Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Etten-Leur

Datum nieuwsfeit: 25-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Etten-Leur
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Etten-Leur

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Representatie

Wethouder M. Donders-de Leest neemt op maandag 28 januari deel aan het Nationaal Debat Nederland Sportland in de Ridderzaal in Den Haag. Volgens de formule van het tv-programma "Lagerhuis" debatteren politici over de breedtesportimpuls, het accomodatiebeleid, sport & onderwijs en de sportvereniging.

Op maandagmiddag 4 februari nemen burgemeester J. van Agt en wethouder H. van der Heyden deel aan de bestuurdersconferentie Midden- en West-Brabant in De Nobelaer. Tijdens deze conferentie wordt aandacht geschonken aan de bestuurlijke wegwijzer naar een nieuwe organisatie van de rampenbestrijding in onze regio.

Trouwkerkje

Gemengd koor de Cantorije heeft toestemming gekregen van burgemeester en wethouders om op zondag 27 januari het Trouwkerkje te gebruiken voor het geven van een concert.

Commissievergadering

Burgemeester en wethouders hebben de agenda vastgesteld voor de vergadering van de Commissie Algemene, Bestuurlijke en Economische Zaken die op dinsdag 5 februari vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis gehouden wordt. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
* Het in de inspraak brengen van het Integraal Sociaal-Economisch Beleidsplan
In dit beleidsplan, dat een nadrukkelijke wens is van de Commissie Algemene, Bestuurlijke en Economische Zaken, wordt ingegaan op een aantal relevante tendensen op sociaal-economisch gebied en wordt de beleidscyclus toegelicht. Daarna worden de uitganspunten voor beleid geformuleerd en de rol beschreven die de gemeente Etten-Leur op sociaal-economisch gebied wil spelen.
* Tijdelijke Referendumwet (Trw)
Per 1 januari is de Trw in werking getreden die aan burgers de mogelijkheid biedt om zich in een stemming uit te spreken over een besluit of regel van de overheid. Op grond van de Trw heeft de gemeente enige beleidsvrijheid: de gemeente kan namelijk bij verordening bepaalde besluiten ervan uitzonderen om er een referendum over te houden. De ontwerp-verordening wordt voorgelegd aan commissie AZ.

Gronduitgifte in deelgebied 2 plan Attelaken

De gemeente Etten-Leur start binnenkort met de uitgifte van grondpercelen aan particulieren in deelgebied 2 van het plan Attelaken. Burgemeester en wethouders hebben hiertoe besloten. Uitgezonderd worden de vier woonpercelen aan de Kasteellaan en de grond die projectmatig ontwikkeld wordt. Het gaat in totaal om ongeveer vijftien percelen: ongeveer tien voor een bedrijfsruimte en ongeveer vijf voor de combinatie bedrijfsruimte/bedrijfswoning. Op dit moment hebben ongeveer veertig personen/bedrijven belangstelling getoond voor grond in fase 2. Met twee publicaties in de Etten-Leurse Bode worden ook andere belangstellenden geattendeerd op deze bouwgrond. In een later stadium bepaalt het b en w-college de criteria om tot een keuzevolgorde en de inhoudelijke uitgiftevoorwaarden te komen.

Productplan 2002-2005 NV Rewin West-Brabant

Burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van de brief van de NV Rewin West-Brabant over het vastgestelde productplan 2002-2005. Rewin geeft aan dat de besluitvorming over de bijdragen van de aandeelhouders aan het productplan is afgerond. Het college brengt de brief ter kennis van de Commissie Algemene, Bestuurlijke en Economische Zaken.

Ministerie van VROM stemt in met Verantwoordingsverslag BWS

Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft ingestemd met het Verantwoordingsverslag Besluit woninggebonden subsidies (BWS) van de gemeente Etten-Leur over het jaar 2000. Het b en w-college heeft hier kennis van genomen.

Werkplan voor Brabantse Delta

Burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van het werkplan voor de Brabantse Delta zoals dat door de Gebiedscommissie Brabantse Delta is vastgesteld. Dit werkplan heeft betrekking op het project Revitalisering Landelijk Gebied voor West-Brabant, waarbij het de bedoeling is dat de ingestelde gebiedscommissie tot een regionaal Gebiedsplan, een Gebiedsprogramma en de uitvoering van projecten komt. Om de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening Verkeer en Sport (ROVS) mee te laten groeien in het proces, brengt het college behalve alle stukken over het project, ook alvast dit werkplan ter kennis van de Commissie ROVS.

Bezwaar tegen vaststelling algemene uitkering gemeentefonds 1999

Burgemeester en wethouders maken bezwaar bij het Ministerie van Financiën tegen de beschikking waarbij de algemene uitkering uit het gemeentefonds 1999 wordt vastgesteld. Tegen de beschikkingen 1997 en 1998 heeft de gemeente Etten-Leur ook al formeel bezwaar gemaakt. Dit was specifiek gericht tegen de inkomensmaatstaf (WOZ-waarden). Op deze bezwaarschriften is nog geen uitspraak gedaan. Omdat de situaties 1997 en 1998 ook voor 1999 gelden, maakt het college ook nu bezwaar.

Verharding Crispijnenstraat wordt grotendeels verwijderd

Het college van b en w wil de Crispijnenstraat onttrekken aan het openbaar verkeer en de wegverharding, met uitzondering van de eerste vijftien meter, verwijderen. De straat is door de aanleg van de rijksweg doodlopend geworden en heeft geen functie meer. Bij handhaving van de verharding zou er onderhoud aan gepleegd moeten worden. Als de verharding verwijderd is, zal de gemeente de ondergrond inplanten.

Aanleg fietspaden Grauwe Polder

Burgemeester en wethouders hebben besloten om het voorstel tot aanleg van fietspaden langs de weg Grauwe Polder en het vaststellen van een voorbereidingsbesluit, te agenderen voor de raadsvergadering van 4 maart. Aanvankelijk stond dit onderwerp op de agenda van 28 januari, maar behandeling in de Commissie Openbare Werken, Volkshuisvesting en Cultuur gaf aan dat onderzoek naar de mogelijkheden van een rotonde tussen de Grauwe Polder en de Sprundelsebaan en de aanleg van een stukje fietspad langs de westzijde van de Grauwe Polder tussen het Stuiverpad en de Tamboerijn, gewenst is. Het onderzoeken van deze mogelijkheden kost tijd, waardoor het noodzakelijk is dit voorstel door te schuiven naar de maartvergadering.

Service Niveau Overeenkomst

Burgemeester en wethouders zijn een Service Niveau Overeenkomst (SNO) aangegaan met het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Op grond van de SUWI-wet, die pas 1 januari 2002 in werking is getreden, hebben gemeenten en CWI een samenwerkingsverplichting. Gemeenten zijn afhankelijk van de uitkomsten van de werkprocessen van het CWI. Om die reden moeten daarover nadere afspraken gemaakt worden en deze moeten worden vastgelegd in een zogenaamde SNO.

Aankoop voormalig arbeidsbureau

Het college van b en w wil het voormalige arbeidsbureau aan het Vincent van Goghplein aankopen vanuit het Grondbedrijf. Omdat er eerst onderzoek gedaan zal worden naar de gebruiksmogelijkheden van het pand, is er vooralsnog geen bestemming aan verbonden. Het college legt het aankoopvoorstel voor aan de Commissie Financiën, Informatisering en Milieu in de februarivergadering.

Evaluatie activiteiten Werkgroep Bedrijfsinterne Milieuzorg

Burgemeester en wethouders hebben de evaluatie van de uitgevoerde activiteiten in het kader van de bedrijfsinterne milieuzorg 2001 vastgesteld. Daarnaast heeft het college de activiteitenlijst voor 2002 vastgesteld. De nadruk zal liggen op het verder opzetten en uitvoeren van interne milieuzorgsystemen voor alle organisatie-onderdelen van de gemeente Etten-Leur. De rijksoverheid verlangt van gemeenten dat zij in 2002 een bestuurlijk vastgelegd plan voor invoering van bedrijfsinterne milieuzorg en duurzaam inkopen hebben. In 2004 moeten gemeenten vervolgens voor alle organisatie-onderdelen over een goed functionerend bedrijfsintern milieuzorgsysteem beschikken.

Geringe derving parkeeropbrengsten door munstuk twee eurocent

De gemeente Etten-Leur heeft een kleine derving van de parkeeropbrengsten ondervonden doordat het kwartje en het muntje van twee eurocent zoveel overeenkomsten vertonen dat parkeerautomaten geen onderscheid maken tussen beide munten. De derving bedraagt naar schatting maximaal 25,-. Burgemeester en wethouders hebben hier kennis van genomen en besloten om af te zien van het aansprakelijk stellen van de leverancier van de parkeerautomaten voor de gederfde inkomsten. Wel dringt het college er op aan dat het voortaan eerder door de leverancier in kennis gesteld wordt van dergelijke problemen. Sinds 16 januari is het al niet meer mogelijk om nog met kwartjes te betalen bij de parkeerautomaten in Etten-Leur. Het munststuk van twee eurocent verdwijnt per 28 januari overigens eveneens als betaalmogelijkheid bij de parkeerautomaten. De kleinste betaaleenheid wordt vanaf dat moment het muntstuk van tien eurocent.

Huur- en beheerovereenkomst Parkeergarage Centrum

Burgemeester en wethouders zijn akkoord met overeenkomst voor de huur en het beheer van de parkeergarage in het centrum door EBN Parkeerbeheer Etten-Leur. De ondertekening ervan vindt plaats op vrijdag 15 maart. Daarnaast heeft het college de officiële naam van de parkeergarage vastgesteld op Parkeergarage Centrum. De huur- en beheerovereenkomst wordt na advisering door de Commissie Financiën, Informatisering en Milieu ter kennis gebracht van de gemeenteraad.

Spoorboekje planning en control 2002

Het college van b en w heeft het zogenaamde "spoorboekje planning en control 2002" goedgekeurd. In 1999 is voor het eerst afgestapt van de methode van diverse losse instructiebrieven en tijdschema's voor de vaststelling begroting, voorjaarsnota en -rekening en dergelijke. Door deze documenten in één spoorboekje onder te brengen krijgen de opstellers ervan, het managementteam, het college en de raadsleden inzicht in de manier waarop de documenten worden opgesteld. De vorige spoorboekjes bevielen goed, zodat ook voor 2002 deze werkwijze gevolgd is. Het college brengt dit spoorboekje ter kennis van de Commissie Financiën, Informatisering en Milieu.

Melden van bodemonderzoeken De Streek aan de Provincie

Burgemeester en wethouders hebben besloten om de rapporten betreffende bodemonderzoek aan De Streek als onderzoeksgeval ex. artikel 41 Wet Bodembescherming te melden bij de Provincie. De bodemonderzoeken zijn uitgevoerd in het kader van de voorgenomen vestiging van een azielzoekerscentrum op deze locatie. Hoewel de Wet Bodembescherming ruimte laat voor interpretatie over de verplichting tot melding, kiest het college ervoor om het Provinciebestuur te informeren.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...

GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening
GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening BRUSSEL -(BUSINESS WIRE)- De GSMA maakt zich ernstige zorgen om de herziene...