Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Overzicht van goedgekeurde dossiers door Vlaamse regering

Datum nieuwsfeit: 11-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Vlaamse overheid
Zoek soortgelijke berichten
Vlaamse overheid

Vlaamse regering
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 11 JANUARI 2002

IN KORT BESTEK

Hieronder vindt u in kort bestek een overzicht der overige dossiers die de Vlaamse regering op 11 januari goedgekeurd heeft.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL :

In het kader van de voorziene reorganisatie van de Vlaamse overheidsadministratie wordt momenteel een decreet Bestuurlijk Beleid en een Comptabiliteitsdecreet voorbereid. Beide decreten hangen onderling samen. Het Comptabiliteitsdecreet omvat de regels inzake boekhouding en begroting, de controle op subsidies en de organisatie van de controle door het Rekenhof. Dit decreet kan echter pas in werking treden nadat eerst de algemeen geldende bepalingen in dat verband door de federale wetgever werden vastgelegd. Volgens de ontwerpteksten zou de algemenebepalingenwet in werking treden op 1 januari 2003, uitstelbaar door de Koning met één jaar. Omdat de reorganisatie van het Vlaamse overheidsapparaat niet geoperationaliseerd kan worden zonder invulling van de bovengenoemde federale algemenebepalingenwet stelt de Vlaamse regering voor de aangelegenheid te agenderen op het Overlegcomité Federale regering-Gemeenschappen en Gewesten met de vraag de wet voor de Vlaamse overheid in werking te laten treden op uiterlijk 1 januari 2003. Ze keurt de ontwerpnota daarover goed.


* * *

De federale regering heeft op 21 december de heer Georges Monard, secretaris-generaal van het departement Onderwijs, aangewezen tot voorzitter van het directiecomité van Personeel en Organisatie, verantwoordelijk voor het uittekenen en coördineren van het personeelsbeleid en de organisatieontwikkeling van alle federale ministeries. Om de continuïteit van het management binnen het departement Onderwijs te waarborgen stelt de Vlaamse regering de heer Ludy Van Buyten, directeur-generaal van de administratie Ondersteuning van het departement Onderwijs, tijdelijk aan in de betrekking van secretaris-generaal. De Vlaamse regering beslist tevens om de heer Leo Guns, secretaris-generaal van het departement Wetenschap, Innovatie en Media (WIM), aan te wijzen tot voorzitter ad interim van het college van secretarissen-generaal. Hij volgt in die hoedanigheid de heer Georges Monard op. Beide vervangingen gaan in op 12 januari 2002.


* * *

De Vlaamse regering legt de agenda vast en bepaalt haar standpunten voor het overleg met de Brusselse Hoofdstedelijke regering op 15 januari 2002.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL en van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN :

De vorig jaar doorgevoerde bevoegdheidsherverdeling binnen de Vlaamse regering heeft ook gevolgen voor het individueel personeelsbeheer. De Vlaamse regering keurt daarom, onder voorbehoud van technisch nazicht, een aantal wijzigingen goed aan een besluit van 22 oktober 1999 tot vaststelling van regelen inzake ambtenarenzaken en individueel personeelsbeheer binnen de Vlaamse overheid.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

De Vlaamse regering gunt de herstellingswerken aan het Scheldeviaduct op de E17 Gent-Ledeberg aan de nv Betonac uit Sint-Truiden.


* * *

Een arrest van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel inzake een geschil over de herstelling van de spoorvorming op de N47 Lokeren-Zele verplicht de Vlaamse overheid tot betaling van een schadevergoeding van 28.876 euro. De Vlaamse regering beschouwt dit als een last uit het verleden, want daterend van vòòr de regionalisering. De Vlaamse regering legt daarom 50% van het te betalen bedrag ten laste van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging.


* * *

Op 15 juni 2001 keurde de Vlaamse regering een uitvoeringsbesluit bij het Elektriciteitsdecreet goed dat de onafhankelijkheid van de distributienetbeheerders regelde. Als gevolg daarvan worden de bestaande intercommunales opgesplitst in een netbeheerder voor de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van het distributienet enerzijds en een verkoops- maatschappij voor de levering van elektriciteit aan vrije klanten anderzijds. Hierdoor worden de distributienet- beheerders onafhankelijk van producenten en leveranciers. Ondertussen werden bij toepassing van het besluit in de praktijk interpretatiemoeilijkheden vastgesteld. Om verkeerde interpretaties te vermijden besliste de Vlaamse regering op 30 november 2001 principieel tot wijziging van dit uitvoeringsbesluit. Na advies van de SERV, de MiNa-raad, de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) en de Raad van State keurt de Vlaamse regering nu dit gewijzigd uitvoeringsbesluit definitief goed.


* * *

De Vlaamse regering keurde op 19 oktober 2001 een uitvoeringsbesluit bij het Elektriciteitsdecreet definitief goed dat ervoor zorgt dat vanaf januari 2002 elke Vlaming jaarlijks recht heeft op gratis 100 kWh elektriciteit. Als gevolg van deze maatregel krijgt een gemiddeld Vlaams gezin jaarlijks gratis 500 kWh elektriciteit of een financieel voordeel van 74,37 euro. Vandaag beslist de Vlaamse regering principieel dit uitvoeringsbesluit te wijzigen. De hoeveelheid gratis elektriciteit is namelijk afhankelijk van het aantal personen gedomicilieerd op het aansluitingsadres van de klant. Een toegevoegd artikel aan het uitvoeringsbesluit legt de gemeenten nu op deze domiciliegegevens te verstrekken aan de netbeheerders. De wijzigingen worden nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT en van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

Op 15 december 2000 gaf de Vlaamse regering groen licht voor het Masterplan Antwerpen. Daarin was onder meer sprake van de oprichting van de nv Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), die de projecten zal beheren. Na advies van de SERV en de MiNa-raad keurt de Vlaamse regering principieel een voorontwerp van decreet goed tot oprichting van de BAM. Het voorontwerp van decreet wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Bert ANCIAUX :

Na advies van de Raad van State en na overleg met het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, keurt de Vlaamse regering definitief een uitvoeringsbesluit goed bij het decreet van 13 juli 2001 tot stimulering van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid. Het besluit regelt de modaliteiten voor de beleidsplannen van het algemeen cultuurbeleid, de bibliotheek en het cultuurcentrum, en de procedure van het indienen van die beleidsplannen. Daarnaast legt het ook de voorwaarden en procedure voor subsidiëring vast.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN :

De Vlaamse regering keurt principieel de nieuwe tabel goed die, leerjaar per leerjaar, de gelijkwaardigheid bepaalt tussen studiebewijzen uit het Nederlands voortgezet onderwijs en het Vlaams voltijds secundair onderwijs. De actualisering drong zich op omdat de Nederlandse onderwijsstructuur en - organisatie veranderd is. Het besluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse regering definitief tot enkele aanpassingen aan het besluit inzake de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs. De aanpassingen hebben betrekking op de teldagen in het basisonderwijs, de wegingscoëfficiënt van kleuters tussen 2,5 en 3 jaar, de introductie van kinderverzorg(st)ers, en de aanvullende omkadering voor de opvang van anderstalige nieuwkomers.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief een aantal besluiten goed die 12 KB's of vroegere besluiten van de Vlaamse regering wijzigen. Daarmee wordt een formele rechtsgrond verleend aan de bepalingen van Onderwijs- CAO's IV en V inzake de gelijkschakeling en/of verhoging van diverse weddenschalen. De nieuwe besluiten houden ook reeds rekening met de in CAO VI voorziene vervroeging van een aantal vroeger overeengekomen loonsverhogingen van 1/12/1999 naar
1/9/1999.* * *

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse regering definitief tot aanpassing van de regeling inzake bekwaamheidsbewijzen en de prestatie- en bezoldigingsregeling van de Centra voor Volwassenenonderwijs, met het oog op de invoering van een aantal nieuwe vakken.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief een aantal wijzigingen goed aan het koninklijk besluit van 15 april 1958 betreffende de toekenning van een toelage voor overwerk aan leden van het onderwijzend personeel en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs, én aan het besluit van de Vlaamse regering van 14 juni 1989 betreffende de weddenschalen, de bekwaamheidsbewijzen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs.

Op voorstel van Vlaams minister Renaat LANDUYT :

Na advies van de SERV keurt de Vlaamse regering opnieuw principieel een wijziging goed aan het uitvoeringsbesluit van 8 juni 2000 bij het decreet van 13 april 1999 over de private arbeidsbemiddeling in Vlaanderen. Het wijzigingsbesluit voorziet in een afzonderlijke erkenningsregeling voor uitzendbureaus in de bouwsector. Hiermee wordt uitzendarbeid in de bouwsector onder strikte voorwaarden mogelijk gemaakt. Zo moet er een afzonderlijke rechtspersoon worden opgericht die alleen uitzendactiviteiten in de bouwsector mag uitoefenen en moeten er verder strenge voorwaarden van professionele deskundigheid ingebouwd worden. De sociale partners uit de bouwsector hadden hierover eerder al een compromis bereikt. Het besluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering keurt drie besluiten principieel goed die de geldelijke bepalingen in de personeelsregelgeving van de VDAB omzetten naar euro. Over deze besluiten wordt nog onderhandeld met de representatieve vakorganisaties.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA :

In VLAREM II werden aan benzine- en dieselstations concrete constructie-eisen opgelegd voor de staanplaatsen voor tankwagens en voor de zones waar de vulmonden gegroepeerd zijn. Eerst was een overgangsgregeling voorzien tot 1 januari 1999. Voor bepaalde stations gebouwd voor 1975 werd die periode verlengd tot 1 januari 2002, voor andere tot 1 januari 2005. De exploitanten moesten zich er uiterlijk op 1 januari 1998 wel toe verbonden hebben de verdere exploitatie van hun station definitief te zullen stopzetten wanneer binnen de vestgestelde termijn niet voldaan werd aan de VLAREM II- voorwaarden en dit meteen vanaf het verstrijken van de overgangstermijn. In het kader van een bodemsaneringsproject en de oprichting van een fonds voor bodemsanering bij benzinestations keurt de Vlaamse regering nu de verlenging van de huidige overgangstermijn van 1 januari 2002 tot 1 juli 2003 principieel goed. Dit wijzigingsbesluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief 2 besluiten goed met euro-aanpassingen voor wat ruilverkaveling in der minne en ruilverkaveling uit kracht van wet betreft. Het gaat om omzettingen van bedragen in Belgische franken naar euro, transparantie-afrondingen en een aantal administratieve vereenvoudigingen.

Op voorstel van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN :

De Vlaamse regering beslist principieel tot wijziging van een besluit over de oprichting en samenstelling van een raad van beroep voor sommige Vlaamse openbare instellingen. De wijzigingen betreffen onder meer de uitbreiding van de bevoegdheden van de tweede kamer van de raad van beroep tot elk beroep dat de ambtenaar instelt tegen de beslissing tot loopbaanvertraging, de uitbreiding van de derde kamer van de raad van beroep tot elke beroep dat het statutair personeelslid van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening instelt tegen een weigering van het verlof voor loopbaanonderbreking, en op voorstel van de Dienst Emancipatiezaken worden de woorden "verminderde prestaties" gewijzigd in "deeltijdse prestaties". Over dit besluit wordt nog onderhandeld met de representatieve vakorganisaties en het wordt ook nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN en van Vlaams minister Jaak GABRIELS :

Na advies van de Raad van State stemt de Vlaamse regering definitief in met het ontwerpdecreet dat de overdracht van een aantal Vlaamse economische vertegenwoordigers aan Export Vlaanderen regelt. Ze stemt ook in met de inschrijving van het statuut van deze Vlaamse economische vertegenwoordigers, hun ondersteunend personeel en de handelssecretarissen in het personeelsstatuut van Export Vlaanderen. Het ontwerpdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.


-----
einde

-----

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie