Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten gemeente Etten-Leur

Datum nieuwsfeit: 13-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Etten-Leur
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Etten-Leur

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Representatie

Wethouder H. van der Heyden is op zondagmiddag 13 januari 2002 aanwezig bij het jaarlijkse concert van De Cantorije in het Trouwkerkje.

Op zaterdag 19 januari 2002 verricht wethouder W. Vermunt de officiële opening van de natuurfototentoonstelling van de Vereniging voor vogel- en natuurbescherming Etten-Leur in het Turfschip.

Op zaterdagavond 19 januari 2002 zijn enkele collegeleden aanwezig bij de carnavalszitting Ettes Bont in de Evenementenhal van de Nobelaer.

Beschikbaar stellen Trouwkerkje

Burgemeester en wethouders hebben toestemming verleend aan het Gemengd koor "De Brande" om op zaterdag 13 april 2002 een concert te verzorgen in het Trouwkerkje. De Kunstkring Etten-Leur heeft toestemming gekregen om in de periode van woensdag 6 maart tot en met zondag 17 maart 2002 een voorjaarsexpositie te houden in het Trouwkerkje.

Jaarplan 2002 politieteam Etten-Leur

Burgemeester en wethouders brengen het jaarplan 2002 van het politieteam Etten-Leur in de januarivergadering ter kennis van de commissie Algemene, Bestuurlijke en Economische Zaken. Het jaarplan heeft de instemming van de lokale driehoek (burgemeester, officier van justitie en teamchef van de politie) en vormt een eerste aanzet voor een specifiek werkplan van het team Etten-Leur naast het jaarplan van het politiedistrict.

Informatie over gemeenteraadsverkiezing op www.etten-leur.nl

Op de gemeentelijke website is sinds begin december een aparte en opvallende aanklikbutton aangebracht waarachter alle informatie over de komende gemeenteraadsverkiezing wordt geplaatst. Het college van b en w heeft hier kennis van genomen. De komende maanden zal de hoeveelheid informatie over de raadsverkiezing gestaag toenemen en vanzelfsprekend worden de meeste berichten ook geplaatst in de gemeenterubriek in de Etten-Leurse Bode.

Aanbesteding herstraten Hoge Vaartkant

Burgemeester en wethouders hebben Van Beek Bestratingen B.V. uit Etten-Leur de opdracht gegund om de Hoge Vaartkant (tussen huisnummer 146 en de Zandspui) te herstraten. Bij de gehouden onderhandse aanbesteding was Van Beek Bestratingen B.V. de goedkoopste uit vijf inschrijvingen. Met de werkzaamheden wordt op 7 januari 2002 begonnen.

Deelname Etten-Leur aan Entente Florale Nederland "Nationale Groencompetitie 2002"

De gemeente Etten-Leur doet mee aan de Entente Florale Nederland "Nationale Groencompetitie 2002". Burgemeester en wethouders hebben hiertoe besloten. In deze competitie strijden gemeenten om de titel "groenste dorp"of "groenste stad". De bedoeling is dat de gemeente op een nader te bepalen datum voor de jury het groenbeleid in beeld brengt en een bezoek aan verschillende projecten organiseert. Er kan worden gekozen uit verschillende aandachtsvelden. Voor Etten-Leur kunnen dit zijn: het Groenbeleidsplan, Landschapsbeleidsplan, Composte-ring, Parklaan/Brabantpark en Buurtbeheer/inspraak. Onder ambities vallen het Centrumplan, Renovatie Oderkerkpark en Kunst op de rotondes/Landmarks.

Voortzetting overeenkomst met Werkvoorzieningsschap Noord-West-Brabant in 2002

Burgemeester en wethouders hebben besloten de overeenkomst met het Werkvoorzienings-schap Noord-West-Brabant over de uitvoering van de Wet Reïntegratie Arbeidsgehandicapten voort te zetten. Met ingang van 1 januari 2002 worden gemeenten verplicht om reïnte-gratiediensten in te kopen met private bedrijven volgens een openbare aanbestedingsprocedure. Omdat zo'n procedure erg tijdrovend is, lukt het niet om voor 1 januari 2002 een overeenkomst met een reïntegratiebedrijf gerealiseerd te hebben. Om de reïntegratieactiviteiten van de afdeling Sociale Zaken niet te belemmeren, is de overeenkomst met het WVS verlengd.

Verlenging inkoopcontract met Kliq

Burgemeester en wethouders hebben besloten een zogenaamd overbruggingscontract te sluiten met het reïntegratiebedrijf Kliq om te voorkomen dat de gemeente Etten-Leur niet verder kan met de reïntegratie-activiteiten. Dit overbruggingscontract houdt feitelijk een verlenging van het bestaande contract 2001 in. Een van de gevolgen van de onlangs aangenomen Suwi-wetgeving is dat de reïntegratieactiviteiten geprivatiseerd worden. In dit kader wordt de wetgeving, waaronder de Wiw, aangepast in de zin dat in de toekomst transparant moet worden ingekocht. Het overbruggingscontract is een algemeen contract waarbij de gemeente niet gebonden is aan taakstellingen in de zin van verplichte afname of afname tot een bepaald bedrag.

Kapvergunning Trivium

Burgemeester en wethouders hebben aan de Van Hemertgroep een kapvergunning verleend voor het vellen van diverse bomen die in de eerste fase van het plangebied Trivium staan. De kap is nodig om het gebied Trivium bouwrijp te maken. Het ontwerp-bestemmingsplan Parklaan-Oost heeft inmiddels ter inzage gelegen. De vaststelling ervan wordt voorzien in de gemeenteraadsvergadering van maart 2002. Vooruitlopend op het inwerking treden van het bestemmingsplan is begonnen met het bouwrijpmaken van het plangebied.

Petitie "Gezond van het land"

Burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van een brief van de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, waarmee zij reageert op de petitie "Gezond van het Land" van de ZLTO-afdeling Etten-Leur, die het college haar onlangs heeft toegezonden. In deze petitie wordt gewezen op de nadelige gevolgen van gewasbescherming. De staatssecretaris geeft in haar reactie aan, dat met verschillende partijen, waaronder de telers, de agro-chemische industrie en het College voor toelating van bestrijdingsmiddelen, onderzocht wordt waar eventuele oplossingen gevonden kunnen worden voor duidelijke knelpunten. B en W sturen de reactie van de staatssecretaris door naar de ZLTO-afdeling Etten-Leur.

Ruilen grond met Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur

Burgemeester en wethouders zijn overgegaan tot een ruiling van grond met de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur. De Gemeente Etten-Leur krijgt daarbij 416 m2 grond die eigendom is van de KSE, maar nu in gebruik is als fietspad en groenstrook langs de Guido Gezellelaan. De KSE krijgt in ruil 376 m2 grond voor de uitbreiding van het pand met een muzieklokaal. De ruiling gebeurt met gesloten beurzen.

Vaarroute Etten-Leur

Burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van het rapport van Grontmij over de "Vaarroute Etten-Leur". Bij de start van het uitbaggeren van de Leursche haven is het idee geopperd dat pleziervaartuigen die Etten-Leur aandoen, via een alternatieve route weer terug zouden moeten kunnen keren naar de Mark, om hun vaartocht te vervolgen. Grontmij heeft van de Gemeente Etten-Leur en het Waterschap Mark en Weerijs de opdracht gekregen om onderzoek te doen naar mogelijke alternatieve vaarroutes in het noordelijk buitengebied van Etten-Leur. Het bureau is zeer duidelijk met zijn conclusie: een alternatieve vaarroute voor pleziervaartuigen is noch te realiseren over bestaande trajecten, noch over aan te leggen watergangen. Zowel het Waterschap als de Gemeente Etten-Leur hebben zich neergelegd bij deze conclusie.

Ook in 2002 gemeentelijke publicaties in de Etten-Leurse Bode

Burgemeester en wethouders sluiten een vervolgcontract af met uitgeverij/drukkerij Vorsselmans om ook in 2002 door te gaan met de plaatsing van de gemeentelijke publicaties in de Etten-Leurse Bode.

Bereikbaarheidsplan Centrumplan Etten-Leur

Burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van het Bereikbaarheidsplan Centrumplan Etten-Leur. Omdat de reconstructie van de Parklaan en de uitvoering van het Centrumplan samenvallen, moest de Ontwikkelingscombinatie in opdracht van de gemeente een bereikbaarheidsplan laten opstellen. Dit, om de bereikbaarheid te waarborgen van de winkels, woningen, bedrijven en instellingen in en nabij het Centrumgebied. Het plan is in nauw overleg met de winkeliers van het winkelcentrum en de Bisschopsmolenstraat opgesteld.

Commissievergadering

De commissie Algemene, Bestuurlijke en Economische Zaken houdt op dinsdag 8 januari 2002 vanaf 19.00 uur een openbare vergadering in het gemeentehuis. De agenda vermeldt de volgende onderwerpen:
* Jaarplan 2002 politie, team Etten-Leur

* Bedrijfsvoeringsconcept Organisatieontwikkeling
* Vrijgeven voor inspraak van het integraal sociaal-economisch beleidsplan

* Antwoordbrief aan de VVD m.b.t. aannemer Nooijens
De commissie Financiën, Informatisering en Milieu houdt op maandag 7 januari vanaf 19.00 uur een openbare vergadering in het gemeentehuis. De agenda vermeldt onder andere de volgende onderwerpen:

* Krediet grondaankopen Het betreft aankopen van panden aan de Oude Bredaseweg voor de ontwikkeling van het Nobelaerpad als onderdeel van het Centrumplan.

De commissie Openbare Werken, Volkshuisvesting en Cultuur komt op maandag 14 januari vanaf 19.00 uur bijeen voor een openbare vergadering in het gemeentehuis. Op de agenda staat onder andere:
* Budget tot een bedrag van 136.100 voor Buurtbeheer in 2002.
Distributie planologisch onderzoek en haalbaarheidsonderzoek naar tankstations

Burgemeester en wethouders hebben de firma Waterman Consultancy opdracht gegeven voor het uitvoeren van een distributie planologisch onderzoek (dpo) en haalbaarheidsonderzoek naar de vestigingsmogelijkheid van een motorbrandstoffenverkooppunt. Het onderzoek valt uiteen in twee fasen. In de eerste fase wordt onderzocht of er genoeg marktruimte is voor de komst van nog een tankstation. Is dit het geval, dan wordt in de tweede fase een haalbaarheidsanalyse gestart waaruit moet blijken welke locatie(s) geschikt is (zijn) voor de vestiging van een dergelijk verkooppunt.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...