Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Wieringen

Datum nieuwsfeit: 25-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Wieringen
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Wieringen


- Verkiezingen (25 januari 2002)

- Bouwen en Wonen (25 januari 2002)

- Wet op de Ruimtelijke Ordening, ter inzage (25 januari 2002)
- Voornemen om kapvergunning te verlenen (25 januari 2002)
- Algemene wet bestuursrecht (25 januari 2002)
- Algemene wet bestuursrecht (burgemeester) (25 januari 2002)
- Wet Milieubeheer, melding (25 januari 2002)
- Inzameling oud papier (25 januari 2002)

Verkiezingen (25 januari 2002)

Stemmen bij volmacht

De burgemeester van Wieringen maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de raad van de gemeente op woensdag 6 maart 2002 een kiezer is toegestaan bij volmacht te mogen stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. Machtiging door schriftelijke aanvraag

1. Bij afdeling Algemene Zaken van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.


2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op de veertiende dag voor de verkiezing, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 22 januari 2002 als kiezer is geregistreerd.


3. Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer het aan de verzoeker is toegestaan om in een stembureau naar keuze aan de stemming te mogen deelnemen.


4. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op dinsdag 22 januari 2002 als kiezer zijn geregistreerd.


5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

B. Machtiging door overdracht van de oproepingskaart
6. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst van de oproepingskaart, tot en met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer machtigen voor hem/haar te stemmen. Dit geschiedt door de oproepingskaart aan die kiezer over te dragen.


7. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op dinsdag 22 januari 2002 in hetzelfde stemdistrict als kiezer zijn geregistreerd die de volmacht geeft.


8. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn/haar eigen stem, in het stemdistrict waar hij/zij staat ingeschreven, uitbrengen.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door afd. Algemene Zaken, Elft 15 1777 AC Hippolytushoef.

Stemmen in een stembureau naar keuze

De burgemeester van Wieringen maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de raad van de gemeente op woensdag 6 maart 2002 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een stembureau naar keuze.

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. Schriftelijke aanvraag

1. Bij Afd. Algemene Zaken van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een stembureau naar keuze aan de stemming te mogen deelnemen.


2. Het verzoekschrift, alsmede de oproepingskaart (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op de veertiende dag voor de verkiezing, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 22 januari 2002 als kiezer is geregistreerd.


3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.


4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de oproepingskaart gesteld, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

B. Mondelinge aanvraag

1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de oproepingskaart, doch uiterlijk op de vijfde dag voor de verkiezing de oproepingskaart over te leggen bij de afdeling Burgerzaken van zijn/haar woonplaats op dinsdag 22 januari 2002.


2. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de oproepingskaart gesteld, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door afd. Algemene Zaken, Bevolking, Elft 15 1777 AC Hippolytushoef.

Hippolytushoef, 25 januari 2002
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Bouwen en wonen (25 januari 2002)

Ontvangen aanvraag om bouwvergunning:

ontvangen 18 januari 2002:
veranderen/ vergroten van een woning op het perceel Koningsweg 65.

Genoemde aanvraag kan worden ingezien tijdens openingstijden van het gemeentehuis bij de afdeling Grondgebiedzaken (artikel 41 van de Woningwet).
Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken, de heer M. Bootsma, 0227-594396.

Hippolytushoef, 25 januari 2002
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Ter inzage (25 januari 2002)

artikel 19 lid 1 wet op de Ruimtelijke Ordening

Op de afdeling Grondgebiedzaken ligt met ingang van maandag 28 januari 2002 gedurende 4 weken een bouwplan ter inzage, welke strijdig is met het vigerende bestemmingsplan. Het betreft een bouwplan voor het oprichten van een bedrijfsloods op het perceel Elft 103.

Ons college is voornemens om ten behoeve van dit bouwplan vrijstelling te verlenen zoals bedoeld in artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons kenbaar maken.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken, de heer M. Bootsma 0227-594396.

Hippolytushoef, 25 januari 2002
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Voornemen om kapvergunning te verlenen (25 januari 2002)

Burgemeester en wethouders van Wieringen zijn voornemens kapvergunning te verlenen aan B.K. van Rijswijk, Broekerlaan 4 te Hippolytushoef voor 1 iep, 1 es (dode), 3 elzen en het kandelaberen van 1 populier in voor- en achtertuin.

Bedenkingen tegen het voornemen kunt u schriftelijk vóór 9 februari 2002 indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.

Hippolytushoef, 25 januari 2002
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Algemene wet bestuursrecht (25 januari 2002)

Op 22 januari 2002 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten genomen die onder de Algemene Wet Bestuursrecht vallen:


- Verleende vergunningen aan Marine Watersportvereniging voor het houden van diverse zeilevenementen en toestemming voor het afsluiten van de weg 9 t/m 12 mei a.s.. Tevens vergunning verleend ex art. 2.1.5.1 APV voor het plaatsen van een tent en douche/toiletwagen.


- Verleende vergunning aan Bassie Producties voor het plaatsen van drie sandwichborden voor het maken van reclame voor een voorstelling 27 februari a.s. in het Vikingschip.


- Verleende vergunning aan Van de Schuur Watersport voor het aanbrengen van naamborden op de gevel van zijn inrichting aan de Molenakker 11a te Hippolytushoef.


- Geweigerde vergunning G.J. du Pau voor het kappen van 1 eikeboom op perc. Westerlanderweg 180.

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar (Sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

Hippolytushoef, 25 januari 2002
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Algemene wet bestuursrecht (25 januari 2002)

De burgemeester heeft op 22 januari 2002 de volgende besluit genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:

Verleende vergunning aan IJsvereniging Nijelamer voor het houden van een fietstocht rond het IJsselmeer 11 mei a.s.

Verleende vergunningen speelautomaten aan:

- L.B. Dick voor 2 speelautomaten in perc. Nieuwstraat 26 (Aurorabar);
- C.N.M. de Boer voor 2 speelautomaten in perc. Havenstraat 20 (café Tante Pietje);

- S.M. Boersen voor 1 speelautomaat in perc. Haventerrein 6 (De Basalt);

- G.A. Dikken-Bakker voor 2 speelautomaten in perc. Havenstraat 16 (Vof De Houtzolder);

- A. Fleming voor 2 speelautomaten in perc. De Haukes 16;
- H. Ott voor 2 speelautomaten in perc. Akkerweg 39 (De Zingende Wielen).

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij de burgemeester van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar (Sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

Hippolytushoef, 25 januari 2002
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Wet milieubeheer (25 januari 2002)

In het kader van de Wet Milieubeheer hoeven bedrijven die voldoen aan de criteria omschreven in Algemene Maatregelen van Bestuur, geen vergunning ingevolge deze wet te hebben. Deze bedrijven kunnen volstaan met een melding.

Burgemeester en wethouders van Wieringen maken bekend, dat zij op grond van artikel 8.40 van de Wet Milieubeheer, de volgende meldingen hebben ontvangen:

"Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer" van:
- Jan Bakker Haarden en Schouwen, Bakkerstraat 3, Den Oever.
"Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer"
- M.E. den Das, Robbenoordstraat 3, Den Oever.
De bedrijven dienen zich aan de voorschriften te houden die in de besluiten zijn opgenomen.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de afdeling Grondgebiedzaken, de heer A. Dijkshoorn, tel. 0227-594387.

Hippolytushoef, 25 januari 2002
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Inzameling oud papier (25 januari 2002)

Op 26 januari is het de laatste zaterdag van de maand. Dit houdt in dat al het oud papier weer zal worden opgehaald op heel Wieringen. Namens de inzamelende verenigingen verzoeken wij u het papier in een doos, ofwel goed gebonden, en goed zichtbaar voor 08.45 uur bij de weg aan te bieden. In de vorige maand heeft u 58400 kg oud papier aan de weg gezet. Waarvoor onze dank en die van de inzamelende verengingen.

Hippolytushoef, 25 januari 2002
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie