Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bekendmakingen van de gemeente Wieringen

Datum nieuwsfeit: 11-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Wieringen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Wieringen


Bekendmakingen


- Algemene wet bestuursrecht (11 januari 2002)
- Ter inzage, wet Milieubeheer (11 januari 2002)
- Bouwen en Wonen (11 januari 2002)

- Ter inzage, bouwvergunning (11 januari 2002)
- Uitnodiging informatieavond Parkzicht (8 januari 2002)
- Algemene wet bestuursrecht (8 januari 2002)
- Bouwen en Wonen (8 januari 2002)

- Voornemen om een invalidenparkeerplaats toe te wijzen (8 januari 2002)

- Persbericht (21 december 2001)

- Huisvuilinzameldagen met kerst en oud en nieuw (21 december 2001)
- Kerstboominzameling (21 december 2001)

- Bouwen en Wonen (21 december 2001)

- Ter inzage, Wet op de Ruimtelijke Ordening (21 december 2001)
- Vaststelling diverse verordeningen door Raad (21 december 2001)
- Algemene wet bestuursrecht (21 december 2001)
- Sluiting gemeentehuis (21 december 2001)

- Bedrijfsbeëindiging J. de Boer, Molenveld (14 december 2001)
- Openbare kennisgeving wet Milieubeheer (14 december 2001)
- Bouwen en wonen (14 december 2001)

- Ter inzage aanvraag bouwvergunning Blauwe Jaap 2 (14 december 2001)
- Informatie-avond Hippolytushoef-centrum (14 december 2001)
- Strooiplan Wieringen (11 december 2001)

- Collectieve festiviteiten (07 december 2001)
- Algemene wet bestuursrecht (07 december 2001)
- Vergadering milieucommissie (07 december 2001)
- Brandveiligheid met de feestdagen (07 december 2001)
- Voorbereidingsbesluiten bestemmingsplan (07 december 2001)
- Bouwen en wonen (07 december 2001)

- Voornemen om invalidenparkeerplaatsen toe te wijzen (07 december 2001)

- Bouwen en Wonen (30 november 2001)

- Ter inzage - wet op de Ruimtelijke Ordening (30 november 2001)
- Ter inzage - bouwplan (30 november 2001)

- Algemene wet bestuursrecht (30 november 2001)
- Voornemen om kapvergunning te verlenen (27 november 2001)
- Raadsvergadering (27 november 2001)

- Wet Milieubeheer, ter inzage legging (27 november 2001)
- Bouwen en wonen (23 november 2001)

- Ter inzage, art. 19 wet Ruimtelijke Ordening (23 november 2001)
- Inspraak (23 november 2001)

- Algemene wet bestuursrecht (23 november 2001)
- Wet Milieubeheer - ontvangen melding (20 november 2001)
- Wet Milieubeheer - ter inzage legging (20 november 2001)
- Algemene wet bestuursrecht (16 november 2001)
- Bouwen en Wonen (16 november 2001)

- Sportvisserijvergunning (16 november 2001)
- Brandveiligheid met de feestdagen (16 november 2001)
- Vergaderingen (16 november 2001)

- Bouwplan bestemmingsplan Slingerweg II (13 november 2001)
- Voornemen om kapvergunning te verlenen (13 november 2001)
Algemene wet bestuursrecht (11 januari 2002)

De burgemeester heeft op 8 januari 2001 de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:

Verleende vergunningen voor speelautomaten aan:
- Hotel Den Oever B.V./H. Smits voor 2 speelautomaten in perc. Oeverdijk 4;

- R. Smit (Hips Horeca VOF) voor 1 behendigheidsautomaat in perc. Beltstraat 80-82;

- M. Bleek (Hippo Kart Centre) voor 2 behendigheidsautomaten in perc. Molenveld 1;

- W.B. Zang (Chinees Restaurant) voor 1 kansspelautomaat in perc. Zwinstraat 61;

- St. Dorpshuis Den Oever/J.M. Lont voor 1 behendigheidsautomaat in perc. Robbenoordstraat 11a;

- J. Ferwerda (Smultaria) voor 1 behendigheidsautomaat in perc. Hofstraat 46;

- J. Kuiper (Smultaria) voor 1 behendigheidsautomaat in perc. Hoofdstraat 15.

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij de burgemeester van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar (Sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

Hippolytushoef, 11 januari 2002
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Wet Milieubeheer (11 januari 2002)

Terinzagelegging ontwerp-beschikking

Burgemeester en wethouders van Wieringen maken bekend dat een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer is ontvangen van:
- Vliet Magnetics Holland B.V. De vergunning wordt aangevraagd in verband met het uitbreiden van de inrichting waarin cds en diskettes worden vervaardigd en worden bedrukt en verpakt. De uitbreiding van de inrichting is gelegen op het perceel Schoor 8a (loods loonbedrijf J. de Jongh) te Hippolytushoef en is kadastraal bekend als gemeente Wieringen, sectie E nr. 1754.

De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijlagen liggen gedurende vier weken op de secretarie van de gemeente ter inzage met ingang van 16 januari 2002 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur. Voorts liggen de stukken op de secretarie tijdens bovengenoemde periode op de maandagen van 17.00 tot 20.00 uur ter inzage. Om de stukken op maandagavond in te zien dient u een afspraak te maken.

De gevraagde vergunning zal worden verleend met voorschriften ter bescherming van het milieu.
Gemotiveerde bedenkingen tegen deze ontwerp-beschikking kunnen door een ieder binnen vier weken na de dag van ter inzagelegging schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders. De ingekomen bedenkingen worden mede ter inzage gelegd. Indien men dat wenst, worden persoonlijke gegevens van degene die schriftelijk bedenkingen heeft ingebracht niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk, tegelijkertijd met de bedenkingen, bij burgemeester en wethouders worden ingediend. Gedurende de genoemde termijn bestaat desgevraagd voor een ieder de gelegenheid tot een gedachtewisseling over het ontwerp van het besluit en tot het mondeling inbrengen van bedenkingen daartegen. U dient hiertoe een afspraak te maken.

BEROEP tegen de op het verzoek genomen beschikking kan later slechts worden ingesteld door degene die binnen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling bedenkingen heeft ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bedenkingen in te dienen. Het staat ook open voor degenen die geen bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp, maar wel nadien bedenkingen hebben tegen een van het ontwerp afwijkende (definitieve) beschikking.
Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de afdeling Grondgebiedzaken, de heer A. Dijkshoorn, tel. 0227-594387.

Hippolytushoef, 11 januari 2002
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Bouwen en wonen (11 januari 2002)

A. Ontvangen aanvraag om bouwvergunning

ontvangen 7 januari 2002:
het veranderen/vergroten van een woning op het perceel Westerlanderweg 39/41.

B. Verleende bouwvergunning en vrijstelling

verzonden 11 januari 2002:
het oprichten van een woning en garage op het perceel Hofstraat 1.

De onder A genoemde aanvraag kan worden ingezien tijdens openingstijden van het gemeentehuis bij de afdeling Grondgebiedzaken (artikel 41 van de Woningwet).

Tegen de onder B genoemde beschikking kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AC Alkmaar. Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken, de heer M. Bootsma, 0227-594396.

Hippolytushoef, 11 januari 2002
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Ter inzage (11 januari 2002)

Op de afdeling Grondgebiedzaken, ligt met ingang 14 januari 2002 gedurende 2 weken een aanvraag om bouwvergunning ter inzage in verband met het bestemmingsplan Slingerweg I voor het oprichten van een aanbouw op het perceel Witkoppe 25.

Wij zijn voornemens om voor deze aanvraag vergunning te verlenen.

Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons college kenbaar maken.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken, de heer M. Bootsma, 0227-594396.

Hippolytushoef, 11 januari 2002
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Uitnodiging informatieavond Parkzicht (8 januari 2002)

Er zijn plannen in voorbereiding voor het realiseren van nieuwbouwwoningen voor ouderen in Parkzicht te Hippolytushoef. Voor alle grootschalige ruimtelijke plannen dient de mogelijkheid te worden geboden tot het verkrijgen van informatie en het verlenen van inspraak. Dit ter voorbereiding van een procedure op basis van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Bij alle procedures is het zaak dat vooraf rekening wordt gehouden met de mening van belanghebbenden.

Daarom is iedereen van harte welkom om de informatieavond over de parkzichtplannen bij te wonen in De Harmonie, Kerkplein 1 te Hippolytushoef op maandag 21 januari 2002.
De informatieavond begint om 19.30 uur en wordt belegd door:
* de woningbouwvereniging Beter Wonen;

* Zorgcentrum Noorderlicht;

* Verpleeghuis De Koogh;

* ANBO, afdeling Wieringen;

* de gemeente Wieringen.

Vertegenwoordigers van bovengenoemde instanties zullen informatie verstrekken over de stand van zaken. Aan de orde zullen komen:
1. een korte terugblik;

2. de nieuw te bouwen woningen;

3. voorzieningen in het nieuwe Parkzicht;

4. de combinatie met Noorderlicht;

5. ziekenhuisverplichte zorg;

6. PAUZE;

7. gelegenheid tot het stellen van vragen (schriftelijk);
8. vragen beantwoording en discussie;

9. verdere procedure;

10. sluiting.

Het forum zal bestaan uit de heren Beneker (voorzitter) en Busser van de gemeente, Dijkstra van Noorderlicht en Peeters van de woningbouwvereniging.

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen kan men zich wenden tot de afdeling Welzijn, de heer J. van Berkum, telefoon 0227-594346.

Hippolytushoef, 8 januari 2002
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Algemene wet bestuursrecht (8 januari 2002)

Op 28 december 2001 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten genomen die onder de Algemene Wet Bestuursrecht vallen:


- Verleende kapvergunning aan H.J.V. Dompselaar voor het kappen van 1 blauw spar, 1 berk en 1 kronkelhazelaar, perceel De Weel 71 te Hippolytushoef.


- Verleende drank- en horecavergunning aan mw. Zhang Wei Bo t.b.v. Chinees Restaurant Zwinstraat 61 Den Oever.


- Vergunning aan speeltuinvereniging t IJsbaantje t.b.v. gebruik geluidsinstallatie tijdens openstelling ijsbaan.

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar (Sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

Hippolytushoef, 8 januari 2002
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Bouwen en wonen (8 januari 2002)

A. ontvangen aanvragen om bouwvergunningen

ontvangen 28 december 2001:
het veranderen/vergroten van een aanbouw op het perceel Akkermantje 18.

Genoemde aanvraag kan worden ingezien tijdens openingstijden van het gemeentehuis bij de afdeling Grondgebiedzaken. (artikel 41 van de Woningwet).
Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken, de heer M. Bootsma, 0227-594396.

Hippolytushoef, 8 januari 2002
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Voornemen om invalidenparkeerplaats toe te wijzen (8 januari 2002)

Het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen heeft besloten een invalidenparkeerplaats aan te wijzen voor mevrouw M. Everts- van Bosse, Oosterkruisweg 9 te Den Oever, ten behoeve van een invalidenmobiel met kenteken nummer JTV 512. Deze parkeerplaats bevindt zich t.o. Oosterkruisweg 9 te Den Oever.

Gedurende een periode van 6 weken na publicatie van deze advertentie kunnen belanghebbenden hun bezwaren kenbaar maken tegen bovengenoemde verkeersmaatregel.
Bezwaren kunnen worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken, de heer M. Bootsma, 0227-594396.

Hippolytushoef, 8 januari 2002
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Persbericht (21 december 2001)

Op de parkeerplaatsen van het Lutjestrand aan de Westerlanderweg te Westerland en aan de Hendsweel in Hippolytushoef , achter huisnummer 48, liggen vaartuigen die daar niet horen. Het zijn de witte romp van een zeil- of roeiboot en een blauwe sloep die gedurende langere tijd op deze parkeerplaatsen zijn geplaatst.

Burgemeester en wethouders gelasten de eigenaren op grond van artikel 5.1.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening, zijn/haar eigendom binnen twee weken na heden van de betreffende parkeerplaats te verwijderen.

Bij niet nakoming van deze lastgeving laten burgemeester en wethouders de vaartuigen op kosten van de eigenaren verwijderen. Na verwijdering van deze vaartuigen van de parkeerplaatsen worden deze gedurende 3 maanden opgeslagen en kunnen door de eigenaar tegen betaling van de gemaakte kosten worden afgehaald.

Wanneer de eigenaren zich niet binnen deze periode hebben gemeld, zullen deze vaartuigen worden vernietigd, dan wel worden verkocht.

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Algemene Zaken, dhr. A. Blijdorp, tel. 594326.

Hippolytushoef, 21 december 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Huisvuil- inzameldagen met kerst en nieuwjaar (21 december 2001)

Op dinsdag 25 december, 1e kerstdag zal er geen huisvuil worden opgehaald. Wij verzoeken de bewoners in deze wijk om de grijze rolemmer op zaterdag 22 december aan de weg aan te bieden.

Het grijs afval van woensdag 26 december, 2e kerstdag zal op vrijdag 28 december worden ingezameld.

Het grof-huisvuil zal in verband met 1e kerstdag op zaterdag 22 december ingezameld worden.

De gft-inzameling van 1 januari 2002, nieuwjaarsdag, zal worden verplaatst naar zaterdag 29 december 2001.

Hippolytushoef, 21 december 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Kerstboominzameling (21 december 2001)

Overeenkomstig vorig jaar zullen de kerstbomen uit milieuoverweging niet meer worden verbrand. Daarvoor in de plaats zullen de bomen weer versnipperd worden. Het versnipperen zal op donderdag 3 januari plaatsvinden.

Om zoveel mogelijk kerstbomen in te zamelen en het werk van de kinderen te belonen, zal voor iedere ingeleverde boom 20 eurocent uitbetaald worden.

