Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Betere maatregelen EU-werkgelegenheidsdoelstellingen in 2010

Datum nieuwsfeit: 24-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: European Commission
Zoek soortgelijke berichten

European Commission

IP/02/134

Brussel, 24/01/02

Barcelona: de Commissie vraagt om meer en betere maatregelen om de EU-werkgelegenheidsdoelstellingen in 2010 te kunnen halen

De Commissie heeft een rapport en voorstellen aangenomen die een verhoging van de arbeidsparticipatie in de EU beogen. Volgens het verslag moeten er in de EU 20 miljoen nieuwe arbeidsplaatsen worden gecreëerd waarvan 11-12 miljoen voor vrouwen en 5 miljoen voor oudere werknemers om in 2010 aan de werkgelegenheidsdoelstellingen van Lissabon en Stockholm te kunnen voldoen. Ook worden er in het rapport beleidsinitiatieven belicht die noodzakelijk zijn om deze streefdoelen te kunnen verwezenlijken: meer overheidsmiddelen voor de scholing van werknemers, een doelgerichte herziening van de belasting- en uitkeringsstelsels, een krachtiger aanpak van de loonverschillen tussen mannen en vrouwen en nieuwe aandacht voor de mogelijkheden om het percentage vroegtijdige schoolverlaters te verminderen. Het verslag, dat is bedoeld als een gezamenlijk initiatief van de Raad en de Commissie, zal vervolgens aan de Top van Barcelona worden voorgelegd.

De voorzitter van de Commissie, Romano Prodi, verklaarde : "De lidstaten moeten snel meer pogingen in het werk stellen om het potentieel van de arbeidsmarkten van de EU te benutten, zodat wij in 2010 de door ons overeengekomen doelstelling van volledige werkgelegenheid kunnen bereiken. Dit is van cruciaal belang, niet in de laatste plaats omdat goede resultaten op het terrein van de werkgelegenheid er uiteindelijk toe zullen leiden dat vooruitgang wordt geboekt met de maatschappelijke integratie, pensioenhervormingen en een gezonde EU-begroting alle drie prioriteiten van de strategie van Lissabon".

Anna Diamantopoulou stelde: "Een stagnatie op economisch gebied mag niet tot een stagnatie van het beleid leiden. De werkgelegenheidsstrategie van de EU heeft tot nog toe goed gefunctioneerd, maar er bestaat geen reden tot zelfgenoegzaamheid. Om in 2010 de door ons vastgestelde werkgelegenheidsdoelstellingen te halen, moeten wij onze arbeidsmarkthervormingen voortzetten en intensiveren."

Voorgestelde maatregelen

De verwezenlijking van de werkgelegenheidsdoelstellingen van Lissabon en Stockholm 70% voor de gehele beroepsbevolking, 60% voor vrouwen en 50% voor oudere werknemers vergt een vastberaden inzet van de lidstaten, zij het in verschillende mate. Met het oog op de gewijzigde samenstelling van de beroepsbevolking als gevolg van de vergrijzing moet het beleid zich richten op alle leeftijdsgroepen van de beroepsbevolking.

De lidstaten moeten op basis van de al door middel van de werkgelegenheidsstrategie van de EU gemaakte vorderingen beleid voeren dat de arbeidsparticipatie bevordert en leidt tot betere vaardigheden van de arbeidskrachten. Een periode van conjuncturele teruggang zou moeten worden benut om de werkenden op de volgende economische opleving voor te bereiden. De volgende aanpak en maatregelen worden voorgesteld:
Ontwikkeling van een globale aanpak

Het verslag bevat een voorstel voor een globale, dynamische en evenwichtige benadering om de arbeidsdeelname te vergroten en actieve vergrijzing te stimuleren. In het kader van de beleidsmaatregelen moet rekening gehouden worden met alle factoren die van invloed zijn op arbeidsdeelname, moeten de problemen in de loop van het gehele leven worden aangepakt door middel van preventieve maatregelen en moet vooral worden gestreefd naar een krachtige voortzetting van de huidige trends met betrekking tot de arbeidsparticipatie van vrouwen en ingrijpende veranderingen in het arbeidsmarktgedrag van oudere werknemers. In dit verband dient doeltreffend beleid om de arbeidsparticipatie te vergroten en oudere werknemers langer aan het arbeidsproces te laten deelnemen niet alleen financiële prikkels te bieden, maar ook maatregelen waardoor werk een reële optie wordt voor iedereen, met name door bij- en nascholing. Meer aandacht dient te worden gegeven aan de ondersteuning van mensen met specifieke problemen op de arbeidsmarkt, zoals gehandicapten en werknemers van buiten de EU.
Afbakening van prioriteiten

* Een gezamenlijk initiatief van regeringen en sociale partners om werknemers langer aan het arbeidsproces te laten deelnemen. Bij dit initiatief moeten toegang tot bedrijfsscholing en verbetering van de arbeidsomstandigheden en de werkorganisatie centraal staan. Op dit terrein moeten de sociale partners een belangrijker taak krijgen en een actiever rol gaan spelen.

* Een doelgerichte herziening van de belasting- en uitkeringsstelsels. De hervormingen van belastingen en uitkeringen moeten effectiever afgestemd worden op de verbetering van prikkels om te gaan en blijven werken, die bijdragen tot actieve arbeidsmarkten. Daarbij moet het accent liggen op het wegnemen van prikkels om vervroegd uit te treden; in plaats daarvan moeten ervaren werknemers in staat worden gesteld en gestimuleerd om langer te blijven werken onder meer door bij- en nascholing te bevorderen, zodat zij zich kunnen aanpassen aan veranderingen binnen het bedrijf en in de werkomgeving.

* Een breder aanpak over de hele linie om verschillen tussen mannen en vrouwen op het terrein van lonen en toegang tot de arbeidsmarkt tegen te gaan. Hierbij wordt gestreefd naar vermindering van loonverschillen tussen mannen en vrouwen zowel in de overheids- als particuliere sector, worden met de onderwijsstelsels samenhangende belemmeringen bij keuzes op de arbeidmarkt, wervingsprocedures, werkcultuur, functieclassificaties en loonvormingsprocessen onder de loep genomen om een einde te maken aan discriminatie op grond van sekse.

* Bevordering van de arbeidsdeelname van personen die belast zijn met zorgtaken. Bij dit initiatief ligt de nadruk op de ontwikkeling van betaalbare en kwalitatief hoogwaardige voorzieningen voor kinderopvang en grotere efficiëntie van voorzieningen voor de gezondheids- en ouderenzorg.
* Een heroverweging van de maatregelen om het percentage vroegtijdige schoolverlaters omlaag te brengen. Hierbij gaat het om de formulering van doelmatiger maatregelen om voortijdige schoolverlaters te laten profiteren van formele en/of niet-formele onderwijs- en scholingsmogelijkheden.

Tenslotte luidt de conclusie van het rapport dat de uitdaging van een grotere participatie in het algemeen krachtiger moet worden aangepakt op basis van de strategieën die momenteel worden uitgevoerd in het kader van de EU-werkgelegenheidsrichtsnoeren en de globale richtsnoeren voor het economisch beleid. Een hogere arbeidsparticipatie zal ook bij de toekomstige richtsnoeren een prioriteit moeten blijven. Deze maatregelen kunnen alleen maar succesvol zijn als zij gepaard gaan met een fundamentele mentaliteitsverandering binnen het bedrijfsleven en onderwijsstelsels ten aanzien van de verschillende situatie van mannen en vrouwenen en ten aanzien van oudere werknemers en kansarme groepen. Om een dergelijke mentaliteitsverandering tot stand te brengen moet de gehele samenleving gemobiliseerd worden, om te beginnen op het hoogste politieke niveau. Hiertoe werd het initiatief genomen tijdens de topconferenties in Lissabon en Stockholm.

Belangrijke factoren die van invloed zijn op de arbeidsdeelname

In de EU bestaat een aanzienlijk aanbod van potentiële arbeidskrachten. Van de 77 miljoen inactieven zouden 11 miljoen op korte termijn aan de slag kunnen gaan. Hierna volgen de voornaamste factoren die van invloed zijn op de arbeidsdeelname:
* beschikbaarheid en aantrekkelijkheid van banen: vooral onder jongeren en vrouwen speelt de beschikbaarheid van geschikte banen een beslissende rol bij het (weer) gaan deelnamen aan het arbeidsproces. De respons hangt af van de kwaliteit van de banen.
* evenwicht tussen financiële prikkels : de beslissing om deel te gaan nemen aan het arbeidsproces hangt in hoge mate af van de individuele financiële omstandigheden en de beschikbare alternatieven. Het is met andere woorden van cruciaal belang dat er sprake is van een evenwicht tussen inkomen uit arbeid en alternatieven (en de daaraan verbonden kosten) en dit geldt in het bijzonder voor de prikkels die uitgaan van de wisselwerking tussen belastingen en uitkeringen enerzijds en loonniveaus anderzijds.
* onderwijs en scholing: verbetering van de vaardigheden hangt af van een verdere verschuiving van het accent in het beleid in de richting van investering in menselijk kapitaal en een grotere deelname aan onderwijs en scholing gedurende het gehele leven. Om de ontwikkelingen op het terrein van de technologie, mondialisering en nieuwe bedrijfsmethoden te kunnen bijhouden moet er bijzondere aandacht uitgaan naar scholing op het werk.
* een stimulerend klimaat: de beschikbaarheid en toegankelijkheid van voorzieningen voor kinderopvang, beroepsoriëntatie (met name via diensten voor de arbeidsvoorziening) en mogelijkheden van vervoer zijn medebepalend voor de beslissing om al dan niet aan het arbeidsproces deel te nemen.

Achtergrond : voornaamste trends op het terrein van de arbeidsparticipatie

* De algemene arbeidsparticipatie (leeftijdsgroep 15-64 jaar) is sinds het midden van de jaren '80 gestegen, van iets onder 66% tot 69% in 2000 (N.B. de termen 'arbeidsparticipatie' of 'participatiegraad' hebben betrekking op personen die werk hebben plus degenen die als werkloos geregistreerd zijn: zij vormen in zekere zin het beschikbare arbeidspotentieel). Achter dit totaalbeeld gaan echter zeer uiteenlopende trends op het terrein van de arbeidsparticipatie per leeftijd en geslacht en uiteenlopende situaties in lidstaten en regio's schuil. Zo is bijvoorbeeld sinds 1970 de arbeidsparticipatie van vrouwen sterk gestegen, terwijl de arbeidsdeelname van mannen in alle leeftijdsgroepen is gedaald.

* De arbeidsparticipatie van oudere mannen en vrouwen in de leeftijdsgroep 55-64 jaar is sinds 1970 sterk gedaald en heeft de afgelopen jaar een zeer laag niveau bereikt. Het werkgelegenheidspercentage van mannen ligt aanzienlijk lager dan in 1970.

* De participatiegraad van de meest actieve leeftijdsgroep (25-49) bedroeg in 2000 meer dan 80%. Sinds 1995 is de arbeidsparticipatie van mannen in deze leeftijdsgroep constant het hoogst, terwijl de arbeidsparticipatie van vrouwen sinds 1995 in alle leeftijdsgroepen is toegenomen.

Achtergrond: de strategie van Lissabon

* De Europese Raad in Stockholm verzocht de Commissie en de Raad dit document als een gezamenlijk rapport aan de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad te Barcelona voor te leggen. In het rapport wordt gekozen voor een aanpak gedurende de gehele levenscyclus met betrekking tot de arbeidsparticipatie om zo de onderliggende trends vast te kunnen stellen en betere beleidsreacties te kunnen ontwikkelen om op deze trends in te spelen.
* De Europese Raden te Lissabon en Stockholm stelden ambitieuze doelstellingen vast voor de verhoging van de werkgelegenheidspercentages in de EU tegen 2010: tot 70% voor de beroepsgeschikte bevolking als geheel, tot minimaal 60% voor vrouwen en 50% voor oudere werknemers De verwezenlijking van deze doelstellingen hangt af van de verbetering van het functioneren van de kapitaal-, producten- en arbeidsmarkten in de context van een macro-economisch kader dat bijdraagt tot duurzame groei. Voorts zal de bevordering van een actieve vergrijzing een uiterst positief effect hebben op de betaalbaarheid van de pensioenen en gezondheidsstelsels in de toekomst. Investeringen in menselijk kapitaal en levenslang leren zijn essentiële aspecten van de strategie van Lissabon.
GRAFIEK 1

Bron: Labour Force Survey, Eurostat

GRAFIEK 2

Bron: Labour Force Survey, Eurostat.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...