Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten college Etten Leur

Datum nieuwsfeit: 17-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Etten-Leur
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Etten-Leur

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Representatie

Wethouder W. Vermunt en wethouder mevrouw M. Donders-de Leest zijn op donderdag 17 januari aanwezig in de Nobelaer bij de presentatie en bespreking van het jaarplan 2002 van de Stichting Welzijn Etten-Leur.

Collecte

Burgemeester en wethouders hebben toestemming verleend aan de Nationale Eurocollecte om in de periode van 13 tot en met 26 januari een éénmalige huis-aan-huisactie te houden waarbij resterende Nederlandse en buitenlandse munten worden opgehaald. De opbrengst van de actie komt ten goede aan verschillende charitatieve instellingen.

Zeer stil asfalt

Naar aanleiding van een brief van HBG Civiel over de verminderde beleving van geluidsoverlast door direct aanwonenden na aanleg van dubbellaags ZOAB op de randweg A10 West, heeft het college van b en w uitgesproken dat het in de toekomst bij de realisatie van nieuwe woonwijken nagaat of het gebruik van dit zeer stille asfalt mogelijk is. Dit type asfalt kan echter slecht tegen wringend verkeer, waardoor het alleen op lange, rechte wegvakken zonder drukke kruisingen of rotondes gebruikt kan worden.

Commissievergaderingen

Burgemeester en wethouders hebben de agenda voor de vergadering van de Commissie Onderwijs, Welzijn en Sociale Zaken die op dinsdag 22 januari vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis wordt gehouden vastgesteld. Op de agenda staan de volgende onderwerpen: - Beheer wijkgebouwen en ondersteuning vrijwilligers bij de opzet en uitvoering van activiteiten De Commissie wordt gevraagd ermee in te stemmen dat WVS-medewerkers worden aangesteld voor het beheer van de wijkgebouwen en een bedrag van 41.747,78 beschikbaar te stellen voor het aanstellen van een activeitenbegeleider en de uitbreiding van het aantal coördinatie-uren van 18 naar 24 uur. De Commissie Algemene, Bestuurlijke en Economische Zaken houdt op woensdag 16 januari vanaf 19.00 uur een extra vergadering in de Schonckzaal van het gemeentehuis. Onderwerp van gesprek is de brancheringsvisie voor het Centrumplan en de vestiging van een fun- en internetstore in dit gebied.

Stichting Seniorenraad Etten-Leur

Burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van de nieuwe samenstelling van de Stichting Seniorenraad Etten-Leur, die officieel vanaf 14 januari 2002 van kracht zal zijn.

Jaarverslag 2000 en werkplan 2002 van Steunpunt Mantelzorg

Het Steunpunt Mantelzorg gaat zich richten op de uitbreiding van de taken en de inhoud en daarnaast op de uitbreiding van het werkgebied naar de gemeente Zundert. Dit blijkt uit het Jaarverslag 2000 en het werkplan 2002 van het Steunpunt Mantelzorg, waarvan burgemeester en wethouders kennis hebben genomen.

Begroting 2002 deeltaxi West-Brabant

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de begroting van het Servicepunt Deeltaxi West-Brabant en de daarin voor de Gemeente Etten-Leur opgenomen bijdrage van 608.520,99. In de gemeentebegroting is met een groter bedrag rekening gehouden dan het Servicepunt thans vraagt. Daarom heeft het college besloten om in de voorjaarsnota te bekijken in hoeverre de gemeentebegroting 2002 aangepast kan worden. Voorgesteld wordt een deel van dit bedrag in te zetten voor het beheer van de wijkgebouwen.

Aanbesteding afvaltaken

Burgemeester en wethouders hebben besloten om medio 2002 een gecombineerde aanbesteding te doen voor de inzameling van huishoudelijk afval en andere inzamelingen zoals grof afval, papier, chemisch afval en de lediging van verzamelcontainers en glasbollen. Eind juni loopt het contract met Van Gansewinkel over de inzameling van huishoudelijk afval af en moet er opnieuw Europees aanbesteed worden. Onder begeleiding van adviseurs van de gemeente Rotterdam is dit traject inmiddels opgestart. Omdat de contracten van de andere inzameltaken eind december 2002 aflopen, heeft het college er nu voor gekozen om beide aanbestedingen in één aanbesteding onder te brengen. Hierdoor hoeft slechts éénmaal de procedure doorlopen te worden wat mogelijk schaalvoordelen oplevert. Het contract met Van Gansewinkel wordt voor een periode van drie maanden verlengd tot 30 september.

Randvoorwaarden opdracht onderzoek naar Nobelaer-complex

Burgemeester en wethouders hebben de randvoorwaarden voor het opvragen van een offerte voor onderhoudstechnisch onderzoek van het Nobelaer-complex bepaald. Het onderzoek is nodig om inzichtelijk te maken welke onderhoudstechnische investeringen er voor het totale gebouw van de Nobelaer nodig zijn, om het de komende twintig jaar te laten voldoen aan eisen op het gebied van bouwtechniek, milieu, veiligheid en Arbo. Het college brengt de randvoorwaarden, aanvullende wensen van de gebruikers en het tijdpad voor het onderzoek in als ingekomen stuk voor de Commissievergadering Openbare Werken, Volkshuisvesting en Cultuur op maandag 14 januari.

Uitspraak Rechtbank over verwijdering verharding in tuin

Burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van de uitspraak van de Rechtbank Breda waarbij het beroep ongegrond is verklaard dat is ingesteld tegen het besluit van het college om geen bestuursdwang toe te passen bij het verwijderen van verharding in de tuin van Bleekweide 10. Ook heeft de Rechtbank het ingestelde beroep tegen de inritvergunning die het college heeft verleend voor hetzelfde perceel ongegrond verklaard.

Beleidsregels subsidiëring levensbeschouwelijk onderwijs

Het college van b en w heeft de "Beleidsregels subsidiëring levensbeschouwelijk onderwijs op scholen voor primair onderwijs in Etten-Leur" vastgesteld per 1 september 2002. Deze beleidsregels vervangen de bestaande subsidieregeling godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs welke gelijktijdig met de vaststelling van de het Subsidieprogramma Welzijn 2003 zal worden ingetrokken.

Beslissing Raad van State over bestemmingsplan Vosdonk-West/Parklaan-West

De Raad van State heeft nagenoeg alle ingediende beroepsgronden op het bestemmingsplan Vosdonk-West/Parklaan-West verworpen. Burgemeester en wethouders hebben hier kennis van genomen. De Raad van State heeft geen goedkeuring verleend voor een abusievelijk op de plankaart aangeven lijn en een zeer beperkt deel van zone B2. Ten opzichte van de woningen aan de Nijverheidsweg is het uit ruimtelijk oogpunt minder gewenst om op korte afstand bedrijven in categorie 3 toe te staan. De Raad van State heeft voor deze twee gebieden de zone B1 toegekend.

Onderzoek naar (ver)bouwkosten Brandweerkazerne

Burgemeester en wethouders hebben een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld om een onderzoek te laten uitvoeren naar de kosten van verbouw/nieuwbouw van de Brandweerkazerne. Het onderzoek moet een beeld geven van de kosten van het verbouwen van de huidige kazerne of van de bouw van een nieuwe brandweerkazerne elders in Etten-Leur.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie