Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Rijswijk

Datum nieuwsfeit: 17-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Rijswijk
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Rijswijk

Gemeenteberichten
17 januari 2001


* Gladheidsbestrijding in Rijswijk

* Wet milieubeheer/Algemene Plaatselijke verordening
* Maandag 21 januari 2002
Informatieavond over Masterplan Oud Rijswijk
* Voertuigwrakken

* Bouwaanvragen

* Bouwvergunningen

* Alle aanvragen voor Koninklijk Huwelijksfeest gehonoreerd Rijswijk goed vertegenwoordigd tijdens Nationale Feestavond
* Geen huis aan huis-collecte in Rijswijk voor Coins for Care
* Aanvraag kapvergunning

* Verleende kapvergunning

* Museum Rijswijk

* Vergunning verordening kinderopvang Rijswijk
* Introductie ¤uro in Rijswijk soepel verlopen
Gladheidsbestrijding in Rijswijk

De gladheidsbestrijding in de gemeente Rijswijk wordt uitgevoerd door het Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex. Avalex heeft hiervoor over een strooiploeg van 5 medewerkers beschikbaar. De strooiploeg wordet ingezet bij gladheid of sneeuwval. Bij veel sneeuw of extreme gladheid worden extra medewerkers vanuit de gemeente ingezet.

Als er gladheid optreedt in de avonduren worden de wegen begaanbaar gehouden tot de laatste busdienst om circa 0.00 uur. Van 0.00 tot 04.00 uur wordt er alleen gestrooid bij extreme gladheid (veel sneeuw en ijzel). Vanaf 04.00 uur wordt weer volgens onderstaande prioriteitsvolgorde gewerkt. Uitgangspunt hierbij is dat het verkeer van 06.30 uur zo weinig mogelijk hinder ondervindt van de gladheid.

De prioriteitsvolgorde is:

1. Hoofdverkeersroutes/busroutes/gevaarlijke kruisingen, inclusief op- en afritten van bruggen;

2. Doorgaande wegen met bijbehorende fietspaden;
3. Overige wegen buitengebied, secundaire wegen en woongebieden;
4. Rest fietspadroutes.

Het zout op fietspaden werkt minder effectief dan op autowegen, waardoor het vaak lijkt of er aan fietspaden niets wordt gedaan. Door het ontbreken van veel en zwaar verkeer op de fietspaden komt de dooiwerking van het zout zeer langzaam op gang. Hierdoor duurt het langer voordat het wegdek weer stroef is.

Gratis zout voor inwoners
De gemeente strooit met droog wegenzout, in minimale hoeveelheden in verband met de zorg voor het milieu.
Op gevaarlijke oversteken en kruisingen zijn zoutkisten geplaatst, welke gebruikt kunnen worden om op incidentele gladde plekken te strooien.
De inwoners van Rijswijk kunnen gratis wegenzout afhalen bij de werf op de Populierlaan in Rijswijk. Bedrijven uit Rijswijk kunnen zout afhalen in zakken van 25 kg op de werf aan de Nieuwe Havenstraat 3b te Voorburg, tegen betaling van ¤ 4,50 (f. 10,-)ex. Btw per zak (contante betaling of PIN).

Na de gladheidsbestrijding worden (indien nodig) medewerkers ingezet om sneeuw te ruimen en de kolken vrij te houden van sneeuw.

.

Wet milieubeheer/Algemene Plaatselijke Verordening

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat zij voornemens zijn positief te beschikken op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer en de Algemene Plaatselijke Verordening Rijswijk 1999 van:

* JCS Gevelonderhoud, Moezel 19, Leidschendam voor het in het riool brengen van afvalwater en het verrichten van gevelreinigingswerkzaamheden door middel vans tralen met heet water onder hoge druk, stoom en een mengsel van water en olivinezand binnen de gemeente Rijswijk (een zogenaamde parapluontheffing)

Ter bescherming van het milieu zijn aan bovengenoemde vergunning diverse voorschriften en/of beperkingen verbonden.

De ontwerpbeschikking ligt vanaf heden gedurende 4 weken (tot en met 14 februari 2002) ter inzage bij de afdeling Vergunning en Handhaving, sectie Milieu en APV van de Dienst Grondgebiedzaken, gevestigd aan de De Bruijn Kopsstraat 4 te Rijswijk, op alle werkdagen geopend van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. Bovendien liggen de stukken gedurende deze termijn iedere maandagavond ter inzage in de Brandweerkazerne, Jacob van Offwegenlaan 55 van 17.00 tot 20.00 uur. Zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking kunnen tot genoemde datum door een ieder worden gezonden aan het College van Burgemeester en wethouders, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Ook kunnen in deze periode mondelinge bedenkingen worden ingediend na telefonische afspraak via 070 39 59 870.
Degene die bedenkingen indient kan aan het college verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Inlichtingen over de ter inzage liggende stukken kunt u telefonisch inwinnen bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Milieu en APV, via telefoonnummer 070 39 59 870.

.

Maandag 21 januari 2002
Informatieavond over Masterplan Oud Rijswijk

Op maandagavond 21 januari aanstaande organiseert de gemeente Rijswijk namens de Klankbordgroep Oud Rijswijk een informatieavond over het Masterplan voor Oud Rijswijk.
Het afgelopen half jaar is er hard gewerkt aan een Masterplan voor Oud Rijswijk. Dit masterplan - resultaat van de samenwerking van de Klankbordgroep - is thans in concept gereed. In de Klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van de volgende partijen: Historische Vereniging Rijswijk, Stichting Buurtschap Oud Rijswijk, Ondernemersvereniging Hart van Rijswijk, de kerken, de zorginstellingen, eigenaren winkels in Oud Rijswijk, de vrouwenadviescommissie en de gemeentelijke diensten. Het gebied wordt begrensd door de gemeentegrens in het noorden, de Haagweg inclusief kop Geestbrugweg, de Lindelaan, de Rembrandtkade, de Zuidzijde van de bebouwing van de Van Vredenburchweg, de Burgemeester Elsenlaan, het Julialaantje en de Laan te Blotinghe. Oud Rijswijk is een buurt/wijkwinkelcentrum in een cultuurhistorisch waardevol gebied temidden van een aantrekkelijk woongebied. Het geheel is geleidelijk volledig omgeven door stedelijk gebied. Het winkelapparaat staat onder druk en vertoont tekenen van achteruitgang. Desalniettemin beschikt het gebied over een aantal potenties die - bij volledige benutting - de aantrekkingskracht en daarmee de kansen op voortbestaan van dit centrum kunnen vergroten.

Het Masterplan is de uitkomst van ruim tien jaar praten en denken, en zal definitieve standpunten geven voor de verdere ontwikkeling van Oud Rijswijk.
Alvorens dit plan voor te leggen aan de gemeenteraad, wil de gemeente dit plan presenteren aan alle geïnteresseerden in Oud Rijswijk. De gemeente nodigt iedere belangstellende bij deze dan ook van harte uit voor de informatieavond op 21 januari a.s. in de Oude Kerk aan de Herenstraat. Aanvang 19.30 uur. Het programma ziet er als volgt uit:
1. Welkomstwoord

2. Presentatie Masterplan door Klankbordgroep
3. Pauze

4. Forumdiscussie

5. Sluiting


In het forum zullen zitting hebben Wethouder R.J. Vermeer (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Wijkbeheer) en vertegenwoordigers van de Klankbordgroep.

.

Voertuigwrakken

De eigenaren / houders van de hierna omschreven voertuigwrakken die door de gemeente Rijswijk op de openbare weg zijn aangetroffen, worden verzocht zich binnen 8 (acht) dagen na het verschijnen van deze krant te melden bij de gemeente Rijswijk, afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie IOG,

Bezoekadres:
De Bruyn Kopsstraat 4,
2288 EC Rijswijk.

Een eigendomsbewijs/volledig kentekenbewijs en een legitimatiebewijs dienen zo spoedig mogelijk te worden getoond.
Het gaat om de volgende voertuigen:

1. Een witte Nissan met kenteken VK-05-FH.
2. Een rode Ford met kenteken YX-14520

3. Een grijze Fiat met kenteken TN-36-PN

Bij niet melden binnen deze termijn zal de gemeente Rijswijk overgaan tot vernietiging van deze voertuigwrakken.

Inlichtingen H.Hooiveld, tel 070-3959318.

.

Bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat de volgende bouwaanvraag is ontvangen:

* het oprichten van een kantoor met parkeerkelder te: Laan van Hoornwijck (Lotto); ingediend: 02-01-2002;

.

Bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat, met ingang van 17 januari 2002 voor een ieder bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rijswijk, De Bruyn Kopsstraat 4, iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur, de volgende bouwvergunningen ter inzage liggen:

* het plaatsen van een scooter/rolstoelberging aan de Beetslaan 36, verleend en verzonden: 7 januari 2002

* het plaatsen van een container/fietsenberging aan de Jan Thijssenweg 2, verleend en verzonden: 7 januari 2002

Iedere belanghebbende is tot uiterlijk zes weken na de datum van verzending gerechtigd tegen een bouwvergunning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

.

Alle aanvragen voor Koninklijk Huwelijksfeest gehonoreerd RIJSWIJK GOED VERTEGENWOORDIGD TIJDENS NATIONALE FEESTAVOND

Op vrijdag 1 februari 2002 vindt in de Amsterdam ArenA een feestavond plaats voor de Nederlandse bevolking in het kader van het huwelijk van Z.K.H. Prins Willem Alexander en mevrouw Maxima Zorreguita.

Vanuit Rijswijk gaan vrijdagmiddag 1 februari a.s. 125 bewoners naar Amsterdam om dit feest bij te wonen. Het vertrek geschiedt centraal vanaf het plein voor het stadhuis met bussen van het Evenementen Vervoersbedrijf Nederland. De deelnemers worden over het tijdstip van vertrek nog nader geïnformeerd.
De aanmelding voor de Nationale Feestavond verliep in Rijswijk door middel van een aanmeldingscoupon, die door de gemeente in de locale weekbladen was geplaatst. Deze coupon diende voor 4 januari jl. aan de gemeente te zijn toegestuurd. In totaal hebben zich 123 personen aangemeld. Met twee begeleiders is het totale aantal toegestane deelnemers vanuit Rijswijk bereikt.

De deelnemers hebben inmiddels een schriftelijke bevestiging van de gemeente ontvangen. Binnenkort ontvangen zij van het Nationaal Oranje Comité de vervoers- en entreebewijzen.

.

Geen huis aan huis-collecte in Rijswijk voor Coins for Care

De contactpersoon van Coins for Care in Rijswijk heeft de gemeente laten weten dat om organisatorische redenen de huis aan huiscollecte in Rijswijk niet door gaat.
Het is de bedoeling dat in de periode van 14 tot en met 26 januari a.s. in heel Nederland collectes plaatsvinden om het overgebleven buitenlandse geld op te halen voor het goede doel.

Zoals u wellicht weet staat in de hal van het Rijswijkse stadhuis een inzamelzuil opgesteld van de organisatie Nationale Eurocollecte/Coins for Care. Ook op andere plaatsen in Rijswijk staan inzamelzuilen opgesteld (banken, winkels). De inwoners van Rijswijk wordt verzocht de munten die eventueel voor de collectant klaar heeft liggen nu zelf te deponeren in een van de inzamelzuilen.

.

Aanvraag kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn aangevraagd:

* Dr. H. Colijnlaan nr. 184 t/m nr. 198

1 populier wegens scheefstand en gevaar voor omvallen Aangevraagd door Hoveniersbedrijf Kees de Bruin B.V. namens Van 't Hof Rijnland Vastgoedbeheer B.V.

* Generaal Spoorlaan nr. 561 t/m 575

1 sierkers wegens aantasting door houtworm Aangevraagd door Hoveniersbedrijf Oltmans namens Lucas Beheer B.V.
* Leeuwendaallaan 60

1 conifeer wegens te forse groei en schaduwwerking Aangevraagd door P. Voskamp

* Promenadegebied Oud Rijswijk:
Herenstraat tussen de nrs. 46a en 88
Kerstraat tussen de nrs. 1 en 21

6 platanen en 1 robinia wegens de herinrichting van het promenadegebied
Tevens worden er 7 bomen verwijderd waar geen kapvergunning voor nodig is vanwege de geringe omvang van de stam Er wordt een herplantplicht opgelegd voor 20 bomen Aangevraagd door de directeur van de dienst Grondgebiedzaken
* Hendrik Ravesteijnplein
3 iepen wegens de herinrichting
Er wordt een herplantplicht opgelegd voor 30 bomen Aangevraagd door de directeur van de dienst Grondgebiedzaken

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur onder telefoonnummer 395.92.74

.

Verleende kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend:

Per 17 januari 2002:

* de Ockenburger Tientweg 24 H (Volkstuinvereniging "Tot Ons Genoegen")
18 coniferen (kandalaberen) wegens wildgroei


* Helfrichsingel 6

2 coniferen wegens te dichte stand op de erfgrens


* Beetslaan 17

1 wilg wegens gebrek aan vitaliteit


Deze kapvergunningen liggen vanaf de datum van verlening gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, De Bruyn Kopsstraat 4.

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden (personen die zicht op de boom hebben) tegen het verlenen van de kapvergunning een gemotiveerd schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur contact opnemen via telefoonnummer 395.92.74

.

Museum Rijswijk

Van 19 januari tot en met 17 februari 2002 is in het Museum Rijswijk de tentoonstelling te zien 'Thuis'.

Op deze expositie is werk te zien van vier fotografen die in hun foto's trachten te verbeelden wat voor hen het begrip 'thuis' betekent. 'Thuis' betekent voor de meeste mensen niet alleen de eigen woonplaats of het land waarin men woont, maar vooral ook het huis waarin men woont met alle spullen waaraan men gehecht is. Voor allochtone Nederlanders is 'thuis' waarschijnlijk moeilijker te omschrijven.
Is het de plaats waar zij nu wonen of leven of is het de stad of het dorp in hun land van herkomst en het leven dat zij daar hebben achtergelaten.

De tentoonstelling is georganiseerd door de Stichting UR. Deze stichting tracht het werk van vooral allochtone kunstenaars in Nederland een bredere bekendheid te geven. Stichting UR vroeg vier fotografen hun eigen beeld van 'thuis' in foto's vast te leggen. Thuis heeft voor iedereen een persoonlijke betekenis, die sterk wordt bepaald door bijvoorbeeld de plaats waar men is opgegroeid of door gebeurtenissen die een vertrek uit uit geboorteplaats of land noodzakelijk maakten. Daarom zijn voor deze tentoonstelling fotografen geselecteerd met verschillende achtergronden en uit vier verschillende landen.

De foto's van Kresimir Bobovec illustreren zijn worsteling om een positie te vinden tussen verschillende culturen. Hij is bij wijze van spreken wel uit Kroatië vertrokken maar nog niet in Nederland aangekomen. Voor de expositie maakt hij tien grote doeken waarop allerlei fragmenten van oudere foto's (onder meer uit Kroatië), die met de computer zijn bewerkt en gemanipuleerd, zijn geplakt.

De foto's van Angèle Etoundi Essamba zijn doorgaans op groot formaat, haarscherp en, als ze kleur gebruikt, in felle kleuren. In de keuze van haar onderwerpen staat zij met een been in Kameroen en een been in het westen. Haar foto's zijn 'kosmopolitisch' in de zin dat zij het beste uit twee culturen met elkaar weet te verbinden.

Reza Tahami uit Iran maakt in zijn werk geen keuzes voor plaats of tijd. Op de expositie laat hij weerspiegelingen zien, universele beelden die overal gemaakt kunnen zijn omdat de weerspiegeling in water overal dezelfde is.

Lidy Seinen is de enige deelnemer uit Nederland. Zij onderzoekt als geen ander de geboortegrond en tracht in haar werk de Nederlandse betekenis van het begrip 'thuis' op alle mogelijke manieren te verkennen en in beelden vast te leggen.

De tentoonstelling 'Thuis' wordt begeleid door een catalogus met dezelfde titel. De inleidende tekst is van drs. W.P.C. van der Ende; hij schreef ook de vier kunstenaarsportetten, die worden geïllustreerd met foto's van de betreffende kunstenaars.

Openingstijden:

dinsdag t/m vrijdag en zondag van 14.00-17.00 uur, zaterdag van 11.00-17.00 uur, maandag gesloten.

.

Vergunningen verordening kinderopvang Rijswijk

Burgemeester en wethouders brengen ter openbare kennis dat:
* aan de Stichting Peutervoorde een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Verordening Kinderopvang Rijswijk hebben verleend tot uiterlijk 31-12-2002 voor het oprichten/houden van de peuterspeelzaal Nijntje aan de P. van Vlietlaan 10 te Rijswijk
* aan de Stichting Rijswijkse Kinderopvang een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Verordening Kinderopvang Rijswijk hebben verleend tot uiterlijk 31-12-2002 voor het oprichten/houden van peuterspeelzaal Peutervoorde aan de P. van Vlietlaan 10 te Rijswijk.

De vergunningen liggen met ingang van 17 januari 2002 gedurende zes weken op werkdagen van 8.30 tot 14.00 uur ter inzage bij de sectie Communicatie (kamer 77) van de gemeente Rijswijk, Generaal Spoorlaan
2.


Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn tegen de vergunning bezwaar indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

.

Introductie ¤uro in Rijswijk soepel verlopen.

De overgang naar de euro is een feit. In Rijswijk is deze overgang naar de euro soepel verlopen. Er deden zich geen complicaties voor.

Bij de afdeling Burger-, Woon- en Zorgzaken worden begin januari de loketten altijd druk bezocht in verband met de uitgifte van de nieuwe parkeervergunningen. Hierbij vinden veel financiële transacties plaats. Er deden zich hierbij geen betalingsproblemen voor. Doordat veel inwoners met de pinpas betaalden werd de wachttijd bekort.

Bij de gemeentelijke parkeerautomaten kan momenteel met guldens en euro's worden betaald, zelfs tijdens één en dezelfde transactie. Het apparaat berekent exact de parkeertijd aan de hand van het nieuwe parkeertarief van 20 eurocent per 14 minuten.

In de periode tussen Kerst en Oud en Nieuw hebben medewerkers van de afdeling Sociale Zaken doorgewerkt om het computersysteem dat er voor zorgt dat de uitkeringen tijdig worden betaald europroof te maken. Er is bewust voor gekozen om dit systeem in de vakantieperiode om te bouwen. Geheel volgens planning is de omzetting in één week zonder tegenslagen gerealiseerd.

Nog tot het eind van deze maand zal de Coins for Care inzamelzuil in de hal van het Rijswijkse stadhuis staan opgesteld. Nu bekend is geworden dat er in Rijswijk geen collecte zal plaatsvinden in het kader van landelijke Coins for Care-collecte, wordt u geadviseerd om uw overgebleven buitenlandse geld zelf in de Coins for Care inzamelzuil te deponeren. Uiteraard is de opbrengst bestemd voor het goede doel.

.Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2002 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie