Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen Gemeente Hengelo

Datum nieuwsfeit: 15-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hengelo

Collecte Bouwplannen
Raadscommissies Monumentenvergunning
Internet voor vrijwilligersorganisaties Wet Milieubeheer Bestemmingsplannen Aanvragen uitkering
Mededelingen 15 januari 2002
Van 14 januari tot en met 26 januari 2002 is er de Nationale Eurocollecte van de Stichting Collecteplan. Collectanten kunnen zich legitimeren.

Raadscommissies


Sociale Zaken, Zorg en Volksgezondheid

De commissie SZV vergadert op dinsdag 15 januari a.s. vanaf 19.30 uur in kamer S 210 van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
* Aanpassing gemeenschappelijke regeling SWB
* Verhoging subsidie Stichting Welzijn Doven Twente
* Aansluiting Onderwijs en Arbeidsmarkt in bedrijfswagensector
* Werkaanvaardingssubsidie in het kader van de WIW
* Lidmaatschap klachtencommissie Sociale Zaken
* Stand van zaken Woonzorgcomplexen, Wozoco's
* Bestuursoverdracht SWOH-Carint

* Gevolgen Nieuwe Structuur Werk en Inkomen
* Sociale Zaken

* Gesubsidieerde arbeid

* Stand van zaken Regionaal indicatie Orgaan
Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Economische Zaken

De commissie ROVEZ vergadert op woensdag 16 januari a.s. vanaf 19.30 uur in de Raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
* Ontwerp bestemmingsplan Asielzoekerscentrum
* Vaststelling bestemmingsplan Hengelose Es, deelplan Centrumgebied
* Partiële herziening Westermaat Noord (RTV OOST)
* Bestemmingsplan Binnenstad, deelplan Bioscoop
* Ontwerp bestemmingsplan Binnenstad, deelplan O kwadraat (fase 1)
* Nota inspraak inzake Notitie ruimtelijke randvoorwaarden bij de plaatsing van zend/antenne-installaties d.d. 15-11-2001
* Het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het gebied Bergweg-Tapuitstraat e.o.

Stedelijk Beheer, Volkshuisvesting en Milieu

De commissie SVM vergadert op donderdag 17 januari a.s. vanaf 19.30 uur in kamer S 210 van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
* Verordening bodembescherming Hengelo.

* Subsidiëring woningbouwproject Vossenburcht.
* Aanpak en reducering grondwateroverlast in de wijk Nijverheid.
* Wegoverdracht N 743 provinciale weg Almelo-Hengelo.
* Kredietaanvraag voor de aanpak verwijderen met asbest verontreinigd valzand speeltuin "De Hengelose Es".
* Brief gemeente Nijefurd.

* Herijking bodemmodule ISV(onder voorbehoud goedkeuring B&W 15 januari 2002).

Internet voor vrijwilligersorganisaties

De ontwikkelingen rond internet zijn volop in beweging. Ook (sport)verenigingen, culturele organisaties en andere vrijwilligersorganisaties ontdekken steeds meer de mogelijkheden om door middel van eigen websites en e-mail contact te onderhouden met hun leden. Lang niet iedere organisatie heeft echter de kennis in huis om optimaal van het internet gebruik te maken. Om hierin verandering te brengen biedt de VrijwilligersCentrale, in samenwerking met de gemeente Hengelo en de Volksuniversiteit Hengelo, drie verschillende informatieavonden aan om belangstellenden te informeren over de mogelijkheden van internet.

Tijdens deze avonden komen zowel de theorie als de praktische kant van internet aan bod. Ook leert u wat er allemaal voor nodig is om op internet te komen. Er is gekozen voor drie niveaus om zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw situatie. Tijdens deze informatieavonden wordt gepeild in hoeverre er belangstelling bestaat voor een cursus. Eind november heeft er inmiddels een informatie avond plaatsgevonden over vormgeving bij de ontwikkeling van websites. De volgende informatieavonden worden binnenkort nog georganiseerd:

Informatieavond op 31 januari 2002.

U kunt overweg met Windows en Word. U heeft zich nog niet bezig gehouden met het ontwikkelen van websites. Het doel is een eenvoudige website ontwerpen en beheren. Ook komen de randvoorwaarden aan de orde die nodig zijn voor het plaatsen van een website op internet.

Informatieavond op 14 februari 2002.

De computer is nieuw voor u. Tijdens deze avond leert u de eerste beginselen en mogelijkheden van internet en websites. Na deze eerste kennismaking kunt u besluiten of u verder wilt gaan of niet.

Informatie en opgave

De informatieavonden worden georganiseerd in het ICT-gebouw (voormalig Dikkers) aan de Industriestraat 15 te Hengelo. De avonden beginnen om 19.00 uur en u bent welkom vanaf 18.30 uur.

Aan dit aanbod zijn geen kosten verbonden. Mocht u gebruik willen maken van dit aanbod, dan is opgave noodzakelijk. Zijn er binnen uw organisatie meer belangstellenden, meldt u zich dan collectief aan. U kunt zich opgeven bij de heer F.G. Nuberg van de VrijwilligersCentrale Hengelo, telefoon 2594841.

Bestemmingsplannen


Ontheffing Leefmilieuverordening Binnenstad (LMV)

Er is een aanvraag om bouwvergunning ingediend met het verzoek om ontheffing te verlenen van de bepalingen uit de Leefmilieu Verordening Binnenstad (LMV) ten behoeve van het oprichten en in gebruik nemen van een bioscoop op het perceel Beekstraat 45. Volgens de LMV is het verboden zonder ontheffing van Burgemeester en wethouders te bouwen. Burgemeester en wethouders zijn op grond van de bepalingen uit de LMV bevoegd hiervoor ontheffing te verlenen en zijn in principe bereid aan dit verzoek medewerking te verlenen.

Ter inzage en zienswijzen

Het voornemen om ontheffing te verlenen ligt van 16 januari tot 30 januari 2002 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken van de dienst Stedelijk Beheer en Ontwikkeling, Reitzstraat 15, kamer 115.

Eventuele zienswijzen tegen het voornemen tot het verlenen van de ontheffing kunnen van 16 januari tot 30 januari 2002 schriftelijk worden ingediend bij het college van B en W, Postbus 18, 7550 AA Toepassing art. 6a WRO
Er is een verzoek binnengekomen voor het oprichten van een woonhuis met garage op het perceel
Torenlaan 70. Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan maar stemt overéén met het in voorbereiding zijde bestemmingsplan. Vooruitlopend op het van kracht worden van het nieuwe bestemmingsplan kan medewerking worden verleend aan dit bouwplan met toepassing van het bepaalde in artikel 19, lid 1 Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Ter inzage en inspraak

Het gemeentebestuur betrekt inwoners van de gemeente en de in de gemeente belanghebbende natuurlijke en rechtspersonen bij de voorbereiding van gemeentelijke ruimtelijke plannen of herziening daarvan. Op grond van artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen gedurende vier weken inspraakreacties bij het college van B&W worden ingediend voor bovenvermeld bouwplan Het plan ligt van 16 januari 2002 tot 13 februari 2002 voor een ieder ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115. Eventuele inspraakreacties, met betrekking tot het voornemen de procedure voor te bereiden, kunnen in de periode van 16 januari tot 13 februari 2002 worden ingediend bij het college van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

* Ardennenstraat 31, oprichten tuinhuisje
* Elsbeekweg 3, plaatsen dakkapel

* Jules Haeckstraat 21, oprichten tuinhuisje

* Levantstraat 55, plaatsen dakkapel

* Otto Klempererstraat 89, oprichten tuinhuisje
* Paulinastraat 16, veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. een serre aan de achtergevel

* Riouwstraat 5, plaatsen dakkapel

* Roemer Visscherstraat 11, oprichten schuur

* Alverstraat 2, oprichten woonhuis

* Anthoniusstraat 61, oprichten berging en plaatsen dakkapel
* Antillenstraat 58, veranderen en vergroten woonhuis
* Antwerpenstraat 46, veranderen en vergroten woonhuis

* Aquamarijnstraat 29, veranderen en vergroten bedrijfspand
* Berendinastraat 15, veranderen en vergroten woonhuis
* Boekeloseweg 81, veranderen en vergroten winkel/woonhuis
* Boortorenweg 27, oprichten bedrijfsgebouw (Demin watergebouw)
* Bornsestraat (nabij het Plein), oprichten 3 bedrijfsverzamelgebouwen

* Breemarsweg 627 A, veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. een erker

* Bronforelstraat 21, oprichten woonhuis

* Canadian Grenadier 31 + 27 + 105 en 109, veranderen van 4 woonhuizen (indeling)

* Cardiffstraat 15, veranderen en vergroten woonhuis
* Cardiffstraat 18, oprichten schuur

* Cardiffstraat 20, oprichten schuur

* Caro van Eyckstraat 10, veranderen en vergroten woonhuis
* De Akker 22, veranderen en vergroten woonhuis d.m.v een erker
* De Wetstraat 51-1; 51-3; 51-5;, oprichten 2 woningen en 1 studio
* Deldenerstraat 288, veranderen en vergroten woonhuis

* Deldenerstraat 47 - 49, veranderen en vergroten woon-praktijkruimte

* Deldenerstraat 71 t/m 87, vervangen dakbedekking en goten
* Demmersweg 140, oprichten kantoorpand

* Deurningerstraat 49 P, oprichten schuur /garage
* Else Mauhsstraat 5, veranderen woonhuis
* Gaasterlandstraat 20, veranderen en vergroten woonhuis
* Geerdinksweg 141, oprichten 2 fietsenstallingen
* Geerdinksweg 141, vergroten fietsenstalling
* Geerdinksweg 185, oprichten noodlokaal

* Geraniumstraat 23, plaatsen dakkapel

* Glasgowstraat 43, oprichten tuinhuisje

* Godfried Bomansstraat 118, veranderen en vergroten woonhuis en plaatsen dakkapel

* Goudstraat 15, oprichten kantine, was- en kleedlokaal en labruimten (intern)

* Hermelijnstraat 8, veranderen en vergroten woonhuis
* Het Plein 100, oprichten reclamemast (zouttoren)
* Houtmaatweg 22, veranderen en vergroten garage annex hobbyruimte
* Ir M Schefferlaan 58 - 60, veranderen en vergroten woonhuis

* Klaas de Rookstraat 53, uitbreiden schoolgebouw
* Langelermaatweg 123, oprichten schuur

* Lansinkweg 48, veranderen achtergevel

* Lansinkweg 87, veranderen en vergroten woonhuis
* Lansinkweg 94, veranderen en vergroten woonhuis
* Larvikstraat 6, plaatsen dakkapel

* Leliestraat 11, veranderen en vergroten woonhuis d.m.v dakopbouw
* Louis van Tulderstraat 51, veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. erker

* Meeuwenweg 13, veranderen en vergroten woonhuis
* Nieuwe Grensweg 185, oprichten woonhuis
* Oldenzaalsestraat 61, veranderen bedrijfspand in een kinderdagverblijf

* Paul van Kempenstraat 16, veranderen en vergroten woonhuis met een praktijkruimte

* Paulinastraat 16, oprichten bergruimte

* Piet Mondriaanstraat 96, veranderen en vergroten woonhuis
* Piet Muyselaarstraat 8, veranderen en vergroten woonhuis
* Piet Muyselaarstraat 90, veranderen en vergroten woonhuis
* Rika Hopperstraat 72, veranderen en vergroten woonhuis
* Schalmedenweg 21, oprichten schuur tbv opslag
* Schouwinksweg 32, veranderen en vergroten woonhuis
* Sloetsweg 358, veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. uitbreiding berging/opslag

* Tollensstraat 6, veranderen en vergroten woonhuis
* Torendijk 19, veranderen en vergroten woonhuis
* Wemenstraat 45, veranderen een winkel en kantoor
* Willem van Otterloostraat 10 + 12, veranderen woonhuis (intern)
* Willy Albertistraat 8, veranderen en vergroten woonhuis
Instemming meldingen
In de week van 17 tot en met 21 december 2001 is ingestemd met:
* Breemarsweg 94, plaatsen dakkapel

* Vockersweg 27, oprichten tuinhuisje
Bouwvergunningen

In de week van 17 tot en met 21 december 2001 is vergunning verleend
* Ankarastraat 5, veranderen en vergroten woonhuis
* Anthoniusstraat 68, plaatsen dakkapel

* Bornsedijk 40, veranderen garage berging/paardenstal in garage/berging

* Burg Jansenplein 42, veranderen bedrijfspand in een woning met praktijkruimte

* Drienerbeekweg 15, veranderen en vergroten woonhuis
* Godfried Bomansstraat 65, oprichten schuur
* Grundellaan 17, veranderen en vergroten woonhuis en orthodontistenpraktijk

* Kretastraat 13, veranderen en vergroten woonhuis
* Meester Verbernestraat 3, oprichten woonhuis
* Meester Verbernestraat 5, oprichten woonhuis
* Oelerweg 26, veranderen en vergroten winkel/woonhuis + oprichten garage annex berging en 2 bergingen

* Waarbekenweg 92, veranderen en vergroten woonhuis
* Wolfkaterweg 50, oprichten berging
Monumentenvergunning
In de week van 17 tot en met 21 december 2001 is vergunning verleend voor:

* Beukweg 94, renoveren woonhuis.

De instemming meldingen, verleende bouwvergunningen, monumentenvergunning en de daarbij behorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, Telgenflat, Markt 203, 2e verdieping. Iedere belanghebbende, die door een van deze verleende vergunningen en/of instemming meldingen, rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, postbus 18, 7550 AA Hengelo. Informatie
De besluiten zijn genomen in de week van 17 tot en met 21 december 2001.
Informatie over de exacte data, kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen, telefoon 2459 647.
Monumentenvergunning


Er zijn aanvragen ingediend voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de Monumentenverordening. De desbetreffende objecten staan op de Gemeentelijke Monumentenlijst.

* Beursstraat 2, veranderen en vergroten restaurant
* Deldenerstraat 71 t/m 87, vervangen dakbedekking
Ter inzage
De aanvragen liggen met ingang van 15 januari 2001, twee weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, in de Telgenflat, Markt 203, 2e verdieping. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over de in behandeling genomen aanvragen, voor 29 januari 2002 schriftelijk naar voren brengen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Wet Milieubeheer


Melding art 8.41

Bij de afdeling milieu liggen ter inzage de meldingen als bedoeld in de hieronder vermelde, op artikel 8.41 wet Milieubeheer gebaseerde uitvoeringsbesluiten, ontvangen van:

* Buurtcentrum de tempel, gelegen aan de booggang 2 en restaurant anatolia, in verband met het van toepassing worden van het besluit horeca-, sport- en recreatie- inrichtingen milieubeheer, Deldenerstraat 12

* Essent netwerk noord nv in verband het met van oprichten van een kaststation met elektrisch bestuurde meet- en regelapparatuur van het besluit gasdrukregel- en meetstations milieubeheer, Hampshire
1

* Kindercentrum Slangenbeek in verband met het oprichten van het besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer op het kinderdagverblijf met buitenschoolse opvang, Toulonstraat 2

De inrichtingen dienen te voldoen aan de voorschriften opgenomen in de bijlage bij de daarbij genoemde besluiten.
Ter inzage en bezwaar
Tegen bovenstaande meldingen op grond van de wet Milieubeheer staat géén bezwaar en/of beroep open.
De meldingen met bijbehorende stukken kunnen worden ingezien vanaf woensdag 16 januari a.s. Tijdens kantooruren bij de afdeling milieu, telefoon 245 9655.

Beschikking tot intrekking vergunning

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend dat zij op grond van artikel 8.25 lid 1 sub d van de Wet milieubeheer juncto par. 3.5.6. Algemene wet bestuursrecht overgaan tot intrekking van de milieuvergunning welke eerder is verleend aan:

* Breumaf BV, voor het oprichten en in werking hebben van een gereedschapmakerij en fijnmechanisch bedrijf, eerder gelegen aan de Industriestraat 228

Ter inzage
Het intrekkingbesluit en andere terzake zijnde stukken liggen vanaf woensdag 16 januari tot en met 28 februari 2002 ter inzage bij de afdeling Milieu.

Ingevolge het bepaalde in de artikelen 20.3 en 20.11 van de Wet milieubeheer jo. De artikelen 6.7 en 6.8 Awb treedt dit besluit in werking op 28 februari 2002., Tenzij vóór genoemde datum bij de Afdeling bestuurs-rechtspraak van de Raad van State schriftelijk beroep is ingesteld én tevens een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. In het laatste geval wordt het besluit pas van kracht nadat op het verzoek om voorlopige voorziening is besloten.

Voor informatie over het instellen van beroep kunt u terecht bij de afdeling Milieu, telefoon 245 9655

Belangrijke mededeling voor aanvragers van een uitkering

Per 1 januari 2002 is de wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI) in werking getreden. Deze wet betekent een grote verandering op het gebied van de sociale zekerheid in Nederland. Het uitgangspunt van de wet SUWI is: werk gaat boven inkomen. Mensen met een uitkering die om wat voor reden dan ook geen baan hebben, moeten zo snel mogelijk aan het werk. Om het hun zo makkelijk mogelijk te maken, komt er één loket: het Centrum voor Werk en Inkomen, kortweg CWI. Het CWI beschikt over vacatures. Daarnaast verzorgt het CWI voortaan de aanvraag van een uitkering. Het Arbeidsbureau is per 1 januari 2002 opgeheven.

Uitkering aanvragen
Wilt u in het vervolg een uitkering aanvragen, dan moet u bij het Centrum Werk & Inkomen (CWI) zijn. Inwoners van de gemeente Hengelo moeten een uitkering van Sociale Zaken (Abw en Ioaw) altijd aanvragen bij het CWI.

Wie niet naar het CWI
Aanvragen voor bijzondere bijstand, Vangnet Regeling Huursubsidie en gemeentelijk Minimabeleid moeten bij Sociale Zaken aangevraagd worden. Ook de mensen die op dit moment al een uitkering hebben, zelfstandigen, cliënten die binnen 5 maanden na de einddatum van de uitkering weer werkloos worden, mensen die geboren zijn voor 1 december 1941 en mensen die in een inrichting verblijven kunnen voor een uitkering direct bij Sociale Zaken terecht.

Het CWI "Midden Twente" is gevestigd aan de Oldenzaalsestraat 15 (het gebouw van het voormalige arbeidsbureau) in Hengelo. Openingstijden voor het aanvragen van een uitkering: elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Sociale Zaken is gevestigd in het Stadskantoor (2-de verdieping) aan de Burgemeester Jansenstraat 4 te Hengelo. Openingstijden voor het aanvragen van een uitkering: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur. 2002
januari 8
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...