Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Notulen v/d vergadering v/d commissie algemeen Enkhuizen

Datum nieuwsfeit: 10-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Enkhuizen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enkhuizen

AANTEKENINGEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ALGEMEEN

BESTUURLIJKE EN ORGANISATIE ZAKEN VAN ENKHUIZEN D.D. 19 DECEMBER 2001

Aanwezig:

Voorts aanwezig:

Insprekers:
voorzitter: secretaris: leden:

drs. S.P.M. de Vreeze
G. van Dijk
drs. J.S. Tesselaar (N.E.)
J. Hekkert (VVD)
D. van Pijkeren (RPF/SGP)
J. Lok (VL/GL)
K. Koeman (PvdA)
H. Weijens (CDA)
H. Boland (D66)

Heren H. van Driel en T. Terbrack (punt 3), J.J.J. van Huffelen (punt 8) Geen

AGENDA

NR.

ONDERWERP

Spreekrecht

Er wordt geen gebruik van het spreekrecht gemaakt.


1


Opening
. De voorzitter start met een huishoudelijke mededeling inzake `wisseling der partijen'. Zoals bekend is een aantal partijleden van Enkhuizer Belang uit de partij gezet c.q. gestapt. Voor deze commissie heeft dit echter geen gevolgen, omdat De heer Tesselaar tevens raadslid is. De heer Tesselaar deelt vervolgens mede dat hij hier namens Lijst Jans c.q. de nieuw opgerichte partij Nieuw Enkhuizen zit.

Voorzitter
stelt voor punt 7 (Veilig Uitgaan) na punt 2 te behandelen. Vergadering gaat akkoord.


2
Verslag van de vorige vergadering
De heer Koeman vraagt of er al antwoord is op zijn tijdens de vorige vergaderin g gestelde vraag inzake vuilniscontainers. Antwoord is nog onderweg. Verslag goedgekeurd en vastgesteld.


3

Veilig Uitgaan

Voorzitter
wordt tijdens dit punt bijgestaan door de heer Van Driel, productgroepmanager Publiekszaken, en T. Terbrack, (tijdelijk) medewerker Publiekszaken in het kader van dit project.

De heer Van Driel
geeft uiteenzetting van de huidige stand van zaken, waarbij gesteld wordt dat de proef op alle onderdelen van start kan gaan. Voorzitter deelt mede dat het college voorstelt met de proef van start te gaan. De heer Terbrack verduidelijkt het e.e.a.

De heer J. Hekkert
: voorstander van deze proef; mist echter een `ontnuchteringslokaal'
i.c. een gelegenheid waar een (hartige) hap kan worden genuttigd.
De heer Weijens
: is content met de uitgebreide proef

De heer Van Pijkeren
: gaat met schroom mee met dit voorstel, maar het verdriet hem dat dit een behoorlijke aanslag op de zondagsrust betekent.

De heer J. Lok
: stemt met deze ontwikkeling in. De praktijk moet echter onder een vergrootglas worden gelegd. Is verbaasd over de ongecertificeerde portiers bij enkele gelegenheden, vooral omdat al geruime tijd bekend is dat portiers aan bepaalde eisen moeten voldoen.

De heer K. Koeman
: geeft groen licht wanneer aan alle voorwaarden is voldaan.

De heer H. Boland
: juicht de proef van harte toe. Vraagt echter wat de kriteria zijn wanneer de afspraken -door welke partij ook- niet worden nagekomen.

De heer J.S. Tesselaar
: is blij met dit plan, ziet er goed uit. Wil door het plaatsen van camera's echter een stap verdergaan.

De voorzitter constateert tot zijn genoegen dat alle fracties groen licht geven. Hij tekent erbij aan dat dit plan slechts een eerste stap is. Hij wijst op de noodzakelijk uit te voeren evaluaties. V.w.b. de ontnuchteringslokalen merkt hij het volgende op. Er zijn nu twee zaken waarbij gedoogd wordt dat zij later dan de in de vergunning genoemde sluitingstijd sluiten. De politie raadt dit gedogen tijdens de proef echter ten zeerste af . Mocht de vergadering er echter anders over denken, dan stelt de voorzitter voor om dan ook alle broodjeszaken langer open te laten. Voorzitter vervolgt dat de gecertificeerde portiers een van de hardste voorwaarden is tijdens de proef. Zij zullen vanaf 23.00 uur bij de horecagelegenheden staan en blijven daar tot sluitingstijd. Verder zullen er huisregels voor elke bij de proef betrokken zaak worden opgesteld, die door het O.M. zullen worden gefiatteerd. Het gebruik van alcoholhoudende drank op de openbare weg moet van de baan zijn en daarop zal strak worden toegezien. De voorzitter is van mening dat cameratoezicht in Enkhuizen nog niet echt nodig is. De Kaasmarkt zal verder de komende tijd tot een verbeterde verblijfplaats worden omgetoverd. Tot slot deelt de voorzitter mede dat er de komende tijd meer onaangekondigde controles zullen plaatsvinden.

Tijdens de tweede ronde geeft het CDA aan fractieberaad te willen houden inzake de ontnuchteringslokalen.

Op een vraag van D66 zegt de voorzitter toe in januari een evaluatiemethode te overleggen aan de vergadering. E.e.a. zal i.s.m. met het SOW worden opgepakt. De VVD verzoekt te onderzoeken hoe het m.b.t. de ontnuchteringslokalen (sluitingstijden daarvan) in andere gemeenten is geregeld. De heer Terbrack zal dit nagaan en terugkoppelen.

De voorzitter stelt vervolgens vast dat met de proef gestart kan worden.


4

Ingekomen stukken en mededelingen

a. brief 201101 van het Wetenschappelijk Bureau Groen Links te Utrecht: `De sta atsgreep van de zesde macht?' De heer Lok ziet deze brief graag nog een keer ge agendeerd en wil graag antwoord op de daarin gestelde vragen. De voorzitter zeg t dit toe en speelt de vragen door aan het MT.

b. Regionaal Jaarplan 2002 van de politie Noord-Holland Noord: ter kennisneming .

c. Begroting 2002 van Op/Maat: Lok: hoort dit niet thuis in de commissie HOS. V oorzitter beaamt dit. Stuk wordt doorgestuurd.


5

Najaarsnota

Geen op-/aanmerkingen


6

Rekeningcommissie Enkhuizen

Inzake de vervulling van/door ambtelijke inzet waren er zorgen. Na de gemeenteraadsverkiezingen zal hieraan invulling worden gegeven. Verder zal een aantal spelregels worden geformuleerd over o.m. de terugkoppeling naar de Raad.


7

Rapport veiligheid jachthavens West-Friesland

De heer Lok
merkt op dat hij de voortvarendheid waardeert. Hij vraagt zich hardop af waarom er landelijk geen soort APK-keuring voor recreatievaartuigen bestaat.


8

Dualisme

Voor een uiteenzetting van de huidige stand van zaken schuift de heer Van Huffelen aan. Schetst wat er tot nu toe voor stukken liggen c.q. acties die er zijn geweest (Reader Fijma, de bijeenkomst onlangs in de Trouwzaal, een complete handreiking van het min. BZK) en vervolgt met het overhandigen van een nieuw stuk. Hierin kan men aantreffen wat er MOET gebeuren, wat er MAG en wat er eventueel zal KUNNEN.

De commissieleden stellen voor het stuk nader te bestuderen en het in de volgende cie. te bespreken de voorzitter stelt nadrukkelijk dat
e.e.a. NIET VRIJBLIJVEND is. De heer van Huffelen merkt op dat wat moet (bijv. het aanpassen van bepaalde verordeningen e.d.) nu al door de organisatie wordt opgepakt. De uitgereikte setjes zullen overigens naar alle raads- en commissieleden worden gestuurd.


9

Rondvraag

De heer Tesselaar
: wordt de brief van 051201 van de heer Buis nog beantwoord? Voorzitter zegt dat de brief in behandeling is.

De heer K. Koeman
: Onlangs bracht hij het spreekrecht al ter sprake en leverde het
e.e.a. aan hoe dit in een andere gemeente werd opgepakt. Kan het hier ook niet anders? Vindt het verder van belang dat de mores van het spreekrecht iedere keer duidelijk zouden moeten worden gemaakt. De voorzitter zegt toe de bestaande regeling bij de commissie duidelijk(er) te maken, iedere keer weer aan het begin van de vergadering. Verder zal na de verkiezingen gekeken worden of aan het spreekrecht een andere invulling kan worden gegeven.


10

Sluiting om 22.05 uur

Volgende vergadering: 23 januari 2002.

G. van Dijk, secretaris

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie