Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda vergaderingen gemeente Leeuwarden

Datum nieuwsfeit: 21-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Leeuwarden
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Leeuwarden

Gemeenteraad ¦ Commissie voor Bestuur en Middelen ¦ Commissie voor Welzijn ¦ Stukken voor de vergaderingen
Gemeenteraad

Openbare vergadering op 21 januari 2002 om 19.30 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis, Tweebaksmarkt 32 te Leeuwarden. De publieke tribune is geopend vanaf 19.00 uur.

Op de agenda staat:

1. Vragenhalfuurtje voor burgers.
2. Vragenhalfuurtje voor raadsleden.
3. Vaststellen van het verslag van de raadsvergadering van 19 oktober, 29 oktober en 5 november 2001.
4. Mededelingen.

5. Benoemingen c.q. voordrachten van de leden van het college van burgemeester en wethouders in diverse organen.
6. Instelling schadebeoordelingscommissie.
7. Aanvraag spoedprocedure inzake de problematiek van de zwamvorming aan het houtwerk en kozijnen van de Buitenschool, J.H. Knoopstraat 2, alhier.

8. Tijdelijke huisvesting van de katholieke basisschool Sint Paulus, Jan Tooropstraat 1, alhier, in het gemeentelijk schoolgebouw Robert Kochtstraat 2.

9. Aanvraag spoedprocedure inzake het instellen van een onderzoek en het uitvoeren van noodreparaties aan de centrale verwarmingsleidingen in de kruipruimte van de Openbare basisschool "De Weide", Raaigras 28, alhier.

10. Kredietaanvraag ad _ 909.090 met betrekking tot ruiming van een niet geëxplodeerde bom uit W.O. II op de locatie Dammelaan, hoek Jelsumerstraat.

11. Verwerving en vervreemding van diverse onroerende zaken.
12. Goedkeuring wijziging statuten.
13. Wijziging deelsubsidieverordening Cultuur en Amateurkunst.
14. Subsidieverzoek buurtconciërge Huizum-West.
15. Verlening geldigheid Beleidsplan Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2001.

16. Vaststelling van het bestemmingsplan Wirdum-Pastorij-finne.
17. Vaststellen gemeentelijke rampenplan.
18. Wijziging afvalinzameling.

19. Rapportage 5 buurtanalyses; vaststelling en uitvoering.
20. Zelfanalyse risicogebieden in de gemeentelijke organisatie.
21. Deelbesluit MeerjarenInvesteringsProgramma (MIP) 2001 (inclusief MeerjarenProgramma Infrastructuur (MPI) 2002 en verdeling ISV middelen).

22. Regiovisie.

23. Raamkredietaanvraag voor de uitvoering van het Programma Infrastructuur 2002.

24. Uitvoeringsprogramma Binnenstad Nieuwe Stad 2002 / kredietaanvraag voor de uitvoering van het jaarprogramma 2002.
25. Onderzoek geloofsbrief van de heer H. Stinis.
De raadsvoorstellen die bij de agendapunten horen, liggen voor een ieder ter inzage bij de centrale balie in de stadshal van het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2 (openingstijden 09.00-16.00 uur) en in de Openbare Bibliotheek, Wirdumerdijk 34 (Beursgebouw).

Ook kunt u de stukken vinden op de internetsite van de gemeente www.leeuwarden.nl.

Vragen voor het vragenhalfuurtje kunnen tot de dag van de vergadering, 12.00 uur, aangemeld worden bij het secretariaat van de gemeentesecretaris op telefoonnummer 058 - 233 82 04. Er kunnen alleen vragen worden gesteld over zaken die geen betrekking hebben op de agendapunten.

Rechtstreekse radio-uitzending raadsvergadering

Allen die aangesloten zijn op het Leeuwarder kabelnet van UPC kunnen via FM-kanaal 97.0 MHz de raadsvergaderingen beluisteren. Lokale omroep Mercurius verzorgt deze integrale uitzending. Via het etherkanaal 106.1 is de vergadering ook op uw draagbare radio en autoradio te ontvangen.

Commissie voor Bestuur en Middelen

Openbare vergadering op maandag 23 januari a.s. vanaf 19.30 uur in het Bestuurscentrum, in kamer 32, Groeneweg 1 in Leeuwarden.

Op de agenda staat:

1. Opening en mededelingen.

2. Mededelingenlijst.

3. Verzoek om planschadevergoeding van negen adressen aan de Goutumerdyk-Bredyk te Goutum.

4. Verzoek om vergoeding van nadeelcompensatie in verband met de herinrichting van het Vliet.

5. Aanschaf Documentair Informatie- en Workflowmanagementsysteem (DIS & WFM systeem).

6. Presentatie ICT-visie en architectuurnota.
7. Leeuwarden Full Colour, "specifieke maatregelen voor jongeren uit etnische groepen in Leeuwarden en de regio".
8. Evaluatie Jaarprogramma Sociale integratie, aandachtsgebied Jeugd en Veiligheid 2001 en opzet 2002.
9. Krediet t.b.v. de aanleg van een kortsluitende vervangende verbindingsweg tussen de Greunsweg en de Tjalkstraat, achter het buurthuis langs, alleen bestemd voor personenautos.
10. Rondvraag.

11. Sluiting.

Een nagenoeg volledige set stukken voor deze vergadering vindt U op de internetsite van de gemeente www.leeuwarden.nl. Tevens liggen volledige sets ter inzage bij de centrale balie in de stadshal van het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2 in Leeuwarden en bij de Openbare Bibliotheek aan de Wirdumerdijk 34 in Leeuwarden.

Commissie voor Welzijn

Openbare vergadering op donderdag 24 januari 2002, om 19.30 uur in kamer 32 van het Bestuurscentrum Leeuwarden, Groeneweg 1 in Leeuwarden.

Op de agenda staat:

1. Opening.

2. Vaststellen van de Mededelingenlijst.
3. Vaststellen van het verslag van de commissievergadering van 13 december 2001.

4. Vaststellen van de Lijst van toezeggingen.
5. Adviesaanvraag inzake afwijzing rijksmonumentstatus Bonifatiushospitaal.

6. Adviesaanvraag inzake intentiebesluit verzelfstandiging en fusie Dr. van Voorthuijsenschool (ZMLK-afdeling van de SBO-school De Trilker).

7. Adviesaanvraag inzake benoeming bestuursleden gemeenschappelijke regeling "Fryslân" namens de gemeente Leeuwarden, voor de periode van 01-01-2002 tot 01-05-2002.

8. Adviesaanvraag inzake voorstel verlengde openstelling zwembad Kalverdijkje.

9. Adviesaanvraag inzake Subsidieverlening in het kader van de tijdelijke regeling vroegsignalering (Trv) 2001.
10. Adviesaanvraag inzake Lokale Agenda voor de Toekomst en Beleidsplan Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2002.
11. Adviesaanvraag inzake vaststellen van het beleid inzake de reïntegratie van niet-uitkeringsgerechtigde werkloze werkzoekenden en van werkzoekenden met een uitkering ingevolge de Algemene nabestaandenwet (Anw).

12. Presentatie door de sector Sociale Zaken, over de nieuwe organisatie van deze sector.

13. Bespreken nota inzake aanvraag preventief verbetertraject bij ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
14. Rondvraag.

15. Sluiting.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie