Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Goedgekeurde dossiers door de Vlaamse regering

Datum nieuwsfeit: 18-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Vlaamse overheid
Zoek soortgelijke berichten
Vlaamse overheid

Vlaamse regering
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 18 JANUARI 2002

IN KORT BESTEK

Hieronder vindt u in kort bestek een overzicht van de overige dossiers die de Vlaamse regering vrijdag 18 januari 2002 goedgekeurd heeft.

Op voorstel van Vlaams minister Mieke VOGELS :

De Vlaamse regering keurt een aantal verbeteringen en aanpassingen aan de subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk goed. Zo wil ze de afstemming en de samenwerking tussen het maatschappelijk opbouwwerk en de integratiesector bevorderen. De aanpassingen omvatten onder meer de gelijkschakeling van de subsidiëring van de werkingskosten en de omzetting van de regelgeving naar de euro.


* * *

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse regering definitief tot een aanpassing van de regelgeving inzake de financiële tegemoetkomingen voor mensen met een handicap, en keurt daartoe definitief een ontwerpdecreet goed. Voortaan zal het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap in alle gevallen waar het financieel kan tussenkomen, deze tussenkomst ook moeten verlenen aan wie dat vraagt in afwachting dat een derde die een vergoeding moet uitbetalen dat ook daadwerkelijk doet (bijv. een verzekeringsmaatschappij die moet betalen aan iemand die aan een verkeersongeval een handicap overgehouden heeft). Door de betaling van deze voorschotten treedt het Fonds ook automatisch in de plaats van de vorderingsrechten van de gehandicapte ten aanzien van de derde. Voorheen moest de houder van het vorderingsrecht uitdrukkelijk zijn akkoord geven aan het Fonds om in zijn plaats te treden. Het ontwerpdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.

Op voorstel van Vlaams minister Mieke VOGELS en van Vlaams minister Bert ANCIAUX :

De Vlaamse regering bepaalt haar standpunt voor de verdere onderhandelingen over het samenwerkingsakkoord in verband met de oprichting van een Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind.

Op voorstel van Vlaams minister Mieke VOGELS en van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN :

De Vlaamse regering gelast de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid een werkgroep te leiden met als opdracht een voorstel van aanpak uit te werken om de goedkeuring van de jaarrekeningen van de OCMW's enerzijds te optimaliseren en anderzijds te garanderen door een eventuele wijziging van het decreet van 17 december 1997 betreffende de OCMW's.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN :

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief de programmatie goed van specifieke structuuronderdelen, nieuwe studiegebieden of nieuwe structuuronderdelen in het secundair onderwijs.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA :

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse regering definitief tot een verstrenging van de grenswaarden voor zwaveldioxide (SO2), stikstofdioxide (NO2), zwevende deeltjes (PM10)en lood (Pb) in de lucht. Deze toxische stoffen zijn belangrijke veroorzakers van problemen met de ademhaling en longfuncties. Met deze beslissing voert de Vlaamse regering een eerste dochterrichtlijn van de Europese kaderrichtlijn luchtkwaliteit uit. De strengere grenswaarden moeten in 2005 en 2010 bereikt worden.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief het ontwerp van Drinkwaterdecreet goed. De elementen die centraal staan in het ontwerpdecreet zijn: uitgebreide controle op de kwaliteit van het drinkwater, meer impulsen voor een duurzaam gebruik van water en een duidelijke band tussen verbruik van water en de afvalwaterheffing. Het ontwerpdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.


* * *

Na advies van de Raad van State kent de Vlaamse regering definitief een subsidie toe aan (verenigingen van) polders of wateringen voor de uitvoering van bepaalde waterhuishoudkundige werken en legt ze de procedure voor subsidiëring daarvoor vast.


* * *

De algemene vergadering van de vennoten van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) heeft op 8 juni 2001 een wijziging goedgekeurd van de statuten van de VMW tengevolge van de omzetting van het maatschappelijk kapitaal in euro. De Vlaamse regering keurt die wijziging nu definitief goed. De waarde van een aandeel van VMW bedraagt nu 25 euro.


* * *

De Vlaamse regering stelt de heer Jos Van Slycken tijdelijk aan in het hoger ambt van algemeen directeur aan het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer.

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

De Vlaamse regering beslist principieel om de vigerende wetgeving inzake Belasting op Inverkeerstelling (BIV)te wijzigen. Het betreft een ecologische maatregel met als doel de BIV te verminderen voor nieuw in te schrijven wagens die voldoen aan de zogenaamde Euro4-norm (inclusief LPG). Zodoende zal deze fiscale stimulans bijdragen tot het versneld in de markt brengen van milieuvriendelijkere voertuigen die minder schadelijke uitlaatgassen produceren. De minister zal in samenspraak met de Vlaamse regering het Vlaams Parlement uitnodigen een decretaal initiatief in deze te nemen, met het voorstel om de BIV-vermindering te laten ingaan vanaf 1 januari 2002. De voorziene compenserende maatregel waarbij de BIV van tweedehandswagens ouder dan 5 jaar zal worden verhoogd, zal pas uitwerking hebben na de noodzakelijke decretale goedkeuring.

Op voorstel van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN :

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering het ontwerpdecreet dat instemt met het Verdrag van Nice definitief goed. De Vlaamse regering start daarmee de ratificatieprocedure van dit verdrag. Het Verdrag van Nice houdt verschillende hervormingen in die de verdere uitbreiding van de Europese Unie naar Centraal- en Oost Europa moeten vergemakkelijken. Zo komt er een herweging van de stemmen per land en een herziening van het besluitvormingsproces. Dit om de efficiëntere werking van een Europese Unie met 25 of meer lidstaten te verzekeren. Het Verdrag geeft ook een antwoord op de steeds groeiende vraag naar een grotere betrokkenheid van de burgers. Een aantal door de Vlaamse regering geformuleerde voorstellen van verdragswijziging, in verband met de subsidiariteitsproblematiek en de democratisering van de Unie, vindt slechts in beperkte mate weerklank in het Verdrag. Dat alleen kan de regering er echter niet van weerhouden de verdere integratie en uitbreiding van Europa na te streven en mogelijk te maken. Het ontwerpdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.


* * *

De Vlaamse regering keurt de werkwijze en timing voor de evaluatie van de topambtenaren over 2001 goed. Tevens stemt ze in met de planning voor 2002 en met de generieke doelstellingen die voor elke leidende ambtenaar gelden in het komende jaar.


-----
einde

-----

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie