Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag van de Visserijraad te Brussel

Datum nieuwsfeit: 09-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Vaste Kamercommissie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
Viss 01/8985
datum
09-01-2002

onderwerp
Verslag van de Visserijraad van 17 en 18 december 2001 te Brussel doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Op 17 en 18 december is de Raad van visserijministers te Brussel bijeen geweest. De volgende onderwerpen zijn besproken.

datum
09-01-2002

kenmerk
Viss 01/8985

bijlage

1. Vaststelling toegestane vangsthoeveelheden (TACs) en quota voor het jaar 2002
De Raad heeft met een onthouding van Griekenland de toegestane vangsthoeveel-heden en quota voor het jaar 2002 vastgesteld; het betreft hier zowel de TACs voor de autonome als de met Noorwegen gedeelde bestanden. De Raad heeft daarbij rekening gehouden met de vangstadviezen van de internationale visserijbiologen, welke gebaseerd zijn op het voorzorgsbeginsel.
De Raad heeft ingestemd met de met Noorwegen overeengekomen vangsthoeveel-heden. Voor de Nederlandse visserij betekent dit een op hetzelfde niveau blijvend Noordzeeharingquotum van 48.855 ton, een stijging van het makreelquotum tot 33.937 ton (33.210 ton in 2001), een daling van het scholquotum tot 28.119 ton (29.440 ton in 2001), een kabeljauwquotum van 4787 ton (4660 ton in 2001) en een wijtingquotum van 2154 ton (1330 ton in 2001). Op mijn verzoek heeft de Raad besloten een verschuiving aan te brengen binnen de haring-TAC; in tegenstelling tot de afgelopen jaren mag van de totale Noordzeeharing-TAC een groter deel in het Kanaal worden gevangen. Kanaalharing heeft een andere kwaliteit en is mede daarom economisch interessanter.
De Raad heeft besloten tot een tong-TAC voor de Noordzee van 16.000 ton. Dit is hoger dan het Commissievoorstel van 14.300 ton. Dit betekent een Nederlands quotum voor 2001 van 12.038 ton (14.295 ton in 2001). Ik ben van mening dat hiermee een goed evenwicht is gevonden tussen het belang van een biologisch verantwoorde vangsthoeveelheid en de economische effecten die verbonden zijn aan de TAC-daling. Eveneens is voor dit bestand flexibiliteit toegekend; hierdoor mag in 2002 een deel van het onbenutte quotum tong overgeheveld worden naar het volgend jaar. Voor horsmakreel in de westelijke wateren heeft de Raad besloten tot een aanzienlijke reductie van de TAC tot 150.000 ton (240.000 ton in 2002). Het quotum voor Nederland bedraagt 49.479 ton (80.620 ton in 2002).
Ten aanzien van de blauwe-wijtingvisserij heb ik uitdrukkelijk gewezen op de noodzaak van een internationale verdeling binnen de NEAFC (North East Atlantic Fisheries Commission). De Raad heeft mede op mijn verzoek besloten tot een minder drastische daling van de blauwe-wijting-TAC. Voor Nederland betekent dit een quotum van 26.963 ton (48.850 ton in 2001). In februari 2002 zal er een ministeriële bijeen-komst plaatsvinden tussen de betrokken kuststaten teneinde een TAC en een verdeel-sleutel voor deze TAC vast te stellen.
De voorstellen van de Commissie voor die bestanden, die in combinatie met herstel-bestanden worden gevangen of die niet volledig benut worden, zijn gedeeltelijk door de Raad overgenomen. Dit betekent voor die bestanden een geringere TAC-reductie dan de voorgestelde generieke verlaging van 25% (geassocieerde bestanden) respectievelijk 20% (paper fish).
Hoewel niet geagendeerd heb ik de Commissie in bilateraal overleg gewezen op de problemen, die vanaf 1 januari 2003 kunnen ontstaan ten gevolge van de vrije toegang tot de Noordzee. De Commissie heb ik verzocht actief te zoeken naar oplossingen bij de herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid.
Ik heb mij gezamenlijk met Frankrijk, Duitsland, België en Denemarken verzet tegen het toekennen van de Haagse Preferenties. De Raad is uiteindelijk zeer terughoudend geweest met het toekennen van Haagse preferenties. Wel zijn in de Ierse Zee enkele Haagse Preferenties toegepast.
2. Voorstel tot vaststelling van maatregelen om met uitsterven bedreigde visbestanden te redden.
Commissaris Fischler heeft de al eerder aangekondigde meerjarige kabeljauw- en heek-herstelplannen gepresenteerd. De Raad heeft kennisgenomen van de presen-tatie en zal dit voorstel volgend jaar in behandeling nemen. Ik heb erop gewezen dat de belasting van de te nemen herstelmaatregelen proportioneel verdeeld dient te worden over de betrokken vloten. De grote onevenwichtigheid in de noodmaat-regelen, die eerder dit jaar zijn genomen en die de Nederlandse platvisvloot dis-proportioneel hebben getroffen, moet in de meerjarige herstelplannen worden voorkomen. De inzet van de Commissie om in herstelplannen naast TAC-reducties ook een rol toe te kennen aan het instrument van visserij-inspanning heb ik ondersteund. Daarbij heb ik gewezen op het voornemen van de Nederlandse vloot om begin volgend jaar een aantal weken vrijwillig aan de kant te gaan liggen. Ik heb benadrukt dat deze vrijwillige reductie in visserijdruk moet doorwerken in de berekeningen van de visserijdruk op basis van het onderhavige voorstel. Ook heb ik de inzet van FIOV-fondsen gericht op een meer selectieve visserij bepleit. Tenslotte heb ik erop gewezen dat in de toekomst in Raadskader besloten moet worden tot maatregelen en niet door middel van noodprocedures via de Commissie. 3. Voorstel tot vaststelling van vangstmogelijkheden voor bepaalde diepzeesoorten.
Commissaris Fischler heeft de Raad een voorstel gepresenteerd met TACs en quota voor de belangrijkste soorten diepzeevis. Daarbij gaf hij aan dat de toenemende visserij op deze bestanden bescherming nood-zakelijk maakt. Naast dit TAC en quotumvoorstel, dat op zich onvoldoende is, zal de Commissie begin 2002 een voorstel tot regulering van de visserij-inspanning presen-teren. Ook wees hij op het belang van internationale afspraken in NEAFC-kader. In mei 2002 wordt hieraan een speciale NEAFC-vergadering gewijd.
4. Voorstel wijziging Raadsbeschikking 97/413 inzake verlenging Meerjarig Oriëntatie Programma IV alsmede wijziging verordening 2792/1999 inzake het FIOV (COM(2001)588 def). De Raad heeft tegelijkertijd met de besluitvorming over de TACs en quota ingestemd met de verlenging voor één jaar van het MOP IV. Een aantal lidstaten waaronder met name Frankrijk en Spanje wensten in het overgangsjaar geen aangescherpte voor-waarden ten aanzien van steunverlening in het kader van het FIOV te accepteren. In het uiteindelijk bereikte compromis worden de bestaande FIOV-voorwaarden geconti-nueerd met dien verstande dat gedurende de eerste helft van 2002 de voorwaarden voor die segmenten, die niet aan de MOP-doelstellingen voldoen, worden aan-gescherpt. De Raad zal deze aanscherping vóór 30 juni 2002 opnieuw bezien. In een Raad- en Commissieverklaring is vastgelegd dat bij de herziening van het Gemeen-schappelijk Visserijbeleid er een vlootbeleid wordt nagestreefd dat uitgaat van een betere balans tussen visserij-inspanning en beschikbare visbestanden. Tevens is overeengekomen dat het betrokken besluit op geen enkele wijze vooruitloopt op de toekomstige besluitvorming in het kader van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. In de discussie heb ik mijn bezwaren, zoals uiteengezet tijdens de Visserijraad van 27 november jl., tegen het ter tafel liggend voorstel herhaald. Omdat de besluit-vorming over dit agendapunt deel uitmaakte van een totaal akkoord (samen met het TAC- en quotavoorstel) heb ik niettemin mijn steun gegeven aan het politiek compromis. 5. Verslag van de bijeenkomst van directeuren Visserij in Oostende inzake mogelijk-heden tot voorkoming van discards. De Raad heeft kennisgenomen van het verslag. Het Voorzitterschap heeft erop aan-gedrongen de conclusies van deze bijeenkomst mee te nemen in de discussies over de herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Commissaris Fischler heeft meegedeeld dat de Commissie in 2002 een seminar over dit onderwerp zal organi-seren.
6. Diversen
De Italiaanse minister heeft aandacht gevraagd voor de problemen bij de implemen-tatie van het Raadsbesluit uit 1998 over het verbod van het gebruik van drijfnetten met ingang van 1 januari 2002. Hij heeft zich erover beklaagd dat vissers uit niet-EG-landen rond de Middellandse Zee een dergelijk verbod niet kennen. Op zijn verzoek heeft Commissaris Fischler toegezegd zich in internationaal kader in te zullen zetten dat drijfnetten overal worden verboden.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...