Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Geldermalsen

Datum nieuwsfeit: 25-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Geldermalsen
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Geldermalsen


Wekelijkse actualiteiten

Gemeentelijke Actualiteiten

* Openbare raadsvergadering

* TER INZAGELEGGING KANDIDATENLIJSTEN

* Wet Milieubeheer

* Verleende vrijstelling bestemmingsplan Buitengebied
* Vrijstelling bestemmingsplan "De Gentel, 1976/1986" (Burg. R. van de Venlaan 3 te Geldermalsen).

* Wet Milieubeheer

* Verkeersbesluiten

* Uw ja of nee telt mee

* Informatieavond voor veehouderijen in Betuwestrand Beesd
* Vrijstelling bestemmingsplan "Het Rot 1991" (Poppelenburgerstraat 27).

* Afwikkeling bezwaarschriften Wet WOZ.

* Informatie Betuweroute

* Collecte

* Wie wil bouwen

* Wie mag bouwen

* Wie mag slopen

Openbare raadsvergadering

* Datum: dinsdag 29 januari 2002

* Tijd: 20.00 uur

* Plaats: gemeentehuis Geldermalsen

* Agenda:


1. Notulen 18 december 2001.

2. Mededelingen.

3. Ingekomen stukken.

4. Instemming met verordening WWG-bedrijven.
5. Beschikbaarstelling krediet ten behoeve van de uitbreiding basisschool Lingelaar te Beesd.

6. Instemming met Toeristisch Recreatieve Visie en Actieplan Rivierenland 2001-2004.

7. Verkoop van grond aan de Coöperatieve Rabobank De Lingestreek U.A. (kantoorlocatie in het plan Leeuwenstein).

8. Voorstel om niet in te gaan op de bieding van de provincie Gelderland op de gemeentelijke aandelen van de n.v. Waterbedrijf Gelderland.

9. Rondvraag.

Spreekrecht:

* direct voorafgaande aan de vergadering: leiding mw. L. Davidse, fractievoorzitter D66

* voorafgaande aan een agendapunt: vooraf melden bij de voorzitter
Ter inzage:

De openbare vergaderstukken liggen voor een ieder tijdens de gebruikelijke openstellingstijden in het gemeentehuis ter inzage. Vooraf melden bij het bureau Communicatie.

TER INZAGELEGGING KANDIDATENLIJSTEN

De voorzitter van het hoofdstembureau voor de op woensdag 6 maart 2002 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt bekend, dat de heden ingeleverde en door het hoofdstembureau onderzochte kandidatenlijsten -met de vereiste de ondersteuningsverklaringen - ingevolge het bepaalde in artikel I 3, lid 1 van de Kieswet, voor één ieder ter inzage zijn gelegd op het gemeentehuis bij de Werkeenheid Burgerzaken , Kuipershof 2 te Geldermalsen.

Plaats: Geldermalsen
De voorzitter voornoemd,

Datum : 22 januari 2002
mr S.W. van Schaijck

Wet Milieubeheer

Vanaf vrijdag 25 januari 2002 ligt ter inzage:

Ontwerpbeschikking:

1. Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. vraagt een vergunning voor het veranderen van (de werking van) een tankstation, gelegen aan Rijksweg A15 te Deil. De verandering betreft onder meer uitbreiding en aanpassing van het verkoopgebouw en aanpassing van het voorterrein. Het voornemen is om de vergunning te verlenen onder voorschriften ter bescherming van het milieu.
2. NS Railinfrabeheer B.V. vraagt een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een tijdelijk bezinkingsbassin, gelegen in het noordoostelijke kwadrant van de kruising van de A-15 en de spoorlijn Den Bosch-Utrecht te Meteren, ten noorden van het Betuweroutetracé, km 47,3 en 47,6. Het voornemen is om de vergunning te verlenen onder voorschriften ter bescherming van het milieu.


* Bedenkingen : tot en met 21 februari 2002 schriftelijk kenbaar te maken bij het college van burgemeester en wethouders
* Toelichting : het is ook mogelijk om mondeling bedenkingen kenbaar te maken of over een ontwerpbeschikking van gedachten te wisselen indien dit voor bovengenoemde datum kenbaar is gemaakt (schriftelijk of via de vakbalie Bouwen en Wonen). Wie bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Verleende vergunning:

1. Aan NV Gouda Vuurvast te Gouda, voor het veranderen van (de werking van) een produktie- en opslagbedrijf voor vuurvaste materialen, gelegen aan De Rondoven 2 te Geldermalsen. De verandering betreft het uitbreiden van onder meer de produktiehal en het laboratorium en het bijplaatsen van vier silo's.
2. Aan Texaco Nederland BV te Rotterdam, voor het veranderen van (de werking van) een tankstation, gelegen aan Rijksweg A 2 te Beesd. De verandering betreft het uitbreiden en wijzigen van de verkoopruimte.


* Beroep: tot en met 7 maart 2002 uitsluitend voor: - degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit; - de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit; - degenen die bedenkingen hebben tegen wijzi-gingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het onwerp daarvan zijn aange-bracht; - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verwe-ten geen bedenkingen te heb-ben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit; in tweevoud toe te zenden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
* Toelichting: na afloop van de beroepstermijn wordt de vergunning van kracht tenzij beroep is ingesteld èn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend; de vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
* Inzage stukken Alle toelichtende stukken liggen tijdens openstellingstijden in het gemeentehuis bij de vakbalie Bouwen & Wonen ter inzage.

* Inlichtingen: Vakbalie Bouwen en Wonen, tel 0345-586686.
* Geldermalsen, 25 januari 2002.

Verleende vrijstelling bestemmingsplan Buitengebied
* Bekendmaking : artikel 19, lid 1, Wet op de Ruimtelijke Ordening
* Ter inzage : gedurende zes weken na verlening vrijstelling
* Toelichting : met de vrijstelling wordt de planologische medewerking verleend voor de aanleg van de Centrale Ontsluitingsweg Hondsgemet.

* Bezwaren : conform de regels van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens kan voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de president van de
Arrondissementsrechtbank te Arnhem. Voor termijnen etc. kan men zich wenden tot de vakbalie.

* Inlichtingen : vakbalie Bouwen en Wonen, tel. 0345-586686
* Datum publicatie : 24 januari 2002

Vrijstelling bestemmingsplan "De Gentel, 1976/1986" (Burg. R. van de Venlaan 3 te Geldermalsen).

* Bekendmaking : artikel 8 van het geldende bestemmingsplan "De Gentel 1976/1986".

* Ter inzage : aanvraag bouwvergunning met bijbehorende stukken. Inzagetermijn : 4 weken, met ingang van de dag volgend op de datum van deze publicatie.

* Toelichting : het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om op verzoek van C. Oostrom's Productiebedrijven BV te Geldermalsen, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "De Gentel 1976/1986" om het oprichten van een magazijnruimte op het perceel Burg. R. van de Venlaan 3 te Geldermalsen, mogelijk te maken.

* Bedenkingen : door een ieder, gedurende de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

* Inlichtingen : vakbalie bouwen en wonen, tel. 0345-586686.
* Datum publicatie : 24 januari 2002.

Wet Milieubeheer

Vanaf donderdag 24 januari 2002 ligt ter inzage:

Melding verandering inrichting art. 8.19 Wet milieubeheer

De volgende veranderingen van (de werking van) bedrijven zijn bij het college van burgemeester en wethouders van Geldermalsen gemeld:

Het wijzigen van een kantoorgebouw en een loods bij A. Hak Beheer BV, Steenoven 2-6 te Tricht.

De veranderingen zijn niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende milieuvergunning of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. De melding is aangemerkt als een melding op grond van artikel 8.19, tweede lid van de Wet milieubeheer, omdat de voorgenomen veranderingen niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. De voorgenomen veranderingen geven geen aanleiding tot wijziging van de voorschriften of intrekking van de vergunning op grond van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Inzage stukken

Alle toelichtende stukken liggen tijdens openstellingstijden in het gemeentehuis bij de vakbalie Bouwen & Wonen gedurende zes weken ter inzage.

Bezwaar

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen (een deel van) het genoemde besluit binnen 6 weken na de verzenddatum daarvan, een bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders van Geldermalsen, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen, tel. 0345-586611. Bij verzending van het bezwaarschrift per post moet u het voor het einde van deze termijn ter post bezorgen (bepalend daarbij is de datum van de poststempel); het is dan bovendien noodzakelijk dat het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
d. een duidelijk omschrijving van uw bezwaar (wat is het bezwaar en waarom).

De verklaring van acceptatie van de melding treedt in werking zes weken na de dag van bekendmaking, tenzij gedurende deze periode een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, tel. 070-3624871. De verklaring treedt dan pas in werking als het verzoek om voorlopige voorziening is afgewezen.

Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. Als u een voorlopige voorziening vraagt, moet u griffierecht betalen. Voor natuurlijke personen (individuen) is dit ¤ 109,--.

Inlichtingen:

Vakbalie Bouwen en Wonen, tel 0345-586686.

Geldermalsen, 24 januari 2002.

Verkeersbesluiten

Bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Geldermalsen maken bekend dat zij op 15 januari jl de volgende verkeersbesluiten hebben genomen:
1. Het instellen een stopverbod aan de noordzijde van de Voorstraat te Beesd.Het intrekken van het huidige parkeerverbod aan de noordzijde van de Voorstraat, tussen de Beukenstraat en de Havendijk.

2. Het aanwijzen van de Voorstraat, tussen de Veerweg en de Beukenstraat als eenrichtingsweg, waarbij de Voorstraat in westelijke richting gesloten is voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, met uitzondering van (brom)fietsers.

Toelichting

Deze besluiten worden uitgevoerd door middel van het plaatsen van de borden E2, C3 en C4 uit bijlage 1 van het RVV 1990.
* Ter inzage : de besluiten en de publicatie
* Inzagetermijn : zes weken, met ingang van de dag volgend op deze publicatie

* Inlichtingen : vakbalie Bouwen en Wonen (tel. 0345-586611)
* Publicatie : 24 januari 2002

Bezwaar

U hebt de mogelijkheid tegen (een deel van) dit besluit binnen 6 weken na de verzenddatum daarvan, een bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders van Geldermalsen, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen, tel. 0345-586611. Bij verzending van het bezwaarschrift per post moet u het voor het einde van deze termijn ter post bezorgen (bepalend daarbij is de datum van de poststempel); het is dan bovendien noodzakelijk dat het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
d. een duidelijk omschrijving van uw bezwaar (wat is het bezwaar en waarom).

Tijdens de bezwaarschriftprocedure geldt in principe de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing naar uw mening intussen onherstelbare of onevenredige gevolgen voor u heeft. U kunt dan tijdens de bezwaarschriftenprocedure om een voorlopige voorziening vragen bij de President van de Arrondissementsrechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem, tel. 026-3592000. Dit betekent dat een speciale regeling kan worden getroffen voor de periode dat het bezwaarschrift nog in behandeling is.

Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. Als u een voorlopige voorziening vraagt, moet u griffierecht betalen. Voor natuurlijke personen (individuen) is dit ¤ 109,--.

Uw ja of nee telt mee

Over het aanvragen van een referendum

Wanneer u invloed wilt uitoefenen op het gemeentelijke beleid of zo u wilt 'de gemeentepolitiek' dan kan dat op allerlei manieren. Denkt u maar aan de vele inspraakmogelijkheden, het actief benaderen van bestuurders, het lidmaatschap van een politieke partij, het bezoeken van informatieavonden en het gebruik maken van mogelijkheden op het gebied van bezwaar en beroep. Sinds 1 januari j.l. staat er een nieuw instrument tot uw beschikking om op eigen initiatief uw stem te laten gelden. We doelen hier op het zogenaamde raadgevend correctief referendum. Met dit referendum heeft iedere kiesgerechtigde de mogelijkheid om direct invloed uit te oefenen op de regelgeving van de gemeente en ook die van de provincie en op bepaalde nationale wetten.

Waarover is een referendum mogelijk?

Een referendum kan worden gehouden over gemeentelijke en provinciale regelgeving (de zogenaamde verordeningen) en over enkele andere belangrijke besluiten zoals wijziging van de gemeente- of provincienaam. Voor Geldermalsen gelden in elk geval als uitzondering bestemmingsplanvoorschriften (dit is landelijk zo) en regelingen over gemeentelijke belastingen en leges. In een speciale referendumverordening zijn de kaders precies vastgelegd.

Wie kan om een referendum vragen?

Het recht om een referendum aan te vragen is gekoppeld aan het recht om bij de verkiezingen te gaan stemmen. Iedere Nederlander van 18 jaar of ouder die ingezetene van de gemeente of provincie is, kan een verzoek indienen. Dit geldt voor alle nationale, provinciale en gemeentelijke besluiten waarover een referendum zou kunnen worden gehouden.

Het gemeentelijk referendum, hoe gaat dat?

Het college van burgemeester en wethouders beslist of over een besluit van de gemeenteraad een referendum kan worden gehouden. Het college maakt die beslissing bekend tegelijk met de bekendmaking van het betreffende raadsbesluit. Die bekendmaking gebeurt door middel van publicatie in de gemeentelijke voorlichtingskolom in het Nieuwsblad Geldermalsen, publicatie op het gemeentelijke publicatiebord voor het gemeentehuis en publicatie op de gemeentelijke website op internet www.geldermalsen.nl. Daarna is aan de inwoners van de gemeente het woord.

Inleidend verzoek

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad dan kunt u een 'inleidend verzoek' indienen. Hiervoor moet een zich persoonlijk melden in het gemeentehuis. Het initiatief kunt u in uw eentje nemen maar dan zult u vervolgens medestanders moeten zien te vinden. Volgens wettelijk voorgeschreven normen moeten in onze gemeente minimaal 125 inleidende verzoeken van kiesgerechtigde inwoners van Geldermalsen binnenkomen om over te kunnen gaan tot de volgende fase, namelijk die van het:

Definitief verzoek

In de fase van het 'definitief verzoek' moeten tenminste 1.250 verzoeken (zogenaamde ondersteuningsverklaringen) worden ingediend. Dit kan schriftelijk. Pas zodra die hoeveelheid verklaringen is ontvangen wordt besloten een referendum te houden. Ook dat besluit wordt algemeen bekend gemaakt via de kanalen die wij hiervoor hebben genoemd. Ook hier geldt dus dat voldoende medestanders moeten worden gevonden.

Het referendum (de stemming)

Binnen vier maanden na bekendmaking wordt een referendum gehouden. Dit gebeurt zoveel mogelijk op een woensdag. Net als bij verkiezingen ontvangt elke kiesgerechtigde een oproepkaart thuis vergezeld van een samenvatting van het onderwerp waarover het referendum gaat. Bij de stemming kan men aangeven of men het wel of niet eens is met het besluit waarover het referendum wordt gehouden (het referendabele besluit).

De uitslag

Als de meerderheid van de stemmers blijkt tegen het besluit te hebben gestemd en die meerderheid bestaat uit minimaal 30% van het totaal aantal kiesgerechtigden, dan is het besluit afgewezen door de burgers. Het is daarna aan de gemeenteraad om te bepalen of hij het advies van de burgers overneemt. De gemeenteraad kan de uitslag van het referendum naast zich neerleggen. Het referendum is namelijk slechts raadgevend en niet bindend. De gemeente hoeft zich dus niet aan de uitslag te houden.

Tijdelijk

Waarom Tijdelijke Referendumwet? De wet geldt tot 1 januari 2005. Rond die tijd zal er breed worden geëvalueerd en zullen er ook besluiten worden genomen over een zogenaamd correctief (bindend) referendum. De uitkomsten hiervan zullen hun vertaling krijgen in een nieuwe, definitieve Referendumwet.

Meer informatie?
a. Bij het bureau Communicatie in het gemeentehuis is de landelijke brochure Tijdelijke Referendumwet verkrijgbaar. U kunt deze brochure ook telefonisch opvragen via telefoonnummer 0345-586609 of via de gratis Postbus-51-informatielijn: 0800-8051. b. Voor algemene informatie over de uitvoering van de Tijdelijke Referendumwet kunt u desgewenst contact opnemen met de afdeling Algemeen Juridische en Bestuurlijke Zaken, telefoonnummers 0345-586705/586621.
c. Formulieren voor het indienen van een 'inleidend verzoek' of een 'definitief verzoek' zijn tijdens openstellingstijden verkrijgbaar bij het bureau Burgerzaken in de hal van het gemeentehuis. Dit geldt ook voor de formulieren die nodig zijn voor het aanvragen van een provinciaal of landelijk referendum (referendabele besluiten van provincie of rijk, worden door die bestuursorganen zelf bekend gemaakt).
d. Tenslotte verwijzen wij u nog naar het internet: www.referendumwet.nl In de nabije toekomst wordt over dit onderwerp ook op de eigen gemeentelijke website de nodige achtergrondinformatie opgenomen.

Informatieavond voor veehouderijen in Betuwestrand Beesd

Binnen onze regio loopt op dit moment het project 'Veehouderij en ontwikkelingskansen in het Rivierengebied'. Een project waarvoor vanuit de hoek van de agrarische ondernemers erg veel belangstelling bestaat. Dat bleek bijvoorbeeld tijdens een goed bezochte eerste informatieavond onlangs in het gemeentehuis te Neerijnen.

Doel van het project is veehouders te ondersteunen bij de ontwikkelingsmogelijkheden van hun bedrijf. Het is tot stand gekomen dankzij een intensieve samenwerking tussen GLTO-belangen, het Stimuleringsprogramma Economie Rivierenland (StER), SEP-veehouderij en de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen.

Op maandagavond 4 februari a.s. wordt, om 19.30 uur, een tweede informatieavond georganiseerd in partycentrum 'Betuwestrand' te Beesd ( A. Kraalweg 34, Beesd). Deze avond is in het bijzonder bedoeld voor de veehouderijen die gevestigd zijn in de gemeenten Geldermalsen en Lingewaal maar uiteraard zijn ook andere belangstellenden van harte welkom. Wethouder A.R. van Doorn van de gemeente Geldermalsen is bereid gevonden de avond te leiden.

Eén van de aspecten die tijdens de informatieavond zal worden belicht is een keuzebegeleidinggesprek wat alle veehouderijen tegen een geringe vergoeding krijgen aangeboden. De nadruk tijdens een dergelijk gesprek zal liggen bij de vraag hoe de betreffende ondernemer zich verder wil ontwikkelen, waar hij zelf in de toekomst kansen ziet voor zijn bedrijf en zichzelf als ondernemer. Na dit gesprek kan een bedrijfsanalyse volgen en zelfs een bedrijfsplan worden gemaakt.

Het programma ziet er verder als volgt uit:

* 19.30 uur: ontvangst met koffie

* 20.00 uur: opening door wethouder A.R. van Doorn van de gemeente Geldermalsen

* 20.05 uur: algemene marktoriëntatie veehouderij door dhr. T. de Jongh, GLTO

* 20.20 uur: gemeentelijke visie op buitengebied Geldermalsen, door wethouder A.R. van Doorn, gemeente Geldermalsen
* 20.35 uur: gemeentelijke visie op buitengebied Lingewaal, door wethouder F. de Bruijn, gemeente Lingewaal

* 20.50 uur: Korte pauze met koffie 21.00 uur: Project SEP-Veehouderij, door mw. P. Boverhof en dhr. E. Elshof
* 21.25 uur: vragenronde, discussie, onder leiding van dhr. P.J.M. Alberse, burgemeester van Lingewaal

* 22.00 uur: sluiting, intekenen, gesprek en borrel
Inmiddels hebben alle in de gemeenten Geldermalsen en Lingewaal gevestigde veehouderijen een uitnodiging voor deze avond ontvangen.

Nadere informatie: projectleider Nicole Bakkum, tel. 0317-41628

Vrijstelling bestemmingsplan "Het Rot 1991" (Poppelenburgerstraat 27).
* Bekendmaking : artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

* Ter inzage : aanvraag bouwvergunning met bijbehorende stukken.
* Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op de datum van deze publicatie.

* Toelichting : het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om op verzoek van J. Zondag, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Het Rot 1991" om het vergroten van de woning op het perceel Poppelenburgerstraat 27 te Geldermalsen, mogelijk te maken.

* Bedenkingen : door een ieder, gedurende de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

* Inlichtingen : vakbalie bouwen en wonen, tel. 0345-586686.
* Datum publicatie : 24 januari 2002.

Afwikkeling bezwaarschriften Wet WOZ.

De in het kader van de Wet WOZ bij de gemeente ingediende waardebezwaren zijn grotendeels afgehandeld. De gemeente heeft voorrang gegeven aan de afhandeling van de bezwaarschriften van de eigen woningen. In enkele gevallen kan het voorkomen dat er nog niet is beslist op een bezwaarschrift. In de gevallen waarin de gemeente nog niet heeft beslist, moet de indiener bij de aangifte voor de Inkomstenbelasting 2001 uitgaan van de WOZ-waarde zoals deze op de beschikking staat. Indien de gemeente later het bezwaar alsnog geheel of gedeeltelijk toewijst en de WOZ-waarde lager vaststelt, wordt dit door de Belastingdienst en het Waterschap gecorrigeerd. In die gevallen waarin nog niet is beslist doet de gemeente haar uiterste best om op korte termijn ook deze bezwaarschriften van een uitspraak te voorzien.

Informatie Betuweroute

Op deze pagina informeert de Projectorganisatie Betuweroute de omwonenden over de aanleg van de Betuweroute in en rondom de gemeente Geldermalsen. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de projectvoorlichter, mevrouw M. Weijters, te bereiken op telefoonnummer 0345-68 62 32.

Afsluiting Boutensteinseweg voor 2 maanden

De bouw van het viaduct voor de Betuweroute in de Boutensteinseweg is bijna gereed. Dit viaduct ligt hoger dan het bestaande viaduct over de A15. Om beide viaducten op gelijke hoogte te brengen wordt het bestaande viaduct verhoogd. Hiervoor moet de Boutensteinseweg voor twee maanden worden afgesloten. De afsluiting vindt plaats vanaf 21 januari tot en met 15 maart 2002. Dit is onder voorbehoud van onvoorziene wijzigingen, waarbij met name het weer een bepalende factor is. De afsluiting is voor al het gemotoriseerd verkeer. Het fietsverkeer kan gewoon doorgang vinden, wel zullen de fietsers moeten afstappen.

Het landbouwverkeer wordt omgeleid via de Nieuwe Steeg. Het verkeer op de Boutensteinseweg vanuit het noorden gaat voor de kruising met de A15 via de Lageveldweg - Spinweg - Laarweg over de A15 via de Nieuwe Steeg en vervolgens via de Mert - Meikampgraaf naar de Marijkestraat, en andersom.

De (vracht)auto's en motorfietsen worden omgeleid via de A2. Het verkeer gaat vanaf de Boutensteinseweg - Provincialeweg-west (N327) de A2 op richting 's-Hertogenbosch - afslag Waardenburg - en via de Graaf Reinaldweg naar de Marijkestraat, en andersom.

De omleidingsroutes worden ter plaatse met verkeersborden aangegeven. De werkzaamheden en omleidingsroutes staan in een folder beschreven. De folder is te verkrijgen bij de gemeente en de Projectorganisatie Betuweroute. U kunt hem ook opvragen via telefoonnummer 0345-68 62 32.

Collecte

In de periode van 28 januari tot en met 2 februari 2002 is door de gemeente vergunning verleend voor de huis-aan-huis collecte van de Lepra Stichting.

Wie wil bouwen

Ter inzage: de volgende aanvragen om bouwvergunningen / meldingen bouwvoornemen:

1. Dhr. Drs. M.A.M. Kruithof, Molenweg 11 te Geldermalsen, vergroten/veranderen woning (15 januari 2002);
2. J. van Helten, Kerklaan 16 te Buurmalsen, plaatsen voliere (16 januari 2002);

3. Bouwfonds Wonen B.V., J.H. Derksenstraat 39 te Meteren, vergroten woning (17 januari 2002);

4. Bouwfonds Wonen B.V., Laan 1940-1945 141 te Meteren, vergroten woning (17 januari 2002);

5. Bouwfonds Wonen B.V., Laan 1940-1945 156 te Meteren, vergroten woning (17 januari 2002);

6. Bouwfonds Wonen B.V., Laan 1940-1945 146 te Meteren, vergroten woning (17 januari 2002);

7. Bouwfonds Wonen B.V., Laan 1940-1945 142 te Meteren, vergroten woning (17 januari 2002);

8. Bouwfonds Wonen B.V., J.H. Derksenstraat 35 te Meteren, vergroten berging (17 januari 2002);

9. Bouwfonds Wonen B.V., J.H. Derksenstraat 13 te Meteren, vergroten berging (17 januari 2002);

10. Bouwfonds Wonen B.V., J.H. Derksenstraat 11 te Meteren, oprichten carport (17 januari 2002);

11. Bouwfonds Wonen B.V., J.H. Derksenstraat 41 te Meteren, oprichten carport (17 januari 2002);

12. Bouwfonds Wonen B.V., Laan 1940-1945 131 te Meteren, oprichten carport (17 januari 2002);

13. Bouwfonds Wonen B.V., Laan 1940-1945 152 te Meteren, oprichten carport en vergroten woning/berging (17 januari 2002);
14. Bouwfonds Wonen B.V., Laan 1940-1945 143 te Meteren, vergroten woning (17 januari 2002);

15. M. Hoeflaak, Esdoornstraat 32 te Geldermalsen, plaatsen dakkapel (17 januari 2002);

16. Coenraats, Coreanna 93 te Geldermalsen, plaatsen tuinhuisje (17 januari 2002);

17. W. v/d Meulen, Lage huis 77 te Beesd, vergroten woning (18 januari 2002);

18. F. D. van der Weide, Lingedijk 32 te Buurmalsen, aanleggen zwembad (21 januari 2002);

19. T. Hol, Poppelenburgerstraat 52 te Geldermalsen, oprichten schuur/berging (21 januari 2002);

20. Voetbalvereniging MVV '58, Achtersteweg te Meteren, vergroten sportaccommodatie (22 januari 2002);

21. J. Zondag, Poppelenburgerstraat 27 te Geldermalsen, vergroten woning (22 januari 2002);

22. S.J.N. Carlier, R.M. van Gellicumstraat 5 te Rumpt, vergroten woning (21 januari 2002);

23. A. de Hoog, Achterstraat 14 te Beesd, vernieuwen/vergroten garage/opslagruimte (21 januari 2002);


* Inzagetermijn: twee weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.

* Toelichting: deze publicatie heeft slechts een informerend karakter, mogelijkheden voor het indienen van bezwaar zijn nu nog niet aanwezig, maar zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt in de rubriek "Wie mag bouwen".

* Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.
* Datum publicatie: 24 januari 2002.

Wie mag bouwen

Ter inzage: de volgende verleende bouwvergunningen / positieve reacties op melding bouwvoornemen:

1. J. van Buren, Willemstraat 22 te Geldermalsen, oprichten tuinhuisje (24 januari 2002);

2. W. Versteegh, Parkweg 79 te Beesd, oprichten paardenstal (24 januari 2002);

3. T. Biesheuvel, Prins Constantijnstraat 17 te Beesd, oprichten dakkapel (24januari 2002)

4. O.J. Visscher, Mark 12 te Meteren, oprichten tuinhuisje (24 januari 2002);

5. A.B. van Blitterswijk, Goudrenet 14 te Geldermalsen, vergroten woning (24 januari 2002);

6. A.A. de Bruin, Prins Willem Alexanderstraatstraat 40 te Deil, oprichten garage/berging (24 januar1 2002);
7. D.J. van Burk, Dr. A. Kuyperweg 6 te Beesd, vergroten woning (24 januari 2002);

8. W.A.M. van Beurden, Beemdstraat 39 te Deil, vergroten woning (24 januari 2002);

9. J.P. Brouwer, O. Nassaustraat 28 te Geldermalsen, oprichten tuinhuisje (24 januari 2002);

10. E. de Bruin, Coreanna 21 te Geldermalsen, vergroten schuur (24 januari 2002);

11. G.A. van Vrouwerf, J. de Ridderstraat 5 te Buurmalsen, plaatsen dakkapel (24 januari 2002);

12. J. Pot, Schuttersteeg 18 te Rumpt, oprichten bergruimte (24 januari 2002);

13. E.H. Kroeze, Middenstraat 49 te Rumpt, vergroten woning (wijziging) (24 januari 2002);

14. C.D. Kardol, van Dam van Isseltweg 1 te Geldermalsen, oprichten tuinhuisje (reeds geplaatst) (24 januari 2002);
15. G. van 't Hof, Mark 26 te Meteren, vergroten woning (24 januari 2002);


* Ter inzage termijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (zie hierboven) aan de aanvrager.
* Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.
* Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en vermeldt uw naam, adres en handtekening, het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en waarom. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan daarnaast aan de president van de administratieve kamer van de Arrondissementsrechtbank, postbus 30160, 6803 AD Arnhem, vragen een voorziening te treffen.

* Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.
* Datum publicatie: 24 januari 2002

Wie mag slopen

Ter inzage: de volgende verleende sloopvergunningen:
1. M. van Bommel, Brink 6 te Buurmalsen, slopen van een schuur (24 januari 2002);


* Inzage termijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de datum van de publicatie.

* Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.
* Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en vermeldt uw naam, adres en hantekening, het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en waarom. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan daarnaast aan de president van de administratieve kamer van de Arrondissementsrechtbank, postbus 30160, 6803 AD Arnhem, vragen een voorziening te treffen.

* Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.
* Datum publicatie: 24 januari 2002.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...