Riet van der Nat

Stadsbeheer/Stadreiniging (2002/13710)
Nieuwegeiners produceren minder afval dan de inwoners van de meeste andere Nederlandse gemeentes. Ook de Nieuwegeinse reinigingsdienst presteert beter dan het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit een rapport van de Nederlandse Vereniging van Reinigingsdeskundigen (NVRD). In Nieuwegein wordt veel gebruik gemaakt van de voorzieningen voor afvalafgifte en afvalscheiding. Tegelijkertijd wordt in Nieuwegein naar verhouding minder afval aangeboden dan in veel andere gemeentes uit het onderzoek. Het reinigingspersoneel van de gemeente blijkt bovendien efficiënt te werken. In de komende jaren wil Nieuwegein, met de al geplande ondergrondse afvalinzameling en een uitgebreide voorlichtingscampagne, verder klimmen op de milieuranglijst van Nederlandse gemeentes. Zie hierover ook het apart verschenen nieuwsbericht.

Stadsbeheer/Beheer (2002/165)
Het college wil komen tot een Integraal Waterplan Nieuwegein. Reden daarvoor is onder andere dat Nieuwegein kans loopt te maken te krijgen met wateroverlast. Doel van het Integraal Waterplan Nieuwegein is om een totaalbeeld te verkrijgen van het beleidsterrein water, van problemen en oplossingsrichtingen en om de benodigde middelen te vergaren om oplossingen te realiseren. De gemeente Nieuwegein zoekt daarvoor onder andere samenwerking met het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht, het Bestuur Regio Utrecht en de waterleidingbedrijf Hydron. Vanaf 2002 kan worden gewerkt aan het opstellen van het totaalbeeld van het beleidsterrein water. Gestreefd wordt om vanaf 2004 de oplossingen voor waterproblemen te realiseren. Het college stelt nu aan de raad voor om 122.200 beschikbaar te stellen om het plan verder uit te werken. De raadscommissie Stedelijk Beheer, Welzijn en Sociale Zaken (SWS) bespreekt het voorstel op 6 februari. Vervolgens besluit de raad definitief over het voorstel.

Portefeuille van wethouder Margreet Steenhuisen-Kuipers In deze portefeuille geen besluiten deze week.

Portefeuille van wethouder Herman Idema

Bestuursdienst/Bedrijfsvoering (2002/55)
Het ministerie van Financiën heeft onlangs de algemene uitkering uit het gemeentefonds over 1999 definitief vastgesteld. Het bedrag komt overeen met het bedrag dat eerder werd ingeschat en dat in de jaren 1999 tot en met 2001 is ontvangen Er vindt daardoor over 1999 geen verrekening meer plaats.

Stadsontwikkeling/Wonen en Economische zaken (2002/51) Voor het noordelijk deel van Vreeswijk is een ontwikkelingsplan opgesteld dat als onderlegger geldt voor de bouw van 400 woningen. Dit woningbouwplan wordt gerealiseerd op de voormalige locaties van de bedrijven Eurogrit en scheepswerf Klip. Ten noorden hiervan zal Huis de Wiers in zijn oude staat hersteld worden. Dit pand heeft als hoofdfunctie de bestemming horeca. Ten noorden van Huis de Wiers en ten oosten van de watersportvereniging ´Plettenburg´ is een bedrijfsterrein gelegen, groot circa 1.800 m². De gemeente heeft op dit moment géén bedrijfsterreinen meer voorhanden die voor verkoop in aanmerking komen, en er is wel veel vraag naar. Daarom is besloten om dit perceel bij opbod te koop aan te bieden via openbare inschrijving. De inschrijving staat open voor lokale en regionale bedrijven. Binnenkort zal in een aantal bladen (Utrechts Nieuwsblad, Kamerkrant, het Nieuwegeinse Economisch Bulletin) en op internet een advertentie verschijnen.

Bedrijfsvoering/Personeel Organisatie en Informatie (2002/167) De invoering van de euro maakt het noodzakelijk de arbeidsvoorwaardenregelingen voor het gemeentelijk personeel te wijzigingen, door de daarin opgenomen bedragen om te rekenen naar euros. Over de omrekening is overeenstemming bereikt met de commissie voor Georganiseerd Overleg. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om de wijzigingen in de verschillende regelingen vast te stellen. De raadscommissie Personeel en organisatie, Sport en recreatie en Onderwijs (PSO) bespreekt dit voorstel op 15 januari en de gemeenteraad op 30 januari.

Portefeuille wethouder Bert Lubbinge
In deze portefeuille geen besluiten deze week.

Portefeuille wethouder Evert van Linge

Stadsontwikkeling/Bouw- en Woningtoezicht (2002/50) Het college heeft een lijst met te verlenen bouw- en sloopvergunningen vastgesteld. Deze lijst verschijnt in principe volgende week donderdag als openbare bekendmaking in de Molenkruier.

Ruimtelijke ordening (2001/13711)
Er is een verzoek ingediend om handhaving van het bestemmingsplan Jutphaas-Wijkersloot. Op het perceel Nanningalaan 14 staat een caravan gestald die gebruikt wordt voor bewoning. Het geldende bestemmingsplan laat bewoning in een bijgebouw niet toe. De eigenaar is van de geconstateerde overtreding op de hoogte gebracht via een vooraanschrijving, waarin wordt aangegeven dat het voornemen bestaat om het bestemmingsplan te willen handhaven. De overtreder krijgt nu een maand de tijd om de strijdigheid met het bestemmingsplan aan te passen.

Juridische zaken (2001/10704-10796-10859-10266) Bij besluit van 14 augustus 2001 is aan de eigenaar van Roelofszlaan 11 te Nieuwegein bouwvergunning verleend voor het uitbreiden van het woonhuis. Tegen deze bouwvergunning hebben vier omwonenden bezwaarschriften ingediend.
De bezwaren richten zich met name op de opbouw op de garage (uiterlijk en constructie). De constructietekeningen zijn akkoord en er ligt een positief advies van de Welstandscommissie. Het college heeft genoemde bezwaarschriften ongegrond verklaard.

Agendas

Het college neemt kennis van de agenda van de raadscommissie Financiën, Regionale zaken en Automatisering (FRA) op 17 januari 2002.


---

Invoerdatum 11-1-2002

---

Copyright © Gemeente Nieuwegein Martinbaan 2
3439 NN Nieuwegein

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie