Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Bellingwedde

Datum nieuwsfeit: 16-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Bellingwedde
Zoek soortgelijke berichten
GEMEENTEGIDS 2002
Deze week zal de nieuwe gemeentegids 2002 in de gehele gemeente huis aan huis worden verspreid. De gegevens in de gids zijn geüpdatet, zodat deze weer actueel zijn. In verband met de verkiezingen ( Ú komt toch ook?) zal er in de loop van het tweede kwartaal van dit jaar een inlegvel worden verspreid met daarop de gezichten van de nieuwe raadsleden c.q. wethouders. Ook andere informatie die verband houdt met de wijzigingen rondom het gemeentebestuur, zal daarin worden opgenomen. Binnenkort zult u de gehele gemeentegids ook digitaal op onze website (www.bellingwedde.nl) kunnen raadplegen. Indien u in de loop van het jaar aanvullingen of wijzigingen hebt of indien informatie niet langer opgenomen dient te worden, vult u die dan in op het wijzigingsformulier dat in de gids zelf staat. De nieuwe gegevens worden dan op de website zo spoedig mogelijk gewijzigd en in de volgende gemeentegids op papier meegenomen. Het gemeentebestuur hoopt dat de nieuwe gids voor u, als inwoner van onze mooie gemeente, weer een handzaam naslagwerk zal zijn.
GRUNNEGER SCHRIEFWEDSTRIED
WET MILIEUBEHEER

Besluit

Burgemeester en wethouders van Bellingwedde maken bekend dat zij hebben verklaard in te kunnen stemmen met de volgende meldingen ex. artikel 8.19 van de Wet milieubeheer:

* W.H. Glazenburg, Dorpsstraat 18, 9699 PH VRIESCHELOO voor het veranderen van een akkerbouwbedrijf annex vleeskuiken-houderij gelegen aan de Dorpsstraat 7 te Vriescheloo. Het betreft het bouwen van een loods voor de opslag van stro en het stallen van werktuigen.

* Mts. Bos-Vergeer, Spanjaardsweg 9, 9698 BT WEDDE voor het veranderen van een varkensbedrijf gelegen aan de Spanjaardsweg 9 te Wedde. Het betreft het verplaatsen van stal D naar de noordzijde van stal A.

Terinzagelegging

De verklaring, melding en de andere bijbehorende stukken liggen vanaf 17 januari tot en met 28 februari 2002 ( 6 weken ) ter inzage op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur in het gemeentehuis. Alleen indien u daarom telefonisch verzoekt (tel. 0597-537100) worden de desbetreffende stukken van 13.00 tot 16.00 uur en buiten de kantooruren op donderdag van 16.00 tot 19.00 uur ter inzage gelegd.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van inzage legging een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde, Postbus 18, 9698 ZG Wedde. Tevens kan een verzoek worden gedaan tot schorsing van het besluit, dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

naar boven

BOUWEN EN WONEN

dat tussen 20-12-2001 en 11-01-2002 de volgende bouw-, sloopaanvragen, meldingen en aanvragen voor een gebruiksvergunning bij de gemeente zijn binnengekomen:

* Bellingwolde, Hoofdweg 154, voor het vergroten/veranderen van een café.


* Bellingwolde, Hoofdweg 301, voor het oprichten van 2 woningen.

* Bellingwolde, Kastanjelaan 108, voor het vergroten van een woning.
* Blijham, Hoofdweg 23, voor het vergroten/veranderen van een woning.

* Vriescheloo, Industrieweg 3, voor het oprichten van een garage/berging.

* Veelerveen, Venneweg 31, voor het oprichten van een garage/berging.

* Wedde, Lageweg 58, voor het oprichten van een garage en het wijzigen van de achtergevel van de woning.

Melding bouwvoornemen:

* Bellingwolde, Groene Kruislaan 12, voor het oprichten van blokhut.
* Bellingwolde, Hoofdweg 291, voor het oprichten van een berging.
Aanvragen sloopvergunningen:

* Blijham, Lindenlaan 33, voor het slopen van een garage.
* Vriescheloo, Scheidingslaan 8, voor het slopen van een woning met garage.

De aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Het inzien van de plannen c.q. het inbrengen van bezwaren/bedenkingen is op dit moment niet mogelijk.

Afgegeven beschikkingen:

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Bellingwedde maken bekend dat de volgende beschikkingen op 21-12-2001 zijn afgegeven:
* Bellingwolde, Noorderstraat 17, voor het oprichten van een sierhekwerk.

Op 02-01-2002 zijn afgegeven:


* Bellingwolde, Heemhof 8, voor het plaatsen van een dakkapel.
* Blijham, Körte Schoor 1, voor het oprichten van een garage.
* Klein Ulsda, Ulsderweg 7, voor het in gebruik hebben van een prostitutiebedrijf.

* Veelerveen, Essenlaan 2, voor het vergroten van een woning.
* Vriescheloo, Dorpsstraat 31, voor het vernieuwen van een werktuigenloods.

* Vriescheloo, Dorpsstraat 73, voor het vergroten van een woning.
* Vriescheloo, Meidoornweg 1c, voor het oprichten van een garage.
op 03-01-2002 zijn afgegeven:


* Bellingwolde, Kanaaldijk 1a, voor het gedeeltelijk vernieuwen/vergroten van een bedrijfspand.

* Veelerveen, Veelerveensterweg 18, voor het oprichten van een woning met carport.

Tegen deze beschikkingen kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na de hierboven genoemde afgifte/verzenddatum van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Bellingwedde, Postbus 18, 9698 ZG te Wedde. Daarnaast kan om een voorlopige voorziening (bijv. schorsing) wordt verzocht bij de president van de arrondissementsrechtbank, Postbus 781, 9700 AT te Groningen.
naar boven

INFORMATIEAVOND
'HUIS VOOR DE SPORT GRONINGEN'

Huis voor de Sport Groningen is een nieuw initiatief van de provincie Groningen, in samenwerking met 22 gemeenten, dat is ontstaan door het samenvoegen van activiteiten op het gebied van de sportondersteuning van SPRONG en de Provinciale Groninger Sportraad. Op 14 mei 2001 is de organisatie van start gegaan met een serie lokale bijeenkomsten. Doel van deze bijeenkomsten is om sportverenigingen, sportinstellingen, gemeenten, onderwijs en sociaal cultureel werk kennis te laten maken met de nieuwe provinciale instantie.

Functie

De functie van het Huis voor de Sport Groningen is het bieden van sportondersteuning aan verenigingen en instellingen. Het gaat hierbij om ondersteuning in brede zin, onder andere op het gebied van vrijwilligers, organisatie en sportontwikkeling. Daarnaast worden er projecten ontwikkeld gericht op het stimuleren van sportdeelname en de rol van sport als middel om de sociale binding in de maatschappij te bevorderen. De organisatie heeft eigen sportconsulenten in dienst die de provincie ingaan om de verschillende sportverenigingen en instellingen te bezoeken en te ondersteunen.

Lokale bijeenkomsten

Ter gelegenheid van de start van activiteiten van het Huis voor de Sport Groningen in de Gemeente Bellingwedde, wordt op 24 januari a.s. om 19.30 uur in Sport- en Partycentrum 'De Meet', Dorpsplein 6 in Bellingwolde een lokale bijeenkomst/informatieavond gehouden. Sportverenigingen, -instellingen en overige organisaties kunnen tijdens deze bijeenkomst informeel kennis maken met de activiteiten en de sportconsulenten van het Huis voor de Sport Groningen.

Programma

Het programma van de bijeenkomst bestaat uit een welkomstwoord door wethouder Geerdes en een voorstelronde waarin de sportconsulenten van het Huis voor de Sport Groningen hun werkzaamheden zullen toelichten. Verder is het mogelijk informatie te verkrijgen over projecten die in samenwerking met de gemeente uitgevoerd worden.
STANDPLAATS CHEMOKAR
De Chemokar staat elke 3e zaterdag van de maand op de volgende standplaatsen:

De eerstvolgende keer is dat op zaterdag 20 januari a.s.

Klein Ulsda

Ulsderweg, nabij brug: 9.00-9.10 uur

Oudeschans

Pleintje Voorstraat: 9.15-9.30 uur

Bellingwolde

Supermarkt hoek Hoofdweg / Lindenlaan: 9.40-10.00 uur

Gemeentehuis Hoofdweg 158 Bellingwolde: 10.05-10.15 uur

Buurthuis 'de Brug' Rhederweg: 10.25-10.40 uur

Rabobank hoek Merellaan / Hoofdweg: 10.45-11.00 uur

Blijham

Dorpsplein, nabij 'Het Oude Wapen': 11.15-11.45 uur

'De blanckenborg', Eikenlaan 34: 11.50-12.10 uur

Tankstation Borgers, Hoofdweg 187: 12.20-12.30 uur

Wedderveer

Hoek Wubsweg/Hoofdweg Wedderveer: 13.00-13.10 uur

Wedde

Obs de Vlonder, Wedderhofte 10, Wedde: 13.20-13.30 uur

Supermarkt, Hoofdweg 38: 13.35-14.00 uur

Veelerveen

Obs 'de Zuidvenne', Scheidingsweg 20: 14.15-14.25 uur

Dorpshuis 'de Wenakker': 14.30-14.40 uur

Vriescheloo

Dorpshuis '`t Ganzenust': 14.50-15.00 uur
Wedde. Inlichtingen: tel.: 537125. N.B. De begroting dient uiterlijk vrijdag 18 januari a.s. om 12.00 uur binnen te zijn.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie