Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wetenschappelijk Instituut bepleit kleinere scholen

Datum nieuwsfeit: 09-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: CDA
Zoek soortgelijke berichten
CDA

Meer ruimte voor scholen om kwaliteit onderwijs op hoog peil te brengen

Wetenschappelijk Instituut bepleit kleinere scholen

Scholen krijgen met leerlingen, ouders, onderwijsgevenden en schoolbesturen de ruimte om de kwaliteit van het onderwijs op hoog peil te brengen. Dat is de rode draad in het rapport 'Vertrouwen in talent - ruimte voor onderwijs met een missie-' dat woensdag 9 januari in perscentrum Nieuwspoort is gepresenteerd. Het Wetenschappelijk Instituut doet in het rapport verder voorstellen voor kleinere scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Daarnaast staan in het rapport voorstellen om het aantal leraren te verhogen, het beroepsonderwijs structureel op te waarderen en de verantwoordelijkheid van de ouders te vergroten. In 'Vertrouwen in Talent' staan bijna 50 concrete voorstellen op het terrein van het basis- en voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs.

Het Wetenschappelijk Instituut constateert dat "het broeit in het onderwijs. Ouders, leraren, schoolbesturen en leerlingen hebben een front gevormd. Zij vragen daden van de politiek om de achterstanden en tekorten in het onderwijs aan te pakken. Met geld, menskracht en visie." Het WI stelt dat investeringen in het onderwijs hard nodig zijn, maar dat een forse financiële investering alleen niet voldoende is. "Van niet minder betekenis is de culturele betekenis en de bijdrage aan het onderwijs aan de sociale samenhang."
"Scholen moeten weer het hart van het onderwijs gaan vormen." Daarom moet het maatschappelijk ondernemerschap in het onderwijs krachtig gestimuleerd worden. "Scholen krijgen met leerlingen, ouders, onderwijsgevenden en schoolbesturen de ruimte om kwaliteit van onderwijs op een hoog peil te brengen. De condities waaronder scholen dat doen, worden ten dele bepaald door de overheid. Besturenorganisaties, vakbonden, ouderorganisaties, onderwijsinnovatieorganisaties, schoolbesturen en schoolteams zijn medebepalend voor het slagen van het beleid om scholen in staat te stellen hun verantwoordelijkheid waar te maken."

In financiële zin voldoet Nederland met 5,1 % niet aan het OESO-gemiddelde van 6%. Het WI stelt in aansluiting op het verkiezingsprogram dan ook voor in de periode 2002-2006 4 miljard gulden extra te besteden aan onderwijs.

Concrete voorstellen

De visie van het WI leidt tot een reeks van concrete voorstellen op verschillende terreinen. Hieronder staan de belangrijkste maatregelen opgesomd.

Algemeen


* Het beroep van leraar wordt gerevitaliseerd door verbetering van arbeidsvoorwaarden, taak- en functiedifferentiatie, doorgroeimogelijkheden binnen de beroepsgroep en naar verschillende onderwijstypen te bevorderen, competenties te belonen en deskundigheidsbevordering te faciliteren. Hier wordt 1,5 miljard gulden voor uitgetrokken.

* De sociale partners in het onderwijs kunnen de daadwerkelijke vergroting van de beleidsruimte voor scholen vergroten door open en flexibele CAO's te sluiten die ruimte laten voor scholen de inzetbaarheid van onderwijsgevenden te vergroten.
* Er wordt een mededingingsautoriteit opgericht die bewaakt in hoeverre er daadwerkelijk sprake is van een schoolkeuze in de regio, of er sprake is van een gedifferentieerd onderwijsaanbod en of aanbestedingsprocedures geen farce zijn.

Basis- en voortgezet onderwijs


* Voor investeringen in ICT (infrastructuur en didactiek), verhoging van de vergoedingen voor schoonmaak en leermiddelen, verbetering van lokalen en gebouwen, implementatie van kwaliteitszorgsystemen en verbetering van sportonderwijs wordt 1 miljard gulden uitgetrokken.
* In het basisonderwijs geldt een kerncurriculum dat bestaat uit 50% van de lestijd. Het kerncurriculum bestaat uit taal, rekenen, schrijven, kennis van de wereld (nabij en ver), levensbeschouwing, sport en creatieve vorming. De andere helft van de tijd is het profieldeel waar scholen zelf de inhoud bepalen van het onderwijsaanbod.
* In het voortgezet onderwijs worden lesroosters en urentabellen afgeschaft. Het kernleerplan wordt beperkt tot: Nederlands, Engels, wiskunde, levensbeschouwing, techniek, en natuur- en maatschappijgeoriënteerde leergebieden waaronder geschiedenis.
* Kwaliteitszorg wordt de verantwoordelijkheid van de scholen zelf. De overheid stelt de invoering van kwaliteitszorgsystemen als deugdelijkheidseis. Hiervoor geldt een overgangstermijn van vijf jaar;
* Peuterspeelzalen worden een basisvoorziening waarbij gemeenten en rijk gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de bekostiging. Voor professionalisering van de medewerkers en uitbreiding van peuterspeelzalen wordt 500 miljoen gulden uitgetrokken.
* De stichtingsvrijheid in het basisonderwijs wordt verruimd door de stichtingsnormengelijk te trekken met de huidige opheffingsnormen.
* De nieuwe maximumnorm voor een basisschool wordt gesteld op maximaal 16 groepen met als richtsnoer 360 leerlingen.

* De institutionele schaal van scholen voor voortgezet onderwijs moet verkleind kunnen worden. De overheid stelt geen nieuwe normen vast maar realiseert de condities waardoor scholen kleinere eenheden realiseren. Belangrijkste aanpassingen betreffen de vaste voet in de bekostiging en de verruiming van de mogelijkheden van nevenvestiging en dislokaties. Het stimuleringsbeleid ten gunste van brede scholengemeenschappen wordt hiermee afgeschaft. Voor de schaalverkleining in basis- en voortgezet onderwijs en de verruiming mogelijkheden van nevenvestigingen wordt 250 miljoen gulden uitgetrokken.

* Er wordt ruimte geboden aan scholen om een 'proeve van bekwaamheid' vast te stellen.
De bestuurlijke schaalvergroting in het basisonderwijs wordt krachtig gestimuleerd.

* In het basisonderwijs wordt lumpsumfinanciering ingevoerd. Het moment van invoering is afhankelijk van de mate van succes van de bestuurlijke schaalvergroting. Verschillen in snelheden van invoering past bij de benadering die scholen centraal stelt.

* De relatie school-ouders wordt op alle niveaus versterkt. Ouderraden worden verplicht gesteld en tenminste eenderde deel van het schoolbestuur bestaat uit ouders.

Beroepsonderwijs


* Het beroepsonderwijs krijgt een eigenstandige, en aan het algemeen vormend onderwijs, gelijkwaardige positie. Voor bevordering van de doorstroming van VMBO naar HBO en uitbreiding van het werkend leren wordt 250 miljoen gulden uitgetrokken. De sector beroepsonderwijs bevordert een doorstroomagenda.

* De bekostiging van het beroepsonderwijs wordt op een niveau gebracht dat gelijkwaardig is aan het algemeen vormend onderwijs.
* De BVE-sector moet met de sociale partners komen tot een herformulering van gedetailleerde eindtermen. De 1-op-1-relatie tussen kwalificatie- en opleidingenstructuur wordt losgelaten. Daarnaast wordt de vrije ruimte binnen de eindtermen vergroot zodat instellingen zich sterker kunnen profileren in een dynamische arbeidsmarkt.
* De Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) wordt vervangen door een wetgevend kader waarin vergaande samenwerking mogelijk gemaakt wordt tussen het VMBO, BVE en HBO.

Hoger onderwijs


* Het hoger onderwijs krijgt meer ruimte en verantwoordelijkheid om een vitale rol te vervullen in de kenniseconomie. Voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en hoger onderwijs wordt 250 miljoen gulden uitgetrokken.

* PABO' s en lerarenopleidingen voor voortgezet onderwijs worden ingrijpend vernieuwd en aangepast aan het veranderende leraarsberoep. Duaal leren en het versneld behalen van de leraarscompetentie na werkervaring in een andere sector worden gestimuleerd.
* De gewenste ontwikkeling naar een systeem van leerrechten dient te worden uitgewerkt. Het systeem mag geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de opleidingen.

Een studiecommissie onder leiding van prof. dr. Andries Postma is verantwoordelijk voor het rapport. Het rapport is geschreven door drs. Petra van de Kwast.

Voor meer informatie:
CDA-partijvoorlichting, Marcel Meijer,
070-3424842 of 06-53225950

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...