De inzameling van de kerstbomen zal plaatsvinden op de volgende locaties:
Stroe: van 13.00 tot 13.15 uur (Rijdend vanaf de Batumweg tot aan de Smerperweg )
Oosterland (Muzpark): van 13.30 tot 14.00 uur.
Den Oever: Oosterkruisweg (parkeerterrein Wiron): van 14.15 tot 15.00 uur.
Hippolytushoef: De Weel (t.h.v sportveldje): van 15.15 tot 16.00 uur. Zwembad (parkeerterrein): van 16.15 tot 17.00 uur. Westerland: De Dentele: van 17.15 tot 17.45 uur.

Wij verzoeken u de kluit van de boom af te zagen.!!!

Hippolytushoef, 21 december 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Bouwen en wonen (21 december 2001)

A. Verleende bouwvergunningen

Verzonden 21 december 2001:
het oprichten van een garage en het veranderen/vergroten van een woning op het perceel IJsselmeerstraat 13;
het veranderen van een zijgevel van een woning op het perceel Zwinstraat 40.

B. Verleende sloopvergunning

Verzonden 21 december 2001:
het slopen van een woning en bijgebouwen op het perceel Westerlanderweg 77-79.

Tegen de onder A en B genoemde beschikkingen kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AC Alkmaar. Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken, 0227-594396.

Hippolytushoef, 21 december 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Ter inzage (21 december 2001)

artikel 19 lid 2, wet op de Ruimtelijke Ordening

Op de afdeling Grondgebiedzaken ligt met ingang van woensdag 2 januari 2002 gedurende 4 weken een bouwplan ter inzage, welke strijdig is met het vigerende bestemmingsplan. Het betreft een bouwplan voor het veranderen en vergroten van een aanbouw op het perceel Waddenstraat 32.

Ons college is voornemens om ten behoeve van dit bouwplan vrijstelling te verlenen zoals bedoeld in artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons kenbaar maken.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken, de heer M. Bootsma 0227-594396.

Hippolytushoef, 21 december 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Raad stelt verordeningen vast voor diverse belastingen en GBA (21 december 2001)

Burgemeester en wethouders van Wieringen maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 29 november 2001 diverse nieuwe belastingverordeningen voor het jaar 2002 heeft vastgesteld. Het betreft verordeningen op de heffing en invordering van: Onroerende zaakbelasting; Afvalstoffenheffing; Hondenbelasting; Rioolrecht; Leges; Havengeld; Liggeld; Brandweerrechten; Lijkbezorgingsrechten; Forensenbelasting; Toeristenbelasting en Staangelden. Ook heeft de raad in die zelfde vergadering de Privacyverordening voor de gemeentelijke basisadministratie vastgesteld. Burgemeester en wethouders, ten slotte hebben in hun vergadering van 30 oktober 2001 de Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, kortweg de GBA-beheerregeling, vastgesteld.

Voor de Onroerend zaakbelasting, de Afvalstoffenheffing, het Rioolrecht en de Hondenbelasting zijn de tarieven aangepast aan de bedragen uit de vastgestelde begroting 2002. Bij de andere belastingen zijn de tarieven met gemiddeld 3,5% verhoogd (zijnde de indexering voor lonen en prijzen), behalve de tarieven die wettelijk worden vastgesteld.

De Privacyverordening en de GBA-beheerregeling zijn vastgesteld om nog beter te waarborgen dat er op een zorgvuldige manier wordt omgegaan met bevolkingsgegevens die in de gemeentelijke basisadministratie zijn opgenomen.

De GBA-beheerregeling is in werking getreden op 12 november 2001 en de Privacyverordening op 7 december 2001. Bekendmaking heeft plaatsgevonden door opneming in het "Register van Bekendmaking" op respectievelijk 2 november 2001 en 3 december 2001 onder respectievelijk de nummers 138 en 139.

De genoemde belastingverordeningen treden in werking op de achtste dag na die van bekendmaking. Bekendmaking heeft plaatsgevonden door opneming in het "Register van Bekendmaking" op 10 december 2001 onder respectievelijk de nummers 140 t/m 151.

Het register ligt voor iedereen kosteloos ter inzage in het gemeentehuis. Op verzoek en tegen betaling van de verschuldigde leges wordt een afschrift van het desbetreffende besluit beschikbaar gesteld.

Hippolytushoef, 21 december 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Algemene wet bestuursrecht (21 november 2001)

Op 18 december 2001 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:

Verleende kapvergunning aan de heer Loonstra voor het kappen van 1 leylandii, den, lijsterbes, ceder, 2 berken en een wilg, perceel Westerlanderweg 77-79;
Verleende kapvergunning aan J. Steenvoorden voor het kappen van 1 naaldboom, perceel Kremersweg 14.

Verleende vergunning aan E. Visser voor aansluiting op het gemeenteriool, perceel Vlieterstraat 8.

Verleende vergunning aan D.C.J. Zomerdijk voor een verklaring van goedkeuring en een sportvisserijvergunning voor vaartuigen geschikt voor maximaal 12 personen.

Verleende vergunning aan G&D-promotions voor het plaatsen van een aantal driehoeksborden als promotie voor het aankondigen van een campagne voor de Reg. Thuiszorg afd. Kraamzorg (7 januari t/m 16 januari 2002).

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar (Sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

Hippolytushoef, 21 december 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Sluiting gemeentehuis (21 december 2001)

Het gemeentehuis is maandag 24 december, maandag 31 december en woensdag 2 januari a.s. gesloten. Vrijdag 28 december a.s. is het gemeentehuis gesloten vanaf 10.30 uur.

Voor het aangeven van een geboorte of een overlijden kunt u woensdag 2 januari a.s. terecht van 13.30 uur tot 14.30 uur.

Hippolytushoef, 21 december 2001
J.G.A. Baas, burgemeester,
Drs. J. Wittink, secretaris,

Bedrijfsbeëindiging J. de Boer (14 december 2001)

Vanwege gezondheidsredenen is de heer J. de Boer niet langer meer in staat om zijn bedrijf aan het Molenveld 14 in Hippolytushoef voort te zetten. Jaren lang heeft de heer De boer in de gemeente oud ijzer en andere, voor hem bruikbare, materialen opgehaald. Ook werden er gevraagd en ongevraagd materialen bij hem afgeleverd. Bij zijn afwezigheid werden, en worden nog steeds, materialen voor zijn poort gedeponeerd. Omdat de heer De Boer niet meer instaat is deze materialen te verwerken is het vanaf heden niet meer mogelijk deze bij hem af te leveren.
Wat zijn de alternatieven:
Oud ijzer en grofvuil wordt regelmatig opgehaald (de datums staan vermeld in de ophaalkalender);
Voor bruikbare materialen kunt u contact opnemen met de Kringloopwinkel in Den Helder, tel. 0223-625838

Hippolytushoef, 14 december 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Openbare kennisgeving (14 december 2001)

Wet Milieubeheer

In het kader van de Wet Milieubeheer hoeven bedrijven die voldoen aan de criteria omschreven in Algemene Maatregelen van Bestuur, geen vergunning ingevolge deze wet te hebben. Deze bedrijven kunnen volstaan met een melding.

Burgemeester en wethouders van Wieringen maken bekend, dat zij op grond van artikel 8.40 van de Wet Milieubeheer, de volgende melding hebben ontvangen:
"Besluit Opslag- en transportbedrijven milieubeheer" van:
- Van der Zee Trading, Rijksstraatweg 35, Hippolytushoef.
De bedrijven dienen zich aan de voorschriften te houden die in de besluiten zijn opgenomen.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de heer A. Dijkshoorn, tel. 0227-594387.

Hippolytushoef, 14 december 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Bouwen en Wonen (14 december 2001)

A. Ontvangen aanvragen om bouwvergunningen

ontvangen 7 december 2001:
het veranderen/ vergroten van een woning op het perceel De Weel 72; ontvangen 11 december 2001:
het veranderen van een woonboerderij op het perceel Smerperweg 4.

B. Verleende bouwvergunningen

verzonden 14 december 2001:
het vergroten van een woning op het perceel Westerlanderweg 44; het oprichten van een dakkapel op het perceel Westerlanderweg 52.

C. Ingetrokken aanvraag om bouwvergunning

Het oprichten van een aanbouw op het perceel Westerlanderweg 111.

A genoemde aanvragen kunnen worden ingezien tijdens openingstijden van het gemeentehuis bij de afdeling Grondgebiedzaken. (artikel 41 van de Woningwet).

Tegen de onder B genoemde beschikkingen kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AC Alkmaar. Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer M. Bootsma, 0227-594396.

Hippolytushoef, 14 december 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Ter inzage (14 december 2001)

Op de afdeling Grondgebiedzaken, ligt met ingang 17 december 2001, 2 weken de aanvraag om bouwvergunning ter inzage in verband met het bestemmingsplan Slingerweg I voor het oprichten van een dakkapel op het perceel Blauwe Jaap 2. Tevens wordt deze op te richten dakkapel aan de voorkant van de woning, in de toekomst, de voorgeschreven dakkapel voor de gehele Blauwe Jaap.

Wij zijn voornemens om voor deze aanvraag vergunning te verlenen. Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons college kenbaar maken.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer M. Bootsma, 0227-594396.

Hippolytushoef, 14 december 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Informatie-avond over het centrum Hippolytushoef (14 december 2001)

Ter inzage bouwplan

Herhaling van een eerdere publicatie van 30 november jl. Het college van Burgemeester en Wethouders maken bekend dat er een aanvraag voor een bouwvergunning is ontvangen voor het oprichten van een winkel en 2 woningen op de percelen Hoofdstraat 2, 4 en 6. Dit bouwplan zal een verandering voor het centrum van Hippolytushoef kunnen inhouden. Ons college dient te besluiten of zij aan dit bouwplan wenst mee te werken met toepassing van een vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Daarbij wordt de mening van belanghebbenden meegewogen. Het bouwplan ligt daartoe tot 7 januari 2002 tijdens openingstijden op de afdeling grondgebiedzaken ter inzage voor inspraak. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om gedurende deze periode, schriftelijk een reactie aan ons college kenbaar te maken.

Daarnaast is iedereen van harte welkom om voor dit bouwplan een informatieavond bij te wonen in het gemeentehuis op 19 december 2001 om 19.00 uur.

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen kan men zich wenden tot de heer M. Bootsma, telefoon 0227-594396.

Hippolytushoef, 14 december 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Strooiplan Wieringen (11 december 2001)

Op 29 november 2001 heeft de gemeenteraad van Wieringen het strooiplan vastgesteld. Dit houdt in dat er op de volgende wegen niet gestrooid zal worden:

-Singelweg;

-Zandkuilweg;

-Zuiderdamsterweg;

-Markeweg;

-Venneweg (doodlopende gedeelte);

-Kleiteldwarsweg;

-Keizerspoeldijk (gedeeltelijk);

-Kaapweg;

-Hopperweg;

-Lonjeweg (doodlopende gedeelte);

-Klievervenneweg;

-Oosterklief (doodlopende gedeelte).

Op genoemde locaties zullen borden geplaatst worden om de weggebruikers hierop te attenderen. Het strooiplan ligt vanaf 10 december 2001 ter inzage bij de afdeling Grondgebiedzaken.

Hippolytushoef, 11 december 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Collectieve festiviteiten (07 december 2001)

Op grond van het bepaalde in artikel 4.1.2 Algemene Plaatselijke Verordening kunnen burgemeester en wethouders voor heel Wieringen of delen daarvan dagen aanwijzen waarop gewijzigde voorschriften/beperkingen inzake geluidhinder voor horeca-inrichtingen gelden.
Bij besluit van 20 november 2001 hebben burgemeester en wethouders voor 2002 de volgende collectieve festiviteiten vastgesteld:

Hippolytushoef
Carnaval: 8 t/m 10 februari 2002
Hippo-feesten: 9 t/m 12 mei 2002
Kermis: 1 t/m 5 augustus 2002

Den Oever
Flora- en Visserijdagen: 30 augustus t/m 3 september 2002

Westerland
Dorpsfeest Westerland: 22 en 23 juni 2002.

Hippolytushoef, 7 december 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
T. Benenker, loco-burgemeester

Algemene wet bestuursrecht (07 december 2001)

Op 4 december 2001 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:

Verleende gebruiksvergunning:

- H. Ott voor café restaurant De Zingende Wielen, Akkerweg 39;
- C.R. Dikken voor café De Houtzolder, perc. Havenstraat 16.
Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar (Sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

Hippolytushoef, 7 december 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
T. Benenker, loco-burgemeester

Vergadering milieucommissie (07 december 2001)

De eerstvolgende vergadering van de milieucommissie zal worden gehouden op 13 december 2001. De vergadering begint om 20.00 uur en zal worden gehouden in de commissiekamer van het gemeentehuis.

Agenda:

1. Opening;

2. Vaststelling agenda;

3. Verslag d.d. 12 september 2001;

4. Ingekomen stukken;

5. Actiepunten;

6. Plaatsing Waddengebied op Werelderfgoedlijst, brief stichting HAB;
7. CO2 beleid gemeenten;

8. Rondvraag;

9. Sluiting.

Hippolytushoef, 7 december 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
T. Benenker, loco-burgemeester

Brandveiligheid met de feestdagen (07 december 2001)

Over ongeveer anderhalve maand, staan de feestdagen weer voor de deur. Een gezellige tijd voor jong en oud en op menig plek zullen de kerstboom, de kerststukjes en de kaarsen niet ontbreken. Helaas is dit ook een tijd waarin de brandweer het extra druk heeft met het blussen van branden. Door onder andere: omgevallen kaarsen, brandende kaarsen in kerststukjes en kerstbomen, alsmede kerstversiering die niet voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften (cafébrand Volendam 1 januari 2001), ontstaat er naast materiele schade, ook veel menselijk leed. Zowel lichamelijk als psychisch.

De hieronder genoemde eisen, die worden gesteld ten aanzien van (kerst-)versiering, waaronder ook de kerstboom zelf valt, staan genoemd in de Bouwverordening van de gemeente Wieringen en gelden voor alle gebouwen, of men nu gebruiksvergunningsplichtig is, of niet.


- Stoffering en versiering moeten vrijgehouden worden van spots en andere warm wordende apparatuur, waarvan de oppervlakte temperatuur meer dan 80° C bedraagt;

- Tussen het vloeroppervlak van een ruimte en de aangebrachte versiering moet een vrije ruimte van minimaal 2,50 meter overblijven. Deze versiering mag niet gemakkelijk ontvlambaar zijn, in geval van brand mag geen druppelvorming plaatsvinden;

- De toe te passen, verticaal op te hangen textielproducten moeten in vluchtwegen en in ruimten waar meer dan 50 personen gelijktijdig kunnen verblijven, een navlamduur hebben van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens de normen NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgaven 1995.
- De toegepaste bekledingsmaterialen moeten voldoen aan:
* NEN 1775, uitgave 1991, en NEN 1775/C2, uitgave 1992, Klasse T1 t.b.v. vloeren;

* NEN 6065, uitgave 1991, en NEN 6065/C1, uitgave 1992, Klasse 2 t.a.v. overige aankleding en versiering;

* de eis ten aanzien van gordijnen van een navlamduur van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgaven 1995;
* NEN 6066, uitgave 1991, optische rookdichtheid < 2,2 m-1, waarbij laatstgenoemde eis niet geldt voor vloeren en tredevlakken.
- Decors, rekwisieten en dergelijke mogen niet makkelijk ontvlambaar zijn en mogen bij brand geen grote rookontwikkeling geven.
- Kaarsen moeten op stabiele en degelijke, niet gemakkelijk ontvlambare, standaards zijn vastgezet.

Om de kans op brand en/of ongelukken zo veel mogelijk te beperken, zal er dit jaar rond de kerst door de gemeente Wieringen gecontroleerd gaan worden bij scholen, kerken, verzorgingstehuizen, bijeenkomstgebouwen en bij de horecaondernemers, om te kijken of alle aangebrachte versieringen ook daadwerkelijk voldoen aan bovengenoemde eisen. Indien men niet door certificaten (waaruit duidelijk dient te blijken dat het gaat om de kerstversiering en/of de kerstboom) kan aantonen dat de kerstversiering voldoet, zal de versiering moeten worden verwijderd of zal in het ergste geval het gebouw worden gesloten.

Informatie : afdeling Grondgebiedzaken en de Brandweer van de Gemeente Wieringen.

Hippolytushoef, 7 december 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
T. Benenker, loco-burgemeester

Voorbereidingsbesluiten (07 december 2001)

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Wieringen maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 29 november 2001 heeft verklaard dat er twee herzieningen van bestemmingsplannen worden voorbereid, namelijk voor:

- het bestemmingsplan Buitengebied;

- het perceel Elftstraat 10 te Hippolytushoef.
Deze raadsbesluiten, die op 16 december 2001 in werking treden, liggen voor een ieder ter inzage bij de afdeling Grondgebiedzaken op het gemeentehuis.
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer M. Bootsma telefoonnummer 0227-594396.

Hippolytushoef, 7 december 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
T. Benenker, loco-burgemeester

Bouwen en wonen (07 december 2001)

Ontvangen aanvragen om bouwvergunningen

ontvangen 29 november 2001:

- het veranderen van een dakbedekking van een berging op het perceel Elft 73;

- het veranderen/vergroten van een woning op het perceel Van Hengelstraat 9.
ontvangen 3 december 2001:

- het oprichten van een aanbouw op het perceel Witkoppe 25.
De genoemde aanvragen kunnen worden ingezien tijdens openingstijden van het gemeentehuis bij de afdeling Grondgebiedzaken (artikel 41 van de Woningwet). Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer M. Bootsma, tel. 0227-594396.

Hippolytushoef, 7 december 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
T. Benenker, loco-burgemeester

Voornemen om invalidenparkeerplaatsen toe te wijzen (07 december 2001)

Het college van Burgemeester en wethouders van Wieringen heeft besloten invalidenparkeerplaatsen aan te wijzen voor:
- de heer P.T. de Jong, Mekkenstuinweg 11 te Hippolytushoef, ten behoeve van een auto met kenteken nummer HB-LF-62. Deze parkeerplaats bevindt zich aan de Mekkenstuinweg t.o. nr. 11 te Hippolytushoef;
- mevrouw M. de Jong, Narcissenstraat 22 te Hippolytushoef, ten behoeve van een auto met kenteken nummer XS-VB-93. Deze parkeerplaats bevindt zich aan de Narcissenstraat t.o. nr. 22 te Hippolytushoef.

Gedurende een periode van 6 weken na publicatie van deze advertentie kunnen belanghebbenden hun bezwaren kenbaar maken tegen bovengenoemde verkeersmaatregel.

Bezwaren kunnen worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer M. Bootsma, 0227-594396.

Hippolytushoef, 7 december 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
T. Beneker, loco-burgemeester

Bouwen en wonen (30 november 2001)

A. Ontvangen aanvragen om bouwvergunningen

ontvangen 22 november 2001:
het veranderen van een woonboerderij op het perceel Stroeërweg 7; ontvangen 23 november 2001:
het veranderen van een zijgevel van een woning op het perceel Zwinstraat 40;
ontvangen 28 november 2001:
het oprichten van een garage en het veranderen en vergroten van een woning op het perceel IJsselmeerstraat 13.

B. Verleende bouwvergunningen

verzonden 30 november 2001:
het veranderen van een horecagelegenheid op het perceel Noordstroeërweg 1 (in hoofdlijnen);
het oprichten van een erker op het perceel Oosterkruisweg 51; het oprichten van een garage/ berging op het perceel Beltstraat 15; het oprichten van een opbouw op het perceel Poelweg 20; het oprichten van een fietsenberging op het perceel Irisstraat 2; het oprichten van een serre/ erker op het perceel Noord-Gesterweg 35.

C. Verleende vrijstelling en bouwvergunning

verzonden 30 november 2001:
het veranderen/ vergroten van een woning op het perceel Van Hengelstraat 14.

D. Verleende sloopvergunning

Verzonden 30 november 2001:
het slopen van een berging op het perceel Beltstraat 15.

E. Ingestemde melding en bouwvoornemen

Verzonden 30 november 2001:
het oprichten van een tuinhuisje op het perceel Mekkenstuinweg 18; het oprichten van een tuinhuisje op het perceel Rozenstraat 3.

De onder A genoemde aanvragen kunnen worden ingezien tijdens openingstijden van het gemeentehuis bij de afdeling Grondgebiedzaken. (artikel 41 van de Woningwet). Tegen de onder B, C, D en E genoemde beschikkingen kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AC Alkmaar. Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer M. Bootsma, 0227-594396.

Hippolytushoef, 30 november 2001
Drs. J. Wittink, secretaris,
J.G.A. Baas, burgemeester

Ter inzage - wet Milieueheer (30 november 2001)

artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Op de afdeling Grondgebiedzaken ligt met ingang van maandag 3 december 2001 gedurende 4 weken een bouwplan ter inzage, welke strijdig is met het vigerende bestemmingsplan. Het betreft een bouwplan voor het veranderen/ vergroten van een woning op het perceel Mekkenstuinweg 19.

Ons college is voornemens om ten behoeve van dit bouwplan vrijstelling te verlenen zoals bedoeld in artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons kenbaar maken.
Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer M. Bootsma, 0227-594396.

Hippolytushoef, 30 november 2001
Drs. J. Wittink, secretaris,
J.G.A. Baas, burgemeester

Ter inzage bouwplan (30 november 2001)

informatie - avond over het centrum Hippolytushoef

Het college van Burgemeester en Wethouders maken bekend dat er een aanvraag bouwvergunning is ontvangen voor het oprichten van een winkel en 2 woningen op de percelen Hoofdstraat 2, 4 en 6. Dit bouwplan zal een verandering voor het centrum van Hippolytushoef kunnen inhouden. Ons college dient te besluiten of zij aan dit bouwplan wenst mee te werken met toepassing van een vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid
1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Daarbij wordt de mening van belanghebbenden meegewogen. Het bouwplan ligt daartoe met ingang van 3 december 2001 tot 7 januari 2002 tijdens openingstijden op de afdeling grondgebiedzaken ter inzage voor inspraak. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om gedurende deze periode, schriftelijk een reactie aan ons college kenbaar te maken.
Daarnaast is iedereen van harte welkom om voor dit bouwplan een informatieavond bij te wonen in het gemeentehuis op 19 december 2001 om 19.00 uur.

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen kan men zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken, de heer M. Bootsma, telefoon 0227-594396.

Hippolytushoef, 30 november 2001
Drs. J. Wittink, secretaris,
J.G.A. Baas, burgemeester

Algemene wet bestuursrecht (30 november 2001)

Op 27 november 2001 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:

Verleende gebruiksvergunning aan:

- C.N.M. de Boer t.b.v. perceel Voorstraat 9 (Café Tante Pietje);
- L.B. Dick t.b.v. perceel Nieuwstraat 26 (Aurorabar).
Verleende vergunning aan G&D-Promotions voor het plaatsen van een aantal driehoeksborden als promotie voor het aankondigen van een campagne voor Regionale Thuiszorg.

Verleende vergunning aan R. Dirks voor aansluiting op het gemeenteriool t.b.v. twee nieuw te bouwen woningen aan de Molgerdijk.

Iedereen die door de genomen beslissing(en rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar (Sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

Hippolytushoef, 30 november 2001
Drs. J. Wittink, secretaris,
J.G.A. Baas, burgemeester

Voornemen om kapvergunning te verlenen (27 november 2001)

Burgemeester en wethouders van Wieringen zijn voornemens kapvergunning te verlenen aan de heer H.J.V. Dompselaar, De Weel te Hippolytushoef voor 1 blauwe spar, 1 berk en 1 kronkelhazelaar in voor- en achtertuin.

Bedenkingen tegen het voornemen kunt u schriftelijk vóór 12 december 2001 indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.

Hippolytushoef, 27 november 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Raadsvergadering (27 november 2001)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergadering van de raad der gemeente Wieringen zal worden gehouden op donderdag 29 november a.s. om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis aan de Elft 15 te Hippolytushoef.

Agenda :


1. Opening;

2. Verslag van de raadsvergadering 18 oktober 2001;
2a. Verslag van de raadsvergadering van 8 november 2001;
3. Lijst van ingekomen stukken en mededelingen;
4. Voorstel tot vaststelling van diverse belastingverordeningen 2002: a. Onroerende-zaakbelastingen;
b. Afvalstoffenheffing;
c. Hondenbelasting;
d. Rioolrecht;
e. Leges;
f. Havengeld;
g. Liggeld;
h. Brandweerrechten;
i. Lijkbezorgingsrechten;
j. Forensenbelasting;
k. Toeristenbelasting;
l. Staangeld.

5. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit t.b.v. het buitengebied;

6. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit t.b.v. de Elftstraat (De Peyler B.V.);

7. Voorstel vaststellen "Privacyverordening voor de gemeentelijke basisadministratie";

8. Voorstel tot het aangaan van een gemeenschappelijke regeling tot vorming van een openbaar lichaam genaamd "Gemeenschappelijke Gezondheids- en Hulpverleningsorganisatie Noord-Holland Noord";
9. Voorstel vaststellen "Brandweerplan vrijwillige brandweer Wieringen 2002";

10. Voorstel vaststellen strooiplan;

11. Voorstel voortzetting bedrijfsregio en beschikbaar stellen bijdrage;

12. Voorstel vaststellen beleidsverslag 2000 Sociale Zaken;
13. Voorstel vaststellen beleidsplan 2002 Sociale Zaken;
14. Voorstel beschikbaar stellen krediet t.b.v. elektrische deuropeners gebouw De Mering;

15. Voorstel beschikbaar stellen bijdrage aan Stichting Weg van de Vikingen;

16. Voorstel vaststellen Treasurystatuut;

17. Voorstel om bezwaarschrift van het bestuur van watersportcamping Lutjestrand niet ontvankelijk te verklaren;

18. Comptabiliteitsbesluiten 2001;
18a. Aanvullend comptabiliteitsbesluit 2001;
18b. Aanvullend Comptabiliteitsbesluit 2002;

19. Rondvraag;

20. Sluiting.

Hippolytushoef, 27 november 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Wet Milieubeheer (27 november 2001)

Terinzagelegging beschikking

Burgemeester en wethouders van Wieringen maken bekend dat zij een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer hebben verleend aan:


- Agrarisch Loonbedrijf Heijblok. De vergunning wordt aangevraagd in verband met de verplaatsing van het bestaande agrarisch loonbedrijf aan de Akkerweg naar een nieuwe locatie. De nieuwe inrichting is gelegen op het perceel Nieuwlanderweg 1 en is kadastraal bekend als gemeente Wieringen, sectie H, nr. 33.

De beschikking met bijlagen liggen gedurende zes weken op de secretarie van de gemeente ter inzage met ingang van 3 december 2001 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur. Voorts liggen de stukken op de secretarie gedurende genoemde periode op maandagen van 17.00 tot 20.00 uur ter inzage. Om de stukken op maandagavond in te zien dient u een afspraak te maken.
De vergunning is verleend met voorschriften ter bescherming van het milieu.

BEROEP tegen de op het verzoek genomen beschikking kan slechts worden ingesteld door:

- degenen die binnen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroep kan worden ingesteld (binnen zes weken na de dag waarop de stukken ter visie zijn gelegd) bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Zonodig kan ook een verzoek tot schorsing van de vergunning danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de heer A. Dijkshoorn, tel. 0227-594387.

Hippolytushoef, 27 november 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Bouwen en wonen (22 november 2001)

A. Ontvangen aanvragen om bouwvergunning

ontvangen 16 november 2001:
het oprichten van een dakkapel op het perceel Blauwe Jaap 2; het vergroten van een woning op het perceel Waddenstraat 32; het veranderen van een gevel van een woning op het perceel Gesterweg 17.

B. Ontvangen melding

Ontvangen 21 november 2001:
het oprichten van een tuinhuisje op het perceel Gemeenelandsweg 3.

C. Ontvangen aanvraag om sloopvergunning

Ontvangen 20 november 2001:
het slopen van 2 woningen en bijgebouwen op het perceel Westerlanderweg 81.

D. Verleende bouwvergunningen

Verzonden 23 november 2001:
het oprichten van een woning op het perceel Elft 64; het veranderen/vergroten van een garage op het perceel Waddenstraat 35.

E. Verleende vrijstellingen en bouwvergunningen

verzonden 23 november 2001:
het veranderen van een woning op het perceel Stroeërweg 34; het oprichten van een duivenhok op het perceel Laan Bloys van Treslong 25;
het oprichten van 6 woningen type Wieringen voor het bouwplan Slingerweg II;

F. Verleende sloopvergunningen

Verzonden 23 november 2001:
het slopen van een aanbouw op het perceel Stroeërweg 34; het slopen van een woning op het perceel Elft 64.

G. Ingestemde melding bouwvoornemen

Verzonden 23 november 2001:
het oprichten van een tuinhuisje op het perceel Kaapfeugel 30.

H. Niet ingestemde melding bouwvoornemen

Verzonden 23 november 2001:
het oprichten van een erker op het perceel Gemeenelandsweg 120.

De onder A, B en C genoemde aanvragen kunnen worden ingezien tijdens openingstijden van het gemeentehuis bij de afdeling Grondgebiedzaken. (artikel 41 van de Woningwet).

Tegen de onder D, E, F, G en H genoemde beschikkingen kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AC Alkmaar. Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer M. Bootsma, 0227-594396.

Ter inzage (23 november 2001)

artikel 19 lid 3 wet op de Ruimtelijke Ordening

Op de afdeling Grondgebiedzaken liggen met ingang van maandag 26 november 2001 gedurende 4 weken een aantal bouwplannen ter inzage, welke strijdig zijn met het vigerende bestemmingsplan. Het betreft:
1. een bouwplan voor het oprichten van een woning met garage op het perceel Hofstraat 1;

2. het oprichten van een berging en kiosk op het perceel Poelweg 56.
Ons college is voornemens om ten behoeve van deze bouwplannen vrijstelling te verlenen zoals bedoeld in artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons kenbaar maken.
Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer M. Bootsma, 0227-594396.

Hippolytushoef, 23 november 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Inspraak (23 november 2001)

Het college van Burgemeester en Wethouders maken bekend dat op 12 september 2001 een aanvraag bouwvergunning is ontvangen voor het oprichten van een opslagloods op een perceel Elft 103. Het college dient te besluiten of zij aan dit bouwplan wensen mee te werken met toepassing van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Het schetsplan ligt daartoe met ingang van 26 november 2001 gedurende 2 weken tijdens openingstijden op de afdeling grondgebiedzaken ter inzage voor inspraak. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om gedurende 2 weken, schriftelijk een reactie aan ons college kenbaar te maken.

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen kan men zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken, de heer M. Bootsma, telefoon 0227-594396.

Hippolytushoef, 23 november 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Algemene wet bestuursrecht (23 november 2001)

Op 20 november 2001 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:


- Verleende kapvergunning aan L.B.C. Slijkerman voor het kappen van 2 leylandii en 2 berken, perc. Poelweg 56.


- Verleende vergunning aan W.S.V. Wieringen voor het houden van 4 wandeltochten in 2002.

De volgende data zijn aangewezen als dagen waarop de voor de genoemde dorpen de voorschriften 1.1.1, 1.1.5, 1.1.7 en 1.1.8 van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer niet van toepassing zijn:

- Hippolytushoef:
Carnaval 8 t/m 10 februari 2002;
Hippofeesten 9 t/m 12 mei 2002;
Kermis 1 t/m 5 augustus 2002;

- Den Oever:
Flora 30 augustus t/m 3 september 2002;

- Westerland:
Dorpsfeest 22 en 23 juni 2002.

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar (Sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

Hippolytushoef, 23 november 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

wet Milieubeheer (20 november 2001)

In het kader van de Wet Milieubeheer hoeven bedrijven die voldoen aan de criteria omschreven in Algemene Maatregelen van Bestuur, geen vergunning ingevolge deze wet te hebben. Deze bedrijven kunnen volstaan met een melding.

Burgemeester en wethouders van Wieringen maken bekend, dat zij op grond van artikel 8.40 van de Wet Milieubeheer, de volgende melding hebben ontvangen:

"Besluit horeca- sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer" van:
- N. Maas en J.C. van Dijk, Voorstraat 5-7 te Den Oever.
Het bedrijf dient zich aan de voorschriften te houden die in het besluit zijn opgenomen. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de afdeling Grondgebiedzaken, tel. 0227-594387.

Hippolytushoef, 20 november 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

wet Milieubeheer - ter inzage legging beschikking (20 november 2001)

Burgemeester en wethouders van Wieringen maken bekend dat zij een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer hebben verleend aan:


- H. Ott (De Zingende Wielen). De vergunning wordt aangevraagd in verband met de oprichting van een nieuw verkooppunt voor motorbrandstoffen met LPG ter vervanging van het huidige verkooppunt. De inrichting is gelegen op het perceel Akkerweg 39 en is kadastraal bekend als gemeente Wieringen, sectie G, nr. 30 en 45.

De beschikking met bijlagen liggen gedurende zes weken op de secretarie van de gemeente ter inzage met ingang van 21 november 2001 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur. Voorts liggen de stukken op de secretarie gedurende genoemde periode op maandagen van 17.00 tot 20.00 uur ter inzage. Om de stukken op maandagavond in te zien dient u een afspraak te maken.
De vergunning is verleend met voorschriften ter bescherming van het milieu.

BEROEP tegen de op het verzoek genomen beschikking kan slechts worden ingesteld door:

- degenen die binnen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroep kan worden ingesteld (binnen zes weken na de dag waarop de stukken ter visie zijn gelegd) bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Zonodig kan ook een verzoek tot schorsing van de vergunning dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de heer A. Dijkshoorn, tel. 0227-594387.

Hippolytushoef, 20 november 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Algemene wet bestuursrecht (16 november 2001)

Op 13 november 2001 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:


- Verleende kapvergunning aan L.A. van Buren voor het kappen van 5 esdoorns, perc. Kerkplein 30;

- Verleende vergunning aan J. de Jongh voor het maken van een inrit, perc. Koningsweg 63 (garage W. de Jongh).

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar (Sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

Hippolytushoef, 16 november 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Bouwen en wonen (16 november 2001)

A. Ontvangen aanvragen om bouwvergunningen

ontvangen 2 november 2001:
het veranderen/vergroten van een woning op het perceel Mekkenstuinweg 19.
ontvangen 14 november 2001:
het oprichten van een woning en garage op het perceel Hofstraat 1; het oprichten van een serre/erker op het perceel Noord Gesterweg 35.

B. Ontvangen meldingen

ontvangen13 november 2001:
het oprichten van een tuinhuisje op het perceel Kaapfeugel 30; het oprichten van een tuinhuisje op het perceel Rozenstraat 3.

C. Verleende vrijstellingen en bouwvergunningen

verzonden 15 november 2001:
het oprichten van een garage op het perceel Akkerweg 35; het oprichten van een woonboerderij op het perceel Elft 87.

D. Verleende sloopvergunning

verzonden 15 november 2001:
het slopen van een woning en een berging op het perceel Elft 87.

De onder A en B genoemde aanvragen kunnen worden ingezien tijdens openingstijden van het gemeentehuis bij de afdeling Grondgebiedzaken (artikel 41 van de Woningwet).

Tegen de onder C en D genoemde beschikkingen kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AC Alkmaar.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken, de heer M. Bootsma, tel. 0227-594396.

Hippolytushoef, 16 november 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Sportvisserijvergunning (16 november 2001)

Alle sportvissers die met hun schip personen vervoeren voor een vis-/vaartocht vanuit Wieringen over de Waddenzee, Noordzee, IJsselmeer e.d. moeten daarvoor in het bezit zijn van een vergunning van burgemeester en wethouders. Dit op grond van artikel 2.9.1. en 2.9.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening. Gebleken is dat de geldigheidstermijn van een groot aantal vergunningen is verstreken. Dit kan tot gevolg hebben dat u bij controle door de politie of AID een boete kan worden opgelegd. Daarom adviseren wij u uw vergunning nog eens goed na te kijken. Is de geldigheidstermijn daarvan verstreken, dan moet u een nieuwe vergunning aanvragen.
U kunt hiervoor tijdens de openingsuren van het gemeentehuis terecht op de afdeling Algemene Zaken.

Voor eventuele telefonische informatie kunt u bellen met tel.nr. 594326.

Hippolytushoef, 16 november 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Brandveiligheid met de feestdagen (16 november 2001)

Over ongeveer anderhalve maand, staan de feestdagen weer voor de deur. Een gezellige tijd voor jong en oud en op menig plek zullen de kerstboom, de kerststukjes en de kaarsen niet ontbreken. Helaas is dit ook een tijd waarin de brandweer het extra druk heeft met het blussen van branden.
Door onder andere: omgevallen kaarsen, brandende kaarsen in kerststukjes en kerstbomen, alsmede kerstversiering die niet voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften (cafébrand Volendam 1 januari 2001), ontstaat er naast materiele schade, ook veel menselijk leed. Zowel lichamelijk als psychisch.

De hieronder genoemde eisen, die worden gesteld ten aanzien van (kerst-)versiering, waaronder ook de kerstboom zelf valt, staan genoemd in de Bouwverordening van de gemeente Wieringen en gelden voor alle gebouwen, of men nu gebruiksvergunningsplichtig is, of niet.

Stoffering en versiering moeten vrijgehouden worden van spots en andere warm wordende apparatuur, waarvan de oppervlakte temperatuur meer dan 80° C bedraagt.


- tussen het vloeroppervlak van een ruimte en de aangebrachte versiering moet een vrije ruimte van minimaal 2,50 meter overblijven. Deze versiering mag niet gemakkelijk ontvlambaar zijn, in geval van brand mag geen druppelvorming plaatsvinden;

- de toe te passen, verticaal op te hangen textielproducten moeten in vluchtwegen en in ruimten waar meer dan 50 personen gelijktijdig kunnen verblijven, een navlamduur hebben van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens de normen NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgaven 1995;
- de toegepaste bekledingsmaterialen moeten voldoen aan:
* NEN 1775, uitgave 1991, en NEN 1775/C2, uitgave 1992, Klasse T1 t.b.v. vloeren;

* NEN 6065, uitgave 1991, en NEN 6065/C1, uitgave 1992, Klasse 2 t.a.v. overige aankleding en versiering;

* de eis ten aanzien van gordijnen van een navlamduur van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgaven 1995;
* NEN 6066, uitgave 1991, optische rookdichtheid < 2,2 m-1, waarbij laatstgenoemde eis niet geldt voor vloeren en tredevlakken.


- Decors, rekwisieten en dergelijke mogen niet makkelijk ontvlambaar zijn en mogen bij brand geen grote rookontwikkeling geven;


- Kaarsen moeten op stabiele en degelijke, niet gemakkelijk ontvlambare, standaards zijn vastgezet.

Om de kans op brand en/of ongelukken zo veel mogelijk te beperken, zal er dit jaar rond de kerst door de gemeente Wieringen gecontroleerd gaan worden bij scholen, kerken, verzorgingstehuizen, bijeenkomstgebouwen en bij de horecaondernemers, om te kijken of alle aangebrachte versieringen ook daadwerkelijk voldoen aan bovengenoemde eisen. Indien men niet door certificaten (waaruit duidelijk dient te blijken dat het gaat om de kerstversiering en/of de kerstboom) kan aantonen dat de kerstversiering voldoet, zal de versiering moeten worden verwijderd of zal in het ergste geval het gebouw worden gesloten.

Informatie : afdeling Grondgebiedzaken en de Brandweer van de Gemeente Wieringen.

Hippolytushoef, 16 november 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Vergaderingen (16 november 2001)

Commissievergaderingen

Commissie Algemene Zaken en Financiën:
dinsdag 20 november 2001 om 19.30 uur in de commissiekamer van het gemeentehuis;
Commissie Welzijn:
woensdag 21 november 2001 om 19.30 uur in de commissiekamer van het gemeentehuis;
Commissie Grondgebiedzaken:
donderdag 22 november 2001 om 19.30 uur in de commissiekamer van het gemeentehuis.

Fractievergaderingen

Fractievergadering OW91:
maandag 19 november 2001 om 19.30 uur in het Parochiehuis te Hippolytushoef;
Fractievergadering VVD:
maandag 19 november 2001 om 19.30 uur in de wethouderskamer in het gemeentehuis.

Hippolytushoef, 16 november 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Voornemen om kapvergunning te verlenen (13 november 2001)

Burgemeester en wethouders van Wieringen zijn voornemens kapvergunning te verlenen aan:

- de heer J. Steenvoorden, Kremersweg 14 te Hippolytushoef voor 1 naaldboom in zijtuin;

- de heer Loonstra, Westerlanderweg 81 te Westerland voor een leylandii, een den, een lijsterbes, een ceder, twee berken en een wilg op het perceel Westerlanderweg 77.

Bedenkingen tegen het voornemen kunt u schriftelijk vóór 28 november 2001 indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.

Hippolytushoef, 13 november 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie