Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Berichten van de Gemeente Weerselo

Datum nieuwsfeit: 18-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Weerselo
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Weerselo


Tekst voorlichtingspagina GEMEENTE DENEKAMP
Datum plaatsing: 17 januari 2002

ALGEMENE INFORMATIE

Huisvuilinzameling gemeente Denekamp

Voortaan wordt in de even weken het restafval (grijze containers) ingezameld en zal in de oneven weken het GFT-afval (groene containers) worden ingezameld.
Voor Ootmarsum blijft de situatie ongewijzigd, waarbij wekelijks beide afvalfracties d.m.v. duobakken worden ingezameld.

De inzameldagen blijven als volgt:
Maandag: Deurningen, Rossum, Saasveld en Weerselo (incl. buitengebied) Dinsdag en Woensdag: Denekamp, Noord Deurningen, Lattrop en Tilligte (incl. buitengebied)
Donderdag en Vrijdag: Ootmarsum (duobakken)

Binnenkort zullen wij u voorzien van een nieuwe afvalkalender voor het jaar 2002.
De oude kalender (onlangs verschenen in gemeentegids Denekamp) is bij deze vervallen.

SPREEKUREN / AFSPRAKEN BURGEMEESTER, WETHOUDERS EN DE GEMEENTESECRETARIS
Wilt u de burgemeester spreken of wethouder Johannink, dan kunt u hiervoor een afspraak regelen met Elly Steijn via telefoonnummer: 0541- 854108.
Voor een afspraak met de wethouders van Zuilekom, Mentink-Groener of Snijders-Geelink en de gemeentesecretaris kunt u contact opnemen met Estelle Vultink, telefoonnummer: 0541- 854109.

Storing drukriolering

Tijdens kantooruren kunt u storingen melden onder telefoonnummer 854276.
Buiten kantooruren

LOCATIE DENEKAMP
J.B.Mollink tel. 352928 of 06- 53295061.
G.B.M.Kuipers tel. 221239 of 06-51290264.

LOCATIE OOTMARSUM
J.B.Mollink tel. 352928 of 06- 53295061.
G.B.M.Kuipers tel. 221239 of 06-51290264.

LOCATIE WEERSELO
F. Munsterhuis tel. 06 - 54673369.
P. Oude-Essink Nijhuis 06 - 54673371.

Klachten en meldingen
Tijdens kantooruren kunt u klachten i.v.m
huisvuilinzameling,ongediertebestrijding,onderhoud groen en bestrating,enz. melden onder telefoonnummer 854276.

Openingstijden Afvalbrengpunten voor de locaties Denekamp, Ootmarsum en Weerselo

Denekamp: Hanzeweg 2
OPEN
Woensdagmiddag: 13.00- 16.00 uur.
Vrijdagmiddag: 13.00- 16.00 uur.
Zaterdagochtend: 9.00- 12.00 uur.

Ootmarsum: van Bevervordestraat 6
OPEN
Zaterdagmiddag: 13.00- 14.00 uur.

K.C. A. INZAMELING op vrijdag 25 januari a.s.
De chemokar zal vrijdag a.s. weer de ronde doen door een deel van de gemeente. Klein chemisch afval kan ook ingeleverd worden op de Gemeentewerf aan de Hanzeweg te Denekamp, die daarvoor open is op woensdag en vrijdag van 13.00-16.00 uur en zaterdag 9.00-12.00 uur.
De Halteplaatsen en Tijden zijn:

Lattrop - Gasterij De Smid 08.30 - 09.15
Tilligte - parkeerplaats gymzaal 09.30 - 10.15
Oud Ootmarsum - café Oald Oatmöske 10.30 - 11.15 Agelo - school 11.30 - 12.00
Denekamp - markt 13.00 - 13.45
Denekamp - gebouw Thuiszorg 14.00 - 14.45
Denekamp - gymzaal Veldkamp 15.00 - 15.45
Voor nadere informatie kunt u zich dagelijks voor de middag wenden tot de administratie van het de afdeling Gemeentewerken, locatie Weerselo, telefoon: 854276.

GEBRUIK GEMEENTEHUIS DOOR CULTURELE VERENIGINGEN Evenals voorgaande jaren wordt de hal van het gemeentehuis in Denekamp weer ter beschikking gesteld voor uitvoeringen door culturele verenigingen. Maximaal kunnen vijf uitvoeringen plaats vinden verspreid over het gehele jaar. Verzoeken hiervoor kunnen voor 8 februari 2002 schriftelijk worden gericht aan burgemeester en Wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA DENEKAMP. Mochten meer dan vijf verzoeken binnenkomen dan beslist het college van Burgemeester en Wethouders over toewijzing. Nadere informatie is te krijgen bij het taakveld Interne Zaken, de heer H. Ten Dam, telefoon: 854143.

VERGADERINGEN

Gemeenteraad

De gemeenteraad komt op donderdag 24 januari a.s. om 20.00 uur in de vergadering bijeen.
U bent van harte welkom vanaf de publieke tribune de beraadslagingen bij te wonen.
De agendapunten zijn:


1. Opening.

2. Vaststelling notulen van de openbare vergadering van 17 december 2001.

3. Vaststelling notulen van de openbare vergadering van 20 december 2001.

4. Ingekomen stukken.

5. Ondernemingsplan WOT 2002 en aflossing reorganisatiekosten.
6. Vaststelling 40e partièle herziening van het bestemmingsplan "Buitengebied" van de voormalige gemeente Weerselo (betreffende het perceel Beekdorpweg 3 te Weerselo).

7. Vaststelling 42e partièle herziening van het bestemmingsplan "Buitengebied" van de voormalige gemeente Weerselo (betreffende het perceel Oude Postweg 1 te Deurningen).

8. Vaststelling 45e partièle herziening van het bestemmingsplan "Buitengebied" van de voormalige gemeente Weerselo (betreffende het perceel Lemselosestraat 11 te Weerselo).
9. Voorbereidingsbesluit De Mors 65 te Ootmarsum.
10. Voorbereidingsbesluit Nieuwe Almelosestraat 10-12 te Ootmarsum.
11. Voorbereidingsbesluit Bornsestraat 6 te Weerselo.
12. Verzoek tot wijziging bestemmingsplan "Buitengebied" van de voormalige gemeente Weerselo t.b.v. de bouw van drie burgerwoningen aan de Deurningerstraat te Deurningen.
13. Rondvraag.

14. Sluiting.

Commissie voor de Bezwaarschriften
Donderdag 24 januari 2002, aanvang 19.45 uur, locatie gemeentehuis Denekamp

Agenda
(19.45 uur) het ingekomen bezwaarschrift van 22 oktober 2001 tegen het besluit van burgemeester en wethouders van Denekamp van 25 september 2001, inhoudende de afwijzing van het verzoek om in aanmerking te komen voor een vervoersvoorziening ingevolge de WVG;

(20.30 uur) het bezwaarschrift van 27 september 2001 namens de werkgroep SOS-Kinderdorpen ingediend tegen het besluit van burgemeester en wethouders van Denekamp van 25 oktober 2001 inhoudende de afwijzing van een eenmalig verzoek om subsidie ad. F 100,00 ( 45,38).

Inlichtingen kunt u inwinnen bij de commissiesecretaris, de heer J.M.A. Engelbertink, gemeentehuis Denekamp, telefoon: 854186.

OFFICIèLE PUBLICATIES

KAPVERGUNNING

Burgemeester en wethouders van Denekamp zijn voornemens kapvergunning te verlenen aan:
Provincie Overijssel voor het vellen 11 Amerikaanse eiken langs de Almelosestraat (N 349), ter hoogte van de "Kuiperberg" in Ootmarsum en het vellen van 13 beuken aan de Vliegveldstraat (N 737) in Deurningen. De provincie Overijssel dient 12 inlandse eiken aan de Almelosestraat te herplanten en aan de Vliegveldstraat 11 inlandse eiken.
Het ontwerp-besluit ligt tot en met 14 februari 2002 ter inzage bij de afdeling Beheer en Onderhoud in het gemeentehuis van Weerselo. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tot en met 14 februari 2002 haar/zijn zienswijze naar voren brengen bij het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 11, 7590 AA DENEKAMP.

RUIMTELIJKE ORDENING

Voorontwerp 44e partièle herziening bestemmingsplan Buitengebied voormalige gemeente Weerselo

Ten behoeve van de inspraak ligt met ingang van vrijdag 18 januari 2002 bij het taakveld Ruimtelijke Ordening, locatie Weerselo gedurende een periode van vier weken ter inzage het voorontwerp van de 44e partièle herziening van het bestemmingsplan Buitengebied van de voormalige gemeente Weerselo.
Deze herziening betreft het perceel Deurningerstraat 42 te Deurningen. Het ligt in het voornemen de huidige bestemming "Soma (sociaal maatschappelijke instelling (dagverblijf))" te wijzigen in "asielzoekersopvang (dag- en nachtverblijf)". Het bebouwd oppervlak zal van maximaal 2000 m2 worden teruggebracht naar maximaal 1250 m2. Daarnaast zal de maximale goothoogte worden vastgelegd op 5,50 meter en de nokhoogte op 7,50 meter (deels) en 8,50 meter (deels). In het geldende bestemmingsplan zijn zowel nok- als goothoogte vastgelegd op 10 meter.
Gedurende voornoemde termijn kan een ieder mondeling of schriftelijk een inspraakreactie omtrent het voorontwerp kenbaar maken. Deze reactie dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp.

Vrijstellingen op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en van bestemmingsvoorschriften:

Bij Burgemeester en Wethouders is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het vergroten van een woning aan de Averhofstraat 6 in Denekamp (153/2001).
Het bouwplan wijkt af van het bestemmingsplan "Denekamp Oost", aangezien de afstand van het hoofdgebouw tot de perceelgrens 3m¹ bedraagt in plaats van de voorgeschreven 5m¹, de overschrijding van de maximale goothoogte 4m¹ tot 4.40m¹ (10%) en de maximale oppervlak voor bijgebouwen buiten de bouwstrook wordt overschreden. Burgemeester en Wethouders zijn voornemens de realisering van het bouwplan mogelijk te maken door vrijstelling te verlenen op grond van artikel 3, lid C, sub 1 en artikel 24, sub 2 van het bestemmingsplan.

Bij Burgemeester en Wethouders is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het bouwen van een woonhuis met inwoning aan de Laagsestraat 34 in Oud Ootmarsum (307/2001).
Het bouwplan wijkt af van het bestemmingsplan "Buitengebied", aangezien de inhoud van het woonhuis meer bedraagt dan 600 m². Burgemeester en Wethouders zijn voornemens de realisering van het bouwplan mogelijk te maken door vrijstelling te verlenen op grond van artikel 10, lid D onder 1 (max 700m²) van het bestemmingsplan.

Bij Burgemeester en Wethouders is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het uitbreiden van een woning aan de Nosseltweg 15 in Denekamp (296/2001).
Het bouwplan wijkt af van het bestemmingsplan "Buitengebied", aangezien de oppervlakte van de bijgebouwen wordt overschreden met betrekking tot een carport (max. 20m²).
Burgemeester en Wethouders zijn voornemens de realisering van het bouwplan mogelijk te maken door vrijstelling te verlenen op grond van artikel 10, lid D onder 4 van het bestemmingsplan.

BOUWEN

Ingekomen aanvragen om bouwvergunning en meldingen bouwvoornemen Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat de hierna vermelde aanvragen bouwvergunning c.q. meldingen bouwvoornemen zijn ingekomen.

* Drosteweg 8 in Saasveld: bouw kantine;

* Drosteweg 8 in Saasveld: uitbreiden opslagruimte;
* Bornsestraat 58 in Saasveld: bouw kelder onder woning;
* Cellenkampstraat 20 in Ootmarsum: plaatsen van een tuinhuisje;
* Kerkweg 15 in Tilligte: plaatsen van een tuinhuisje;
* v. Bodelswingstraat 42 in Ootmarsum: vergroten van een woning;
* 't Hoge 19 in Ootmarsum: plaatsen van een blokhut:
* Epmanweg 6 in Denekamp: vergroten van een werktuigenloods;
* De Voortmors 43 in Weerselo: bouw serre (melding);
* Bornsestraat 6 in Weerselo: bouw keerwand en
* Mertenshof 4 in Weerselo: bouw erker.

De plannen kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij het taakveld Bouw- en woningtoezicht van de cluster Ruimte, locatie Weerselo.

Verleende bouwvergunning en positieve reacties op meldingen bouwvoornemen
Burgemeester en Wethouders van Denekamp hebben besloten bouwvergunning te verlenen voor:
Prins Bernardstraat 7 in Denekamp: vergroten van een woning alsmede het verlenen van vrijstelling van het bestemmingsplan op grond van artikel 27, lid 4C (1-3-2002).
Dit besluit kan tijdens de openingsuren worden ingezien bij het taakveld Bouw- en woningtoezicht van de cluster Ruimte, locatie Weerselo.
Krachtens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit bezwaar worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp.
De uiterste datum waarop uw bezwaarschrift moet zijn ontvangen staat tussen haakjes achter de vergunning genoemd.

SLOPEN

Ingekomen aanvragen om sloopvergunning en meldingen bouwvoornemen

Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat de hierna vermelde aanvraag om sloopvergunning is ingekomen:
Voltherbroekweg 4 in Agelo: het slopen van een woning en bijgebouwen (ged.).
Dit plan kan tijdens de openingsuren worden ingezien bij het taakveld Bouw- en woningtoezicht van de cluster Ruimte, locatie Weerselo.

Verleende sloopvergunning en positieve reacties op melding sloopvoornemen

Burgemeester en Wethouders van Denekamp hebben besloten sloopvergunning te verlenen voor:


* Laagsestraat 34 in Oud Ootmarsum: slopen van een woning (1-3-2002) en

* Dorpenmeienweg 10 in Denekamp: slopen van een woning (1-3-2002).
Deze besluiten kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij het taakveld Bouw- en woningtoezicht van de cluster Ruimte, locatie Weerselo.
Krachtens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze besluiten bezwaar worden ingediend bij Burgemeester en wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp.
De uiterste datum waarop uw bezwaarschrift moet zijn ontvangen staat tussen haakjes achter de vergunning genoemd.

WET MILIEUBEHEER

Terinzagelegging meldingen
Vanaf 18 januari 2002 liggen op het taakveld milieu ter inzage de meldingen van:


* De heer P. Westrik, Hanzeweg 11 te Denekamp: Besluit opslag vuurwerk milieubeheer: het opslaan van vuurwerk (art. 8.40 Wet milieubeheer);

* NV Essent Kabelcom, Winschoterdiep 60 te Groningen: Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer (art. 8.40 Wet milieubeheer) voor het oprichten en in werking hebben van een lokaal verdeelcentrum aan de Kloppendijk te Denekamp.
Een ieder kan binnen twee weken op- en aanmerkingen met betrekking tot deze meldingen kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders.

OVERIGE INGEKOMEN AANVRAGEN OM VERGUNNING

De afgelopen periode zijn de volgende aanvragen om vergunning ontvangen:


* Het bezigen van vuurwerk nabij restaurant de Wiemsel, Winhofflaan 2 te Ootmarsum op zaterdag 9 februari 2002;
* Carnavalsvereniging "de Knollentrekkers", Weerselo, voor het organiseren van een optocht op 9 februari 2002 door Weerselo.
Deze aanvragen liggen vanaf morgen gedurende 4 weken ter inzage in de locatie Ootmarsum, taakveld Burgerzaken In die periode kunnen zienswijzen bij de gemeente kenbaar worden gemaakt wat zowel mondeling als schriftelijk kan. Hierbij svp aangeven of men gehoord wil worden.
COLLECTEVERGUNNING
Het college van burgemeester en wethouders heeft voor week 4 en 5 van maandag 21 januari t/m zaterdag 2 februari a.s. vergunning verleend voor het collecteren in de dorpen Weerselo en Rossum voor Lourdeswerk Nationale Bedevaarten.

Kledinginzamelingen
Het college van burgemeester en wethouders heeft voor week 4 van maandag 21 januari t/m zaterdag 26 januari a.s. vergunning verleend voor het inzamelen van kleding in de dorpen Denekamp, Lattrop, Breklenkamp en Tilligte door de Stichting KICI en in de dorpen Deurningen, Rossum, Saasveld en Weerselo door de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker en in de dorpen Nutter, Oud Ootmarsum, Agelo en Ootmarsum door de Stichting Samen Sterk tegen Kindermisbruik.

OVERIGE MEDEDELINGEN

WONINGSTICHTING St. JOSEPH, Postbus 20, 7595 ZG WEERSELO.

Voor verhuur komt beschikbaar onze woning:
Overeshof 13 in DEURNINGEN
Het betreft een: HAT-woning met berging en tuin. Huurprijs van de woning per maand: 315,95.
Aanvaarding: per 1 februari 2002.

Voor verhuur is beschikbaar onze woning:
De Aanleg 14 in WEERSELO.
Het betreft een: Aanleunwoning nabij het Zorgcentrum Huize St. Jozef. Huurprijs van de woning incl. Servicekosten per maand: 319,13. Aanvaarding: per direct.

Uw interesse kunt u binnen èèn week na heden schriftelijk kenbaar maken aan het Bestuur van de Woningstichting St. Joseph. Voor nadere inlichtingen elke eerste en derde maandagavond van de maand tussen 19.00 uur en 19.30 uur op ons kantoor aan de Gunnerstraat 19 in Weerselo.
Telefoon kantoor: 0541-661695.

PAPIERINZAMELING IN DEURNINGEN

De leden van het jeugdbestuur van DSVD zamelen zaterdag 19 januari a.s. het oud papier in op de parkeerplaats bij de ABTB (Bijen)uitsluitend tussen 9.00 en 12.00 uur.
Er is hulp aanwezig om de mensen te helpen bij het storten van het in de containers. Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Scholten, telefoon: 074- 2775602 of 074- 245607 (werk).


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...