Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoorden op kamervragen versnelling energieliberalisering

Datum nieuwsfeit: 10-01-2002
Bron: Ministerie van Economische Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Economische Zaken

Berichtnaam: Persbericht
Nummer: 003
Datum: 10-01-2002

NIEUWSBRIEF VAN HET PLATFORM VERSNELLING ENERGIELIBERALISERING

De leden van de Tweede Kamer, Crone (PvdA) en Voute-Droste (VVD) hebben aan de minister van Economische Zaken op 06-12-2001 de volgende schriftelijke vragen gesteld.


1 Kent u de Nieuwsbrief van het Platform Versnelling Energieliberalisering nr. 5 van 9 november jl.?


2 Deelt u het in deze Nieuwsbrief gestelde dat 'alle regelingen die nodig zijn om de vrije markten voor elektriciteit en gas te laten werken (...) zo goed als klaar' zijn? Zo neen, waarom niet?


3 Hoe beoordeelt u de onduidelijkheid bij middelgrote energieverbruikers
1) die per

1 januari 2002 vrij zijn om van energieleverancier te wisselen, over de geldigheid en duur van opzegtermijnen van bestaande leveringscontracten? Is het waar dat daardoor veel bedrijven feitelijk niet van hun oude leverancier af kunnen om te switchen naar een nieuwe om zo gebruik te kunnen maken van nieuwe keuzemogelijkheden?


4 Acht u het niet zeer onwenselijk dat bestaande contracten stilzwijgend zijn verlengd in plaats van dat zij in het kader van vrijmaking van de energiemarkt eerder kunnen worden beeindigd?


5 Is het waar dat bestaande nutsbedrijven met hun huidige afnemers wel al nieuwe leveringscontracten afsluiten terwijl nieuwe energieleveranciers vanwege de opzegtermijnen daartoe niet in staat worden gesteld? Zo ja, wat kunt u doen om aan deze situatie een einde te maken? Zo neen, waarom niet?


6 Als opzegging van bestaande contracten door afnemers die per 1 januari 2002 tot de vrije afnemers van energie gaan behoren niet mogelijk blijkt te zijn, wordt de prijs van energie voor die afnemers dan eenzijdig door de oude leverancier bepaald? Zo neen, hoe dan wel?


7 Bent u van oordeel dat bovenstaande problematiek kan leiden tot tarieven die onredelijk en niet concurrerend zijn in de zin van artikel 95b van de Elektriciteitswet? Zo ja, zou u in dat geval deze problematiek bij de directeur van de Dte en/of NMa onder de aandacht willen brengen, zodat deze kunnen overwegen een redelijk maximum op grond van artikel 95b vast te stellen? Zo neen, waarom niet?

---

1 zoals onder andere blijkend uit een persbericht van MKB-Nederland van 11 oktober jl.

2 (www.mkb.nl/mkbnederland/berichten/3897.shtml)

De minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink heeft deze vragen als volgt beantwoord.


1 Ja.2 Ja, van het Platform Versnelling Energieliberalisering heb ik vernomen dat men na de basisprincipes die in 2000 zijn overeengekomen, dit jaar de meeste uitvoeringsregelingen in goed overleg heeft kunnen afronden. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om regelingen voor de vrije markt voor duurzaam opgewekte elektriciteit, verhuizingen, de retailmarkt, de allocatie van gasstromen en de systematiek van verbruiksprofielen. Daarbij wordt aangetekend dat in de beginfase van de marktopening in 2002 wel rekening wordt gehouden met langere dan de voorgenomen verwerkingsprocedures voor leverancierswisselingen. Met name voor de vrije markt voor duurzaam opgewekte elektriciteit zullen de leverancierswisselingen na 1 januari mogelijk langer dan de beoogde vijf werkdagen verlopen, omdat niet alle netbeheerders de automatisering die hiervoor vereist is, op orde zullen hebben. Overigens heb ik begrepen dat een aantal groenleveranciers begin 2002 nog gebruik zal blijven maken van de zogenaamde administratieve procedure zoals die vanaf 1 juli 2001 is gehanteerd. Op die manier is een meer geleidelijke overgang mogelijk. In algemene zin geldt dat het tempo van implementatie van de regelingen door de bedrijven niet overal gelijk op zal lopen.


3 Partijen kunnen sinds de inwerkingtreding van de Elektriciteitswet en Gaswet weten wanneer zij keuzevrijheid krijgen. Branche- en belangenorganisaties hebben daar ook voorlichting aan hun achterban over verstrekt.
Verder zijn leveringscontracten privaatrechtelijke overeenkomsten. Geschillen daarover kunnen ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Op 12 december jl. is in het kader van een geschil over opzegtermijnen voor het eerst een zaak in kort geding voor de rechter geweest van Aedes en Arcares tegen Essent en Eneco. Rechter heeft op
20 december eisers in het ongelijk gesteld. Eneco en Essent hebben de markt volgens de rechter een redelijke mogelijkheid geboden kennis te nemen van het beding in de algemene voorwaarden. Bovendien is misbruik van economische machtspositie niet aangetoond en vindt de rechter dat er geen sprake is van onvoorzienbare omstandigheden. Partijen weten reeds vanaf inwerkingtreding Elektriciteitswet dat liberalisering er aan kwam.

Overigens heeft de DTe ter indicatie wel aangegeven dat het niet valt uit te sluiten dat het in onredelijke mate vasthouden aan bestaande contracten in strijd zou kunnen zijn met de Mededingingswet. Zo moet een redelijke opzegtermijn in acht worden genomen*.
MKB- Nederland heeft in oktober jl. een oproep gedaan aan haar leden om klachten over opzegtermijnen te melden. Hierop zijn totnogtoe geen reacties binnengekomen.
Het voorbeeld van het kort geding op 12 december jl. betekent dat er kennelijk incidenteel wel geschillen bestaan. Overigens blijkt uit de openbare berichtgeving dat ook veel partijen in onderling overleg tot een oplossing komen betreffende geschillen over de opzegtermijn, zonder dat tussenkomst van de rechter hiervoor noodzakelijk is.


4 Het stilzwijgend verlengen van een contract is in het algemeen een veelvoorkomend beding. Als dit conform de contractvoorwaarden gebeurt, is het de verantwoordelijkheid van de afnemer hier tijdig actie op te ondernemen indien gewenst. Indien dit gebeurt in afwijking van de geldende voorwaarden, is dat uiteraard ongewenst. Ik ga er echter vanuit dat zakelijke gebruikers bekend zijn met de contractvoorwaarden en bovendien in staat zijn om jegens hun leverancier gericht actie te ondernemen indien noodzakelijk. Indien het voorkomt dat contracten stilzwijgend worden verlengd met substantieel gewijzigde voorwaarden, lijkt het mij voor de hand liggend dat de eventueel benadeelde contractspartij daarover een oordeel van de rechter kan vragen.


5 Het moment dat sprake is van het aangaan van een nieuw contract ofwel verlenging van een bestaand contract is het aangewezen tijdstip voor een afnemer om een bewuste keuze te maken tussen zijn oude of een nieuwe leverancier.
Een opzegtermijn is in dat geval niet aan de orde en kan dus ook geen belemmering zijn. In de markt is een aantal nieuwe energieleveranciers actief die wel degelijk nieuwe leveringscontracten afsluiten voor de periode na het aflopen van het huidige contract (bijvoorbeeld Vattenfall-BOVAG; EnergyXS-bedrijventerrein Nuenen). De marketing activiteiten van deze partijen spelen een belangrijke rol bij de afweging die de afnemer maakt bij het sluiten van een nieuw contract. Overigens wil ik benadrukken dat enige vermenging van monopolietaken met de commerciele functie van het energiebedrijf uiteraard volstrekt onacceptabel is. Indien er sprake zou zijn van discriminatoire voorwaarden die door energiebedrijven worden gehanteerd, danwel dat de bestaande leverancier misbruik maakt van zijn economische machtspositie kunnen belanghebbende partijen hierover een klacht indienen bij de NMa.


6 Voor de gevallen waarbij opzegging per 1.1.2002 niet mogelijk blijkt te zijn, kunnen veel oorzaken bestaan. Het niet tijdig opzeggen en de contractuele opzegtermijn is een voorbeeld. Een leverancier mag een gewenste overstap van zijn klanten echter niet onnodig belemmeren. Zie in dit kader ook het antwoord op vraag 4. In een normaal functionerende markt zal elke leverancier trachten klanten aan zich te binden door producten en dienstverlening met een goede prijs/ kwaliteitsverhouding. Uiteraard gelden voor de wijze waarop dit gebeurt wel bepaalde spelregels. Indien de bestaande leverancier de contractvoorwaarden wenst te wijzigen lijkt het mij logisch dat dit grond tot heronderhandeling oplevert. Partijen hebben mijns inziens beiden belang bij het in goed onderling overleg uitonderhandelen van een contract met redelijke voorwaarden. Het is aan de rechter om bij eventuele geschillen contractvoorwaarden te toetsen aan criteria als redelijkheid en billijkheid.


7 Bij niet tijdig opzeggen van het lopende contract, of bij het tijdelijk in 2002 doorlopen van een bestaand contract, is het uiteraard mogelijk dat de daarbij geldende tarieven afwijken van hetgeen concurrenten bieden. Ik wijs u er overigens op dat artikel 95b van de Elektriciteitswet ziet op de bescherming van kleinverbruikers en daarom niet van toepassing is op het per 1 januari 2002 vrijkomende marktsegment.
Ik zal de bovenstaande aandachtspunten meenemen bij mijn beoordeling van de liberalisering gedurende het komende jaar. Voorkomen dient te worden dat afnemers voor onredelijk lange tijd gebonden blijven.
---

* Brief van oktober 2001 van Dte aan alle marktpartijen ('Met het oog op 2002'), met kenmerk 01052062

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...