Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Wieringen

Datum nieuwsfeit: 25-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Wieringen
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Wieringen


- Verkiezingen (25 januari 2002)

- Bouwen en Wonen (25 januari 2002)

- Wet op de Ruimtelijke Ordening, ter inzage (25 januari 2002)
- Voornemen om kapvergunning te verlenen (25 januari 2002)
- Algemene wet bestuursrecht (25 januari 2002)
- Algemene wet bestuursrecht (burgemeester) (25 januari 2002)
- Wet Milieubeheer, melding (25 januari 2002)
- Inzameling oud papier (25 januari 2002)

Verkiezingen (25 januari 2002)

Stemmen bij volmacht

De burgemeester van Wieringen maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de raad van de gemeente op woensdag 6 maart 2002 een kiezer is toegestaan bij volmacht te mogen stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. Machtiging door schriftelijke aanvraag

1. Bij afdeling Algemene Zaken van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.


2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op de veertiende dag voor de verkiezing, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 22 januari 2002 als kiezer is geregistreerd.


3. Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer het aan de verzoeker is toegestaan om in een stembureau naar keuze aan de stemming te mogen deelnemen.


4. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op dinsdag 22 januari 2002 als kiezer zijn geregistreerd.


5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

B. Machtiging door overdracht van de oproepingskaart
6. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst van de oproepingskaart, tot en met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer machtigen voor hem/haar te stemmen. Dit geschiedt door de oproepingskaart aan die kiezer over te dragen.


7. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op dinsdag 22 januari 2002 in hetzelfde stemdistrict als kiezer zijn geregistreerd die de volmacht geeft.


8. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn/haar eigen stem, in het stemdistrict waar hij/zij staat ingeschreven, uitbrengen.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door afd. Algemene Zaken, Elft 15 1777 AC Hippolytushoef.

Stemmen in een stembureau naar keuze

De burgemeester van Wieringen maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de raad van de gemeente op woensdag 6 maart 2002 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een stembureau naar keuze.

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. Schriftelijke aanvraag

1. Bij Afd. Algemene Zaken van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een stembureau naar keuze aan de stemming te mogen deelnemen.


2. Het verzoekschrift, alsmede de oproepingskaart (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op de veertiende dag voor de verkiezing, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 22 januari 2002 als kiezer is geregistreerd.


3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.


4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de oproepingskaart gesteld, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

B. Mondelinge aanvraag

1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de oproepingskaart, doch uiterlijk op de vijfde dag voor de verkiezing de oproepingskaart over te leggen bij de afdeling Burgerzaken van zijn/haar woonplaats op dinsdag 22 januari 2002.


2. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de oproepingskaart gesteld, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door afd. Algemene Zaken, Bevolking, Elft 15 1777 AC Hippolytushoef.

Hippolytushoef, 25 januari 2002
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Bouwen en wonen (25 januari 2002)

Ontvangen aanvraag om bouwvergunning:

ontvangen 18 januari 2002:
veranderen/ vergroten van een woning op het perceel Koningsweg 65.

Genoemde aanvraag kan worden ingezien tijdens openingstijden van het gemeentehuis bij de afdeling Grondgebiedzaken (artikel 41 van de Woningwet).
Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken, de heer M. Bootsma, 0227-594396.

Hippolytushoef, 25 januari 2002
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Ter inzage (25 januari 2002)

artikel 19 lid 1 wet op de Ruimtelijke Ordening

Op de afdeling Grondgebiedzaken ligt met ingang van maandag 28 januari 2002 gedurende 4 weken een bouwplan ter inzage, welke strijdig is met het vigerende bestemmingsplan. Het betreft een bouwplan voor het oprichten van een bedrijfsloods op het perceel Elft 103.

Ons college is voornemens om ten behoeve van dit bouwplan vrijstelling te verlenen zoals bedoeld in artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons kenbaar maken.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken, de heer M. Bootsma 0227-594396.

Hippolytushoef, 25 januari 2002
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Voornemen om kapvergunning te verlenen (25 januari 2002)

Burgemeester en wethouders van Wieringen zijn voornemens kapvergunning te verlenen aan B.K. van Rijswijk, Broekerlaan 4 te Hippolytushoef voor 1 iep, 1 es (dode), 3 elzen en het kandelaberen van 1 populier in voor- en achtertuin.

Bedenkingen tegen het voornemen kunt u schriftelijk vóór 9 februari 2002 indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.

Hippolytushoef, 25 januari 2002
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Algemene wet bestuursrecht (25 januari 2002)

Op 22 januari 2002 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten genomen die onder de Algemene Wet Bestuursrecht vallen:


- Verleende vergunningen aan Marine Watersportvereniging voor het houden van diverse zeilevenementen en toestemming voor het afsluiten van de weg 9 t/m 12 mei a.s.. Tevens vergunning verleend ex art. 2.1.5.1 APV voor het plaatsen van een tent en douche/toiletwagen.


- Verleende vergunning aan Bassie Producties voor het plaatsen van drie sandwichborden voor het maken van reclame voor een voorstelling 27 februari a.s. in het Vikingschip.


- Verleende vergunning aan Van de Schuur Watersport voor het aanbrengen van naamborden op de gevel van zijn inrichting aan de Molenakker 11a te Hippolytushoef.


- Geweigerde vergunning G.J. du Pau voor het kappen van 1 eikeboom op perc. Westerlanderweg 180.

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar (Sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

Hippolytushoef, 25 januari 2002
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Algemene wet bestuursrecht (25 januari 2002)

De burgemeester heeft op 22 januari 2002 de volgende besluit genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:

Verleende vergunning aan IJsvereniging Nijelamer voor het houden van een fietstocht rond het IJsselmeer 11 mei a.s.

Verleende vergunningen speelautomaten aan:

- L.B. Dick voor 2 speelautomaten in perc. Nieuwstraat 26 (Aurorabar);
- C.N.M. de Boer voor 2 speelautomaten in perc. Havenstraat 20 (café Tante Pietje);

- S.M. Boersen voor 1 speelautomaat in perc. Haventerrein 6 (De Basalt);

- G.A. Dikken-Bakker voor 2 speelautomaten in perc. Havenstraat 16 (Vof De Houtzolder);

- A. Fleming voor 2 speelautomaten in perc. De Haukes 16;
- H. Ott voor 2 speelautomaten in perc. Akkerweg 39 (De Zingende Wielen).

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij de burgemeester van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar (Sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

Hippolytushoef, 25 januari 2002
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Wet milieubeheer (25 januari 2002)

In het kader van de Wet Milieubeheer hoeven bedrijven die voldoen aan de criteria omschreven in Algemene Maatregelen van Bestuur, geen vergunning ingevolge deze wet te hebben. Deze bedrijven kunnen volstaan met een melding.

Burgemeester en wethouders van Wieringen maken bekend, dat zij op grond van artikel 8.40 van de Wet Milieubeheer, de volgende meldingen hebben ontvangen:

"Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer" van:
- Jan Bakker Haarden en Schouwen, Bakkerstraat 3, Den Oever.
"Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer"
- M.E. den Das, Robbenoordstraat 3, Den Oever.
De bedrijven dienen zich aan de voorschriften te houden die in de besluiten zijn opgenomen.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de afdeling Grondgebiedzaken, de heer A. Dijkshoorn, tel. 0227-594387.

Hippolytushoef, 25 januari 2002
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Inzameling oud papier (25 januari 2002)

Op 26 januari is het de laatste zaterdag van de maand. Dit houdt in dat al het oud papier weer zal worden opgehaald op heel Wieringen. Namens de inzamelende verenigingen verzoeken wij u het papier in een doos, ofwel goed gebonden, en goed zichtbaar voor 08.45 uur bij de weg aan te bieden. In de vorige maand heeft u 58400 kg oud papier aan de weg gezet. Waarvoor onze dank en die van de inzamelende verengingen.

Hippolytushoef, 25 januari 2002
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...