Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten gemeente Etten-Leur

Datum nieuwsfeit: 13-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Etten-Leur
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Etten-Leur

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Representatie

Wethouder H. van der Heyden is op zondagmiddag 13 januari 2002 aanwezig bij het jaarlijkse concert van De Cantorije in het Trouwkerkje.

Op zaterdag 19 januari 2002 verricht wethouder W. Vermunt de officiële opening van de natuurfototentoonstelling van de Vereniging voor vogel- en natuurbescherming Etten-Leur in het Turfschip.

Op zaterdagavond 19 januari 2002 zijn enkele collegeleden aanwezig bij de carnavalszitting Ettes Bont in de Evenementenhal van de Nobelaer.

Beschikbaar stellen Trouwkerkje

Burgemeester en wethouders hebben toestemming verleend aan het Gemengd koor "De Brande" om op zaterdag 13 april 2002 een concert te verzorgen in het Trouwkerkje. De Kunstkring Etten-Leur heeft toestemming gekregen om in de periode van woensdag 6 maart tot en met zondag 17 maart 2002 een voorjaarsexpositie te houden in het Trouwkerkje.

Jaarplan 2002 politieteam Etten-Leur

Burgemeester en wethouders brengen het jaarplan 2002 van het politieteam Etten-Leur in de januarivergadering ter kennis van de commissie Algemene, Bestuurlijke en Economische Zaken. Het jaarplan heeft de instemming van de lokale driehoek (burgemeester, officier van justitie en teamchef van de politie) en vormt een eerste aanzet voor een specifiek werkplan van het team Etten-Leur naast het jaarplan van het politiedistrict.

Informatie over gemeenteraadsverkiezing op www.etten-leur.nl

Op de gemeentelijke website is sinds begin december een aparte en opvallende aanklikbutton aangebracht waarachter alle informatie over de komende gemeenteraadsverkiezing wordt geplaatst. Het college van b en w heeft hier kennis van genomen. De komende maanden zal de hoeveelheid informatie over de raadsverkiezing gestaag toenemen en vanzelfsprekend worden de meeste berichten ook geplaatst in de gemeenterubriek in de Etten-Leurse Bode.

Aanbesteding herstraten Hoge Vaartkant

Burgemeester en wethouders hebben Van Beek Bestratingen B.V. uit Etten-Leur de opdracht gegund om de Hoge Vaartkant (tussen huisnummer 146 en de Zandspui) te herstraten. Bij de gehouden onderhandse aanbesteding was Van Beek Bestratingen B.V. de goedkoopste uit vijf inschrijvingen. Met de werkzaamheden wordt op 7 januari 2002 begonnen.

Deelname Etten-Leur aan Entente Florale Nederland "Nationale Groencompetitie 2002"

De gemeente Etten-Leur doet mee aan de Entente Florale Nederland "Nationale Groencompetitie 2002". Burgemeester en wethouders hebben hiertoe besloten. In deze competitie strijden gemeenten om de titel "groenste dorp"of "groenste stad". De bedoeling is dat de gemeente op een nader te bepalen datum voor de jury het groenbeleid in beeld brengt en een bezoek aan verschillende projecten organiseert. Er kan worden gekozen uit verschillende aandachtsvelden. Voor Etten-Leur kunnen dit zijn: het Groenbeleidsplan, Landschapsbeleidsplan, Composte-ring, Parklaan/Brabantpark en Buurtbeheer/inspraak. Onder ambities vallen het Centrumplan, Renovatie Oderkerkpark en Kunst op de rotondes/Landmarks.

Voortzetting overeenkomst met Werkvoorzieningsschap Noord-West-Brabant in 2002

Burgemeester en wethouders hebben besloten de overeenkomst met het Werkvoorzienings-schap Noord-West-Brabant over de uitvoering van de Wet Reïntegratie Arbeidsgehandicapten voort te zetten. Met ingang van 1 januari 2002 worden gemeenten verplicht om reïnte-gratiediensten in te kopen met private bedrijven volgens een openbare aanbestedingsprocedure. Omdat zo'n procedure erg tijdrovend is, lukt het niet om voor 1 januari 2002 een overeenkomst met een reïntegratiebedrijf gerealiseerd te hebben. Om de reïntegratieactiviteiten van de afdeling Sociale Zaken niet te belemmeren, is de overeenkomst met het WVS verlengd.

Verlenging inkoopcontract met Kliq

Burgemeester en wethouders hebben besloten een zogenaamd overbruggingscontract te sluiten met het reïntegratiebedrijf Kliq om te voorkomen dat de gemeente Etten-Leur niet verder kan met de reïntegratie-activiteiten. Dit overbruggingscontract houdt feitelijk een verlenging van het bestaande contract 2001 in. Een van de gevolgen van de onlangs aangenomen Suwi-wetgeving is dat de reïntegratieactiviteiten geprivatiseerd worden. In dit kader wordt de wetgeving, waaronder de Wiw, aangepast in de zin dat in de toekomst transparant moet worden ingekocht. Het overbruggingscontract is een algemeen contract waarbij de gemeente niet gebonden is aan taakstellingen in de zin van verplichte afname of afname tot een bepaald bedrag.

