Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Schriftelijke reactie Notaoverleg biotechnologie 21 -01-2002

Datum nieuwsfeit: 25-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tijdelijke Commissie Biotechnologie Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
PBB/2002/17
datum
25-01-2002

onderwerp
Schriftelijke reactie Notaoverleg biotechnologie 21 -01-2002

bijlagen

Geachte Voorzitter,

In het Notaoverleg van 21 januari j.l. over biotechnologie heb ik toegezegd op vragen van de leden Feenstra, Udo, Dittrich en mevrouw Ross-van Dorp schriftelijk te zullen reageren. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen: 1. bestrijdingsmiddelengebruik in de commerciële teelt van transgene gewassen in de Verenigde Staten;
2. samenvatting van de niet door het kabinet overgenomen aanbevelingen van de commissie Terlouw;
3. reactie op het recente rapport van het Rathenau instituut ''Biotechnologie bij dieren ethisch getoetst'' ten aanzien van de ethische afwegingen door de Commissie Biotechnologie bij Dieren?'

datum
25-01-2002

kenmerk
PBB/2002/17

bijlage

Ad 1) Het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) heeft een studie verricht naar de milieueffecten van de teelt van genetisch gemodificeerde herbicideresistente soja in de Verenigde Staten. De resultaten hiervan zijn gepubliceerd in het rapport 'Agronomic and environmental impacts of the commercial cultivation of glyphosate tolerant soybean in the USA' (2001).
In dit rapport worden de milieueffecten beschreven van de teelt van soja die door middel van genetische modificatie resistent gemaakt is tegen het onkruidbestrijdingsmiddel glyphosaat. Het onderzoek maakt gebruik van een analyse van het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) over de periode 1997-1998. Die analyse wijst uit dat de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen (herbiciden) die in de glyphosaat-resistente sojateelt gebruikt zijn, met 0 tot 10% gedaald is. Daarnaast verschuift het gebruik van klassieke herbiciden naar het gebruik van glyphosaat. Deze herbicide presteert op de milieumeetlat van het CLM beter dan andere herbiciden. Bij een en ander moet overigens worden aangetekend dat de vraag of sprake is van een netto toename of afname van het gebruik van bestrijdingsmiddelen sterk afhankelijk is van regio, bodemgesteldheid, klimaat, seizoen en dergelijke.

Ad 2) Verschillende leden hebben gevraagd welke politieke conclusies het kabinet trekt uit het rapport van de commissie Terlouw. Zo vroeg de heer Udo naar 'de visie van de regering op de interpretatie van het rapport'.

De conclusie die het kabinet uit het rapport trekt, is dat doorgegaan kan worden op de in de INB ingeslagen beleidsweg van ''kansen zorgvuldig benutten'. Dit betekent dat de kansen die moderne biotechnologie bieden alleen kunnen worden benut met optimale waarborgen voor de veiligheid, de transparantie van besluitvorming, de keuzevrijheid voor de burger en de ethische aanvaardbaarheid. Met betrekking tot de kabinetsreactie vroeg de heer Dittrich om een samenvatting van de niet door het kabinet overgenomen aanbevelingen van de commissie Terlouw. Het gaat daarbij om de volgende onderwerpen:

* De keuze voor de systematiek van etikettering van voedingsmiddelen (aanbeveling 6)

Anders dan de door de commissie Terlouw voorgestelde vierdeling volgt het kabinet de voorstellen van de Europese Commissie voor de etikettering van ggo's en van de daarvan afgeleide producten om zo de consument in staat te stellen een goed afgewogen keuze te maken op basis van de informatie door etikettering.

* De teelt van genetisch veranderde gewassen in Nederland is in veel gevallen onmogelijk (aanbeveling 8)

Uit het CLM-rapport 'Landbouwkundige risico's van uitkruising van ggo's' blijkt dat er geen generiek antwoord op de uitkruisingsproblematiek is te geven. De aanpak zal per gewas moeten worden bepaald. Daarom zal ik in overleg met de betrokken collega's op basis van het CLM-rapport en na overleg met belanghebbenden maatschappelijke partijen de Kamer dit voorjaar informeren over beleidsmaatregelen die mogelijk en wenselijk zijn om de gevolgen van uitkruising zoveel als mogelijk te beperken.

* Het maken van een nut- en noodzaakafweging in de toelatingsprocedures (aanbeveling 11)

Het kabinet ziet, zoals uiteengezet in het notaoverleg van afgelopen maandag, geen aanleiding om naast de bestaande afwegingskaders waarin nut- en noodzaak aan de orde komt een aanvullende nut- en noodzaakafweging te maken.

* Het op korte termijn laten uitvoeren van een onderzoek, uitmondend in een advies, over de meest geëigende wijze waarop over toepassingen van biotechnologie met het publiek kan worden gecommuniceerd (aanbeveling 18)

Zoals vermeld in het kabinetsstandpunt acht het kabinet een apart onderzoek niet noodzakelijk. Bij de aangekondigde intensivering van de publieksinformatie zal het kabinet gebruik maken van instellingen die deskundig en ervaren zijn op het gebied van communicatie en van het verstrekken van publieksinformatie over voeding. Hierbij gaan de gedachten uit naar het Voedingscentrum waarmee VWS en LNV reeds een langdurige werkrelatie hebben.

Ad 3) Uit het Rathenau rapport 'Biotechnologie bij Dieren ethisch getoetst?' zou op te maken zijn 'dat de normontwikkeling en de ethische afwegingen door de Commissie Biotechnologie bij Dieren (CBD) niet geheel conform de verwachtingen zijn'. Mevrouw Ross-van Dorp verzoekt het kabinet hierop een reactie te geven. Het kabinet onderschrijft deze opvatting niet. Bij de beoordeling van aanvragen voor het verrichten van biotechnologische handelingen bij dieren hanteert de CBD een ethisch toetsingskader waarbij vijf hoofdelementen zijn te onderscheiden:
* Het onderzoek moet van substantieel belang zijn; in het geval van biomedisch onderzoek moet duidelijk zijn hoe het onderzoek bijdraagt aan de verbetering van de humane gezondheidszorg; * er mogen geen reële alternatieven voor het onderzoek aanwezig zijn;
* de CBD maakt een inschatting van het effect van de biotechnologische handelingen op de gezondheid en welzijn van de dieren;
* de CBD maakt een inschatting van het effect van de biotechnologische handelingen op de aantasting van de integriteit van de dieren;
* tot slot worden de negatieve gevolgen voor het dier gezamenlijk gewogen tegen het belang van het onderzoek.

De uitkomst van deze laatste afweging is niet het resultaat van een optelsom, maar het gaat om de weging van de waarde die aan elk der criteria moet worden toegekend. Indien de CBD van oordeel is dat het onderzoek niet van substantieel belang is en/of reële alternatieven voor het onderzoek aanwezig zijn, wordt de aanvraag voorzien van een negatief advies.
In het Besluit Biotechnologie bij Dieren is uitdrukkelijk gekozen voor een benadering waarbij de toelaatbaarheid biotechnologische handelingen van geval tot geval worden beoordeeld, waardoor het ethische toetsingskader stapsgewijs kan worden verhelderd. Deze benadering is uitvoerig aan de orde geweest tijdens het Algemeen Overleg van 19 -10-2000 als ook bij de zelfevaluatie van de CBD, die ik met een aanbiedingsbrief op 5 -07-2001 aan de Tweede Kamer heb aangeboden. Sindsdien heb ik een aantal wijzigingen van beleid in gang gezet. Zo heb ik bijvoorbeeld de CBD verzocht om in haar jaarverslagen uitgebreid in te gaan op de ethische vragen waarover binnen de CBD discussie is. Deze vragen kunnen dan vervolgens aan de orde komen in de halfjaarlijkse openbare discussiebijeenkomsten biotechnologie bij dieren. In mijn brief van 30 oktober 2000 (TK 2000/2001 19744, nr.34) heb ik voorts aangegeven dat de CBD en het ministerie van LNV tijdens deze bijeenkomsten zullen aangeven wat met de resultaten uit de discussiebijeenkomsten is gedaan in de vergunningverlening. Op deze wijze wordt met maatschappelijke inbreng toegewerkt naar een stapsgewijze verheldering van het ethische toetsingskader. Het rapport van het Rathenau instituut geeft mij dan ook geen aanleiding tot een aanpassing van het ingezette beleid. Overigens zal ik de CBD vragen om een reactie op het rapport mede vanwege het feit dat dit rapport tot stand is gekomen onder leiding van één van haar leden.

Ook wil ik nog reageren op de opmerking van mevrouw Ross-van Dorp dat uit de zelfevaluatie van de CBD zou blijken dat deze commissie een mogelijk alternatief '...... als niet reëel aanmerkt, als de productiekosten voor het realiseren van dit alternatief groot zijn'. Het is mij niet gebleken dat de CBD in haar zelfevaluatie ingaat op de toets op alternatieven in relatie tot productiekosten. Zoals hierboven vermeld, toetst de CBD aanvragen aan het ethisch toetsingskader. Eén van de vragen die de CBD in dit kader beantwoordt, is de vraag of er reële alternatieven zijn voor het onderzoek waarbij biotechnologische handelingen bij dieren worden verricht. Tot nu toe is de hoogte van de onderzoekskosten voor de CBD nooit een argument geweest om een alternatief als niet reëel te beschouwen.

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om antwoord te geven op de vraag van mevrouw Swildens-Rozendaal naar de uitvoering van artikel 66, derde lid, onder d, van de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren. In mijn brieven van 13 -11-en 6 -12-2000 heb ik gemeld in overleg te zullen treden met de KNAW, de betrokken instellingen en Dierenexperimentencommissies over de invulling van de motie Swildens-Rozendaal c.s. met betrekking tot het toetsen van geïmporteerde genetisch gemodificeerde dieren - die niet onder een zogenaamde toetsbare eenheid vallen - door de CBD. Ook het belanghebbende bedrijfsleven is hierbij betrokken. In het afgelopen jaar is er diverse malen overleg gevoerd met betrokken partijen over het toetsen door de CBD van de import van genetisch gemodificeerde dieren waarvan het vervaardigen in Nederland niet is getoetst. In november 2001 heeft LNV een voorstel voor een ethische toetsingsprocedure aan de besturen van de partijen toegezonden. Deze hebben het voorstel nog in beraad. Ik heb bij partijen erop aangedrongen om op korte termijn een reactie te geven opdat het overleg binnen afzienbare tijd kan worden afgerond.

Tenslotte wil ik gaarne een correctie op het kabinetsstandpunt meedelen. In de reactie op aanbeveling 6 (etikettering van voedingsmiddelen) van de commissie Terlouw is een relatie gelegd tussen de indeling die de commissie Terlouw aanbeveelt en de etiketteringssystematiek die de Europese Commissie voorstelt. De relaties die hierbij zijn gelegd, zijn op onderdelen onjuist. De verwijzingen tussen de haakjes dienen als niet geschreven te worden beschouwd.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst

Bijlage:
Aanbiedingsbrief zelfevaluatie CBD dd. 5 juli 2001


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...