Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Voorshoten 21-01-2002

Datum nieuwsfeit: 21-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Voorschoten
Zoek soortgelijke berichten


Voorlichtingspagina week 21 - 25 januari Gemeente Voorschoten


E-mailen naar Afdeling ,Voorlichting


* Ontwerp structuurvisie Duivenvoorde ter inzage
* Welstandscommissie

* Stemmen bij volmacht

* Burgemeester Van der Hoevenpark

* Algemeen Bestuur Samenwerkingsorgaan Verkeer en Vervoer Leidse Regio

* Kapvergunning

* Collectes

* Burgerlijke stand

* Bouwzaken


---

Ontwerp structuurvisie Duivenvoorde ter inzage

De ontwerp structuurvisie Duivenvoorde ligt van 25 januari tot en met 21 februari 2002 ter inzage in de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten.

In de structuurvisie spreken de gemeenten zich uit over hun lange termijn visie op het gebied dat als de Duivenvoordecorridor wordt aangeduid. Deze corridor ligt tussen de bebouwde kommen van de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten en tussen de spoorlijn Den Haag-Leiden en de Vliet, inclusief Schakenbosch (de Robert Fleury Stichting) in Leidschendam.

Leidraad voor de visie op de corridor is het behoud en versterking van het landschap. Het ruimtelijk beleid voor dit gebied is erop gericht om verdere verstedelijking tegen te gaan. Het moet een gebied worden waar het prettig fietsen, wandelen en recreëren is.

De realisering van de visie heeft gevolgen voor met name de nu aanwezige bedrijven in de corridor.

U kunt de structuurvisie inzien bij het publieksbureau in het stadskantoor, Koningin Wilhelminalaan 2 in Leidschendam op werkdagen van 08.00 tot 15.30 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 20.00 uur of bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Leidseweg 25 in Voorschoten op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Samenvattingen van de visie zijn hier kosteloos verkrijgbaar.

Schriftelijke reacties kunt u tot 22 februari 2002 richten aan:

het college van B & W van Leidschendam-Voorburg, Postbus 905, 2270 AX Voorburg of

het college van B & W van Voorschoten, Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten.

De structuurvisie is voor 10 euro te koop. U kunt een exemplaar aanvragen bij de afdeling Voorlichting van de gemeente Voorschoten, tel. 071 560 0600 of de afdeling Communicatie van de gemeente Leidschendam-Voorburg, tel. 070 300 9300.

Informatieavond

Op maandag 4 februari zal vanaf 19.30 uur een presentatie worden gegeven van de structuurvisie in het raadhuis, Raadhuisplein 1 te Leidschendam. Na afloop van de presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Op donderdag 7 februari kunt u tussen 18.00 en 20.00 uur terecht in het gemeentehuis van Voorschoten, Leidseweg 25. Hier zitten dan twee beleidsambtenaren klaar om u te informeren.

Voor meer informatie kunt u bellen naar de heer M. Gordijn telefoon (071) 5600 735.

Volgens planning zal de structuurvisie na verwerking van de inspraakreacties vóór de zomer 2002 door beide gemeenteraden worden vastgesteld.


---

Welstandscommissie

Op maandag 28 januari 2002 aanstaande vergadert de Welstandscommissie. Zij beoordeelt de bij de gemeente binnengekomen bouwplannen. Deze vergadering is openbaar en vindt plaats in de B&W-kamer van het gemeentehuis.

De vergadering begint om 10.00 uur met een besloten gedeelte. Tijdens dit deel, dat tot 11.00 uur duurt, kunnen belanghebbenden mondeling toelichting geven op de te behandelen bouwplannen. Zij kunnen zich, uitsluitend na telefonische afspraak, hiervoor aanmelden via nummer (071) 5600 725. Via dit telefoonnummer kan ook informatie worden ingewonnen over de nagekomen bouwplannen. Het openbare gedeelte begint om 11.00 uur.

Bij het ter perse gaan van deze krant was nog niet bekend welke bouwplannen ter beoordeling op de agenda van de Welstandscommissie staan. Voor inlichtingen over de agenda kunt u tijdens kantooruren bellen met de heer Van der Laken van de afdeling Woningen en Bedrijven, telefoon (071) 5600 725. De agenda zal in de loop van de week worden gepubliceerd op de internetpagina van de gemeente. Het adres is www.Voorschoten.nl.


---

STEMMEN BIJ VOLMACHT

De burgemeester van Voorschoten maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de

leden van de raad van de gemeente op woensdag 6 maart 2002 een kiezer is toegestaan bij

volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. MACHTIGING DOOR SCHRIFTELIJKE AANVRAAG

1. Bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.

2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op de veertiende dag voor de verkiezing, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 22 januari 2002 als kiezer is geregistreerd.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer het aan de verzoeker is toegestaan om in een stembureau naar keuze aan de stemming te mogen deelnemen.

4. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op dinsdag 22 januari 2002 als kiezer zijn geregistreerd.

5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

B. MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE OPROEPINGSKAART

1. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst van de oproepingskaart, tot en met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer machtigen voor hem/haar te stemmen. Dit geschiedt door de oproepingskaart aan die kiezer over te dragen.
2. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op dinsdag 22 januari 2002 in hetzelfde stemdistrict als kiezer zijn geregistreerd die de volmacht geeft.
3. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn/haar eigen stem, in het stemdistrict waar hij/zij staat ingeschreven, uitbrengen.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door de afdeling Burgerzaken, Leidseweg 25, telefoonnummer 5 600 631.

STEMMEN IN EEN STEMBUREAU NAAR KEUZE
De burgemeester van Voorschoten maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de raad van de gemeente op woensdag 6 maart 2002 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een stembureau naar keuze.

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG

1. Bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een stembureau naar keuze aan de stemming te mogen deelnemen.

2. Het verzoekschrift, alsmede de oproepingskaart (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op de veertiende dag voor de verkiezing, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 22 januari 2002 als kiezer is geregistreerd.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.

4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de oproepingskaart gesteld, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

B. MONDELINGE AANVRAAG

1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de oproepingskaart, doch uiterlijk op de vijfde dag voor de verkiezing de oproepingskaart over te leggen bij de afdeling Burgerzaken van zijn/haar woonplaats op dinsdag 22 januari 2002.

2. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de oproepingskaart gesteld, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door de afdeling Burgerzaken, Leidseweg 25, telefoonnummer 5 600 631.


---

Burgemeester Van der Hoevenpark

Vrijstellingsprocedure ex. artikel 19.1 WRO: zienswijzen

De gemeente Voorschoten is voornemens om voor het Burgemeester Van der Hoevenpark vrijstelling te verlenen van het huidige bestemmingsplan ten behoeve van woningbouw. Hiervoor wordt de zogenaamde zelfstandige projectprocedure ex. art. 19.1 WRO toegepast. Om de vrijstelling te kunnen verlenen dient bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een verklaring van geen bezwaar te worden aangevraagd. De aanvraag, de ruimtelijke onderbouwing en tekeningen van het plangebied, liggen vanaf 24 januari 2002 tot en met 20 februari 2002 ter inzage. Gedurende deze periode kan een ieder schriftelijk zijn of haar zienswijze kenbaar maken. U kunt uw zienswijze richten aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten, Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten.


---

Algemeen Bestuur Samenwerkingsorgaan Verkeer en Vervoer Leidse Regio

Op maandag 28 januari a.s. vindt de volgende vergadering van het Algemeen Bestuur Samenwerkingsorgaan Verkeer en Vervoer Leidse Regio plaats. De vergadering wordt gehouden in de Raadzaal van het gemeentehuis van Voorschoten, Leidseweg 25 en begint om 16.00 uur.

Op de agenda staat:


- begrotingswijziging dienstjaar 2002 SVVLR (besluitvormend);

- Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (informatief, t.a.v. budget besluitvormend);


- RVVP; (stand van zaken);


- Jaarplanning 2002 SVVLR (informatief);


- RijnGouweLijn (stand van zaken).

De vergadering is openbaar. De stukken liggen ter vergadering en op het Stadsbouwhuis, kamer 301, Langegracht 72 te Leiden, ter inzage. Tevens is inzage van de stukken mogelijk bij de gemeentehuizen in de regio (afdeling Verkeer). Nadere informatie is te verkrijgen bij de plv. secretaris van het samenwerkingsorgaan, mw I.I. de Bruijne, 071 - 5165869.

---

Kapvergunning

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van een vergunning (zie onderstaande datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning bij het college van burgemeester en wethouders.

Verleende kapvergunningen;

11 januari 2002

* één berk staande in de voortuin van het pand Veurseweg 73 te Voorschoten

* één populier staande op de Zuid-Oost punt van het weiland gelegen aan het einde van de Wilgenlaan (naast de woning nr 16)


---

Collectes

Tot en met 2 maart 2002 wordt er niet gecollecteerd.

---

Burgerlijke Stand

Geboren:

* 13jan02 Elisabeth, d.v. S.E. Cuperus en A.W.A. Steller;
* 12jan02 Falcke Rosaline Carolyne, d.v. A.L. Hagedoorn en C.C.E. Schuurmans;

* 11jan02 Hugo, z.v. M.J. Schuchard en K.P. v. Os;
* 11jan02 Luuk Max, z.v. M.W. van de Lint en I.J.T. Hamringa;
* 11jan02 Krijn David Cornelis, z.v. A.C. Lancester en M.L. v. Trier;

* 10jan02 Laurie Maria, d.v. E.J. Stierum en J.M. Lelieveld;
* 09jan02 Lise Marit, d.v. R. v.d. Kruk en J.S. Biersteker;
* 09jan02 Robin, z.v. M. Krul en A. Rietmulder;
* 07jan02 Dorien Adriana d.v. H.B. van Dorp en C.M. Groot;
* 07jan02 Sander Jesse Maris, z.v. R. Klippel en E.S. Douwes;
* 02jan02 Angel d.v. R. van Rooijen en J.M. van Leuveren;
* 30dec01 Terra, d.v. D.Keij en J. Hoogervorst;
* 29dec01 Claudia d.v. P. Zeidan en A.I. Zeidan;
* 28dec01 Joël, z.v. W.M. van Hutten en D.I. Brussee;
* 28dec01 Lars z.v. B. van Katwijk en S.B.G.M. van Leeuwen;

Gehuwd/geregistreerde partners:

* 15jan02 E.H. Kasmi en F. Hamham;

* 18jan02 P.T.H. van Goozen en M. Zitman;
* 18jan02 T. Vogelenzang de Jong en E.B. Cieremans;

Overleden:

* 14jan02 G.M. Ligthart, oud 83 jaar;

* 10jan02 J. Cornelissen, oud 85 jaar;

* 08jan02 J.C. Veltmeijer, oud 65 jaar;

* 07jan02 J.L. Kros e.v. Trok, oud 81 jaar;
* 05jan02 E.A.J. Kuijpers ev van Velzen, oud 68 jaar;
* 03jan02 H.M. Hoogeveen, oud 91 jaar;

* 31dec01 C.G.A. Miltenburg, oud 76 jaar;
* 29dec01 P. Montanje, oud 76 jaar;


---

Bouwzaken


Aanvraag om bouwvergunning:

rectificatie:

* Abr vd Hulstlaan 25; voor het plaatsen van een dakkapel;
* Bijdorpstraat 63; voor het vergroten van de woning;
* Wilhelmina Druckererf 6; voor het plaatsen van een dakkapel;
* Frans Lisztlaan 11; voor het vergroten van de woning;
Melding tot bouwvoornemen:

Bovenvermelde aanvragen en meldingen kunnen bij de afdeling Bouw en Milieu van de gemeente (kamer 036) op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur worden ingezien. 's Middags en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur op afspraak. Indien een vrijstelling op grond van het bestemmingsplan noodzakelijk is, vindt een aparte publicatie plaats. Dat is de eerste gelegenheid om uw zienswijze over de aanvraag gemotiveerd en schriftelijk in te dienen. Indien een bouwvergunning is verleend vindt eveneens een publicatie plaats. Dan biedt de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen.

Verleende bouwvergunning:

14-01-2002;


- Douw van der Kraplaan 17; voor het vergroten van de woning;

- Roerdomperf 15; voor het vergroten van de berging;

- De Savornin Lohmanplantsoen 49; voor het vergroten van de woning;
Weigering bouwvergunning:

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending of uitreiking van de vergunning (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Gelijktijdig kan aan de president van de rechtbank te 's-Gravenhage (sector bestuursrecht), worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dat vereist. Inwilliging van dit verzoek kan betekenen dat de bouwactiviteiten onmiddellijk stopgezet dienen te worden.

Nadere inlichtingen omtrent deze procedures kunt u verkrijgen bij de heer mr H. Wester van de afdeling Bestuurlijke Juridische Zaken van onze gemeente, (telefoon 071- 5600 622).


---

Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

Openingstijden :
ma-vr. 8:30-12:30 uur
's middags op afspraak
do. 18:00-20:00 uur
burgerzaken geopend
overige afdelingen op afspraak

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie