Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

EC lanceert voorstel allesomvattend biotechnologiebeleid

Datum nieuwsfeit: 23-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: European Commission
Zoek soortgelijke berichten

European Commission

IP/02/122

Brussel, 23 januari 2002

Europese Raad van Barcelona: Commissie lanceert voorstel voor allesomvattend biotechnologiebeleid

De Europese Commissie heeft vandaag een belangrijk beleidsinitiatief voor de ontwikkeling van biowetenschappen en biotechnologie in Europa goedgekeurd. Dit strategisch initiatief vormt een essentieel onderdeel van de bijdrage van de Commissie aan de Europese Raad van Barcelona in maart 2002. Het omvat een actieplan met aanbevelingen voor de lidstaten, de lokale overheden, de industrie en andere belanghebbenden. Het moet Europa helpen om zich te bekwamen in de speerpunttechnologieën die belangrijk kunnen zijn voor de verwezenlijking van de in maart 2000 op de Europese Raad van Lissabon geformuleerde doelstelling, om in de komende tien jaar uit te groeien tot de meest concurrerende, op kennis gebaseerde en duurzame economie ter wereld. De strategie om samen en consequent duurzame ontwikkeling aan te moedigen, is opgezet om een antwoord te bieden op de complexe ethische en maatschappelijke vragen en de brede maatschappelijke discussie te steunen. Overeenkomstig de beginselen van governance is het initiatief gebaseerd op een uitgebreide openbare raadpleging, inclusief een conferentie met tal van belanghebbenden.

Commissievoorzitter Romano Prodi verklaarde: "Het is van cruciaal belang dat Europa zich bekwaamt in de nieuwe speerpunttechnologieën die in een kenniseconomie een centrale rol zullen spelen. Biowetenschappen en biotechnologie evolueren snel en wereldwijd en hebben aanleiding gegeven tot een intense maatschappelijke discussie. Europa moet op de uitdagingen van de biotechnologie reageren door een verantwoord beleid te ontwikkelen om deze nieuwe mogelijkheden te exploiteren met respect voor de Europese waarden en normen. Fundamentele ethische waarden respecteren zal cruciaal zijn om vertrouwen te winnen en tot maatschappelijke aanvaarding van nieuwe biotechnologie te komen. De Commissie stuurt met dit initiatief een krachtig signaal naar de publieke en private betrokkenen, die moeten samenwerken voor een succesvol Europa."

Europa staat voor een belangrijke beleidskeuze: ofwel schikken we ons in een passieve rol en dragen we de gevolgen van het feit dat deze technologieën elders worden ontwikkeld, ofwel bouwen we aan een proactief beleid om deze technologieën op een verantwoorde manier te exploiteren. Biowetenschappen en biotechnologie worden na de informatietechnologie algemeen beschouwd als de volgende golf van technologische revolutie in de kenniseconomie, en als een bron van nieuwe mogelijkheden voor onze maatschappijen en economieën.

Tegen 2005 kan de Europese markt voor biotechnologie meer dan 100 miljard euro waard zijn. Tegen 2010 kan de waarde van mondiale markten, met inbegrip van die sectoren waar biowetenschappen en biotechnologie een belangrijk onderdeel van de toegepaste nieuwe technologie uitmaken, oplopen tot meer dan 2 000 miljard euro, landbouw niet meegerekend. Europa telt momenteel meer specifiek biotechnologische ondernemingen (1 570) dan de VS (1 273).

Maar de Europese biotechnologiesector bestaat uit relatief kleine ondernemingen, terwijl de Amerikaanse biotechnologische industrie vroeger van start is gegaan, voor veel meer werkgelegenheid zorgt (162 000 banen tegenover 61 000), over veel meer geld beschikt en in het bijzonder veel meer biotechnologische producten in de pijplijn heeft zitten(1)
. De Commissie heeft voorgesteld om 2 150 miljard euro aan biotechnologie te spenderen in het volgende kaderprogramma voor onderzoek dat in januari 2003 begint.

Europa heeft geen uniform beleid voor biowetenschappen en biotechnologie, maar een lappendeken van sectorgebonden en algemene beleidslijnen op internationaal, Europees, nationaal en plaatselijk niveau. In Europa zijn de relevante verantwoordelijkheden verdeeld over tal van beleidsgebieden en actoren. Omdat een gemeenschappelijke visie en gemeenschappelijke doelstellingen terzake ontbreken, heeft Europa slechts traag en moeizaam gereageerd op de uitdagingen en mogelijkheden die deze nieuwe technologieën inhouden.

Biowetenschappen en biotechnologie bieden op velerlei gebied talrijke mogelijkheden:

Gezondheidszorg: nu al biedt biotechnologie mogelijkheden om alsmaar meer traditionele en nieuwe geneesmiddelen en medische diensten goedkoper, veiliger en ethischer te produceren. Het gaat onder meer om op de persoon afgestemde en preventieve geneesmiddelen op basis van genetische predispositie, gericht onderzoek, diagnose en innoverende behandelingen met medicijnen.

Landbouw/levensmiddelen: biotechnologie heeft het potentieel om levensmiddelen van betere kwaliteit en ecologische voordelen op te leveren via agronomisch verbeterde gewassen. De kwaliteit van levensmiddelen en diervoeder kan in verband worden gebracht met ziektepreventie en lagere gezondheidsrisico's, minder gebruik van chemische pesticiden, meststoffen en geneesmiddelen - en bijgevolg duurzamere landbouwpraktijken, wat de bodemerosie beperkt en het milieu ten goede komt. Biowetenschappen en biotechnologie zijn waarschijnlijk een van de belangrijke instrumenten in de bestrijding van armoede, honger en ondervoeding.

Industriële toepassingen: biotechnologie kan ook toepassingen verbeteren van gewassen voor andere dan voedingsdoeleinden, als bron van nieuwe materialen zoals bio-afbreekbare kunststoffen.

Milieu: biotechnologie effent het pad voor nieuwe methoden om het milieu te beschermen en te verbeteren, zoals bioremediëring van vervuilde lucht en grond en vervuild water en afval, en de ontwikkeling van schonere industriële producten en processen, bijvoorbeeld op basis van enzymen.

Het actieplan voor biotechnologie omvat de volgende prioriteiten:

De vruchten plukken

* Versterking van de hulpbronnen (de opleiding in biowetenschappen uitbreiden, de mobiliteit en het behoud van Europese wetenschappers bevorderen, en leidinggevende vaardigheden, toegang tot risicokapitaal en bescherming van intellectuele eigendomsrechten aanmoedigen).

* Oprichting van een Europees netwerk van biotechnologische centra en actoren om kennis, vaardigheden en goede praktijkvoorbeelden vrij toegankelijk te maken.

* Proactief optreden van overheden die de invloed van het bestaande beleid op het concurrentievermogen nagaan, op nieuwe thema's anticiperen en het beleid proactief aanpassen.

Verantwoorde governance

Het maatschappelijke debat over biowetenschappen en biotechnologie en de daarbij betrokken fundamentele waarden en complexe kwesties, wijzen op de behoefte aan verantwoord beleid om deze snel evoluerende technologieën in de goede richting te sturen en aan bijzondere aandacht voor de betrokkenheid van het grote publiek. Momenteel wordt de discussie toegespitst op genetisch gemodificeerde levensmiddelen en stamcellen, maar ze moet veel ruimer worden gevoerd. De voornaamste belanghebbenden hebben het belang van governance benadrukt, d.w.z. aandacht voor de manier waarop overheden hun beleid en acties voorbereiden, bepalen, toepassen en uitleggen.

* De ontwikkeling van biowetenschappen en biotechnologie moet gepaard gaan met en gestuurd worden door een maatschappelijk debat en onderzoek.

* Biowetenschappen en biotechnologie moeten op een verantwoorde manier worden ontwikkeld in overeenstemming met maatschappelijke waarden.

* Een geïnformeerde keuze moet door de vraag gestuurde toepassingen vergemakkelijken.

* Wetenschappelijk onderbouwd overheidstoezicht moet het vertrouwen van het publiek genieten.

* Fundamentele regelgevende principes en wettelijke verplichtingen moeten worden gerespecteerd om de Europese interne markt en de internationale verplichtingen te vrijwaren.

Internationale dimensie

De EU moet een toonaangevende rol blijven spelen in de ontwikkeling van internationale richtsnoeren, normen en aanbevelingen op basis van een internationale wetenschappelijke consensus.

Europa heeft de bijzondere verantwoordelijkheid ontwikkelingslanden te helpen om te gaan met risico's, uitdagingen en mogelijkheden en de veilige en ordelijke ontwikkeling van deze nieuwe technologieën op mondiaal niveau te vergemakkelijken, rekening houdend met de keuze van elk land.

Tenuitvoerlegging

Om op de vooruitgang in de beleidsontwikkeling en op het terrein toe te zien en op nieuwe thema's in dit snel evoluerende domein te anticiperen, zal de Commissie een periodiek verslag over biowetenschappen en biotechnologie uitbrengen, met inbegrip van een doorlopend werkprogramma voor desbetreffende wetgeving. In het kader van haar verslagen over biowetenschappen en biotechnologie zal de Commissie de coherentie van het beleid en de wetgeving van de EU inzake biowetenschappen en biotechnologie nagaan en passende initiatieven en voorstellen lanceren.

Wanneer diverse bevoegdheidsniveaus een rol spelen, moet de strategie een referentie voor samenwerking tussen de diverse actoren zijn. Ter bevordering van de transparantie en van de dialoog over de uitbouw en de tenuitvoerlegging van de voorgestelde strategie voor biowetenschappen en biotechnologie zal de Commissie een breed opgezet forum van belanghebbenden organiseren.

De Commissie nodigt andere EU-instellingen en -organen, lidstaten, regionale overheden, de privé-sector en het publiek nu uit om de voorgestelde strategie te helpen verfijnen en toepassen. Het definiëren en plannen van gedetailleerde maatregelen in het kader van acties op korte en middellange termijn zal in dit proces een eerste beslissende stap in de richting van een doeltreffend en coherent Europees biotechnologiebeleid vormen.

Voor meer informatie:

europa.eu.int/comm/biotechnology/introduction_nl.html

(1)
European Competitiveness Report 2001, Luxemburg 2001 HYPERLINK "http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/competitivenes s/doc/competitiveness_report_2001/index.htm"
europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/competitivenes s/doc/competitiveness_report_2001/index.htmIndustrial competitiveness in biotechnology. A European perspective, Enterprise Papers N°7, 2002 HYPERLINK
"http://europa.eu.int/comm/enterprise/library/enterprise-papers/paper7 .htm"
europa.eu.int/comm/enterprise/library/enterprise-papers/paper7 .htm

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie