Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen Gemeente Hengelo

Datum nieuwsfeit: 15-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hengelo

Collecte Bouwplannen
Raadscommissies Monumentenvergunning
Internet voor vrijwilligersorganisaties Wet Milieubeheer Bestemmingsplannen Aanvragen uitkering
Mededelingen 15 januari 2002
Van 14 januari tot en met 26 januari 2002 is er de Nationale Eurocollecte van de Stichting Collecteplan. Collectanten kunnen zich legitimeren.

Raadscommissies


Sociale Zaken, Zorg en Volksgezondheid

De commissie SZV vergadert op dinsdag 15 januari a.s. vanaf 19.30 uur in kamer S 210 van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
* Aanpassing gemeenschappelijke regeling SWB
* Verhoging subsidie Stichting Welzijn Doven Twente
* Aansluiting Onderwijs en Arbeidsmarkt in bedrijfswagensector
* Werkaanvaardingssubsidie in het kader van de WIW
* Lidmaatschap klachtencommissie Sociale Zaken
* Stand van zaken Woonzorgcomplexen, Wozoco's
* Bestuursoverdracht SWOH-Carint

* Gevolgen Nieuwe Structuur Werk en Inkomen
* Sociale Zaken

* Gesubsidieerde arbeid

* Stand van zaken Regionaal indicatie Orgaan
Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Economische Zaken

De commissie ROVEZ vergadert op woensdag 16 januari a.s. vanaf 19.30 uur in de Raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
* Ontwerp bestemmingsplan Asielzoekerscentrum
* Vaststelling bestemmingsplan Hengelose Es, deelplan Centrumgebied
* Partiële herziening Westermaat Noord (RTV OOST)
* Bestemmingsplan Binnenstad, deelplan Bioscoop
* Ontwerp bestemmingsplan Binnenstad, deelplan O kwadraat (fase 1)
* Nota inspraak inzake Notitie ruimtelijke randvoorwaarden bij de plaatsing van zend/antenne-installaties d.d. 15-11-2001
* Het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het gebied Bergweg-Tapuitstraat e.o.

Stedelijk Beheer, Volkshuisvesting en Milieu

De commissie SVM vergadert op donderdag 17 januari a.s. vanaf 19.30 uur in kamer S 210 van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
* Verordening bodembescherming Hengelo.

* Subsidiëring woningbouwproject Vossenburcht.
* Aanpak en reducering grondwateroverlast in de wijk Nijverheid.
* Wegoverdracht N 743 provinciale weg Almelo-Hengelo.
* Kredietaanvraag voor de aanpak verwijderen met asbest verontreinigd valzand speeltuin "De Hengelose Es".
* Brief gemeente Nijefurd.

* Herijking bodemmodule ISV(onder voorbehoud goedkeuring B&W 15 januari 2002).

Internet voor vrijwilligersorganisaties

De ontwikkelingen rond internet zijn volop in beweging. Ook (sport)verenigingen, culturele organisaties en andere vrijwilligersorganisaties ontdekken steeds meer de mogelijkheden om door middel van eigen websites en e-mail contact te onderhouden met hun leden. Lang niet iedere organisatie heeft echter de kennis in huis om optimaal van het internet gebruik te maken. Om hierin verandering te brengen biedt de VrijwilligersCentrale, in samenwerking met de gemeente Hengelo en de Volksuniversiteit Hengelo, drie verschillende informatieavonden aan om belangstellenden te informeren over de mogelijkheden van internet.

Tijdens deze avonden komen zowel de theorie als de praktische kant van internet aan bod. Ook leert u wat er allemaal voor nodig is om op internet te komen. Er is gekozen voor drie niveaus om zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw situatie. Tijdens deze informatieavonden wordt gepeild in hoeverre er belangstelling bestaat voor een cursus. Eind november heeft er inmiddels een informatie avond plaatsgevonden over vormgeving bij de ontwikkeling van websites. De volgende informatieavonden worden binnenkort nog georganiseerd:

Informatieavond op 31 januari 2002.

U kunt overweg met Windows en Word. U heeft zich nog niet bezig gehouden met het ontwikkelen van websites. Het doel is een eenvoudige website ontwerpen en beheren. Ook komen de randvoorwaarden aan de orde die nodig zijn voor het plaatsen van een website op internet.

Informatieavond op 14 februari 2002.

De computer is nieuw voor u. Tijdens deze avond leert u de eerste beginselen en mogelijkheden van internet en websites. Na deze eerste kennismaking kunt u besluiten of u verder wilt gaan of niet.

Informatie en opgave

De informatieavonden worden georganiseerd in het ICT-gebouw (voormalig Dikkers) aan de Industriestraat 15 te Hengelo. De avonden beginnen om 19.00 uur en u bent welkom vanaf 18.30 uur.

Aan dit aanbod zijn geen kosten verbonden. Mocht u gebruik willen maken van dit aanbod, dan is opgave noodzakelijk. Zijn er binnen uw organisatie meer belangstellenden, meldt u zich dan collectief aan. U kunt zich opgeven bij de heer F.G. Nuberg van de VrijwilligersCentrale Hengelo, telefoon 2594841.

Bestemmingsplannen


Ontheffing Leefmilieuverordening Binnenstad (LMV)

Er is een aanvraag om bouwvergunning ingediend met het verzoek om ontheffing te verlenen van de bepalingen uit de Leefmilieu Verordening Binnenstad (LMV) ten behoeve van het oprichten en in gebruik nemen van een bioscoop op het perceel Beekstraat 45. Volgens de LMV is het verboden zonder ontheffing van Burgemeester en wethouders te bouwen. Burgemeester en wethouders zijn op grond van de bepalingen uit de LMV bevoegd hiervoor ontheffing te verlenen en zijn in principe bereid aan dit verzoek medewerking te verlenen.

Ter inzage en zienswijzen

Het voornemen om ontheffing te verlenen ligt van 16 januari tot 30 januari 2002 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken van de dienst Stedelijk Beheer en Ontwikkeling, Reitzstraat 15, kamer 115.

Eventuele zienswijzen tegen het voornemen tot het verlenen van de ontheffing kunnen van 16 januari tot 30 januari 2002 schriftelijk worden ingediend bij het college van B en W, Postbus 18, 7550 AA Toepassing art. 6a WRO
Er is een verzoek binnengekomen voor het oprichten van een woonhuis met garage op het perceel
Torenlaan 70. Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan maar stemt overéén met het in voorbereiding zijde bestemmingsplan. Vooruitlopend op het van kracht worden van het nieuwe bestemmingsplan kan medewerking worden verleend aan dit bouwplan met toepassing van het bepaalde in artikel 19, lid 1 Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Ter inzage en inspraak

Het gemeentebestuur betrekt inwoners van de gemeente en de in de gemeente belanghebbende natuurlijke en rechtspersonen bij de voorbereiding van gemeentelijke ruimtelijke plannen of herziening daarvan. Op grond van artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen gedurende vier weken inspraakreacties bij het college van B&W worden ingediend voor bovenvermeld bouwplan Het plan ligt van 16 januari 2002 tot 13 februari 2002 voor een ieder ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115. Eventuele inspraakreacties, met betrekking tot het voornemen de procedure voor te bereiden, kunnen in de periode van 16 januari tot 13 februari 2002 worden ingediend bij het college van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

* Ardennenstraat 31, oprichten tuinhuisje
* Elsbeekweg 3, plaatsen dakkapel

* Jules Haeckstraat 21, oprichten tuinhuisje

* Levantstraat 55, plaatsen dakkapel

* Otto Klempererstraat 89, oprichten tuinhuisje
* Paulinastraat 16, veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. een serre aan de achtergevel

* Riouwstraat 5, plaatsen dakkapel

* Roemer Visscherstraat 11, oprichten schuur

* Alverstraat 2, oprichten woonhuis

* Anthoniusstraat 61, oprichten berging en plaatsen dakkapel
* Antillenstraat 58, veranderen en vergroten woonhuis
* Antwerpenstraat 46, veranderen en vergroten woonhuis

* Aquamarijnstraat 29, veranderen en vergroten bedrijfspand
* Berendinastraat 15, veranderen en vergroten woonhuis
* Boekeloseweg 81, veranderen en vergroten winkel/woonhuis
* Boortorenweg 27, oprichten bedrijfsgebouw (Demin watergebouw)
* Bornsestraat (nabij het Plein), oprichten 3 bedrijfsverzamelgebouwen

* Breemarsweg 627 A, veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. een erker

* Bronforelstraat 21, oprichten woonhuis

* Canadian Grenadier 31 + 27 + 105 en 109, veranderen van 4 woonhuizen (indeling)

* Cardiffstraat 15, veranderen en vergroten woonhuis
* Cardiffstraat 18, oprichten schuur

* Cardiffstraat 20, oprichten schuur

* Caro van Eyckstraat 10, veranderen en vergroten woonhuis
* De Akker 22, veranderen en vergroten woonhuis d.m.v een erker
* De Wetstraat 51-1; 51-3; 51-5;, oprichten 2 woningen en 1 studio
* Deldenerstraat 288, veranderen en vergroten woonhuis

* Deldenerstraat 47 - 49, veranderen en vergroten woon-praktijkruimte

* Deldenerstraat 71 t/m 87, vervangen dakbedekking en goten
* Demmersweg 140, oprichten kantoorpand

* Deurningerstraat 49 P, oprichten schuur /garage
* Else Mauhsstraat 5, veranderen woonhuis
* Gaasterlandstraat 20, veranderen en vergroten woonhuis
* Geerdinksweg 141, oprichten 2 fietsenstallingen
* Geerdinksweg 141, vergroten fietsenstalling
* Geerdinksweg 185, oprichten noodlokaal

* Geraniumstraat 23, plaatsen dakkapel

* Glasgowstraat 43, oprichten tuinhuisje

* Godfried Bomansstraat 118, veranderen en vergroten woonhuis en plaatsen dakkapel

* Goudstraat 15, oprichten kantine, was- en kleedlokaal en labruimten (intern)

* Hermelijnstraat 8, veranderen en vergroten woonhuis
* Het Plein 100, oprichten reclamemast (zouttoren)
* Houtmaatweg 22, veranderen en vergroten garage annex hobbyruimte
* Ir M Schefferlaan 58 - 60, veranderen en vergroten woonhuis

* Klaas de Rookstraat 53, uitbreiden schoolgebouw
* Langelermaatweg 123, oprichten schuur

* Lansinkweg 48, veranderen achtergevel

* Lansinkweg 87, veranderen en vergroten woonhuis
* Lansinkweg 94, veranderen en vergroten woonhuis
* Larvikstraat 6, plaatsen dakkapel

* Leliestraat 11, veranderen en vergroten woonhuis d.m.v dakopbouw
* Louis van Tulderstraat 51, veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. erker

* Meeuwenweg 13, veranderen en vergroten woonhuis
* Nieuwe Grensweg 185, oprichten woonhuis
* Oldenzaalsestraat 61, veranderen bedrijfspand in een kinderdagverblijf

* Paul van Kempenstraat 16, veranderen en vergroten woonhuis met een praktijkruimte

* Paulinastraat 16, oprichten bergruimte

* Piet Mondriaanstraat 96, veranderen en vergroten woonhuis
* Piet Muyselaarstraat 8, veranderen en vergroten woonhuis
* Piet Muyselaarstraat 90, veranderen en vergroten woonhuis
* Rika Hopperstraat 72, veranderen en vergroten woonhuis
* Schalmedenweg 21, oprichten schuur tbv opslag
* Schouwinksweg 32, veranderen en vergroten woonhuis
* Sloetsweg 358, veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. uitbreiding berging/opslag

* Tollensstraat 6, veranderen en vergroten woonhuis
* Torendijk 19, veranderen en vergroten woonhuis
* Wemenstraat 45, veranderen een winkel en kantoor
* Willem van Otterloostraat 10 + 12, veranderen woonhuis (intern)
* Willy Albertistraat 8, veranderen en vergroten woonhuis
Instemming meldingen
In de week van 17 tot en met 21 december 2001 is ingestemd met:
* Breemarsweg 94, plaatsen dakkapel

* Vockersweg 27, oprichten tuinhuisje
Bouwvergunningen

In de week van 17 tot en met 21 december 2001 is vergunning verleend
* Ankarastraat 5, veranderen en vergroten woonhuis
* Anthoniusstraat 68, plaatsen dakkapel

* Bornsedijk 40, veranderen garage berging/paardenstal in garage/berging

* Burg Jansenplein 42, veranderen bedrijfspand in een woning met praktijkruimte

* Drienerbeekweg 15, veranderen en vergroten woonhuis
* Godfried Bomansstraat 65, oprichten schuur
* Grundellaan 17, veranderen en vergroten woonhuis en orthodontistenpraktijk

* Kretastraat 13, veranderen en vergroten woonhuis
* Meester Verbernestraat 3, oprichten woonhuis
* Meester Verbernestraat 5, oprichten woonhuis
* Oelerweg 26, veranderen en vergroten winkel/woonhuis + oprichten garage annex berging en 2 bergingen

* Waarbekenweg 92, veranderen en vergroten woonhuis
* Wolfkaterweg 50, oprichten berging
Monumentenvergunning
In de week van 17 tot en met 21 december 2001 is vergunning verleend voor:

* Beukweg 94, renoveren woonhuis.

De instemming meldingen, verleende bouwvergunningen, monumentenvergunning en de daarbij behorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, Telgenflat, Markt 203, 2e verdieping. Iedere belanghebbende, die door een van deze verleende vergunningen en/of instemming meldingen, rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, postbus 18, 7550 AA Hengelo. Informatie
De besluiten zijn genomen in de week van 17 tot en met 21 december 2001.
Informatie over de exacte data, kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen, telefoon 2459 647.
Monumentenvergunning


Er zijn aanvragen ingediend voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de Monumentenverordening. De desbetreffende objecten staan op de Gemeentelijke Monumentenlijst.

* Beursstraat 2, veranderen en vergroten restaurant
* Deldenerstraat 71 t/m 87, vervangen dakbedekking
Ter inzage
De aanvragen liggen met ingang van 15 januari 2001, twee weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, in de Telgenflat, Markt 203, 2e verdieping. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over de in behandeling genomen aanvragen, voor 29 januari 2002 schriftelijk naar voren brengen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Wet Milieubeheer


Melding art 8.41

Bij de afdeling milieu liggen ter inzage de meldingen als bedoeld in de hieronder vermelde, op artikel 8.41 wet Milieubeheer gebaseerde uitvoeringsbesluiten, ontvangen van:

* Buurtcentrum de tempel, gelegen aan de booggang 2 en restaurant anatolia, in verband met het van toepassing worden van het besluit horeca-, sport- en recreatie- inrichtingen milieubeheer, Deldenerstraat 12

* Essent netwerk noord nv in verband het met van oprichten van een kaststation met elektrisch bestuurde meet- en regelapparatuur van het besluit gasdrukregel- en meetstations milieubeheer, Hampshire
1

* Kindercentrum Slangenbeek in verband met het oprichten van het besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer op het kinderdagverblijf met buitenschoolse opvang, Toulonstraat 2

De inrichtingen dienen te voldoen aan de voorschriften opgenomen in de bijlage bij de daarbij genoemde besluiten.
Ter inzage en bezwaar
Tegen bovenstaande meldingen op grond van de wet Milieubeheer staat géén bezwaar en/of beroep open.
De meldingen met bijbehorende stukken kunnen worden ingezien vanaf woensdag 16 januari a.s. Tijdens kantooruren bij de afdeling milieu, telefoon 245 9655.

Beschikking tot intrekking vergunning

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend dat zij op grond van artikel 8.25 lid 1 sub d van de Wet milieubeheer juncto par. 3.5.6. Algemene wet bestuursrecht overgaan tot intrekking van de milieuvergunning welke eerder is verleend aan:

* Breumaf BV, voor het oprichten en in werking hebben van een gereedschapmakerij en fijnmechanisch bedrijf, eerder gelegen aan de Industriestraat 228

Ter inzage
Het intrekkingbesluit en andere terzake zijnde stukken liggen vanaf woensdag 16 januari tot en met 28 februari 2002 ter inzage bij de afdeling Milieu.

Ingevolge het bepaalde in de artikelen 20.3 en 20.11 van de Wet milieubeheer jo. De artikelen 6.7 en 6.8 Awb treedt dit besluit in werking op 28 februari 2002., Tenzij vóór genoemde datum bij de Afdeling bestuurs-rechtspraak van de Raad van State schriftelijk beroep is ingesteld én tevens een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. In het laatste geval wordt het besluit pas van kracht nadat op het verzoek om voorlopige voorziening is besloten.

Voor informatie over het instellen van beroep kunt u terecht bij de afdeling Milieu, telefoon 245 9655

Belangrijke mededeling voor aanvragers van een uitkering

Per 1 januari 2002 is de wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI) in werking getreden. Deze wet betekent een grote verandering op het gebied van de sociale zekerheid in Nederland. Het uitgangspunt van de wet SUWI is: werk gaat boven inkomen. Mensen met een uitkering die om wat voor reden dan ook geen baan hebben, moeten zo snel mogelijk aan het werk. Om het hun zo makkelijk mogelijk te maken, komt er één loket: het Centrum voor Werk en Inkomen, kortweg CWI. Het CWI beschikt over vacatures. Daarnaast verzorgt het CWI voortaan de aanvraag van een uitkering. Het Arbeidsbureau is per 1 januari 2002 opgeheven.

Uitkering aanvragen
Wilt u in het vervolg een uitkering aanvragen, dan moet u bij het Centrum Werk & Inkomen (CWI) zijn. Inwoners van de gemeente Hengelo moeten een uitkering van Sociale Zaken (Abw en Ioaw) altijd aanvragen bij het CWI.

Wie niet naar het CWI
Aanvragen voor bijzondere bijstand, Vangnet Regeling Huursubsidie en gemeentelijk Minimabeleid moeten bij Sociale Zaken aangevraagd worden. Ook de mensen die op dit moment al een uitkering hebben, zelfstandigen, cliënten die binnen 5 maanden na de einddatum van de uitkering weer werkloos worden, mensen die geboren zijn voor 1 december 1941 en mensen die in een inrichting verblijven kunnen voor een uitkering direct bij Sociale Zaken terecht.

Het CWI "Midden Twente" is gevestigd aan de Oldenzaalsestraat 15 (het gebouw van het voormalige arbeidsbureau) in Hengelo. Openingstijden voor het aanvragen van een uitkering: elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Sociale Zaken is gevestigd in het Stadskantoor (2-de verdieping) aan de Burgemeester Jansenstraat 4 te Hengelo. Openingstijden voor het aanvragen van een uitkering: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur. 2002
januari 8
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie