Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 16-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Noord-Holland op 15 januari 2002

1. Uitvoering Masterplan N201/ Verlenging Bestuursovereenkomst
2. Ontwerp Gebiedsplan Noord-Holland Midden Oost
3. Aanvraag provinciale bescherming vml. Kweekschool Leger des Heils te Amstelveen

4. Concept gemeenschappelijke reling Samenwerkingsverband Randstad
5. Beantwoording statenvragen van C. Bozelie en C.H.Koetsier (GroenLinks), over illegale arbeid in de glastuinbouwsector
6. Integraal advies voortgezet onderwijs 2002
7. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en verklaringen van geen bezwaar artikel 19 WRO c.a.
8. Verzoek ontheffing voorkeursrecht gemeente Aalsmeer
9. Verslag monitoring artikel 19 lid 2 WRO, derde kwartaal 2001
10. Heroverweging ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
1. Uitvoering Masterplan N201/ Verlenging Bestuursovereenkomst

Het college besluit:

1. Kennis te nemen van de huidige stand van zaken met betrekking tot de uitwerking van het Project N201+ en van het concept-beslisdocument Masterplan N201+;
Nadere informatie wordt woensdag verstrekt op een persbijeenkomst in Aalsmeer en in een te verspreiden persbericht.
2. De statencommissie WVV advies te vragen over de voordracht.


2. Ontwerp Gebiedsplan Noord-Holland Midden Oost
Het college besluit:

1. Het ontwerp gebiedsplan Noord-Holland Midden Oost, conform het advies van het POL, vast te stellen.

2. Het ontwerp ter inzage te leggen, conform afdeling 3.5 van de AWB.

3.Aanvraag provinciale bescherming vml. Kweekschool Leger des Heils te Amstelveen

Het college besluit:

1. In principe te besluiten de aanvraag van de Stichting tot Behoud Monumentaal Amstelveen tot plaatsing op de provinciale monumentenlijst van de voormalige Kweekschool van het Leger des Heils te Amstelveen af te wijzen.

2. Dit principe-besluit ter advisering voor te leggen aan de statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur d.d. 13 februari 2002.
3. Bij positief advies de G.S.-commissie te machtigen het besluit vast te stellen en uit te voeren.


4. Concept gemeenschappelijke reling Samenwerkingsverband Randstad

Het college besluit:

1. In te stemmen met het concept van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Randstad;

2. Een voorkeur uit te spreken voor samenstelling van het dagelijks bestuur zoals verwoord in de notitie NL/EU; van Randstad naar Deltametropool en zoals door het college besloten op 19 juni 2001: te weten 5 leden waarvan één burgemeester, één commissaris van de koningin en drie gekozen bestuurders, waarbij een spreiding over de provincies wordt nagestreefd;

3. In te stemmen met de voordracht voor Provinciale Staten;
4. Deze voordracht aan PS aan te bieden in de vergadering van 11 februari 2002.


5. Beantwoording statenvragen van C. Bozelie en C.H.Koetsier (GroenLinks), over illegale arbeid in de glastuinbouwsector


6. Integraal advies voortgezet onderwijs 2002
1. Het Integraal advies Voortgezet Onderwijs 2002 Noord-Holland in principe vast te stellen;

2. De adviezen aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bij de aanvragen voor intrasectorale programma's, de aanvragen ex artikel 75 WVO en de aanvragen omzetting van speciaal voortgezet onderwijs in principe vast te stellen conform de overzichten gevoegd bij het Integraal advies;
3. De principebesluiten hierboven genoemd onder 1. en 2. om advies voor te leggen aan de PS-Commissie OOPO op 31 januari a.s.;
7. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en

* Voor het inwendig verbouwen en wijzigen van de bestemming van de Ritakerk aan het Hagedoornplein 2 te gemeente Amsterdam
* Voor de bouw van een serre aan de Oude Kruisweg 214 te Cruquius , gemeente Haarlemmermeer

* Voor de vestiging van een kringloopbedrijf aan de Aarbergerweg te Rijsenhout, gemeente Haarlemmermeer

* Voor het plaatsen van een GSM-installatie in het Circuit Park Zandvoort (Burgemeester van Alphenstraat) gemeente Zandvoort


8. Verzoek ontheffing voorkeursrecht gemeente Aalsmeer
Het college besluit het verzoek van L.A.M. Serné te Aalsmeer om ontheffing van de verplichting met de gemeente Aalsmeer te onderhandelen over de verkoop van zijn onroerende zaken, waarvoor een voorkeursrecht is gevestigd, af te wijzen.

9. Verslag monitoring artikel 19 lid 2 WRO, derde kwartaal 2001 Het college besluit het verslag van de monitoring van het gebruik van artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening in het derde kwartaal van 2001 vast te stellen en te verzenden aan de gemeentebesturen en besturen van de stadsdeelraden in Noord-Holland, alsmede aan de IRO en de VNHG.

10. Heroverweging ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
Het college besluit:

1. Het Woonschepencomité Amsterdamse Bos in haar bezwaar niet te ontvangen;

2. De bezwaren van de heer F.H.C. Schreuder als ingetrokken te beschouwen;

3. De bestreden beslissing van 26 juni 2001 te handhaven. D.Berger tel. 06.183.000.64 5
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 6 M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 4, 7, 8, 9, 10 M.Ottevanger
tel. (023) 514 40 07 3
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 2

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie