Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Alkmaar presenteert visie op wonen voor komende jaren

Datum nieuwsfeit: 25-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Alkmaar
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Alkmaar


24 januari 2002

Alkmaar presenteert de visie op wonen voor komende jaren

Stimuleringsregeling voor bouw jongerenwoningen en wonen boven winkels

Het college van B&W heeft ingestemd met de 'visie op wonen in Alkmaar 2002-2006'. De commissie Stedelijke Ontwikkeling bespreekt de nota in de commissievergadering van 7 februari, daarna neemt de gemeenteraad een besluit op 28 februari. In de nota wordt beschreven welke keuzes er voor de komende tijd gemaakt zijn. Deze keuzes zijn in vier actuele thema's ondergebracht: behouden en versterken van woonkwaliteit; realiseren van woonwensen; wonen en zorg; en differentiatie van woningvoorraad. De nota dient tevens voor afspraken met corporaties, andere gemeenten, de provincie en het rijk. Het beleid is tot stand gekomen in nauw overleg met betrokken partijen op de woningmarkt, waaronder bewoners(organisaties).

Een van de keuzes is het versterken van de bestaande woonmilieus in wijken. Nieuw te ontwikkelen locaties nabij het centrum zullen een 'hogere dichtheid' krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van hoogbouw, met aandacht voor inrichting van de openbare ruimte. Mogelijkheden voor verstedelijking zijn er op locaties als het Stationsgebied, Huiswaard-Overstad en de Kanaaloevers. Op deze locaties is een combinatie van functies mogelijk (bijvoorbeeld wonen en werken). De keuze om zorg dichtbij huis te realiseren, impliceert dat er kleinschalige woonvormen van verschillende bijzondere groepen verspreid over de stad zullen komen. Door middel van het stimuleren van doorstroming wordt gestreefd zoveel mogelijk tegemoet te komen aan woonwensen van de consument. Alkmaar kiest bewust voor haar rol als centrumgemeente, maar verwacht wel dat de andere gemeenten in de regio ook een bijdrage leveren aan huisvesting voor jongeren, bijzondere doelgroepen, urgenten en huishoudens met een lager inkomen. Veel partijen staan positief tegenover wonen boven winkels. Het realiseren hiervan is echter erg duur. Het college van B&W stelt de raad voor hiervoor een stimuleringsbijdrage vrij maken. Het uitgangspunt is om 50 woningen per jaar te realiseren vanaf 2003.

Woningen voor verschillende doelgroepen
Uit de cijfers van de woningtoewijzing blijkt dat jongeren als starter een groot deel van de beschikbare woningen krijgen toegewezen, maar dat dit ook de grootste groep woningzoekenden is. De gemeente wil het aanbod voor jongeren vergroten, mede met behulp van externe partijen. Verbouw van bestaande gebouwen is daarbij een optie. Een betere doorstroming biedt ook meer kansen voor starters. Meer in het algemeen wil de gemeente in samenspraak met betrokken partijen in de regio het systeem van de woonruimteverdeling evalueren, gezien de ontevredenheid over het huidige systeem. B&W geeft tevens de voorkeur aan een centraal woningaanbod in Alkmaar (inclusief koopwoningen, duurdere huurwoningen en aanleunwoningen). Door middel van aanpasbaar bouwen wordt voorzien in aanbod voor de groeiende groep senioren, want zij kunnen blijven wonen als zij te maken krijgen met fysieke belemmeringen.

De noodzaak tot een visie
De behoefte in Alkmaar aan een actuele nota op het gebied van wonen heeft verschillende aanleidingen. Er zijn behalve de Vroonermeer en de Nollen geen woningbouwlocaties meer in buitenstedelijk gebied. Herstructurering in Overdie en op het Schermereiland legt een extra druk op het woningaanbod. Afstemming van woonwensen zal vooral gerealiseerd moeten worden in de bestaande woningvoorraad. De visie op wonen verschuift van kwantitatief naar kwalitatief: woonomgeving en woonwensen worden steeds belangrijker. Een laatste aanleiding is de coördinerende taak van de gemeente, waarbij de centrumfunctie van Alkmaar nog extra om regie vraagt. De financiering van een deel van de beleidskeuzes wordt betrokken bij het opstellen van de Meerjarenbegroting. Gelet op de voortdurende druk op de woningmarkt doet het college de raad het voorstel om in 2002 een bedrag van 113.500,-- te besteden aan dekking voor een project dat bijdraagt aan de doelstelling 'betaalbaarheid', namelijk de stimuleringsbijdrage voor het realiseren van 25 betaalbare jongerenwoningen per jaar.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie