Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Berichten van de Gemeente Oud-Beijerland

Datum nieuwsfeit: 15-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Oud-Beijerland
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oud-Beijerland

Openbare verlichting
Met ingang van volgende week (vanaf 21 januari 2002) worden gedurende 10 weken de lampen van de lichtmasten in Oud-Beijerland vervangen. Gedurende deze periode zal per straat of wijk de openbare verlichting overdag branden.
De lampen van de lichtmasten worden regelmatig gelijktijdig vervangen. De gemeente laat dit doen, omdat het niet mogelijk is steeds alleen de kapotte lampen te vervangen. Dit zou, ondanks de besparing op de lampen, toch veel duurder zijn, omdat telkens een hoogwerker nodig is om een lamp te vervangen.

Inzameling Kerstbomen
Tijdens de traditionele kerstboominzameling van woensdag 9 januari heeft de Oud-Beijerlandse jeugd in totaal 1.838 kerstbomen ingezameld en ingeleverd. Voor elke ingeleverde 'boom' werd 0,23 uitbetaald. Het aantal ingezamelde kerstbomen vertoont ten opzichte van vorig jaar een stijging van 216 stuks. In wijk Zuid werd 488 kerstbomen ingeleverd, in Zoomwijck 489 en in wijk Oost werden 861 stuks gebracht.

Wijkbijeenkomst Zuidwijk en Zinkweg

De wijkbijeenkomst Zuidwijk en Zinkweg, gepland op woensdag 13 februari 2002, gaat op deze datum niet door! De wijkbijeenkomst wordt verschoven naar een nog nader te bepalen datum na de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart 2002. De nieuwe datum wordt in deze informatierubriek bekend gemaakt.

Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oud-Beijerland maken ingevolge artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 17 december 2001 heeft verklaard dat een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid voor:

* gebied Spui-oever en omgeving;

* gebied gelegen tussen de Langeweg en de Scheermansvliet;
* vijf locaties in het centrumgebied;

* deel van het bestemmingsplan Boezem-Oost (Poortwijk fase III).
De voorbereidingsbesluiten met de daarbij behorende situatietekeningen treden een dag na de publicatiedatum in werking en liggen vanaf die dag voor een ieder bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de dienst Ruimte, W. van Vlietstraat 6, ter inzage (openingstijden 09.00
- 12.30 uur en volgens afspraak telefoonnummer 0186-646624).
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na deze bekendmaking een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift tegen bovengenoemde voorbereidingsbesluit indienen bij de gemeenteraad van Oud-Beijerland, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten:
* de naam en het adres van de indiener(s);
* de dagtekening;

* een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

* de gronden van het bezwaar.

Voor de goede orde wordt er op gewezen dat het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking kent. Dit betekent dat het voorbereidingsbesluit, ook al loopt daartegen een bezwaarprocedure, toch in werking treedt. Gelijktijdig met de indiening van een bezwaarschrift kan de indiener van een bezwaarschrift de President van de rechtbank te Dordrecht verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien gelet op de betrokken belangen spoed is vereist.

Het verzoek tot een voorlopige voorziening kan gericht worden tot de Arrondissementsrechtbank Dordrecht, sector Bestuursrecht, Postbus 7003, 3300 GC Dordrecht.


---

Algemeen verbindende voorschriften
Ter voldoening aan het bepaalde in de artikelen 139 en volgende van de Gemeentewet (algemeen verbindende voorschriften) dan wel artikel 3:40 van de Algemene wet bestuursrecht wordt het volgende medegedeeld.

De gemeenteraad heeft in zijn openbare vergadering van 17 december 2001 een wijziging van de Bouwverordening Oud-Beijerland vastgesteld.

De wijziging heeft betrekking op het bepaalde in artikel 12.1 van hoofdstuk 12 van de Bouwverordening.

Aan artikel 12.1 van hoofdstuk 12 van de Bouwverordening is de tekst (tussen de * *) toegevoegd:

Overtreding van de voorschriften genoemd in artikel 6.2.1 * tweede lid
* geldt als strafbaar feit en wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste vier maanden of geldboete van de derde categorie.

De Bouwverordening treedt in werking m.i.v. de dag na deze bekendmaking. De bekendmaking heeft plaatsgevonden door opneming van het besluit in de bijgewerkte verzameling gemeentelijke verordening.

De Bouwverordening ligt tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage in het Gemeentehuis, W. van Vlietstraat 6. De inzage is kosteloos. Een afschrift kan worden verkregen tegen betaling van de verschuldigde leges.

Bekendmakingen AWB en Woningwet

AWB
Bekendmakingen
Datum publicatie : 17 januari 2002 Het gemeentebestuur van Oud-Beijerland maakt de volgende besluiten bekend :

Verzending d.d.

Zakelijke inhoud

Naam en adres

direct-belanghebbende

Dienst

Bouwvergunning verleend voor:

10-01-02

het plaatsen van een schuur op het perceel Parklaan 6;

De heer P.M.M. Hennekam

Parklaan 6

3262 EW Oud-Beijerland

2

10-01-02

het oprichten van een overdekte zitplaats op het perceel Randweg 2;

C.S.G. Willem van Oranje

Randweg 2

3263 RA Oud-Beijerland

2
10-01-02 het vervangen van een fietsenstalling op het perceel Randweg 2;

C.S.G. Willem van Oranje

Randweg 2

3263 RA Oud-Beijerland
2

Positieve reactie op melding bouwvoornemen voor:

30-08-01

het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Dokter van Dongenkade 14;

dhr. R.P. Bergsen

Houtmanstraat 31

3262 EG Oud-Beijerland

2

Voorlopige bouwvergunning verleend voor:

Kapvergunning verleend voor:

Sloopvergunning verleend voor:

Overige vergunningen/vrijstelling/ontheffing verleend voor:

08-01-02

het uitoefenen van een horecabedrijf in het perceel Hazelaarstraat 27;

Hengelsportvereniging "Ons Genoegen"

De heer A. Rijsdijk

Hazelaarstraat 27

3261 XC Oud-Beijerland

3

BEZWAREN

In veel gevallen kan een belanghebbende tegen een besluit bezwaren indienen. De bezwaren moeten schriftelijk en gemotiveerd binnen zes weken volgende op de dag van verzending van het besluit (zie bovenstaand schema) worden ingediend bij het gemeentebestuur, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Na de indiening kan de belanghebbende, die de behandeling van het bezwaarschrift niet kan afwachten, aan de President van de Rechtbank te Dordrecht een voorlopige voorziening vragen (waarover griffierecht verschuldigd is).
Nadere informatie m.b.t. de besluiten is verkrijgbaar bij :


1. Dienst Samenleving, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 67 77
2. Dienst Ruimte, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 66 39
3. Stafafdeling Bestuurs- en Managementondersteuning, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 65 41

WONINGWET
Openbare bekendmaking ingevolge artikel 41 van de Woningwet.

Lijst van bij de gemeente binnengekomen aanvragen tot het verstrekken van een bouw- of sloopvergunning :

aanvraag

ingediend d.d.

zakelijke inhoud

naam en adres aanvrager

Bouwvergunningsverzoek tot het :

15-12-01

het vernieuwen van een schuur op het perceel Uitloop 10;

De heer J. Cevaal

Uitloop 10

3262 CE Oud-Beijerland

03-01-02

het vergroten van een schuur/hal op het perceel Uitloop 34;

De heer J. Klok

Uitloop 34

3262 CE Oud-Beijerland

07-01-02

het wijzigen van een gevel op de percelen Molendijk 9 en 11;

De heer P.H. van der Toorn

Helen Parkhurstweg 68

3263 RK Oud-Beijerland

Sloopvergunningsverzoek tot het:

N.B.: Nadere informatie daarover is verkrijgbaar bij de Dienst Ruimte, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 66 39

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie