Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GSB-projecten in Kruiskamp/Koppel gemeente Amersfoort

Datum nieuwsfeit: 15-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Gemeente Amersfoort
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amersfoort

GSB-PROJECTEN IN KRUISKAMP/KOPPEL WERPEN VRUCHTEN AF

datum: : 15 januari 2002

'Extra geld beschikbaar voor aanvullende projecten'

Ruim een jaar na de start van de zes GSB-projecten in de wijk Kruiskamp/Koppel is een tussentijdse evaluatie gehouden. Uit die evaluatie blijkt dat de projecten succes boeken. De gestelde doelen worden grotendeels gehaald en de resultaten zijn zichtbaar in de wijk. Los van de lopende projecten krijgt Amersfoort nu extra geld van het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor aanvullende projecten in de wijk. Het college legt een voorstel tot besteding van dit geld voor aan de raadscommissie SWM.

Amersfoort kreeg in 1999 in het kader van het Grote Steden Beleid (GSB) ruim een miljoen euro voor verbetering van de wijk Kruiskamp/Koppel. Zes projecten gingen in het voorjaar 2001 van start. De nadruk ligt op het activeren van bewoners van de wijk en op het creëren van voorzieningen voor de jeugd. Er werd gekozen voor een intensieve en individu-gerichte benadering van de wijk. Bij de uitvoering van de projecten zijn meerdere organisaties betrokken, zoals de SWA, woningcorporaties, politie, hulpverleningsinstellingen, etcetera. In een wijk waar 40% van de inwoners een allochtone achtergrond heeft, werkt het zeer positief dat de uitvoerders van de projecten veelal van allochtone afkomst zijn. Naast deze sociale projecten spant de gemeente zich ook in om de fysieke leefomgeving in Kruiskamp/Koppel beter en aangenamer te maken.

Wat hebben de projecten tot nu toe opgeleverd?
§ Buitenkast
Kruiskamp heeft al een aantal jaar een Buitenkast. Met het GSB-geld is een Buitenkast gestart in De Koppel, in samenwerking met de SWA en financiële steun van corporatie SCW. Buitenkast is een begeleide speelvoorziening waar kinderen speelgoed kunnen lenen, vaak ook in ruil voor klusjes. Buitenkasten blijken ook een goed middel om ouders, vooral moeders, te bereiken. Inmiddels zijn 130 kinderen (kosteloos) lid van de Buitenkast in De Koppel. De doelstelling van het bereiken van 45 kinderen per dag wordt ruimschoots gehaald.

§ Sportbuurtwerk
Het sportbuurtwerk, dat zich richt op kinderen van 10-16 jaar, is een groot succes. Een sportbuurtwerker sport 2 tot 3 keer per week tussen 16.00 uur en zonsondergang met jongeren uit de buurt. In de winter gebeurt dat in sporthal De Koppel. De jongeren en wijkbewoners zijn zeer enthousiast. De doelstelling was het bereiken van 30 jongeren per week. In het eerste jaar waren dat er twee keer zoveel.

§ Voor- en tussenschoolse opvang en opvoedingsondersteuning De tussenschoolse opvang is succesvol. De doelstelling was om op de openbare basisschool De Vlindervallei dagelijks 35 kinderen op te vangen op de twee locaties. Op dit moment worden 40 kinderen opgevangen tijdens de middagpauze. Het aantal rondzwervende kinderen rondom schooltijden is drastisch verminderd.
De voorschoolse opvang zal in het tweede kwartaal van 2002 starten. Het onderdeel opvoedingsondersteuning is in zijn geheel nog niet gestart. Reden daarvoor is het tot nu toe ontbreken van geschikte ruimte in of in de buurt van de school. De opvoedingsondersteuning/ inloopochtenden gaan heel binnenkort van start.

§ Sociale activering
Sociaal activeringscentrum De Koppeling benadert wijkbewoners via huisbezoeken om ze te activeren tot deelname aan activiteiten als zwemles, fietsles, koken voor de buurt, opvoedingsondersteuning en computerles. Het gaat met name om bewoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en allochtone vrouwen. Doelstelling is om 100 mensen in 3 jaar te activeren. In het eerste jaar zijn al 100 huisbezoeken afgelegd. Bij 60 mensen heeft dit geleid tot deelname aan een activiteit.

§ Veiligheid en leefbaarheid in en om de woonomgeving Het project Veiligheid wordt uitgevoerd in de flats bij de Vasco Da Gamastraat. Daarna verplaatst het project zich naar een andere buurt. Opzet is om bewoners te laten bijdragen aan het voorkomen van vervuiling in en om de flats en het voorkomen van geluidsoverlast. De woningcorporatie zet extra middelen in om het hang- en sluitwerk te verbeteren en werkt aan de realisatie van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Doelstelling voor het eerste jaar was het benaderen van 200 huishoudens. In het eerste half jaar waren dat er 48. Het project boekt dus vrij moeizaam resultaten. Oorzaken daarvan zijn dat de normen over leefbaarheid verschillen en dat bewoners vaak niet zien hoe ze aan verbetering van de problemen kunnen bijdragen.

§ Aanpak problematiek achter de voordeur
De projectmedewerker belt huis aan huis aan en voert een gesprek met de bewoners over zowel het woonklimaat als over persoonlijke problemen. Bewoners kunnen ondersteuning krijgen om hun situatie te verbeteren. De taal vormt vaak een barrière om stappen te zetten om de eigen problemen aan te pakken. Doelstelling is om 100 huisbezoeken per jaar af te leggen en in 3 jaar 100 mensen te activeren en/of door te leiden naar een hulpverleningstraject. De resultaten zijn hoopgevend: 46 huisbezoeken zijn in het eerste half jaar afgelegd en 20 mensen nemen deel aan een hulpverleningstraject.

Extra budget voor nieuwe projecten
Het GSB-budget 2000 - 2003 voor Amersfoort wordt verhoogd met ¤ 164.268. Ook dit geld moet volgens de afspraken tussen Amersfoort en het rijk ingezet worden voor de wijk Kruiskamp/Koppel. Formeel wordt het pas in 2003 uitgekeerd. Het college stelt hierop vooruitlopend voor het bedrag uit de reserve te onttrekken en uitvoering te geven aan de volgende aanvullende projecten.

§ Communicatie
Het is van groot belang naar buiten te brengen welke positieve resultaten worden geboekt in de wijk Kruiskamp/Koppel. Daarom is het voorstel geld te reserveren voor de uitvoering van een communicatieplan Kruiskamp/Koppel. Dat was bij de eerdere zes projecten niet gedaan.

§ Herinrichting groenstrook Van Galenstraat/Evertsenstraat Uit de wijk zijn vele suggesties gekomen om de groenstrook tussen de Van Galenstraat en de Evertsenstraat aan te passen. Het voorstel is om hier banken, tafels en speelvoorzieningen e.d. te plaatsen. Omdat het project ook een belangrijke sociale doelstelling heeft, is een ontwerpbureau gevraagd om samen met bewoners een plan te maken.

§ Tijdelijke Buitenkast Evertsenstraat
Het oude schoolgebouw aan de Evertsenstraat 39-41 wordt in 2003 bouwkundig aangepast om er een gedeelte van de Brede School in Kruiskamp te vestigen. Omdat het gebouw in de tussentijd één tot anderhalf jaar leeg zal staan, is het voorstel om hier een tijdelijke Buitenkast onder te brengen. Juist in dit gebied ontbreekt namelijk een speelgelegenheid en de openbare ruimte is er ideaal voor.

§ Kleine maatregelen in de openbare ruimte
Uit de lopende GSB-projecten komen vaak kleine wensen van bewoners naar voren om de wijk veiliger en aantrekkelijker te maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om het plaatsen van een afvalbak, een extra snoeibeurt of het plaatsen van een extra lamp op een achterpad. Het voorstel is geld te reserveren om snel dit soort kleine aanpassingen te kunnen realiseren.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie