Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Geldermalsen

Datum nieuwsfeit: 18-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Geldermalsen
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Geldermalsen


Wekelijkse actualiteiten

Gemeentelijke Actualiteiten

* Commissie voor bezwaar- en beroepschriften
* ZITTING VAN HET HOOFDSTEMBUREAU INZAKE BESLISSING GELDIGHEID INGELEVERDE KANDIDATENLIJSTEN

* NUMMERING VAN DE LIJSTEN VAN KANDIDATEN BESLISSING GELDIGHEID LIJSTENCOMBINATIES TER INZAGELEGGING GELDIGE LIJSTEN VAN KANDIDATEN

* Kapvergunningen

* Vrijstelling bestemmingsplan "Buitengebied 1984" (Betuweroute)
* Aanlegvergunning (nabij de Nieuwstraat te Geldermalsen)
* Voorgenomen beleidsregel

* Vrijstelling bestemmingsplan "Meteren 2000"(Wilhelminastraat 22)
* Voorgenomen verkeersbesluiten

* Informatie Betuweroute

* Commissie ABZ

* Wie wil bouwen

* Wie mag bouwen

* Kennisgeving onherroepelijk bestemmingsplan Buurmalsen 2000
* VACATURE GEMEENTE GELDERMALSEN

Commissie voor bezwaar- en beroepschriften

De commissie voor bezwaar- en beroepschriften voor de gemeente Geldermalsen maakt bekend, dat in haar openbare vergadering van dinsdag 29 januari 2002 de volgende bezwaarschriften zullen worden behandeld:

* 19.30 uur bezwaarschrift d.d. 14 november 2001 gericht tegen het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober 2001 om de firma Voskuilen een vergunning te verlenen voor het oprichten van een opslag- en stallingsruimte op het perceel Lingedijk 6a te Gellicum.

* 20.10 uur bezwaarschrift d.d. 12 december 2001 gericht tegen het besluit van de gemeenteraad d.d. 30 oktober 2001, inhoudende een afwijzing op een verzoek ex artikel 49 Wet op de Ruimtelijke Ordening m.b.t. perceel Bulkstraat 47 te Deil.
* 20.50 uur bezwaarschrift d.d. 31 oktober 2001 gericht tegen het uitblijven van een besluit van de gemeenteraad om schade ex artikel 49 Wet op de Ruimtelijke Ordening te vergoeden en tegen het uitblijven van een schadebesluit m.b.t. het bestemmingsplan "Achterweg 1988, herziening Prinsenhof" resp. de nadien verleende bouwvergunning voor de bouw van 60 woningen c.a.

De op deze zaken betrekking hebbende stukken liggen voor elke belanghebbende ter inzage bij de vakbalie "Bouwen en Wonen" tijdens de openstellingstijden van de gemeente Geldermalsen.

Mr W.J. Wierda, Voorzitter

ZITTING VAN HET HOOFDSTEMBUREAU INZAKE BESLISSING GELDIGHEID INGELEVERDE KANDIDATENLIJSTEN

De voorzitter van het hoofdstembureau voor de op woensdag 6 maart 2002 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt, ingevolge artikel I 4 van de Kieswet bekend, dat dit bureau op vrijdag 25 januari 2002 om 16.00 uur, in het Gemeentehuis, Kuipershof 2 te Geldermalsen in een openbare zitting zal beslissen over
* de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
* het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
* het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering.

Plaats: Geldermalsen
De voorzitter voornoemd,

Datum : 17 januari 2002
mr S.W. van Schaijck

NUMMERING VAN DE LIJSTEN VAN KANDIDATEN BESLISSING GELDIGHEID LIJSTENCOMBINATIES TER INZAGELEGGING GELDIGE LIJSTEN VAN KANDIDATEN

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt bekend dat op donderdag 24 januari 2002 om 16.00 uur, in een openbare zitting in het Gemeentehuis, Kuipershof 2 te Geldermalsen de nummering van de ingeleverde lijsten van kandidaten en de beslissing over de geldigheid van de lijstencombinaties voor de op woensdag 6 maart 2002 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente zal plaatshebben.

De lijsten van kandidaten met vermelding van de daaraan toegekende nummers worden voor een ieder ter inzage gelegd bij de Werkeenheid Burgerzaken, Kuipershof 2 te Geldermalsen, vanaf vrijdag 25 januari 2002.

Plaats: Geldermalsen De voorzitter voornoemd,

Datum : 17 januari 2002 mr S.W. van Schaijck

Kapvergunningen

Ter inzage: de volgende verleende kapvergunningen:
1. Gemeente Geldermalsen, Kostverlorenkade schuin t.o. nr. 12, voor het kappen van 1 eik (17 januari 2002);

2. Gemeente Geldermalsen, Lange Akker, voor het kappen van 6 populieren (17 januari 2002);

3. Gemeente Geldermalsen, J.F. Kennedylaan, voor het kappen van 1 populier, 3 iepen, 3 essen (17 januari 2002). Voor alle bovenstaande vergunningen zal er compensatie plaatsvinden door middel van herplant.


* Inzagetermijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (zie hierboven) aan de aanvrager.
* Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.
* Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en moet tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van bezwaar. Als u bezwaar ingediend heeft en indien het besluit voor u te zware gevolgen heeft om de beslissing op het bezwaarschrift af te wachten, kunt u eveneens meteen een voorlopige voorziening vragen bij de president van de arrondissementsrecht-bank, Sector Bestuursrecht, Postbus 30160, 6803 AD ARNHEM, telefoon 026 - 3242933.
* Datum publicatie: 17 januari 2002

Vrijstelling bestemmingsplan "Buitengebied 1984" (Betuweroute)
* Bekendmaking : artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
* Ter inzage : aanvraag bouwvergunning met bijbehorende stukken. Inzagetermijn : twee weken, met ingang van de dag volgend op de datum van deze publicatie.

* Toelichting : het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om op verzoek van NS Railinfrabeheer te Tiel, vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan "Buitengebied 1984" om het tijdelijk oprichten (tot en met 31 december 2003) van een stortpomp en een brug mogelijk te maken op een perceel ten noorden van de Rijksweg A15 en ten westen van de spoorlijn Utrecht-Den Bosch, kadastraal bekend gemeente Geldermalsen, sectie H, nummer 442, plaatselijk bekend Voetakkerweg (ong.) te Meteren.

* Bedenkingen : door een ieder, gedurende de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

* Inlichtingen : vakbalie bouwen en wonen, tel. 0345-586686.
* Datum publicatie : 17 januari 2002.

Aanlegvergunning (nabij de Nieuwstraat te Geldermalsen)
* Ter inzage : verzoek om aanlegvergunning voor het aanleggen van een tijdelijke pers- en retourleiding en een tijdelijke toegangsweg met aansluiting op de Nieuwstraat met bijbehorende stukken.

* Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.

* Toelichting : het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om aan NS Railinfrabeheer een aanlegvergunning te verlenen teneinde het aanleggen van een tijdelijke pers- en retourleiding en een tijdelijke toegangsweg met aansluiting op de Nieuwstraat te Geldermalsen mogelijk te maken.
* Zienswijzen : door belanghebbenden, binnen de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

* Inlichtingen : vakbalie bouwen en wonen, tel. 0345-586686.
* Datum publicatie : 17 januari 2002

Voorgenomen beleidsregel

Burgemeester en wethouders van Geldermalsen maken bekend, dat zij op 8 januari 2002 het voorgenomen beleid hebben vastgesteld met betrekking tot het verlenen van ontheffingen op grond van artikel 87 van het RVV 1990, voor de (gedeeltelijk) gesloten verklaring van wegen in MariŽnwaerdt, voor alle motorvoertuigen (artikel 62 van het RVV 1990, voor zover het bord C12 van bijlage 1 van genoemd reglement betreft).
* Ter inzage : de voorgenomen ontheffingenbeleid en de publicatie Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op deze publicatie

* Inzagelocatie : vakbalie Bouwen en Wonen, tijdens openingstijden
* Datum publicatie : 17 januari 2002

* Inspraak : Een ieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk of mondeling reageren. Schriftelijke reacties kunt u richten aan: burgemeester en wethouders van Geldermalsen, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen. Wilt u voor een mondelinge reactie een afspraak maken? Hiervoor kunt u bellen naar het gemeentehuis (0345 - 586611)

Vrijstelling bestemmingsplan "Meteren 2000"(Wilhelminastraat 22)
* Ter inzage : verzoek om vrijstelling met bijbehorende stukken.
* Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.

* Toelichting : het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om op verzoek van A. Telak vrijstelling te verlenen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Meteren 2000", teneinde de uitoefening van een aan huis gebonden bedrijf aan de Wilhelminastraat 22 te Meteren toe te staan.
* Zienswijzen : door belanghebbenden, binnen de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

* Inlichtingen : vakbalie bouwen en wonen, tel. 0345-586686.
* Datum publicatie : 17 januari 2002

Voorgenomen verkeersbesluiten

Bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Geldermalsen maken bekend dat zij op 8 januari jl de volgende voorgenomen verkeersbesluiten hebben genomen:
1. De Appeldijk te Beesd, (gedeeltelijk) in beide richtingen gesloten te verklaren voor alle motorvoertuigen, door middel van plaatsing van de borden C 12 van bijlage I van het RVV 1990, zoals aangegeven op de bij het besluit behorende situatietekening.
2. De St. Janssteeg te Beesd, (gedeeltelijk) in beide richtingen gesloten te verklaren voor alle motorvoertuigen, door middel van plaatsing van de borden C 12 van bijlage I van het RVV 1990, zoals aangegeven op de bij het besluit behorende situatietekening.
3. De Kloostersteeg te Beesd, in beide richtingen gesloten te verklaren voor alle motorvoertuigen, door middel van plaatsing van de borden C 12 van bijlage I van het RVV 1990.
4. De 2e Dreef te Beesd, in beide richtingen gesloten te verklaren voor alle motorvoertuigen, door middel van plaatsing van de borden C 12 van bijlage I van het RVV 1990.

5. De Abelenlaan te Beesd, in beide richtingen gesloten te verklaren voor alle motorvoertuigen, door middel van plaatsing van de borden C 12 van bijlage I van het RVV 1990.

6. De Notendijk te Beesd, (gedeeltelijk) in beide richtingen gesloten te verklaren voor alle motorvoertuigen, door middel van plaatsing van de borden C 12 van bijlage I van het RVV 1990, zoals aangegeven op de bij het besluit behorende situatietekening.
7. De Notenlaan te Beesd, in beide richtingen gesloten te verklaren voor alle motorvoertuigen, door middel van plaatsing van de borden C 12 van bijlage I van het RVV 1990 en onderbord "uitgezonderd bestemmingsverkeer"

8. De Biersteeg te Beesd, in beide richtingen gesloten te verklaren voor alle motorvoertuigen, door middel van plaatsing van de borden C 12 van bijlage I van het RVV 1990 en onderbord "uitgezonderd bestemmingsverkeer"


* Ter inzage : de voorgenomen besluiten, de situatietekening en de publicatie

* Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op deze publicatie

* Inzagelocatie : vakbalie Bouwen en Wonen, tijdens openingstijden Datum publicatie : 17 januari 2002

* Inspraak : Een ieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk of mondeling hun zienswijze(n) naar voren brengen. Schriftelijke reacties kunt u richten aan: burgemeester en wethouders van Geldermalsen, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen. Wilt u voor een mondelinge reactie een afspraak maken? Hiervoor kunt u bellen naar het gemeentehuis (0345 - 586611)

Informatie Betuweroute

Op deze pagina informeert de Projectorganisatie Betuweroute de omwonenden over de aanleg van de Betuweroute in en rondom de gemeente Geldermalsen. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de projectvoorlichter, mevrouw M. Weijters, te bereiken op telefoonnummer 0345-68 62 32.

Afsluiting Boutensteinseweg voor 2 maanden

De bouw van het viaduct voor de Betuweroute in de Boutensteinseweg is bijna gereed. Dit viaduct ligt hoger dan het bestaande viaduct over de A15. Om beide viaducten op gelijke hoogte te brengen wordt het bestaande viaduct verhoogd. Hiervoor moet de Boutensteinseweg voor twee maanden worden afgesloten. De afsluiting vindt plaats vanaf 21 januari tot en met 15 maart 2002. Dit is onder voorbehoud van onvoorziene wijzigingen, waarbij met name het weer een bepalende factor is. De afsluiting is voor al het gemotoriseerd verkeer. Het fietsverkeer kan gewoon doorgang vinden, wel zullen de fietsers moeten afstappen.

Het landbouwverkeer wordt omgeleid via de Nieuwe Steeg. Het verkeer op de Boutensteinseweg vanuit het noorden gaat voor de kruising met de A15 via de Lageveldweg - Spinweg - Laarweg over de A15 via de Nieuwe Steeg en vervolgens via de Mert - Meikampgraaf naar de Marijkestraat, en andersom.

De (vracht)auto's en motorfietsen worden omgeleid via de A2. Het verkeer gaat vanaf de Boutensteinseweg - Provincialeweg-west (N327) de A2 op richting 's-Hertogenbosch - afslag Waardenburg - en via de Graaf Reinaldweg naar de Marijkestraat, en andersom.

De omleidingsroutes worden ter plaatse met verkeersborden aangegeven. De werkzaamheden en omleidingsroutes staan in een folder beschreven. De folder is te verkrijgen bij de gemeente en de Projectorganisatie Betuweroute. U kunt hem ook opvragen via telefoonnummer 0345-68 62 32.

Commissie ABZ

* Datum: dinsdag 22 januari 2002

* Tijd: 19.30 uur !!

* Plaats: gemeentehuis Geldermalsen

* Agenda:


1. Verslag vergadering 11 december 2001.

2. Stand van zaken invoering duale gemeente.
3. Gemeenteraadsverkiezingen 6 maart 2002.
4. Enquete m.b.t. veiligheid rond het spoor.
5. Bieding provincie Gelderland op gemeentelijke aandelen van NV Waterbedrijf Gelderland.

6. Mededelingen.

7. Ingekomen stukken

8. Rondvraag.

Wie wil bouwen

Ter inzage: de volgende aanvragen om bouwvergunningen / meldingen bouwvoornemen:

1. J. de Jong, Dorpsstraat 42 te Meteren, plaatsen dakkapellen (7 januari 2002);

2. C.J.J. Schellekens, De Zandkuil 11 te Tricht, vergroten woning (7 januari 2002);

3. H. van Zanten, Appelhof 1 te Deil, vergroten woning (7 januari 2002);

4. M. Jansen, Achtermonde 1 te Rumpt, oprichten schuur en carport (8 januari 2002);

5. J.E. van Broeckhuysen, Bulckesteynstraat 1 te Deil, vergroten/veranderen woning (8 januari 2002);
6. J.P. Brouwer, Oranje Nassaustraat 28 te Geldermalsen, oprichten tuinhuisje (9 januari 2002);

7. G.A. van Dalum, Schoresteijnstraat 62 te Deil, oprichten tuinhuisje (9 januari 2002);

8. H.R. Arents, Achterstraat 20 te Beesd, oprichten schuur (9 januari 2002);

9. De Staat er Nederlanden, namens deze: I.T.O., van Dam van Isseltweg 10 te Geldermalsen, oprichten C2000 opstelpunt (antennemast en apparatengebouw) (9 januari 2002);
10. M. Stolp, Dijkmanzoet 13 te Geldermalsen, vergroten woning en oprichten dakkapel (11 januari 2002);

11. R. van den Berg, Peppelbos 63 te Geldermalsen, plaatsen schuur (11 januari 2002);

12. R. Hendriks, Weth. Van Gamerenstraat 3 te Rhenoy, oprichten berging (11 januari 2002);

13. A.A. Hendriks, Lingedijk 48 te Rhenoy, oprichten garage/berging (11 januari 2002);

14. St. Middelkoop en Zn. B.V., Lingedijk 7 te Buurmalsen, veranderen/vernieuwen bedrijfsgebouwen (11 januari 2002);
15. J.G.J. Kikkert, J.H. Lievense- van Herwaardenstraat 51 te Meteren, oprichten tuinhuisje (14 januari 2002);

16. N. van Wijk, Stationsweg 10 te Geldermalsen, vergroten woning (10 januari 2002);

17. E. de Bruin, Coreanna 21 te Geldermalsen, vergroten schuur (11 januari 2002);

18. J.A.W. Cramer, Dorpsdijk 41 te Rumpt, veranderen restaurent/woonhuis in woonhuis (11 januari 2002);


* Inzagetermijn: twee weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.

* Toelichting: deze publicatie heeft slechts een informerend karakter, mogelijkheden voor het indienen van bezwaar zijn nu nog niet aanwezig, maar zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt in de rubriek "Wie mag bouwen".

* Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.
* Datum publicatie: 17 januari 2002.

Wie mag bouwen

Ter inzage: de volgende verleende bouwvergunningen / positieve reacties op melding bouwvoornemen:

1. J.H. Willekes, Sterappel 34 te Geldermalsen, plaatsen dakkapellen (17 januari 2002);

2. G. Nieuwenhuizen, Burg. Jonkerstraat 10 te Beesd, vergroten garage/berging (17 januari 2002);

3. H. Bessels, Parallelweg west-zijde 1 te Tricht, vergroten woning (17 januari 2002);

4. Erven M. Barendse, Wilhelminastraat 33 te Meteren, oprichten garage/berging (17 januari 2002);

5. M.B.A. v. Duffelen-Meijers, Pr. W. Alexanderstraat 32 te Deil, vergroten woning (17 januari 2002);

6. A.J.H. Fuykschot, Windvaan 30 te Geldermalsen, vergroten woning (17 januari 2002); A. van den Wittenboer, Stationsweg 6 te Geldermalsen, vergroten woning (17 januari 2002);


* Ter inzage termijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (zie hierboven) aan de aanvrager.
* Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.
* Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en vermeldt uw naam, adres en handtekening, het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en waarom. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan daarnaast aan de president van de administratieve kamer van de Arrondissementsrechtbank, postbus 30160, 6803 AD Arnhem, vragen een voorziening te treffen.

* Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.
* Datum publicatie: 17 januari 2002.

Kennisgeving onherroepelijk bestemmingsplan Buurmalsen 2000
* Bekendmaking : artikel 31 Wet op de Ruimtelijke Ordening
* Ter inzage : De uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 19 december 2001, nr. 200100102/1 inzake het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland d.d. 10 oktober 2000, nr. RE2000.27286 tot goedkeuring van het bij raadsbesluit van 22 februari 2000, vastgestelde bestemmingsplan Buurmalsen 2000. Het bestemmingsplan betreft een algehele herziening van de sterk verouderde bestemmingsregeling voor de betreffende bebouwde kom en heeft als doel het vastleggen van een actueel, ruimtelijk, planologisch en juridisch beleid voor het dorp Buurmalsen.
* Inzage : De uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak alsmede het bestemmingsplan zelf, met bijbehorende stukken voor een ieder, met ingang van de dag volgend op de publicatie
* Inlichtingen : vakbalie Bouwen en Wonen, tel. 0345-586686.
* Datum publicatie : 17 januari 2002

VACATURE GEMEENTE GELDERMALSEN

Voor de sector Middelen, afdeling FinanciŽn zijn wij op zoek naar een enthousiaste

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER BELASTINGEN (20 uur/0,56 fte)

Functie inhoud:

Deze functie omvat de uitvoering van werkzaamheden die samenhangen met de gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken. Hieronder wordt onder meer verstaan het zorgdragen voor mutaties en het beheer van de bestanden betreffende belastingplichtigen en belastingobjecten die nodig zijn voor het opleggen van de aanslagen. Daarnaast verzamelt en verwerkt u de WOZ gegevens en bewaakt de procedure dat intern de juiste informatie tijdig verstrekt wordt die van belang zijn voor tussentijdse taxaties. Ook het vervaardigen van aanslagen, beschikkingen, taxatieverslagen en het behandelen routinematige bezwaarschriften en afwerken van alle bezwaarschriften behoort tot deze veelzijdige functie. Ook levert u een bijdrage, onder verantwoordelijkheid van de coŲrdinator WOZ en belastingen, een bijdrage aan het applicatiebeheer.

Functie eisen:

U heeft bij voorkeur een MBO opleiding (bijv. MEAO financieel aangevuld met HALO) en enige jaren relevante ervaring. U bent klantgericht en heeft gevoel voor automatisering. U bent een enthousiaste persoonlijkheid die nauwkeurig en flexibel is en die zowel in teamverband als zelfstandig goed functioneert.

Salaris:

De onderhavige functie is organiek beschreven en gewaardeerd in bandbreedte 6 met een minimum van § 1.319,00 en maximaal § 2.137,00. Inschaling vindt plaats afhankelijk van opleiding en ervaring. Op termijn is (bij zeer goed functioneren) een verdere financiŽle doorgroei mogelijk.

Inlichtingen:

Inlichtingen over deze veelzijdige en aantrekkelijke functie kunnen worden ingewonnen bij Ton Daalderop, coŲrdinator WOZ en belastingen, telefoon 0345-586661. Met vragen over de procedure en arbeidsvoorwaarden kunt u zich richten tot Veronique Kardol, afdeling Personeel, Organisatie en Communicatie, telefoon 0345-586734.

Procedure:

Bent u geÔnteresseerd dan kunt u uw sollicitatie richten aan het college van burgemeester en wethouders van Geldermalsen, postbus 112, 4190 CC Geldermalsen, ter attentie van de afdeling POC, onder vermelding van "vacature administratief medewerker belastingen" of per e-mail aan a.regelink-(verhoef@geldermalsen.nl).

Wij verwachten uw reactie uiterlijk: maandag 28 januari 2002.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie