Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwerp Provinciaal Milieubeleidsplan 2002-2006

Datum nieuwsfeit: 11-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Persbericht, 11 januari 2002

Ontwerp Provinciaal Milieubeleidsplan 2002-2006:

Noord-Holland duurzaam en veilig
De provincie Noord-Holland gaat alle externe veiligheidsrisico's in kaart brengen om gerichte maatregelen voor te bereiden. De 'risicokaarten' worden openbaar gemaakt, o.a. op internet. Wij willen de CO2- uitstoot in 2006 met 2 megaton verminderd hebben, dat is de helft van de uitstoot van het autoverkeer in Noord-Holland. Nieuwe bollenteelt wordt nog alleen toegestaan in projectmatige vestigingen, vergelijkbaar met bedrijventerreinen. Wij starten voor de bestaande bollenteelt twee proefprojecten duurzame inrichting.

Dit zijn drie voorbeelden van belangrijke milieudoelen die wij t/m 2006 realiseren. Sinds het eerste Provinciaal Milieubeleidsplan van 1991 is veel milieuwinst geboekt in Noord-Holland. Toch blijkt uit de Milieumonitor Noord-Holland 2001 dat op veel fronten nog sterke verbetering nodig en mogelijk is. De economische groei van het laatste decennium heeft ons veel welvaart gebracht. Ook het milieu heeft op sommige terreinen meegelift met deze groei. Maar economische groei veroorzaakt ook (nieuwe) problemen die lastig op te lossen zijn. Met duurzame ontwikkeling -waarbij de balans tussen de sociale, economische en ecologische uitgangspunten met elkaar in evenwicht zijn
- valt nog veel milieuwinst te boeken. Deze duurzame ontwikkeling loopt als een rode lijn door dit ontwerp Provinciaal Milieubeleidsplan. Dit wordt uitgewerkt in drie beleidslijnen:
* Duurzaam produceren en consumeren

* Voorkomen van schade aan de menselijke gezondheid
* Verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving
Hiermee kiezen wij voor de burgers van Noord-Holland een maatschappelijke milieubenadering.
De titel van dit ontwerp Provinciaal Milieubeleidsplan 'Waar een wil is, is een weg' is bewust gekozen. Wij gaan t/m 2006 krachtig aan de slag om de milieudoelstellingen te realiseren. Dit met hart voor het milieu: het beleid zal herkenbaar, aansprekend, realistisch en toetsbaar zijn. In het plan staan ambitieuze, realistische acties. We benoemen de instrumenten en met wie we acties gaan uitvoeren. Deze concrete acties zijn vaak nieuw, of zijn een toekomstgerichte vernieuwing van eerder opgesteld beleid of programmering. In 2006 zullen we concrete resultaten tonen

Het ontwerp Milieubeleidsplan omvat de Kustvisie 2050 en het toekomstige Waterhuishoudingsplan, gebaseerd op het Waterbeheer 21e eeuw. In het ontwerp plan staan 65 nieuwe acties om beleidsdoelen te realiseren (zie de bijlage bij dit persbericht). Hieronder volgt een greep uit de lijst van nieuwe beleidacties.

Vernieuwing in toezicht en handhaving.
Met het oog op internationalisering van wet- en regelgeving vanuit Europa houden we rekening met nieuwe (strengere) normeringen en inspanningen. Dit is al zichtbaar in energie- , landbouw- en natuurbeleid. De rijksoverheid heeft ons verantwoordelijk gesteld voor uitvoeringstaken van handhaving en vergunningverlening. Dit geldt bijvoorbeeld voor het vuurwerkbesluit.
Wij zullen toezicht en handhaving strenger dan voorhen gaan inzetten. Bij alle milieuonderwerpen is dit een punt van aandacht. Wetten zijn er niet voor niets en zullen daarom nadrukkelijk worden gehandhaafd. Ons credo is: "zeg wat je doet en doe wat je zegt".

Vernieuwing in het energiebeleid
Vorig jaar hebben wij al aangekondigd dat we de reductie van de CO2-uitstoot met tenminste twee megaton vergeleken met de uitstoot in 1990 gaan verminderen. Dat is te vergelijken met de helft van de uitstoot van het autoverkeer in Noord-Holland.
Naast de bestaande ondersteuning van gemeenten met het CO2
-servicepunt (€4,5 miljoen) investeren wij in grootschalige projecten op het gebied van energiebesparing, duurzaame energie en milieu-innovaties (€ 9 miljoen). Nieuw op het
investeringsprogramma zijn energie uit asfalt en getijdenenergie.

Vernieuwing in de landbouw en het waterbeheer
De landbouw in Noord-Holland is nog niet duurzaam. De economisch succesvolle glastuinbouw en bloembollenteelt kennen een hoge kwaliteit van teelt en opbrengst, maar de milieudruk is evenredig hoog. We zetten een nieuw structureel overleg op met de bollensector, waterkwaliteitsbeheerders en andere belanghebbende actoren in Noord-Holland. Dit biedt nieuwe kansen om de bollenteelt duurzamer te maken. Het gebruik van meststoffen moet omlaag. Wij gaan samen met de waterschappen door stringente handhaving vooral de achterblijvers aansporen. Nieuwe bollenteelt wordt nog alleen toegestaan in projectmatige vestigingen vergelijkbaar met duurzame bedrijventerreinen. We gaan twee proefprojecten duurzame inrichting starten voor de bestaande bollenteelt. We gaan ook de glastuinbouw concentreren in nieuwe bedrijven op projectlocaties; deze worden aangewezen en ingericht volgens daarvoor opgestelde criteria.

We zijn niet tevreden met de huidige waterkwaliteit en -kwantiteit in grote delen van Noord-Holland. Op veel plaatsen zijn er problemen met de kwaliteit van het oppervlaktewater. Door gebrek aan waterberging ontstaan in natte perioden problemen met wateroverlast terwijl in droge perioden juist kwalitatief minder goed 'gebiedsvreemd' water moet worden binnengelaten. Nog te vaak worden daarbij de belangen van landschap en natuur te veel uit het oog verloren. Om deze problemen op te lossen, is duurzaam waterbeheer, o.a. flexibel peilbeheer geboden. De waterschappen, verantwoordelijk voor de peilstanden, moeten in hun werkzaamheden voortaan duidelijk de belangen van natuur en milieu meewegen. Wij gaan toetsen of dit ook gebeurt.

Externe veiligheid
Veiligheid en gezondheid hebben na de rampen in Enschede en Volendam een andere dimensie gekregen en staan hoog op de agenda. Vooruitlopend op toekomstige Europese regelgeving gaan wij de veiligheidsrisico's waaraan de Noord-Hollanders bloot zijn gesteld in kaart brengen. We gaan deze 'risicokaarten' openbaar maken, o.a. via de provinciale website op internet. Zo kan iedereen voor zijn (of haar) directe omgeving de externe risico's en de invloed daarvan opvragen. Inzicht is noodzakelijk om gerichte maatregelen te nemen om de externe veiligheid te waarborgen. We gaan de veiligheidsrisico's ook nadrukkelijk afwegen in de ruimtelijke ordening. De provincie is vanaf 1 maart 2002 bevoegd gezag voor de elf vuurwerkopslagplaatsen in Noord-Holland en de afgifte van vergunningen voor vuurwerk bij evenementen. Wat de opslag gevaarlijke stoffen betreft zullen we bestaande opslagsituaties verbeteren en streng toezien op de handhaving

Leefbaarheid
Geluid, stof en geur hebben grote invloed op de (beleving van) de woonomgeving en kunnen ook gezondheidsrisico's inhouden. Recent onderzoek langs provinciale wegen heeft aangetoond dat de geluidsbelasting door het wegverkeer in vijf jaar tijd met tenminste 10 procent is toegenomen.Wij vinden een verdere groei in dit tempo niet gewenst. Daarom starten wij een voor twee jaar een proefproject in vier stiltegebieden: Eilandspolder, Grootslag-West, Vechtplassen en
-polders en het Zwanenwater. We zullen controleren of deze gebieden stil blijven of worden.

Samenwerking
Milieu is grensoverschrijdend en overstijgt de provincie Noord-Holland. Daarom pakken wij vooral zaken op die wij kunnen beïnvloeden en realiseren. De kracht van ons milieubeleid schuilt in het sluiten van bondgenootschappen met landelijke, regionale en lokale partners (gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties) om gezamenlijk resultaten te boeken.

Vervolg
Gedeputeerde Staten willen na advies van de statencommissie Milieu, Water en Groen op 27 februari 2002 maatschappelijke organisaties en geïntereseerde Noord-Hollanders actief bij de meningsvorming betrekken. Uiteindelijk zullen Provinciale Staten dit najaar het Provinciaal Milieubleleidsplan 2002-2006 definitief vaststellen. Het PMP wordt dan 'doorvertaald' in provinciale streekplannen en het waterhuishoudingsplan.

U kunt het ontwerp Provinciaal Milieubeleidsplan 2002-2006 vanaf 16 januari opvragen via de internetsite: klikken op "beleidsvelden" en daarna "milieu".

Inlichtingen : Pieterjan van der Hulst, afdeling Economie, Landbouw en Milieu, tel. (023) 514 46 79

Overzicht nieuwe actieonderwerpen

Algemeen

Een structurele ontwikkeling van de Milieumonitor.

4. Energie, klimaat en grondstoffen

4.1 Klimaat en energie

* Ondersteunen gemeenten; o.a. met aanvullende regionale duurzame energiescan.

Uitvoering BLOW-convenant.

Opschalingprojecten uit FINH en PAF middelen.

Energiebesparingafspraken met bedrijven.

Energiebesparing in ICT-sector.

Bevorderen warmte/koude opslag, met onderzoek (tevens onderdeel van duurzame energiescan).

Onderzoek naar vastleggen CO2 met nieuwe natuur.

Energiebesparing in de eigen organisatie:


* Met duurzame aanpak nieuwbouw/ renovatie;
* Besparing op verlichting provinciale wegen;
* Energiewinning uit asfalt en beton.

4.2 Duurzaam ondernemen

* Programma duurzaam ondernemen:


* Opzetten demonstratieproject voor productzorg/ketenbeheer, bij 2 bedrijven waar de provincie bevoegd gezag is;
* Overige bedrijven (300 per jaar) stimuleren om trede hoger op ladder van duurzaam ondernemen te komen;

* Opzetten demonstratieproject gericht op ketenbeheer/productontwikkeling bij afdeling facilitair en/of B&U van de provincie.


* Innovatief ruimtegebruik: opzetten en uitvoeren programma Innovatief Ruimtegebruik.

Duurzaam bouwen: koppelen van CO2-servicepunt aan landelijk netwerk van DuBo-consulenten.

4.3 Duurzame mobiliteit

* Algemeen:


* Vaststellen criteria vanuit milieu en leefbaarheid voor de beïnvloeding van RO- en infrastructuurplannen (1)*;
* Evaluatie huidige aanpak sanering bestaande milieuknelpunten (2)*;
* Formuleren concreet en ontwikkelingsgericht beleid voor geluid, luchtverontreiniging en versnippering.


* Geluidhinder:


* Waar mogelijk stil asfalt (o.a. ZOAB) op provinciale wegen, speciale aandacht voor wegen bij stiltegebieden (3)*;
* Binnen MIG vaststellen van geluidsemissieplafonds voor provinciale wegen en beoordelen gemeentelijke geluidsplannen.


* Luchtverontreiniging:


* Steunen innovatie en stimuleringsprojecten schone vervoersvormen met geld uit milieu-, V&V-fondsen en FINH-gelden (4)*;
* Bij concessieverlening busvervoer eisen stellen aan mate van uitstoot schadelijke stoffen;

* Reductie van CO2 via klimaatconvenant met rijk en gemeente (mobiliteitsscan).


* Lichthinder: opstellen + implementeren beleidsvisie voor openbare verlichting (daarin wordt ook aandacht besteed aan alternatieve (milieuvriendelijke en energiezuinige) wegverlichting.

(Diffuse) Verontreiniging van bodem- en oppervlaktewater: hieraan wordt nader aandacht besteed binnen het onderzoek t.b.v. de criteria vanuit milieu en leefbaarheid (zie onder algemeen).

4.4 Afval

* Kwantificeerbaar maken afvalbeheer (wat ontstaat er in NH jaarlijks aan afval, onderverdeeld naar soort, en wat gebeurt ermee: hergebruik, verbranden, storten).


* Nuttige toepassing:


* Stimuleren van de nuttige toepassing van afval als bouw- en brandstof;

* Stimuleren van innovatie van scheidings-, hergebruik- en verbrandingstechnieken om zoveel mogelijk afvalstoffen nuttig toe te passen;

* Uitvoeren voorbeeldprojecten op gebied van nuttige toepassing;
* Bijeenbrengen vraag en aanbod op het gebied van toepassing van afval als brandstof (bijvoorbeeld door het tot stand brengen van een convenant).


* Storten: uitvoeren onderzoek naar terugneembaar storten en stortgas.

Nazorg: uitvoeren onderzoek naar terugneembaar storten, stortgas en alternatieve bestemming volle stortplaatsen.

5. Waterbeheer en ruimtelijke kwaliteit

5.1 Duurzaam waterbeheer

* Project Diffuse Bronnen: het uitvoeren van een onderzoek naar de bronnen van water- en waterbodemverontreiniging.

Opzetten en uitvoeren van een communicatietraject WB-21.

Voor de 3 deelstroomgebieden, waartoe ons grondgebied behoort, een stroomgebiedvisie opstellen.

Uitwerking van de landelijke watertoets voor Noord-Holland.

We beoordelen en toetsen bestemmingsplannen op wateraspecten.
* Het uitwerken van de normen voor typen grondgebruik voor het aantal malen dat wateroverlast mag optreden.

5.2 Versterken milieukwaliteit bodem

* Versterken bescherming bodembeschermingsgebieden.
Inrichten en onderhouden van een bodemkwaliteitsmeetnet.

Ontwikkelen van beleid waaronder een afwegingskader voor meervoudig (ondergronds) ruimtegebruik.

Informatie-uitwisseling en registratie met het provinciaal bodemloket.

5.3 Versterken milieukwaliteit lucht

* Opstellen van een draaiboek voor smogsituaties en ermee periodiek oefenen.

Het opstellen en uitvoeren van een luchtkwaliteittoets.

Het monitoren van grof stofbelasting in de IJmond.

Ondersteunen van gemeenten met een rapportageplicht en het opstellen van bestrijdingsplannen luchtkwaliteit.

5.4 Natuur- en landschapskwaliteit

* Het opstellen van een Meerjarig Uitvoeringsprogramma voor het opheffen van infrastructurele knelpunten aan provinciale wegen en vaarwegen.


* Het nadrukkelijk beoordelen van bestemmingsplannen op natuur- en landschapsaspecten.

Het opzetten van een kwaliteitsmonitor voor natuur en landschap.

6. Duurzame landbouw

6.3 Bollenteelt

* Brongericht spoor:


* Afspreken en afstemmen handhavingsstrategie;
* Afspraken maken over reductie bestrijdingsmiddelen en meststoffen via gestructureerd overleg met de sector en andere relevante partijen in Noord-Holland;

* Optimaliseren monitoring milieukwaliteit oppervlaktewater, grondwater en atmosferische depositie;

* Onderzoeken mogelijkheid en zinvolheid inzet Provinciale Milieuverordening voor regulering bollenteelt.


* Ruimtelijk spoor:


* Laten uitvoeren grondwateronderzoek t.b.v. vestigingslocatie(s) in Wieringermeer;

* Het in overleg met de gemeente Wieringermeer laten uitvoeren van een milieueffectrapportage ten behoeve van het selecteren van locaties voor projectmatige vestigingen van bollenteelt. Deze locaties vastleggen in streekplan Noord-Holland Noord;
* Toetsing startnotitie van projectontwikkelaar voor projectvestiging in Oostpolder Anna Paulownapolder aan milieucriteria zoals verwoord in onze Nota van Uitgangspunten voor de aanpak van projectmatige bloembollenteelt.


* Aanpak bestaande bollenteeltgebieden op zand: uitvoeren van twee pilots herstructurering bestaand bollengebied. Aansluiting zoeken bij plannen in kader van Structuurschema Groene Ruimte II.

6.4 Glastuinbouw

* Stimuleren biologische glastuinbouw.

Jaarrapportage uitputting FINH gelden.

Onderzoek naar geografische spreiding van ondersteunend glas.

7. Veiligheid en leefbaarheid

7.1 Externe veiligheid

* Opstellen van een digitale risicokaart van Noord-Holland met gevaarzettende activiteiten en kwetsbare bestemmingen in 2002 en daarop baseren van eventueel sanerende maatregelen en ruimtelijke ontwikkelingen.

Verbeteren van de hulpverlening met rampen- en rampbestrijdingsplannen, waarmee periodiek wordt geoefend.

Uitvoeren van het Vuurwerkbesluit.

Treffen van risicoverminderende maatregelen op provinciale (vaar)wegen of omlegging ervan, of wijziging of sloop van kwetsbare objecten daarlangs (RVGS weg/spoor).

Het verbeteren van de uitwisseling van milieugegevens waaronder externe veiligheid ten behoeve van het ruimtelijk beleid door digitaliseren van deze gegevens (GIS).

7.2 Kustverdediging

* Het verbeteren van de bestuurlijke samenwerking met alle betrokken partijen.

Deelname van partijen en kustbewoners in vervolgprojecten Kustvisie 2050.

Communicatie over veiligheid en risico richting kustgemeenten en bewoners.

Resultaten Kustvisie 2050 verankeren in streekplannen Noord-Holland Noord en Zuid.

Toetsing bestemmingsplannen op veiligheid en risico.

In een vervolg op de Kustvisie 2050 starten van planstudies voor:


* De Helderse Zeewering;

* Kop van Noord-Holland (incl. Callantsoog);
* Hondsbossche Zeewering;

* Omgaan met risicos in kustplaatsen.


* Onderzoek en milieueffectrapportage maatregelen Kennemerstrand.
Nieuwe natuur en instrumentarium in brede duinenkust.

Onderzoek naar risicos havens en bedrijventerreinen IJmond.

Up-to-date houden van rampen- en calamiteitenplannen in verband met risicos. Invoeren van een Hoogwaterinformatiesysteem.

Instellen van een kenniscentrum Kust.

7.4 Geluidhinder

* Uitvoeren van een plan van aanpak naar aanleiding van het leefbaarheidonderzoek rond Schiphol.

Uitvoeren van een proefproject in 4 stiltegebieden met een looptijd van 2 jaar, startend in 2002.

Herijken uitvoering stiltegebiedenbeleid n.a.v. van het proefproject in 2004.

Vaststellen van geluidsproductieplafonds voor provinciale infrastructuur, en van richt- en grenswaarden voor regionale bedrijfs- en recreatieterreinen en stiltegebieden vóór 2005 c.q. inwerkingtreding MIG.

Ontwikkelen en toepassen van beleid geluidsreducerend (ZOAB) wegdek provinciale wegen.

Ontwikkelen en toepassen verkeersbeleidsinstrument MIG.


* Deze vier acties zijn afkomstig uit het actieprogramma korte termijn voor milieu en verkeer.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGOÂźWorld 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (ComitĂ© Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nĂłg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...