Kapvergunning Trivium

Burgemeester en wethouders hebben aan de Van Hemertgroep een kapvergunning verleend voor het vellen van diverse bomen die in de eerste fase van het plangebied Trivium staan. De kap is nodig om het gebied Trivium bouwrijp te maken. Het ontwerp-bestemmingsplan Parklaan-Oost heeft inmiddels ter inzage gelegen. De vaststelling ervan wordt voorzien in de gemeenteraadsvergadering van maart 2002. Vooruitlopend op het inwerking treden van het bestemmingsplan is begonnen met het bouwrijpmaken van het plangebied.

Petitie "Gezond van het land"

Burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van een brief van de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, waarmee zij reageert op de petitie "Gezond van het Land" van de ZLTO-afdeling Etten-Leur, die het college haar onlangs heeft toegezonden. In deze petitie wordt gewezen op de nadelige gevolgen van gewasbescherming. De staatssecretaris geeft in haar reactie aan, dat met verschillende partijen, waaronder de telers, de agro-chemische industrie en het College voor toelating van bestrijdingsmiddelen, onderzocht wordt waar eventuele oplossingen gevonden kunnen worden voor duidelijke knelpunten. B en W sturen de reactie van de staatssecretaris door naar de ZLTO-afdeling Etten-Leur.

Ruilen grond met Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur

Burgemeester en wethouders zijn overgegaan tot een ruiling van grond met de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur. De Gemeente Etten-Leur krijgt daarbij 416 m2 grond die eigendom is van de KSE, maar nu in gebruik is als fietspad en groenstrook langs de Guido Gezellelaan. De KSE krijgt in ruil 376 m2 grond voor de uitbreiding van het pand met een muzieklokaal. De ruiling gebeurt met gesloten beurzen.

Vaarroute Etten-Leur

Burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van het rapport van Grontmij over de "Vaarroute Etten-Leur". Bij de start van het uitbaggeren van de Leursche haven is het idee geopperd dat pleziervaartuigen die Etten-Leur aandoen, via een alternatieve route weer terug zouden moeten kunnen keren naar de Mark, om hun vaartocht te vervolgen. Grontmij heeft van de Gemeente Etten-Leur en het Waterschap Mark en Weerijs de opdracht gekregen om onderzoek te doen naar mogelijke alternatieve vaarroutes in het noordelijk buitengebied van Etten-Leur. Het bureau is zeer duidelijk met zijn conclusie: een alternatieve vaarroute voor pleziervaartuigen is noch te realiseren over bestaande trajecten, noch over aan te leggen watergangen. Zowel het Waterschap als de Gemeente Etten-Leur hebben zich neergelegd bij deze conclusie.

Ook in 2002 gemeentelijke publicaties in de Etten-Leurse Bode

Burgemeester en wethouders sluiten een vervolgcontract af met uitgeverij/drukkerij Vorsselmans om ook in 2002 door te gaan met de plaatsing van de gemeentelijke publicaties in de Etten-Leurse Bode.

Bereikbaarheidsplan Centrumplan Etten-Leur

Burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van het Bereikbaarheidsplan Centrumplan Etten-Leur. Omdat de reconstructie van de Parklaan en de uitvoering van het Centrumplan samenvallen, moest de Ontwikkelingscombinatie in opdracht van de gemeente een bereikbaarheidsplan laten opstellen. Dit, om de bereikbaarheid te waarborgen van de winkels, woningen, bedrijven en instellingen in en nabij het Centrumgebied. Het plan is in nauw overleg met de winkeliers van het winkelcentrum en de Bisschopsmolenstraat opgesteld.

Commissievergadering

De commissie Algemene, Bestuurlijke en Economische Zaken houdt op dinsdag 8 januari 2002 vanaf 19.00 uur een openbare vergadering in het gemeentehuis. De agenda vermeldt de volgende onderwerpen:
* Jaarplan 2002 politie, team Etten-Leur

* Bedrijfsvoeringsconcept Organisatieontwikkeling
* Vrijgeven voor inspraak van het integraal sociaal-economisch beleidsplan

* Antwoordbrief aan de VVD m.b.t. aannemer Nooijens
De commissie Financiën, Informatisering en Milieu houdt op maandag 7 januari vanaf 19.00 uur een openbare vergadering in het gemeentehuis. De agenda vermeldt onder andere de volgende onderwerpen:

* Krediet grondaankopen Het betreft aankopen van panden aan de Oude Bredaseweg voor de ontwikkeling van het Nobelaerpad als onderdeel van het Centrumplan.

De commissie Openbare Werken, Volkshuisvesting en Cultuur komt op maandag 14 januari vanaf 19.00 uur bijeen voor een openbare vergadering in het gemeentehuis. Op de agenda staat onder andere:
* Budget tot een bedrag van 136.100 voor Buurtbeheer in 2002.
Distributie planologisch onderzoek en haalbaarheidsonderzoek naar tankstations

Burgemeester en wethouders hebben de firma Waterman Consultancy opdracht gegeven voor het uitvoeren van een distributie planologisch onderzoek (dpo) en haalbaarheidsonderzoek naar de vestigingsmogelijkheid van een motorbrandstoffenverkooppunt. Het onderzoek valt uiteen in twee fasen. In de eerste fase wordt onderzocht of er genoeg marktruimte is voor de komst van nog een tankstation. Is dit het geval, dan wordt in de tweede fase een haalbaarheidsanalyse gestart waaruit moet blijken welke locatie(s) geschikt is (zijn) voor de vestiging van een dergelijk verkooppunt.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie