Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Etten-Leur

Datum nieuwsfeit: 25-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Etten-Leur
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Etten-Leur

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Representatie

Wethouder M. Donders-de Leest neemt op maandag 28 januari deel aan het Nationaal Debat Nederland Sportland in de Ridderzaal in Den Haag. Volgens de formule van het tv-programma "Lagerhuis" debatteren politici over de breedtesportimpuls, het accomodatiebeleid, sport & onderwijs en de sportvereniging.

Op maandagmiddag 4 februari nemen burgemeester J. van Agt en wethouder H. van der Heyden deel aan de bestuurdersconferentie Midden- en West-Brabant in De Nobelaer. Tijdens deze conferentie wordt aandacht geschonken aan de bestuurlijke wegwijzer naar een nieuwe organisatie van de rampenbestrijding in onze regio.

Trouwkerkje

Gemengd koor de Cantorije heeft toestemming gekregen van burgemeester en wethouders om op zondag 27 januari het Trouwkerkje te gebruiken voor het geven van een concert.

Commissievergadering

Burgemeester en wethouders hebben de agenda vastgesteld voor de vergadering van de Commissie Algemene, Bestuurlijke en Economische Zaken die op dinsdag 5 februari vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis gehouden wordt. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
* Het in de inspraak brengen van het Integraal Sociaal-Economisch Beleidsplan
In dit beleidsplan, dat een nadrukkelijke wens is van de Commissie Algemene, Bestuurlijke en Economische Zaken, wordt ingegaan op een aantal relevante tendensen op sociaal-economisch gebied en wordt de beleidscyclus toegelicht. Daarna worden de uitganspunten voor beleid geformuleerd en de rol beschreven die de gemeente Etten-Leur op sociaal-economisch gebied wil spelen.
* Tijdelijke Referendumwet (Trw)
Per 1 januari is de Trw in werking getreden die aan burgers de mogelijkheid biedt om zich in een stemming uit te spreken over een besluit of regel van de overheid. Op grond van de Trw heeft de gemeente enige beleidsvrijheid: de gemeente kan namelijk bij verordening bepaalde besluiten ervan uitzonderen om er een referendum over te houden. De ontwerp-verordening wordt voorgelegd aan commissie AZ.

Gronduitgifte in deelgebied 2 plan Attelaken

De gemeente Etten-Leur start binnenkort met de uitgifte van grondpercelen aan particulieren in deelgebied 2 van het plan Attelaken. Burgemeester en wethouders hebben hiertoe besloten. Uitgezonderd worden de vier woonpercelen aan de Kasteellaan en de grond die projectmatig ontwikkeld wordt. Het gaat in totaal om ongeveer vijftien percelen: ongeveer tien voor een bedrijfsruimte en ongeveer vijf voor de combinatie bedrijfsruimte/bedrijfswoning. Op dit moment hebben ongeveer veertig personen/bedrijven belangstelling getoond voor grond in fase 2. Met twee publicaties in de Etten-Leurse Bode worden ook andere belangstellenden geattendeerd op deze bouwgrond. In een later stadium bepaalt het b en w-college de criteria om tot een keuzevolgorde en de inhoudelijke uitgiftevoorwaarden te komen.

Productplan 2002-2005 NV Rewin West-Brabant

Burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van de brief van de NV Rewin West-Brabant over het vastgestelde productplan 2002-2005. Rewin geeft aan dat de besluitvorming over de bijdragen van de aandeelhouders aan het productplan is afgerond. Het college brengt de brief ter kennis van de Commissie Algemene, Bestuurlijke en Economische Zaken.

Ministerie van VROM stemt in met Verantwoordingsverslag BWS

Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft ingestemd met het Verantwoordingsverslag Besluit woninggebonden subsidies (BWS) van de gemeente Etten-Leur over het jaar 2000. Het b en w-college heeft hier kennis van genomen.

Werkplan voor Brabantse Delta

Burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van het werkplan voor de Brabantse Delta zoals dat door de Gebiedscommissie Brabantse Delta is vastgesteld. Dit werkplan heeft betrekking op het project Revitalisering Landelijk Gebied voor West-Brabant, waarbij het de bedoeling is dat de ingestelde gebiedscommissie tot een regionaal Gebiedsplan, een Gebiedsprogramma en de uitvoering van projecten komt. Om de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening Verkeer en Sport (ROVS) mee te laten groeien in het proces, brengt het college behalve alle stukken over het project, ook alvast dit werkplan ter kennis van de Commissie ROVS.

Bezwaar tegen vaststelling algemene uitkering gemeentefonds 1999

Burgemeester en wethouders maken bezwaar bij het Ministerie van Financiën tegen de beschikking waarbij de algemene uitkering uit het gemeentefonds 1999 wordt vastgesteld. Tegen de beschikkingen 1997 en 1998 heeft de gemeente Etten-Leur ook al formeel bezwaar gemaakt. Dit was specifiek gericht tegen de inkomensmaatstaf (WOZ-waarden). Op deze bezwaarschriften is nog geen uitspraak gedaan. Omdat de situaties 1997 en 1998 ook voor 1999 gelden, maakt het college ook nu bezwaar.

Verharding Crispijnenstraat wordt grotendeels verwijderd

Het college van b en w wil de Crispijnenstraat onttrekken aan het openbaar verkeer en de wegverharding, met uitzondering van de eerste vijftien meter, verwijderen. De straat is door de aanleg van de rijksweg doodlopend geworden en heeft geen functie meer. Bij handhaving van de verharding zou er onderhoud aan gepleegd moeten worden. Als de verharding verwijderd is, zal de gemeente de ondergrond inplanten.

Aanleg fietspaden Grauwe Polder

Burgemeester en wethouders hebben besloten om het voorstel tot aanleg van fietspaden langs de weg Grauwe Polder en het vaststellen van een voorbereidingsbesluit, te agenderen voor de raadsvergadering van 4 maart. Aanvankelijk stond dit onderwerp op de agenda van 28 januari, maar behandeling in de Commissie Openbare Werken, Volkshuisvesting en Cultuur gaf aan dat onderzoek naar de mogelijkheden van een rotonde tussen de Grauwe Polder en de Sprundelsebaan en de aanleg van een stukje fietspad langs de westzijde van de Grauwe Polder tussen het Stuiverpad en de Tamboerijn, gewenst is. Het onderzoeken van deze mogelijkheden kost tijd, waardoor het noodzakelijk is dit voorstel door te schuiven naar de maartvergadering.

Service Niveau Overeenkomst

Burgemeester en wethouders zijn een Service Niveau Overeenkomst (SNO) aangegaan met het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Op grond van de SUWI-wet, die pas 1 januari 2002 in werking is getreden, hebben gemeenten en CWI een samenwerkingsverplichting. Gemeenten zijn afhankelijk van de uitkomsten van de werkprocessen van het CWI. Om die reden moeten daarover nadere afspraken gemaakt worden en deze moeten worden vastgelegd in een zogenaamde SNO.

Aankoop voormalig arbeidsbureau

Het college van b en w wil het voormalige arbeidsbureau aan het Vincent van Goghplein aankopen vanuit het Grondbedrijf. Omdat er eerst onderzoek gedaan zal worden naar de gebruiksmogelijkheden van het pand, is er vooralsnog geen bestemming aan verbonden. Het college legt het aankoopvoorstel voor aan de Commissie Financiën, Informatisering en Milieu in de februarivergadering.

Evaluatie activiteiten Werkgroep Bedrijfsinterne Milieuzorg

Burgemeester en wethouders hebben de evaluatie van de uitgevoerde activiteiten in het kader van de bedrijfsinterne milieuzorg 2001 vastgesteld. Daarnaast heeft het college de activiteitenlijst voor 2002 vastgesteld. De nadruk zal liggen op het verder opzetten en uitvoeren van interne milieuzorgsystemen voor alle organisatie-onderdelen van de gemeente Etten-Leur. De rijksoverheid verlangt van gemeenten dat zij in 2002 een bestuurlijk vastgelegd plan voor invoering van bedrijfsinterne milieuzorg en duurzaam inkopen hebben. In 2004 moeten gemeenten vervolgens voor alle organisatie-onderdelen over een goed functionerend bedrijfsintern milieuzorgsysteem beschikken.

Geringe derving parkeeropbrengsten door munstuk twee eurocent

De gemeente Etten-Leur heeft een kleine derving van de parkeeropbrengsten ondervonden doordat het kwartje en het muntje van twee eurocent zoveel overeenkomsten vertonen dat parkeerautomaten geen onderscheid maken tussen beide munten. De derving bedraagt naar schatting maximaal 25,-. Burgemeester en wethouders hebben hier kennis van genomen en besloten om af te zien van het aansprakelijk stellen van de leverancier van de parkeerautomaten voor de gederfde inkomsten. Wel dringt het college er op aan dat het voortaan eerder door de leverancier in kennis gesteld wordt van dergelijke problemen. Sinds 16 januari is het al niet meer mogelijk om nog met kwartjes te betalen bij de parkeerautomaten in Etten-Leur. Het munststuk van twee eurocent verdwijnt per 28 januari overigens eveneens als betaalmogelijkheid bij de parkeerautomaten. De kleinste betaaleenheid wordt vanaf dat moment het muntstuk van tien eurocent.

Huur- en beheerovereenkomst Parkeergarage Centrum

Burgemeester en wethouders zijn akkoord met overeenkomst voor de huur en het beheer van de parkeergarage in het centrum door EBN Parkeerbeheer Etten-Leur. De ondertekening ervan vindt plaats op vrijdag 15 maart. Daarnaast heeft het college de officiële naam van de parkeergarage vastgesteld op Parkeergarage Centrum. De huur- en beheerovereenkomst wordt na advisering door de Commissie Financiën, Informatisering en Milieu ter kennis gebracht van de gemeenteraad.

Spoorboekje planning en control 2002

Het college van b en w heeft het zogenaamde "spoorboekje planning en control 2002" goedgekeurd. In 1999 is voor het eerst afgestapt van de methode van diverse losse instructiebrieven en tijdschema's voor de vaststelling begroting, voorjaarsnota en -rekening en dergelijke. Door deze documenten in één spoorboekje onder te brengen krijgen de opstellers ervan, het managementteam, het college en de raadsleden inzicht in de manier waarop de documenten worden opgesteld. De vorige spoorboekjes bevielen goed, zodat ook voor 2002 deze werkwijze gevolgd is. Het college brengt dit spoorboekje ter kennis van de Commissie Financiën, Informatisering en Milieu.

Melden van bodemonderzoeken De Streek aan de Provincie

Burgemeester en wethouders hebben besloten om de rapporten betreffende bodemonderzoek aan De Streek als onderzoeksgeval ex. artikel 41 Wet Bodembescherming te melden bij de Provincie. De bodemonderzoeken zijn uitgevoerd in het kader van de voorgenomen vestiging van een azielzoekerscentrum op deze locatie. Hoewel de Wet Bodembescherming ruimte laat voor interpretatie over de verplichting tot melding, kiest het college ervoor om het Provinciebestuur te informeren.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie